Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2006
228 s. : il.

ISBN 80-86878-38-4 (brož.)
Obsahuje tabulky, diagramy, grafy
Politika sociální - Česko - ročenky statistické
000101024
OBSAH // Strana // ÚVOD... 7 // 1. OBYVATELSTVO... 9 // 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví v jednotlivých okresech ČR... 11 // 1.2 Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin za kraje ČR... 13 // 2.1. MZDY A ZAMĚSTNANCI... 15 // 2.1.1 Vývoj průměrné nominální mzdy (na fyzické osoby) v roce 2005 v národním hospodářství // v podnikatelské a nepodnikatelské sféře... 17 // 2.1.2 Diferenciace průměrných mezd (na fyzické osoby) v roce 2005 podle OKEČ... 18 // 2.1.3 Průměrná nominální mzda (na fyzické osoby) v roce 2005 podle formy vlastnictví... 20 // 2.1.4 Průměrná nominální mzda (na fyzické osoby) v roce 2005 podle krajů... 21 // 2.1.5 Diferenciace průměrných nominálních mezd (na fyzické osoby) v roce 2005 podle okresů... 22 // 2.1.6 Bilance zdrojů pracovních sil a jejich rozdělení (v tis. osob)... 24 // 2. II. VÝBĚR Z RESORTNÍHO STATISTICKÉHO ŠETŘENÍ ISPV // (Informační systém o průměrném výdělku)... 25 // 2.11.1 Průměrné hodinové výdělky podle hlavních tříd zaměstnání KZAM - R... 27 // 2.11.2 Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií... 28 // 2.11.3 Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání... 29 // 2.11.4 Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií a pohlaví... 30 // 3. STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI... 31 // 3.1 Průměrný počet uchazečů o zaměstnání, prům. míra nezaměstnanosti v letech 2004 a 2005... 33 // 3.2 Počty uchazečů o zaměstnání
podle délky nezaměstnanosti k 31. prosinci 2004 a 2005... 35 // 3.3 Pohyb uchazečů v letech 2004 a 2005... 37 // 3.4 Uchazeči o zaměstnání, míra nezaměstnanosti, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k // 31. prosinci 2005... 39 // 3.5.1 Vývoj na trhu práce v ČR v roce 2005 ... 41 // 3.5.2 Struktura nezaměstnanosti v roce 2005 ... 42 // 3.6 Vývoj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a rekvalifikací v roce 2005 - celkem ČR... 43 // 3.7 Počet evidovaných nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti a volných pracovních míst ke konci // sledovaného měsíce... 44 // 3.8 Zaměstnanost cizinců v oblastech, krajích a okresech (stav k 31.12.)... 45 // 3.9 Míra nezaměstnanosti v České republice k 31. prosinci 2005... 47 // 3.10 Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti v letech 2004 a 2005... 48 // 4. DŮCHODY... 51 // 4.1 Počet nově přiznaných důchodů v roce 2005 podle druhu důchodu, pohlaví a podle krácení pro souběh 53 // 4.2 Průměrná výše nově přiznaných důchodů v roce 2005 podle druhu důchodu, pohlaví a podle krácení // pro souběh... 54 // 4.3 Struktura nově přiznaných důchodů v roce 2005... 55 // 4.4 Vývoj počtu a průměrné měsíční výše nově přiznaných důchodů v letech 2003 - 2005... 56 // 4.5 Důchody vyplácené za prosinec 2005... 57 // 4.6 Počet důchodců v prosinci 2005 podle druhu důchodu, pohlaví a krajů... 58 // 4.7 Průměrná výše sólo důchodů v prosinci
2005 podle druhu důchodu, pohlaví a krajů... 59 // 4.8 Počet důchodců a průměrná výše jejich důchodů u důchodů vyplácených v prosinci 2000 - 2005... 60 // 4.9 Vývoj počtu starobních důchodců a průměrné výše jejich důchodů v prosinci 2000 - 2005... 61 // 5. PÉČE O STARÉ OBČANY, OBČANY TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A DALŠÍ OBČANY NEPOSUZOVANÉ SPOLEČNĚ S NEZAOPATŘENÝMI // DĚTMI... 63 // 5.1 Pečovatelská služba - souhrnné údaje po územních jednotkách ČR za rok 2005... 65 // 5.2 Pečovatelská služba - počty ošetřovaných v roce 2005... 69 // 5.3 Pečovatelská služba - pracovníci pečovatelské služby za rok 2005... 72 // 5.4 Zařízení pečovatelské služby za rok 2005... 73 // 5.5 Služby pro staré občany za rok 2005... 79 // 5.6 Evidence o držitelích průkazek -TP, ZTP, ZTP/P za rok 2005... 80 // 5.7 Dávky pro staré občany, těžce zdravotně postižené občany, opakující se příspěvek podmíněný sociální // potřebností za rok 2005... 84 // 5.7.A Průměrné dávky pro staré občany, těžce zdravotně postižené občany, opakující se příspěvek // podmíněný sociální potřebností za rok 2005... 88 // 5.8 Jednorázový peněžitý příspěvek, věcná pomoc - podmíněný sociální potřebností za rok 2005... 92 // 5.9 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem - pomůcky, byt, garáž, krmivo za rok 2005 95 // 5.9.A Průměrné opakující se peněžité dávky
podmíněné zdravotním stavem - pomůcky, byt, garáž, krmivo za // rok 2005... 100 // 5.10 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - motorová vozidla /1.část/za rok // 2005... 105 // 5.10 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - byt, individuální doprava, pomůcky // /2.část/ za rok 2005... 110 // 5.10 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - provoz motorového vozidla /3.část/ // za rok 2005... 115 // 5.12 Peněžitý příspěvek na telefon, bezúročné půjčky, dávky sociální péče poskytnuté z důvodu soc. // hospitalizace za rok 2005... 120 // 5.13 ÚSP - počet čekatelů na umístění za rok 2005... 125 // 5.14 Počet čekatelů na umístění v ústavech sociální péče v roce 2005... 130 // 5.15 Příjemci opakujících se dávek sociální péče podmíněných sociální potřebností - staří a těžce postižení // občané za 4. čtvrtletí 2005... 131 // 5.16 Příjemci opakujících se dávek sociální péče podmíněných sociální potřebností - občané v evidenci // úřadů práce za 4. čtvrtletí 2005... 134 // 5.17 Příjemci opakujících se dávek sociální péče podmíněných sociální potřebností za 4. čtvrtletí 2005... 137 // 5.18 Rodinné, manželské a předmanželské poradny... 141 // 5.19 Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi... 142 // 6. ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE... 143 // 6.1 Počet zařízení sociální
péče... 145 // Graf 6.1. Struktura zařízení sociální péče v ČR... 146 // 6.2 Kapacita zařízení sociální péče za ČR celkem... 147 // 6.3 Počet obyvatel v zařízeních sociální péče za ČR celkem... 149 // 6.4 Zařízení sociální péče podle typu za ČR celkem... 151 // 6.5 Kapacita a ekonomické ukazatele v zařízeních sociální péče za ČR celkem... 152 // 6.6 Poskytované sociální služby spojené s pobytem v organizaci v ČR... 153 // 6.7 Poskytované sociální služby nepobytové v ČR... 154 // 6.8 Krizová lůžka... 155 // 7. ZAMĚSTNANCI A PLATY V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍHO // ZABEZPEČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A BEZPEČNOSTI PRÁCE... 157 // 7.1 Zaměstnanci a prostředky na platy - odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce // s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV)... 159 // 7.2 Zaměstnanci a prostředky na platy - orgány státní správy... 160 // 7.3 Průměrná měsíční výše platových složek - odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce // s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV)... 161 // 8. PÉČE O RODINU A DÍTĚ... 163 // 8.1 Děti (skupiny sourozenců) evidované orgány péče o děti... 165 // 8.2 Umísťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné, ústavní a ochranné výchovy... 166 // 8.3 Počet klientů evidovaných kurátory pro mládež... 167 // 8.4.1 Případy řešené kurátory pro mládež - trestná činnost, výchovné
problémy, dohledy, uložená výchovná // opatřeni... 168 // 8.4.2 Případy řešené kurátory pro mládež - návrhy na předběžná opatření, návrhy na ústavní výchovu, // přestupky... 169 // 8.5 Rodinné zázemí klientů evidovaných kurátory pro mládež... 170 // 8.6 Náhradní rodinná péče - pěstounská péče a poručenství (přírůstek a úbytek dětí)... 171 // 8.7 Pěstounská péče - počet pěstounských rodin... 172 // 8.8.1 Žadatelé o náhradní rodinnou péči - celkem... 173 // 8.8.2 Žadatelé o náhradní rodinnou péči - osvojení, pěstounská péče, žádosti podle § 78 ZR... 174 // 8.9 Zařízení pro výkon pěstounské péče... 175 // 8.10.1 Evidenční údaje... 176 // 8.10.2 Evidenční údaje... 177 // 8.11 Dávky sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi... 178 // 8.12 Příspěvek na výživu dítěte a další účelové dávky sociální péče... 183 // 8.13.1 Týrané a zneužívané děti - věková struktura a sociální prostředí týraných a zneužívaných dětí... 188 // 8.13.2 Týrané a zneužívané děti - struktura týrajících a zneužívajících osob... 189 // 8.14.1 Stav pracovníků na odděleních sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)... 190 // 8.14.2 Stav pracovníků na odděleních sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) - kurátoři pro mládež v rámci // OSPOD... 191 // 8.14.3 Stav pracovníků na odděleních sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) - kurátoři pro
mládež mimo // OSPOD... 192 // 8.15 Děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou umístěné v ústavních // zařízeních... 193 // 9. PRÁCE S PŘÍSLUŠNÍKY MARGINÁLNÍCH SKUPIN... 195 // 9.1 Sociální práce s příslušníky marginálních skupin v roce 2005... 197 // 9.2 Hmotná pomoc příslušníkům marginálních skupin v roce 2005... 198 // 10. PŘÍJMY A VÝDAJE KAPITOLY 313... 199 // 10.1 Přehled o plnění rozpočtu kapitoly 313 - MPSV ČR za rok 2005... 201 // 10.2 Přehled o plnění rozpočtu příjmů organizačních složek státu za rok 2005... 202 // 10.3 Přehled o plnění rozpočtu běžných výdajů organizačních složek státu za rok 2005... 203 // 10.4 Přehled o plnění rozpočtu výdajů účelově určených na financování reprodukce investičního majetku // kapitoly 313-MPSV za rok 2005... 204 // 10.5 Přehled výdajů na transfery obyvatelstvu za rok 2005... 205 // 11. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA... 207 // 11.1 Dávky státní sociální podpory vyplacené v roce 2005 na příslušný kalendářní měsíc v ČR... 209 // 11.2 Dávky státní sociální podpory vyplacené v roce 2005 v krajích ČR... 210 // 11.3 Průměr dávek státní sociální podpory vyplacených v roce 2005 v ČR... 213 // Graf č. 1 - Podíl částek jednotlivých dávek SSP vyplacených v roce 2005 v ČR... 215 // Graf č. 2 - Podíl částek dávek SSP vyplacených v roce 2005 v krajích ČR... 216 // 12. POSUDKOVÁ KOMISE SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ... 217 // 12.1 Výsledky činnosti posudkových komisí MPSV ve vztahu k posudkům orgánů I. stupně za celý rok 2005 219 // 12.2 Invalidizace - zjišťovací prohlídky + KLP - srovnání roku 2004 a 2005 - absolutní počty... 220 // Invalidizace - zjišťovací prohlídky + KLP - srovnání roku 2004 a 2005 - přepočet na 100 000 obyvatel 221 // Ostatní posudky - srovnání roku 2004 a 2005... 222 // 13. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ... 223 // 13.1 Základní ukazatele nemocenského pojištění v roce 2005... 225 // 13.2 Procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2005... 226 // SEZNAM ZKRATEK... 227

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC