Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.2) Půjčeno:162x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2006
769 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7367-092-5 (váz.)
angličtina
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 649-715 a rejstřík
000099349
Obsah // Předmluva ke třetímu vydání...18 // Předmluva ? druhému vydání...21 // Předmluva ? prvnímu vydání...23 // ČÁST I // Úvod...25 // KAPITOLA 1 // Úvod do sociální psychologie z historického hlediska...27 // Nástin...27 // Klíčová slova ...27 // Úvod...28 // Sociální myšlení před nástupem sociálních věd...29 // Předzvěsti sociální psychologie...33 // Völkerpsychologie...34 // Psychologie davu...35 // Zaměření a rozrůznění moderní sociální psychologie...38 // Sociální psychologie v Severní Americe...39 // Sociální psychologie v Evropě...43 // Shrnutí...45 // Poznámky...47 // 5 // sociální psychologie // Diskuse...47 // Další literatura...47 // Klíčová studie...48 // KAPITOLA Z // Evoluční sociální psychologie ...49 // Nástin...49 // Klíčová slova...49 // Úvod...50 // Altruismus a přirozený výběr...51 // Přirozený výběr a chování...51 // Altruistické chování...52 // Inkluzivní fitness (zdatnost) a význam příbuzenského rodu...55 // Reciproční altruismus...57 // Kooperace a kompetice...58 // Výběr partnera a rodové rozdíly v chování...59 // Výběr partnera ...59 // Rodové rozdíly v preferovaném počtu partnerů...61 // Kritéria výběru partnera...63 // Mladí muži - riziko, násilí a čest...69 // Péče o nevlastní potomky a žárlivost...71 // Shrnutí...72 // Poznámky...74 // Diskuse...74 // Další literatura...74 // Klíčové studie...75 // KAPITOLA 3 // Vývojová
sociální psychologie...77 // Nástin...77 // Klíčová slova ...77 // Úvod...78 // Podstata socializace...79 // Děti jsou sociální bytosti od narození...80 // Socializace a sociální psychologie...81 // Vývoj vztahů...82 // Připoutání...83 // Vztahy, sociální vývoj a sociální psychologie...85 // Vývoj jazyka a řeči...87 // Sociální faktory při osvojování jazyka...88 // Jazyk a sociální psychologie...90 // ? // OBSAH // Vývoj sociálních znalostí...91 // Sociální interakce a porozumění...91 // Porozumění sociálnímu světu...95 // Shrnutí...101 // Diskuse...102 // Další literatura...103 // Klíčová studie...103 // KAPITOLA 4 // Metodologie v sociální psychologii: vodítka ? ověřování teorií...105 // Nástin...105 // Klíčová slova ...105 // Úvod...107 // Volba výzkumných strategií...111 // Reprezentativní výzkum ...111 // Experimenty a kvaziexperimenty...113 // Porovnání výzkumných strategií...116 // Hlavní charakteristiky sociálněpsychologického experimentu...117 // Uspořádání experimentů...122 // Ohrožení validity experimentálního výzkumu...126 // Techniky sběru dat ...130 // Pozorování...131 // Sebeposuzování...133 // Implicitní měření...137 // Volba druhu měření...139 // Problémy spojené s experimenty...140 // Shrnutí...143 // Diskuse...145 // Další literatura...145 // Klíčová studie...146 // ČÁST II // Konstrukce sociálního světa...147 // KAPITOLA 5 // Sociální kognice...149
// Nástin...149 // Klíčová slova ...149 // 7 // SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE // Úvod... // Co je na sociální kognici sociální? ...154 // Kognitivní stadia zpracování sociálních informací...157 // Struktura obecných znalostí...158 // Percepce a pozornost...161 // Kódování a interpretace ...162 // Organizace...167 // Vztah podnětové informace ? dosavadním znalostem - konzistentní // a nekonzistentní informace...168 // Usuzování ... 171 // Potvrzování a vyvracení sociálních hypotéz...174 // Stereotypy a iluzorní korelace...175 // Proces sebepotvrzení hypotéz...176 // Kognitivní přizpůsobení se sociálnímu prostředí...179 // Distribuce podnětových informací...179 // Jazyk a komunikace ...I80 // Kognitivní regulace emocí...183 // Shrnutí...I85 // Diskuse...I86 // Další literatura ...I86 // Klíčové studie...I87 // KAPITOLA ? // Emoce...i89 // Nástin...I89 // Klíčová slova...I89 // Úvod...190 // Co jsou emoce?...192 // Jamesova-Langeova teorie ...192 // Emoce jako sociálněpsychologický konstrukt...194 // Závěr...196 // Proč prožíváme emoce?...196 // Význam emocí z evolučního hlediska ...197 // Emoce jako systém sociálních vodítek...197 // Emoce a pružnost chování...199 // Zpracovávání informací ...200 // Ovládání a kontrola...200 // Závěr...201 // Jak emoce vznikají a čím se od sebe liší?...201 // Filozofická východiska...201 // Schachterova-Singerova teorie emocí...202 // Teorie zhodnocení...205
// 8 // OBSAH // Kulturní a individuální rozdíly ve zhodnocování událostí...210 // Závěr...211 // Existují specifické vzorce reakcí u různých druhů emocí?...211 // Motorické projevy...213 // Výraz tváře ...213 // Zvukové projevy...216 // Kontrola a cílené ovlivňování emocí...217 // Závěr...222 // Fyziologické změny...222 // Závěr...223 // Subjektivní pocity ...224 // Dimenze pocitů...224 // Pojmenovávání pocitů...225 // Závěr...227 // Jak na sebe působí jednotlivé složky emocí?...228 // Katar ze...228 // Proprioceptivní zpětná vazba ...229 // Důsledky kontroly emocí...231 // Závěr...233 // Shrnutí...233 // Diskuse...234 // Další literatura ...235 // Klíčové studie...236 // KAPITOLA 7 // Atribuční teorie a výzkum: od základů ? aplikaci ...237 // Nástin...237 // Klíčová slova...237 // Úvod...238 // Teorie kauzálních atribucí...239 // Naivní analýza událostí...239 // Kovariance a konfigurace...240 // Základní otázky výzkumu atribucí...245 // Podstata kauzálních atribucí...246 // Podněcování kauzálních atribucí...247 // Chyby a zkreslení v procesu atribuování...249 // Proces vzniku kauzálních atribucí...259 // Aplikace atribuční teorie...263 // Atribuce a motivace...264 // Atribuce a klinická psychologie...268 // Vztahy s blízkými lidmi...273 // Shrnutí...279 // 9 // SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE // Diskuse...279 // Další literatura ...280 // Klíčové studie...280 // KAPITOLA 8 // Postoje...281
// Nástin...281 // Klíčová slova ...281 // Úvod...282 // Základní otázky výzkumu postojů...283 // Definice konceptu postojů...283 // Funkce postojů...285 // Struktura postojů...287 // Determinanty postojů... 292 // Přesvědčování ... 293 // Změna chování může vést ke změně postoje...309 // Důsledky postojů...313 // Postoje řídí zpracování informací...313 // Postoje jako predikátory chování ...315 // Shrnutí...227 // Diskuse...227 // Další literatura ...228 // Klíčové studie...328 // ČÁST III // Sociální interakce a osobní vztahy...229 // KAPITOLA 9 // Prosociální chování...331 // Nástin...331 // Klíčová slova ...331 // Úvod...332 // Proč si lidé pomáhají?...334 // Biologický přístup...334 // Individualistický přístup ...335 // Interpersonální přístup...346 // Přístup zaměřený na sociální systémy...348 // Pomoc v nouzi: Kdy pomáháme?...353 // OBSAH // Důsledky přijetí pomoci ...357 // Sociální opora...358 // Shrnutí...360 // Poznámky...361 // Diskuse...361 // Další literatura ...361 // Klíčové studie...362 // KAPITOLA 10 // Agresivní chování...363 // Nástin...363 // Klíčová slova ...363 // Úvod...364 // Definování agrese...365 // Teorie agrese...365 // Frustrace a agrese...366 // Agrese jako naučené chování...370 // Pozorování agrese v médiích...373 // Agrese v různých sociálních situacích...375 // Domácí násilí...375 // Agrese ve škole a v práci...377 // Agrese:
od útoku ? interakci...378 // Normy jako kontrola agrese ...382 // Skupinová agrese ...384 // Shrnutí...387 // Diskuse...387 // Další Uteratura ...388 // Klíčové studie...388 // KAPITOLA 11 // Sociální interakce: kooperace a kompetice...389 // Nástin...389 // Klíčová slova...389 // Úvod...390 // Za hranicemi vlastního zájmu: změna situací...398 // Zdroje transformace...401 // Za hranicemi dyády a malé skupiny...409 // Od dyády ? velké skupině...410 // Od mezilidského ? meziskupinovému vztahu...410 // Řešení konfliktu...411 // Zásah třetí strany...412 // 11 // SOClÄLNl PSYCHOLOGIE // Zásah do struktury skupiny // Shrnutí... // Diskuse... // Další literatura ... // Klíčové studie... // 415 // 416 // 417 // 418 418 // KAPITOLA 1Z // Afiliace, přitažlivost a partnerské vztahy... // Nástin... // Klíčová slova... // Úvod... // Afiliace - potřeba sociálního kontaktu... // Situace podněcující afiliaci: Kdy se lidé sdružují?... // Pohnutky afiliace: Co lidé hledají, vyžadují-li při stresu kontakt s druhými? // Účinky afiliace... // Nedostatek afiliace a osamělost ... // Nedostatek afiliace a zdraví... // Přitažlivost a vývoj vztahu... // Podmínky prostředí... // Podobnost postojů... // Přátelství jako vztah ... // Pohlaví a přátelství... // Milenecká přitažlivost... // Stereotyp tělesné přitažlivosti... // Rodové rozdíly v preferencích tělesné přitažlivosti a statusu... // Partnerské vztahy:
spokojenost a zánik vztahu... // Spokojenost ve vztahu... // Oddanost ve vztahu... // Důsledky rozchodů ... // Shrnutí... // Diskuse... // Další literatura ... // Klíčové studie... // 419 // 419 // 419 // 420 420 420 422 425 // 428 // 429 // 429 // 430 // 431 // 434 // 435 // 436 438 440 442 442 // 445 // 446 // 447 . 448 . 448 . 449 // 1Z // OBSAH // ČÁST IV // Sociální skupiny...451 // KAPITOLA 13 // Sociální vliv v malých skupinách...453 // Nástin...453 // Klíčová slova...453 // Úvod...454 // Konformita neboli vliv většiny...455 // Sherif a autokinetický efekt...455 // Překvapení Solomona Asche...457 // Proč jsou lidé konformní: normativní a informační vliv ...459 // Normativní a informační vliv: výzkumné důkazy...461 // Inovace neboli vliv menšiny...465 // Moc vytrvalé menšiny...465 // Vliv většiny a menšiny: Dva procesy, nebo jeden?...469 // Vliv většiny a menšiny: imitace versus originalita...474 // Integrující pohled: model diferencovaného zpracování...476 // Rozhodování ve skupinách...477 // Skupinová polarizace...477 // Vysvětlení skupinové polarizace...479 // Skupinové myšlení: extrémní případ skupinové polarizace...482 // Uposlechnutí nemorálních příkazů: sociální vliv autority...484 // Milgramův experiment poslušnosti...484 // Situační determinanty poslušnosti ...486 // Co byste udělali?...489 // Dynamika poslušnosti...490 // Shrnutí...492 // Diskuse...493 // Další literatura ...494
// Klíčové studie...494 // KAPITOLA 14 // Skupinový výkon...495 // Nástin...495 // Klíčová slova ...495 // Úvod...496 // Determinanty skupinového výkonu ...497 // Procesní zisky a ztráty...497 // Individuální výkon v sociálním kontextu...498 // 13 // SDCIÄLNÍ PSYCHOLOGIE // Pouhá přítomnost ...499 // Obava z hodnocení...500 // Konflikt pozornosti ...501 // Mnohostranný přístup...502 // Výsledek skupiny je kombinací individuálních zdrojů...503 // Vzájemná závislost ...503 // Pravidla sloučení zdrojů...504 // Procesní ztráty ve třech úkolových aktivitách...512 // Generování nápadů...513 // Sběr informací...516 // Rozhodování ... 518 // Předcházení procesním ztrátám...519 // Struktura skupiny...522 // Diferenciace rolí...523 // Diferenciace postavení...524 // Komunikační vzorce ...526 // Překonávání dysfunkčních aspektů skupinové struktury...528 // Shrnutí...528 // Diskuse...530 // Další literatura ...530 // Klíčové studie...531 // KAPITOLA 15 // Meziskupinové vztahy...533 // Nástin...533 // Klíčová slova...533 // Úvod...534 // Co je meziskupinové chování?...534 // Obecně rozšířené představy o meziskupinovém konfliktu a předsudcích ... 536 // Předsudek jako osobnostní typ...536 // Teorie „obětního beránka“: meziskupinová agrese jako výsledek frustrace . . 539 // Interpersonální versus skupinové chování...540 // Meziskupinové chování jako reakce na skutečné či představované
zájmy skupiny 542 // Sherifovy studie z letního tábora...543 // Pouhé členství ve skupině jako zdroj meziskupinové diskriminace...547 // Výzkum minimálních skupin...548 // Vysvětlení meziskupinové diskriminace v minimálních skupinách...551 // Členství ve skupině a sociální identita...555 // Kdo jsem já? Kdo jsme my? ...555 // Meziskupinová diferenciace v přirozených podmínkách...557 // Zvýhodňování vztažné skupiny a skupinová identifikace ...559 // 14 // OBSAH // Podřadné postavení, meziskupinové srovnávání a sociální nepokoje...560 // Zmírnění meziskupinového konfliktu a změna negativních stereotypů...564 // Nadřazené cíle...564 // Obnovení hranic mezi kategoriemi...565 // Hypotéza kontaktu...567 // Shrnutí...569 // Diskuse...569 // Další literatura ...570 // Klíčové studie...570 // ĽÁST V // Praktické aplikace...571 // KAPITOLA 1? // Psychologie zdraví: sodálnžpsychologické hledisko...573 // Nástin...573 // Klíčová slova...573 // Úvod...574 // Chování a zdraví...575 // Dopad chování na zdraví...575 // Determinanty chování ve vztahu ke zdraví...576 // Strategie změny chování ve vztahu ke zdraví...587 // Stres a zdraví...597 // Měření zásadních životních událostí...598 // Proč jsou zásadní životní události tak stresující?...601 // Jak může stres ovlivnit zdraví?...603 // Faktory regulující vztah mezi stresem a zdravím...605 // Shrnutí...612 // Diskuse...613 // Další
literatura ...614 // Klíčové studie...615 // KAPITOLA 17 // Sociální psychologie v organizacích...617 // Nástin...617 // Klíčová slova...617 // Úvod...618 // Výsledky organizace práce...621 // 15 // sdciAlní psychologie // Pracovní spokojenost, oddanost organizaci a fluktuace...621 // Zdravotní důsledky organizace práce...622 // Pracovní výkon ...622 // Porozumění výsledkům organizace práce...626 // Teorie stanovování cílů...627 // Determinanty orientace na cíle...629 // Teorie sociální spravedlnosti...630 // Teorie produktivního konfliktu...636 // Teorie vůdcovství...639 // Přístup ? vůdcovství na základě rysů ...640 // Behaviorální přístup ? vůdcovství...641 // Situační teorie vůdcovství...642 // Romantika vůdcovství...644 // Shrnutí...645 // Diskuse... 646 // Další literatura ...646 // Klíčové studie...647 // Literatura ...649 // Slovník pojmů...717 // Rejstřík jmenný...737 // Rejstřík věcný...759 // 16

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC