Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999
148 s.

ISBN 80-7192-287-0 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 5
České katolické biblické dílo ; [vol.] 10
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
němčina
Přeloženo z němčiny
Název otiginálu: Apostegeschichte
Obsahuje předmluvu, úvod, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 139
Skutky apoštolské - výklady a exegeze
000095405
OBSAH // Předmluva... K // PRVNÍ DÍL // ÚVOD // Autor... 11 // Místo a doba sepsání... 11 // Adresáti... 12 // Evangelistův záměr... 12 // Jednota Lukášova evangelia a Skutků apoštolů... 14 // Prameny... 14 // Členění... 15 // Dějiny a zvěst... 15 // DRUHÝ DÍL // KOMENTÁŘ // I. Předmluva (1,1-3)... 19 // II. Církev v Jeruzalémě (1,4 -8,3)...22 // Poslední pokyny a ponaučení Vzkříšeného (1,4-8)...22 // Ježíšovo nanebevstoupení (1,9-11)...26 // Modlící se obec (1,12-14)...28 // Volba Matěje za apoštola (1,15-26)...32 // Událost letnic (2,1-13)... 35 // Petrovo kázání o letnicích (2,14-36)...38 // První obrácení (2,37-41)... 45 // Život mladé obce (2,42-47)... 47 // Uzdravení chromého v chrámu (3,1-10)...48 // Petrova řeč na chrámovém nádvoří (3,11-26)...49 // Petr a Jan před veleradou (4,1 -22)...51 // Modlitba prvotní obce o nebojácnost (4,23-31)...53 // Společné vlastnictví v prvotní obci (4,32-37)... 53 // Podvod Ananiáše a Safíry (5,1-11)... 54 // Znamení a zázraky apoštolů (5,12-16)...55 // Zatčení a osvobození apoštolů (5,17-21a)...56 // Apoštolově před veleradou (5,2 lb-42)...57 // Volba Sedmi (6,1-7)... 58 // Zatčení Štěpána (6,8-15)... 59 // Štěpánova řeč (7,1-53)... 60 // Ukamenování Štěpána (7,54-8,1 a)... 62 // Pronásledování a rozehnání prvotní obce (8,1 b-3)... 63 // K. Církev v Judsku a Samařsku (8,4-12,23)...64 // Filip jako misionář v Samaří (8,4-13)...64
// Petr a Jan v Samaří (8,14-25)... 65 // Křest etiopského dvořana (8,26-40)... 66 // 5 // Obrácení Saula (9,1-22)... 68 // Saulův útěk z Damašku (9,23-31)... 71 // Přijetí pohanů do církve (9,32-12,25)... 72 // Petr v Lyddě a Joppe (9,32-43)... 72 // Vidění důstojníka Kornélia v Cesareji (10,1-8)... 72 // Petrovo vidění v Joppe (10,9-23a)... 73 // Křest Kornélia (10,23b-48)... 73 // Petrova obhajoba v Jeruzalémě (11,1-18)... 75 // Vznik křesťanské obce v Antiochii (11,19-26)...75 // Dar antiochijské obce křesťanům v Judsku (11,27-30)... 76 // Poprava Jakuba a zatčení Petra (12,1-5)... 76 // Zázračné vysvobození Petra (12,6-19a)... 77 // Smrt Heroda Agrippy (12,19b-23)... 78 // Návrat Barnabáše a Saula do Antiochie (12,24-25)... 79 // iV. Církev mezi národy (13,1-28,31)... 79 // Vyslání Barnabáše a Saula (13,1-3)... 79 // 1) Pavlova první misijní cesta (13,4-14,28)... 80 // Z Antiochie přes Kypr do Perge (13,4-13)... 80 // Působení Barnabáše a Pavla v Pisidské Antiochii (13,14-52)... 82 // V Ikoniu, Lystře a Derbe (14,1-20)... 85 // Návrat do Sýrie (14,21-28)... 86 // 2) Apoštolský sněm v Jeruzalémě (15,1-35)... 87 // Sporná otázka (15,1-5)... 89 // Shromáždění apoštolů a starších s obcí (15,6-21)... 91 // Závěry shromáždění (15,22-29)... 92 // Sdělení závěrů antiochijské obci (15,30-35)... 92 // 3) Pavlova druhá misijní cesta (15,36-18,22)... 93 // Rozchod Pavla s Barnabášem (15,36-41)...93
// Pavel v Lykaonii (16,1-5)... 94 // Malou Asií do Troady (16,6-10)... 94 // Pavlovo působení ve Filipech (16,11-40)... 96 // Pavel v Tesalonice a Beroji (17,1-15)... 99 // Pavel v Athénách (17,16-34)... 100 // Pavel v Korintě (18,1-17)... 103 // Pavlův návrat přes Efez do Antiochie (18,18-22)... 105 // 4) Pavlova třetí misijní cesta (18,23-21,17)... 106 // Pavel v Galácii a Frygii (18,23)... 106 // Apollova misijní činnost v Efezu (18,24-28)... 107 // Setkání Pavla s Janovými učedníky (19,1-7)... 107 // Pavlovo působení v Efezu (19,8-10)... 109 // Pavlovy zázraky v Efezu (19,11 -20)... 109 // Pobouření stříbrotepců (19,21-40)... 110 // Pavel v Makedonii a Řecku (20,1-6)... 112 // Poslední Pavlova návštěva v Troadě (20,7-12)... 113 // Z Troady do Milétu (20,13-16)... 114 // Pavlova řeč na rozloučenou v Milétu (20,17-38)... 114 // Z Milétu přes Cesareu do Jeruzaléma (21,1-17)... 118 // 5) Zatčení a uvěznění Pavla (21,18-28,31)... 119 // Pavel u Jakuba a nazirejský slib (21,18-26)... 120 // Zatčení Pavla (21,27-40)... 121 // Pavlova řeč na chrámovém nádvoří (22,1-21)... 122 // 6 // Pavel a římský velitel (22,22-29)... 124 // Pavel před veleradou (22,30 - 23,11)... 124 // Spiknutí Židů proti Pavlovi (23,12-22)... 127 // Převoz Pavla do Cesareje (23,23-35)... 127 // Pavel před římským místodržitelem Félixem (24,1-27)... 127 // Pavel před místodržitelem Festem - jeho odvolání se k císaři (25,1-12) 129
Pavel před místodržitelem Festem a králem Agrippou (25,13 - 26,32). 130 // Odjezd uvězněného apoštola do Říma (27,1-13)... 133 // Bouře na moři (27,14-26)... 134 // Ztroskotání u ostrova Malty (27,27-44)... 134 // Přezimování na Maltě (28,1 -10)... 135 // Z Malty do Říma (28,11-15)... 136 // Příjezd a působení apoštola národů v Římě (28,16-31)... 136 // TŘETÍ DÍL // PŘÍLOHY // 1. Literatura... 139 // 2. Práce s biblí - otázky... 140 // Seznam exkursů // Ježíš Kristus... 19 // Boží království... 21 // Jeruzalém... 23 // Duch svátý ... 24 // Konec a budoucnost světa ...25 // Nanebevstoupení... 27 // Modlitba ... 28 // Lukáš a ženy... 30 // Lukáš - první mariánský ctitel ...31 // Ježíšovi bratři ... 31 // Starý zákon u Lukáše ... 33 // Dvanáct apoštolů jako svědkové ...34 // Letnice ... 35 // Řeěi... 41 // Petr ... 43 // Lukáš a Židé... 46 // Lukáš - evangelista chudých...54 // Zázraky... 55 // Helénisté... 58 // Putující charismatikové ... 64 // Pavel... 68 // Synagogy ... 80 // Apoštolský sněm... 87 // Obřízka... 89 // Data a zastávky na Pavlově cestě... 95 // Církev po domech... 97 // Jan a jeho učedníci ... 108 // Úřady ... 118 // Saduceové a farizeové ... 125 // Církev a stát ... 133 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC