Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:95x 
BK
1. vydání
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
474 s. ; 21 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000096883
(Číslice v závorkách udávají paragrafy) // Předmluva ...13 // Seznam zkratek ...16 // Úvodní výklady ...17 // Řeč a jazykový projev ( 1 ) ...17 // Členění (segmentace) promluvy (2-8) 17 // Vlastnosti výpovědi (9-22) ...22 // Mluvní akt (11-22) ...23 // reference (13-15) ...23 // predikace (16-21) ...27 // komunikativní záměr (22) 31 // Interpretace výpovědi (23-24) ...32 // Předmět syntaxe (25) ...33 // Věta a výpověď (26-27) 34 // Rozvržení látky (28) ...36 // Literatura ...36 // Komunikativní funkce výpovědi ...40 // Úvodní výklad (29) 40 // Vyjadřování komunikativních funkcí (30—39) ...40 // direktní (přímé): výpovědní formy (30—32) ...40 // explicitní performativni formule (33-34) ...43 // indirektní (35—39) ...45 // Vztahy mezi oznámením, otázkou, výzvou a přáním (40) ...50 // Výpovědi s komunikativní funkcí oznámení (41-43) ...51 // Komunikativní funkce námitky, nesouhlasu. // odmítnutí (44-45) ...52 // Komunikativní funkce slibu, závazku, souhlasu (46) ...54 // Výpovědi s komunikativní funkcí nabídky (47) ...55 // Výpovědi s komunikativní funkcí výtky, napomenutí, výčitky (48) ...56 // Výpovědi s komunikalivní funkcí otázky (49—65) 57 // Úvodní výklad (49) 57 // Otázka zjišťovací (50-56) ...57 // zkušební (55) ...61 // presumptivní (56) 61 // Otázka doplňovací (57—59) 61 // Otázky deliberativní (60—62) ...64 // Otázky pravé a nepravé (63): podivové (64), řečnické (65) ...66 // Výpovědi s komunikativní funkcí výzvy (66-85) ...66 // Úvodní výklad (66-71) ...66 // Rozkaz (příkaz), zákaz (72) ...71 // Povel (73) ...72 // Prosba (74-76) ...72 // o dovolení (75) ...73 // o odpuštění (76) ...74 // Vybídnutí (77-78) ...75 // Výzva (79) ...75 // Varování, výhrůžka, výstraha (80—82) ...76 // Návrh, rada (doporučení) (83—84) ...77 // Dovolení (85) ...79 //
Výpovědi s komunikativní funkcí přání (86-90) ...79 // Úvodní výklad (86-87) ...79 // Přání splnitelné (88-89) ...80 // Přání nesplnitelné (90) 81 // Subjektivně modálni a emocionální postoje mluvčího (91- 124) ...82 // Úvodní výklad (91 -95) ...82 // Postoje jistotně modalitní (97-107) ...84 // obava, naděje (106) 91 // hypotéza (107) ...91 // Postoje preferenční (108-111) ...92 // Postoje evaluativní (112-119) ...93 // eticky hodnotící (113) ...94 // emocionálně hodnotící (114 -119) ...95 // Postoje ryze emocionální (120-124) ...99 // Komunikativní funkce ujišťování (125) ...103 // Orientace výpovědi k partnerům (126) 103 // Literatura ...106 // Větné struktury ...41 // Úvodní výklad (127) ...111 // Typy podmětové a bezpodměté (128-133) ...111 // Podmětové (128-129): nesponové a sponové (129) ...112 // Bezpodměté (130-133) ...113 // se slovesem významovým (132) ...113 // se slovesem sponovým (133) 117 // Typy větných struktur podle valence (134-151) ...119 // Úvodní výklad (134-141) ...119 // Struktury jedno valenční (142) ...125 // Struktury dvoj valenční (143-148) ...126 // s pravou valencí ve formě Vacc (143) ...126 // s pravou valencí ve formě Vdal (144) ...128 // s pravou valencí ve formě Vgen (145) ...129 // správou valencí ve formě Vinslr (146) ...131 // s pravou valencí ve formě Vpr3cp (147) ...132 // s pravou valencí adverbiální (148) 135 // Struktury trojvalenční (149-151) 136 // s pravými valencemi ve formě Vdal a Vacc (149) ...136 // s pravými valencemi ve formě Vacc a Vinslr (150) ...138 // s pravými valencemi ve formě Vacc a Voacc( 150) ...139 // s pravými valencemi ve formě Vacc a V* da, ( 150) 139 // s jednou valencí adverbiální (151) ...140 // Sémantická stránka větných struktur (152-164) ...140 //
Větné typy deagentní a dekauzativní (165-179) ...154 // Úvodní výklad (165-167) ...154 // Typy deagentní (168-178) ...156 // agens-patiens (169-175) ...157 // agens-recipient (176) ...166 // agens/proživatel-patiens (177) ...168 // přemístění proživatele modality z pozice podmětu (178) 169 // Typy dekauzativní (179) ...170 // Vyjadřování modálních významů nutnosti, možnosti a záměru (180-198) ...172 // Úvodní výklady (180-183) ...172 // Negace modálních výrazů (184-186) ...175 // Vyjadřování nutnosti (187 -189) ...177 // Vyjadřování možnosti (190-194) ...180 // Vyjadřování záměru (195-198) ...184 // Věty kladné a záporné (199-201) ...187 // Tzv. neslovesné věty (202-209) ...190 // Věty jmenné (202 - 204) ...190 // substantívni (203) 190 // adjektivní (204) ...191 // adverbiální (204) ...191 // Věty infinitivní (205) ...192 // Věty vokativní (206) ...193 // Věty citosloveěné (207-209) ...195 // Literatura ...197 // Syntaktické vztahy, způsoby a prostředky jejich vyjadřování (210-238) . .201 // Vztahy povahy subordinační (211-221) ...202 // Vztahy povahy koordinační (222-235) 207 // slučovací (227) 213 // odporovací (228-229) 214 // stupňovací (230-231) ...215 // vylučovací (232-233) ...217 // následkové (234) ...219 // jiné vztahy (235) ...219 // Vztahy povahy apoziční (236-237) ...220 // Vsuvka (238) ...224 // Literatura ...226 // Větné členy ...228 // Úvodní výklad (239) ...228 // Slovnídruhy a vétnéčleny (240-244) ...228 // Základní větné členy (245 -269) ...234 // Podmět (246-252) ...235 // substantívni (247-249) ...235 // větný-podmětná věta vztažná (249) ...238 // podmětná věta spojková (250) 238 // infinitivní (250) ...239 // nevyjadřování podmětu (251) ...239 // osobní zájmeno ve funkci podmětu (252) ...239 //
Přísudek (253-269) ...240 // slovesný (254-257) 243 // funkce slovesa mít (255) ...243 // složený (256) ...246 // zastoupený jinými výrazy (257) ...247 // slovesně-jmenný (258-261) 248 // spona (259-261) ...248 // sloveso být (260) ...248 // jmenná část (262-268) ...254 // adjektivum (262-263) ...254 // substantivum (264-265) ...256 // adverbium (266) ...257 // infinitiv (267) ...258 // vedlejší věta (přísudková) (268) ...258 // jmenný (269) ...259 // Rozvíjející větné členy (270-332) ...259 // Úvodní výklad (270) ...259 // Přívlastek (271-283) ...260 // Shodný adjektivní (272-275) ...260 // vztažná věta přívlastková (273-274) ...261 // postavení adjektivního přívlastku (275) ...263 // Shodný substantivní (276) 264 // Neshodný rekční substantivní (277-280) ...266 // spojková věta přívlastková (281) ...269 // infinitivní (281) 269 // Neshodný přimykající se adverbiální (282) ...270 // spojková věta přívlastková (283) ...270 // Neshodný s nominativem jmenovacím (284) ...271 // Předmět (285-295) ...271 // Substantívni (286-292) ...272 // v akuzativu (287) ...272 // v genitivu (288) ...273 // v dativu (289) ...274 // tzv. volný dativ (290) 275 // v instrumentále (291) ...276 // v pádě předložkovém (292) ...277 // Větný - spojková věta předmětná (293) ...278 // - vztažná věta předmětná (294) ...278 // Infinitivní (295) ...280 // Příslovečné určení (296-327) ...281 // Úvodní výklad (296-297) ...281 // Určení místa (298-305) ...282 // statická (kde?) (299-301) ...284 // dynamická (kam?, odkud?, kudy?) (302-305) ...285 // Určení asu (306-312) ..., ...287 // časově orientující (kdy?) (307-311) ...288 // časově limitující (jak dlouho?) (312) ...291 // Určení způsobu (313-321) ...293 // Úvodní výklad (313) ...293 // vlastní způsob (314) ...293 // míra (315) ...295 // prostředek (316) ...296 //
výsledek (317) ...298 // účinek (318) 298 // původ (319) ...299 // původce (320) ...299 // průvodní okolnosti (321) ...299 // Určení zřetele (322) 300 // Určení příčinná (323-327) ...302 // vlastní příčina (324) ...302 // účel (325) 303 // podmínka (326) ...304 // přípustka (327) 306 // Doplněk (328-332) ...306 // Úvodní výklad (328) ...306 // adjektivní (329) ...308 // přechodníkový (330) ...310 // substantívni (331) ...311 // větný (věta doplňková) a infinitivní (332) ...313 // Literatura ...314 // Aktuální ělenění výpovědi ...319 // Úvodní výklad (333) ...319 // Prostředky signalizace aktuálního členění (334 -338) ...321 // Slovosled (334-335) ...321 // Textová návaznost (336) ...324 // Úsekový předěl (337) ...325 // Větný přízvuk (338) 325 // Specifické postupy ve výstavbě aktuálního členění (339-355) ...325 // Subjektivní slovosled (339-341) ...325 // Zdůrazňování jádrových a východiskových složek (342-345) ...328 // Příznakové podpby intonace (343) ...328 // Slovosledná inverze (344) 330 // Zdůrazňovací částice (345) ...330 // Osamostatňování částí výpovědi (346-358) ...331 // Vytčení východiska (346-347) 331 // Dodatkové přičlenění východiska (348) 333 // Vytčení jádra (349) ...334 // Dodatkové přičleňování jádrových složek (350) 335 // Opakování částí výpovědi (351-353) ...336 // Intenzifikační (352) ...337 // Emfaticko-emocionální (353) ...338 // Elipsa (354-355) ...340 // Literatura ...342 // Souvětí ...345 // Úvodní výklad (356-362) ...345 // parataxe (357) 346 // hypotaxe (358-359) ...347 // zapojování a spojování větných propozic (362) 351 // Literatura ...353 // Struktury založené na spojovaní vělných propozic (363-428) ...355 // Úvodní výklady (363-365) ...355 // Struktury s propozicemi sémanticky nezávislými (366 -381) ...357 //
Poměr slučovací (366-369) ...357 // Poměr odporovací a konfrontační (370-375) ...362 // Poměr stupňovací (376-378) ...368 // Poměr vylučovací (379-380) ...370 // Poměr vysvětlovači (381) 372 // Literatura ...373 // Struktury s propozicemi sémanticky závislými (382-429) ...374 // Vztahy široce příčinné (382-406) 374 // Příčinně-následkové (382-391) ...374 // příčinné ve vlastním smyslu (383-385) ...374 // následkové (386) ...377 // účinkové (387-389) ...379 // důvodové (390-391) ...382 // Účelové (392-394) ...383 // Podmínkové (395-401) ...385 // Podmínkové souvětí inverzní (401) 393 // Přípustkové (402-406) 394 // Vztahy časové (407-415) ...398 // Věty časově orientující (kdy?) (408-410) ...399 // současnost (408) ...400 // předčasnost (409) ...403 // následnost (410) ...405 //
Věty časově limitující (jak dlouho?) (411-414) ...: 405 // Časové souvětí inverzní (415) ...408 // Vztahy široce způsobové (416-426) ...409 // Způsobový (417-420) ...409 // Měrový (421-424) ...412 // Prostředkový (425) ...414 // Průvodních okolností (426) ...415 // Vztah výjimkový (427) 416 // Vztahy zřetelové (428-429) 417 // Literatura ...418 // Struktury založené na zapojováni větné propozice // do jiné propozice (430-460) ...419 // Věty obsahové (431-460) ...420 // Úvodní výklady (431 -435) ...420 // Závislé věty oznamovací (436-443) ...428 // Závislé věty tázací (444-449) ...436 // Závislé věty výzvové (450-457) ...440 // Závislé věty prací (458-460) ...443 // Literatura // 445 // Věty determinující (461-474) ...446 // Úvodní výklady (461-462) ...446 // Struktury s relativy kdo a co (463-465) ...448 // Struktury s relativy který, jenž, co. jaký (466-471 ) ...449 // restriktivní (467-468) ...451 // nerestriktivní (469) ...453 // nepravé (470) ...454 // Struktury s relativními adverbii (472-474) ...455 // determinující výrazy místní (473) ...455 // determinující výrazy časové (474) ...456 // Literatura ...457 // Složité souvětí (475-479)...458 // Literatura ...463
(OCoLC)39435366
cnb000019672

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC