Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2005
482 s.

objednat
ISBN 92-824-3108-8 (brož.)
Evropská unie - ústava - texty a komentáře
Ústava - Evropská unie - texty a komentáře
000099850
Obsah // PREAMBULE... 9 // ČÁST I... 17 // HLAVA I - VYMEZENÍ A CÍLE UNIE ... 17 // HLAVA II - ZÁKLADNÍ PRÁVA A OBČANSTVÍ UNIE ... 19 // HLAVA III - PRAVOMOCI UNIE... 20 // <fiLAVA~IV - ORGÁNY A INSTITUCE UNIE \\... /24 // KAPITOLA I - INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC ... ZT // KAPITOLA II - OSTATNÍ ORGÁNY A PORADNÍ INSTITUCE UNIE ... 31 // HLAVA V - VÝKON PRAVOMOCÍ UNIE... 32 // KAPITOLA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 32 // KAPITOLA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ... 35 // KAPITOLA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE ... 39 // HLAVA VI - DEMOKRATICKÝ ŽIVOT UNIE ... 40 // HLAVA VII - FINANCE UNIE... 42 // HLAVA VIII - UNIE A JEJÍ SOUSEDÉ ... 44 // HLAVA IX - ČLENSTVÍ V UNII... 44 // ČÁST II - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV UNIE ... 47 // PREAMBULE... 47 // HLAVA I - DŮSTOJNOST ... 48 // HLAVA II - SVOBODY... 49 // HLAVA III - ROVNOST ... 52 // HLAVA IV - SOLIDARITA ... 53 // HLAVA V - OBČANSKÁ PRÁVA... 56 // HLAVA VI - SOUDNICTVÍ... 58 // HLAVA VII - OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY... 59 // ČÁST III - POLITIKY A FUNGOVÁNÍ UNIE ... 61 // HLAVA I - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ ... 61 // HLAVA II - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ... 62 // HLAVA III - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI ... 64 // KAPITOLA I - VNITŘNÍ TRH ... 64 // Oddíl 1 - Vytvoření a fungování vnitřního trhu ... 64 // Oddíl 2 - Volný pohyb osob a služeb ... 65 // Pododdíl I - Pracovníci... 65 // Pododdil 2 - Svoboda usazování... 67 // Pododdíl 3 - Volný pohyb
služeb... 69 // Oddíl 3 - Volný pohyb zboží... 70 // Pododdíl 1 - Celní unie... 70 // Pododdíl 2 - Celní spolupráce ... 71 // Pododdíl 3 - Zákaz množstevních omezení... 71 // Oddíl 4 - Kapitál a platby... 72 // Oddíl 5 - Pravidla hospodářské soutěže... 74 // Pododdíl 1 - Pravidla vztahující se na podniky ... 74 // Pododdíl 2 - Státní podpory... 77 // Oddíl 6 - Daňová ustanovení... 79 // Oddíl 7 - Společná ustanovení... 79 // KAPITOLA II - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA... 82 // Oddíl 1 - Hospodářská politika ... 82 // Oddíl 2 - Měnová politika... 87 // Oddíl 3 - Institucionální ustanovení... 90 // Oddíl 4 - Ustanovení týkající se členských států, jejichž měnou je euro ... 91 // Oddíl 5 - Přechodná ustanovení... 92 // KAPITOLA III - POLITIKY V DALŠÍCH OBLASTECH ... 97 // Oddíl 1 - Zaměstnanost... 97 // Oddíl 2 - Sociální politika... 99 // Oddíl 3 - Hospodářská, sociální a územní soudržnost... 104 // Oddíl 4 - Zemědělství a rybolov... 105 // Oddíl 5 - Životní prostředí... 109 // Oddíl 6 - Ochrana spotřebitele... 111 // Oddíl 7 - Doprava... 111 // Oddíl 8 - Transevropské sítě... 114 // Oddíl 9 - Výzkum a technologický rozvoj a vesmír... 115 // Oddíl 10-Energetika ... 118 // KAPITOLA IV - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA... 119 // Oddíl 1 - Obecná ustanovení... 119 // Oddíl 2 - Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví... 120 // Oddíl
3 - Soudní spolupráce v občanských věcech ... 123 // Oddíl 4 - Soudní spolupráce v trestních věcech ... 124 // Oddíl 5 - Policejní spolupráce... 127 // KAPITOLA V - OBLASTI, VE KTERÝCH UNIE MŮŽE VÉST PODPŮRNOU KOORDINAČNÍ // NEBO DOPLŇKOVOU ČINNOST... 129 // Oddíl 1 - Veřejné zdraví... 129 // Oddíl 2 - Průmysl... 131 // Oddíl 3 - Kultura ... 131 // Oddíl 4 - Cestovní ruch... 132 // Oddíl 5 - Všeobecné vzdělávání, mládež, sport a odborné vzdělávání... 133 // Oddíl 6 - Civilní ochrana... 134 // Oddíl 7 - Správní spolupráce ... 135 // HLAVA IV - PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ... 135 // HLAVA V - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE ... 137 // KAPITOLA I - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ... 137 // KAPITOLA II - SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA ... 139 // Oddíl 1 - Společná ustanovení... 139 // Oddíl 2 - Společná bezpečnostní a obranná politika ... 144 // Oddíl 3 - Finanční ustanovení... 147 // KAPITOLA III - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA... 148 // KAPITOLA IV - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC ... 149 // Oddíl 1 - Rozvojová spolupráce ... 149 // Oddíl 2 - Hospodářská, finanční a technická spolupráce se třetími zeměmi... 150 // Oddíl 3 - Humanitární pomoc ... 151 // KAPITOLA V - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ... 152 // KAPITOLA VI - MEZINÁRODNÍ SMLOUVY... 152 // KAPITOLA VII - VZTAHY UNIE K MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM. KE TŘETÍM ZEMÍM // A DELEGACE UNIE ... 155
KAPITOLA VIII - PROVÁDĚNÍ DOLOŽKY SOLIDARITY ... 155 //  LAVA VI - FUNGOVÁNÍ UNIE... 156 // KAPITOLA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ... 156 // Oddíl 1 - Orgány... 156 // Pododdíl 1 - Evropský parlament ... 156 // Pododdíl 2 - Evropská rada ... 159 // Pododdíl 3 - Rada ministrů... 159 // Pododdíl 4 - Evropská komise... 160 // Pododdíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie... 162 // Pododdíl 6 - Evropská centrální banka... 170 // Pododdíl 7 - Účetní dvůr... 171 // Oddíl 2 - Poradní instituce Unie... 173 // Pododdíl I - Výbor regionů ... 173 // Pododdíl 2 - Hospodářský a sociální výbor... 174 // Oddíl 3 - Evropská investiční banka... 175 // Oddíl 4 - Ustanovení společná orgánům, institucím a jiným subjektům Unie... 176 // KAPITOLA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ... 179 // Oddíl 1 - Víceletý finanční rámec... 179 // Oddíl 2 - Roční rozpočet Unie ... 180 // Oddíl 3 - Plnění rozpočtu a absolutorium... 183 // Oddíl 4 - Společná ustanovení... 184 // Oddíl 5 - Boj proti podvodům... 185 // KAPITOLA III - POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE... 186 // HLAVA VII-SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 188 // ČÁST IV - OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ... 193 // Protokoly a přílohy... 210 // A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu ... 210 // 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii... 211 // 2. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality... 214 // 3. Protokol o statutu Soudního dvora
Evropské unie... 217 // 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky... 232 // 5. Protokol o statutu Evropské investiční banky... 254 // 6. Protokol o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů a útvarů Evropské unie 267 // 7 Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie... 268 // 8. Protokol o smlouvách a aktech o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Řecké republiky. Španělského království a Portugalské // republiky a Rakouské republiky. Finské republiky a Švédského království... 274 // 9. Protokol o smlouvě a aktu o přistoupení České republiky, Estonské republiky. Kyperské republiky. Lotyšské republiky, Litevské republiky. Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky. Republiky Slovinsko a Slovenské republiky... 304 // 10. Protokol o postupu při nadměrném schodku ... 344 // 11. Protokol o kritériích konvergence...-...-... 346 // 12. Protokol o Euroskupině ... 348 // 13. Protokol o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního // Irska s ohledem na hospodářskou a měnovou unii... 349 // 14. Protokol o některých ustanoveních týkajících se Dánska s ohledem na hospodářskou a měnovou unii ...352 // 15. Protokol o některých úkolech Národní banky Dánska... 353 // 16. Protokol o systému franku Pacifického finančního společenství...
354 // 17 Protokol o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie... 355 // 18. Protokol o použití některých hledisek článku 111-130 Ústavy na Spojené království a Irsko 358 // 19. Protokol o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na politiky týkající se kontrol na // hranicích, azylu a přistěhovalectví, a na soudní spolupráci v občanských věcech a policejní spolupráci ... 360 // 20. Protokol o postavení Dánska... 363 // 21. Protokol o vnějších vztazích členských států, pokud jde o překračování vnějších hranic ... 368 // 22. Protokol o poskytování azylu státním příslušníkům členských států ... 369 // 23. Protokol o stálé strukturované spolupráci stanovené čl. 1-41 odst. 6 a článkem III-312 Ústavy 371 // 24. Protokol o čl. 1-41 odst. 2 Ústavy ... 374 // 25. Protokol o dovozu ropných produktů rafinovaných na Nizozemských Antilách do Evropské unie 375 // 26. Protokol o nabývání nemovitostí v Dánsku... 378 // 27. Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech... 379 // 28. Protokol o článku III-214 Ústavy... 380 // 29. Protokol o hospodářské, sociální a územní soudržnosti... 381 // 30. Protokol o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko... 383 // 31. Protokol o článku 40.3.3 Ústavy Irska... 384 // 32. Protokol týkající se čl. 1-9 odst. 2 Ústavy o přistoupení Unie k Evropské úmluvě o ochraně // lidských práv a základních
svobod... 385 // 33. Protokol o aktech a smlouvách, které doplnily nebo pozměnily Smlouvu o založení Evropského // společenství a Smlouvu o Evropské unii... 386 // 34. Protokol o přechodných ustanoveních týkajících se orgánů a institucí Unie... 389 // 35. Protokol o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o založení Evropského // společenství uhlí a oceli a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel ... 396 // 36. Protokol pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii 398 // B. Přílohy Smlouvy o Ústavě pro Evropu... 402 // Příloha I - Seznam uvedený v článku 111-226 Ústavy... 403 // Příloha II - Zámořské země a území, na něž se vztahuje část III hlava IV Ústavy... 407 // ZÁVĚREČNÝ AKT ... 409 // A. Prohlášení týkající se ustanovení Ústavy ... 428 // 1. Prohlášení k článku 1-6... 428 // 2. Prohlášení k čl. 1-9 odst. 2... 428 // 3. Prohlášení k článkům 1-22,1-27 a 1-28’... 428 // 4. Prohlášení k čl. 1-24 odst. 7 o rozhodnutí Evropské rady týkajícím se výkonu předsednictví Rady 428 // 5. Prohlášení k článku 1-25 ... 429 // 6. Prohlášení k článku 1-26 ... 430 // 7. Prohlášení k článku 1-27 ... 431 // 8. Prohlášení k článku 1-36 ... 431 // 9. Prohlášení k článkům 1-43 a III-329 ... 431 // 10. Prohlášení k článku 1-51 ... 431 // 11. Prohlášení k článku 1-57 ...:... 431 // 12. Prohlášení o vysvětleních
vztahujících se k Listině základních práv... 432 // 13. Prohlášení k článku III-116...-... 468 // 14. Prohlášení k článkům III-136 a III-267 ... 468 // 15. Prohlášení k článkům III-160 a III-322 ... 468 // 16. Prohlášení k čl. III-167 odst. 2 písm. c)... 468 // 17. Prohlášení k článku III-184 ... 468 // 18. Prohlášení k článku III-213... 469 // 19. Prohlášení k článku III-220 ... 469 // 20. Prohlášení k článku III-243 ... 470 // 21. Prohlášení k článku III-248 ... 470 // 22. Prohlášení k článku III-256 ... 470 // 23. Prohlášení k čl. III-273 odst. 1 druhému pododstavci... 470 // 24. Prohlášení k článku III-296... 470 // 25. Prohlášení k článku HI-325 o sjednávání a uzavírání mezinárodních dohod členskými státy // týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a práva... 470 // 26. Prohlášení k čl. II1-402 odst. 4 ... 471 // 27. Prohlášení k článku III-419... 471 // 28. Prohlášení k článku IV-440 odst. 7... 471 // 29. Prohlášení k článku k čl. IV-448 odst. 2... 471 // 30. Prohlášení o ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu... 472 // B. Prohlášení týkající se protokolů připojených k Ústavě... 473 // Prohlášení k Protokolu o smlouvách a aktech o přistoupení Dánského království. Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Řecké republiky, Španělského království a Portugalské republiky a Rakouské republiky,
Finské republiky a Švédského království // 31. Prohlášení o Alandách... 473 // 32. Prohlášení o Saamech... 473 // Prohlášení k Protokolu o smlouvě a aktu o přistoupení České republiky. Estonské republiky. Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky. Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky // 33. Prohlášení o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na // Kypru... 474 // 34. Prohlášení Komise o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie a Severního Irska // na Kypru ... 475 // 35. Prohlášení o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě ... 475 // 36. Prohlášení o pozemním průjezdu osob mezi Kaliningradskou oblastí a ostatními částmi Ruské // federace... 476 // 37. Prohlášení o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice VI na Slovensku ... 477 // 38. Prohlášení o Kypru... 477 // 39. Prohlášení k Protokolu o postavení Dánska... 478 // 40. Prohlášení k Protokolu o přechodných ustanoveních týkajících se orgánů a institucí Unie 478 // 41. Prohlášení o Itálii ... 480 // Prohlášení členských států // 42. Prohlášení Nizozemského království k článku 1-55 ... 481 // 43. Prohlášení Nizozemského království k článku IV-440 ... 481 // 44. Prohlášení Spolkové republiky Německo. Irska. Maďarské republiky. Rakouské republiky // a Švédského království...
481 // 45. Prohlášení Španělského království a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 481 // 46. Prohlášení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o definici pojmu „státní // příslušníci“... 481 // 47. Prohlášení Španělského království o definici pojmu „státní příslušníci“... 482 // 48. Prohlášení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o volebním právu pro volby do // Evropského parlamentu...;... 482 // 49. Prohlášení Belgického království o vnitrostátních parlamentech... 482 // 50. Prohlášení Lotyšské republiky a Maďarské republiky o způsobu psaní názvu jednotné měny ve // Smlouvě o Ústavě pro Evropu... 482

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC