Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2008
322 s. : il., grafy ; 21 cm

ISBN 978-80-7043-678-3 (váz.)
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografii na s. 295-322, rejstřík
Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni
000095435
OBSAH -- SEZNAM TABULEK A GRAFŮ., -- PŘEDMLUVA -- Struktura a hlavní cíle práce -- co této knize předcházelo? -- poděkování -- KAPITOLA 1: STRATIFIKAČNÍ VÝZKUM VZDĚLANOSTNÍCH NEROVNOSTÍ -- Vzdělání a sociální stratifikace v moderních společnostech -- Vzdělání a vzdělanostní nerovnosti -- tradice zkoumání vlivu makro-sociálních institucí na stratifikační proces Stát, politika a nerovný přístup ke vzdělání -- Obecné teorie o vývoji vzdělanostních nerovností a jejich empirické ověřování -- v západních společnostech -- Výzkumy z nezápadních společností -- Výzkumy z bývalých socialistických zemí -- Hlavní zdroje dat, metodologické postupy -- Hlavní zdroj kvantitativních dat: výzkum „Sociální stratifikace ve východní Evropě po -- roce 1989 -- KAPITOLA 2: ROVNOSTÁŘSKÉ REFORMY A VZDĚLANOSTNÍ NEROVNOSTI: STRATIFIKAČNÍ A DEMOGRAFICKÝ POHLED -- Proč selhal systém komunistické rovnostářské politiky? ---
Metodologické nedostatky existujícího výzkumu ’ -- Proměna stratifikačních principů nebo proměna kompozice rodičovské -- populace? -- Data, proměnné, metody analýzy dat -- základní trendy: expanze vzdělávacích příležitostí a měnící se strategie -- sociálních skupin -- výsledky vícerozměrné statistické analýzy -- Multinomiální logistická regrese první studované střední školy -- Ordinální logistická regrese první studované střední školy -- Proměna stratifikačních principů nebo proměna složení sociálních vrstev? -- závěry -- KAPITOLA 3: VZDĚLÁNÍ ODLOŽENÉ NEBO VZDĚLÁNÍ ODEPŘENÉ? -- Stabilní sociální nerovnost za socialismu? -- Možně selhání rovnostářských politik 1 korupce, konexe, kulturní kapitál -- Možné selhání rovnostářských politik 2 zájmy nové elity -- Možné selhání rovnostářských politik 3 teorie mobilizace zdrojů -- Kritiky teorie mobilizace zdrojů ---
Specifikace závisle proměnných -- Strategie analýzy pro modelování rozdílů mezi přímými a opožděnými -- tranzicemi -- Data a proměnné -- přímé a odložené tranzice na střední školy: základní popis -- výsledky vícerozměrných analýz -- Základní model -- Klesá efekt socioekonomického původu v opožděných tranzicích? -- Je efekt životního cyklu stabilní napříč kohortami, nebo je variabilní? -- závěry a diskuse -- Příloha 3-1: Analýza odložených vstupů na VŠ -- Modelování vstupu na vysokou školu pomocí tranzitivního modelu -- Strategie analýzy dat -- Závěry -- Příloha 3-2: Tabulky k analýze přímého a odloženého vstupu na vysokou -- školu pomocí tranzitivního logitového modelu -- Příloha 3-3: Doplňky k tabulkám prezentovaným v kapitole 3 -- KAPITOLA 4: JAKÝ JE SPRÁVNÝ MODEL VZDĚLÁVACÍ DRÁHY? -- Jaký je vhodný model vzdělávací dráhy: konceptuální předpoklady -- a statistické důsledky ---
Vzdělání jako závisle proměnná jak ji měřit a konceptualizovat? -- Poměrová proměnná roky dokončeného vzdělání -- Vzdělání jako sekvence binárních tranzicí -- Multinomiální tranzitivní model -- Ekonometrický přístup -- Další alternativy -- co se dovíme z biografií? -- Znali lidé parametry fungování systému? -- Známé cesty k vysněnému cíli okliky a odklady mohly být efektivní Biografická evidence proti ekonometrickému modelu -- Univerzální pravidla nebo arbitrami rozhodování? -- „Hodní a slušní" učitelé často studenty zachraňovali, jiní oficiální linii horlivě -- prosazovali -- Možnost vyjednávat, možnost kompromisu závěry -- KAPITOLA 5: BYLO ÚMYSLNĚ ODLOŽENÉ VZDĚLÁNÍ KOMPENZAČNÍ REAKCÍ NA DISKRIMINAČNÍ POLITIKU? -- sekvenční logitový model a teorie mobilizace zdrojů -- Alternativní pohled: záměrně odložené vzdělání -- Analytická strategie: model diskrétní volby -- výsledky ---
Deskripce závisle proměnné -- Modelování vstupu na střední školu pomocí podmíněného logitového modelu závěry -- Shrnutí výsledků založených na podmíněném logitovém modelu -- Souhrnná diskuse výsledků z kapitol třetí a páté -- Příloha 5-1 : Analýza odložených vstupů na VŠ pomocí podmíněného -- logitového modelu -- Popis distribuce hodnot závisle proměnné -- Analytická strategie a popis výsledků -- Shrnutí výsledků analýzy vstupu na vysokou školu pomocí modelu diskrétní volby207 -- KAPITOLA 6: NEPŘÍMÉ CESTY KE VZDĚLÁNÍ: DRUHÁ ŠANCE PRO ELITU NEBO PRO DĚLNICKÉ KÁDRY? -- nepřímé cesty ke vzdělání -- vzdělanostní tranzice, horizontální stratifikace a nepřímé cesty ke vzdělání -- Teorie sponzorované mobility a její aplikace na bývalé socialistické -- společnosti -- Data, metoda a proměnné -- Popis dat a distribuce závisle proměnné -- Model analýzy přežití ---
Modelování návratu ke studiu a testování doplňujících hypotéz -- Modelování vlivu času na návrat ke studiu -- Aditivní model se všemi nezávisle proměnnými -- Vliv členství v komunistické straně na návrat ke studiu -- Vliv členství v komunistické straně v průběhu životního cyklu -- Pozitivní nebo negativní diskriminace? -- Vliv příslušnosti ke komunistické straně napříč kohortami -- Třídní původ a politická loajalita -- závěry a hodnocení: jaká byla role nepřímých vzdělávacích drah? -- KAPITOLA 7: NESTANDARDNÍ VZDĚLÁVACÍ DRÁHY A CELKOVÝ ROZSAH NEROVNOSTÍ VE SPOLEČNOSTI -- Proměna životního cyklu a proměna vzdělávacích drah v době pozdní -- moderny -- Proč dochází k destandardizaci vzdělávacích drah? -- Nestandardní vzdělanostní dráhy a stratifikace vzdělávacích příležitostí: -- Výzkumné otázky, strategie analýzy dat a zdroje dat ---
Podrobný popis standardních a nestandardních vzdělávacích drah -- Výsledky analýzy 1: nerovnosti v alokaci nestandardního vzdělání -- Výsledky 2: simulace alternativních životních běhů -- Alternativní scénář číslo 1: „nestandardní" studenti ve standardní vzdělávací dráze -- Alternativní scénář číslo 2: „standardní" studenti v nestandardní vzdělávací dráze závěrečná diskuse -- KAPITOLA 8: ZÁVĚR -- Shrnutí hlavních zjištění knihy -- Obecnější poučení závěrem inspirace pro výzkumnou praxi srovnávacího stratifikačního výzkumu -- JMENNÝ REJSTŘÍK -- SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC