Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:16x 
BK
Příručka
Vyd. 2., upr. a rozš.
Praha : Academia, 2004
953 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM

ISBN 80-200-1254-0 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000101290
Obsah // Předmluva ... 15 // 1 CHYBY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ...21 // 1.1 Klasifikace chyb měření...21 // 1.2 Charakteristika přesnosti přístrojů...23 // 1.2.1 Mezní hodnoty chyb a třída přesnosti přístroje...24 // 1.2.2 Zařazení přístroje do třídy přesnosti...25 // 1.2.3 Zaokrouhlování chyby výsledku...26 // 1.2.4 Složky chyby výsledku měření...28 // 1.3 Modely měření...28 // 1.3.1 Aditivní model měření ...29 // 1.3.2 Modely se systematickou chybou...30 // 1.3.3 Multiplikativní model měření...31 // 1.3.4 Kombinovaný model měření...32 // 1.3.5 Rozdělení chyb měřicích přístrojů ...34 // 1.4 Kvantilové odhady chyb...36 // 1.5 Sčítání kvantilových chyb ...39 // 1.6 Momentové odhady chyb...40 // 1.6.1 Pravděpodobnostní interval chyb...41 // 1.6.2 Toleranční interval chyby...42 // 1.7 Chyba výsledků instrumentálních měření ...43 // 1.7.1 Metoda Taylorova rozvoje ...44 // 1.7.2 Metoda dvoubodové aproximace ...49 // 1.7.3 Metoda simulací Monte Carlo...49 // 1.8 Nejistoty měření...51 // 1.8.1 Modely zahrnující působení neměřených faktorů...52 // 1.8.2 Intervaly spolehlivosti a nejistoty ...55 // 1.8.3 Porovnání nejistot výsledků měření...58 // 1.8.3.1 Přímá měření...58 // 1.8.3.2 Nepřímá měření ...00 // 1.8.4. Přístup intervalové analýzy k nejistotám...61 // 1.8.5 Doplňující poznámky k nejistotám...63 // 1.9 Postup určení chyby instrumentálních měření...66 // 1.10
Ostatní řešené příklady...66 // Literatura...73 // 2 PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT ...75 // 2.1 Metody průzkumové analýzy dat...76 // 2.1.1 Grafy identifikace statistických zvláštností dat...79 // 2.1.2 Konstrukce a identifikace rozdělení výběru ...92 // 8 OBSAH // 2.1.3 Identifikace rozdělení výběru pro diskrétní náhodné veličiny ... 113 // 2.1.4 Transformace dat... 115 // 2.1.5 Zpětná transformace... 122 // 2.2 Ověření předpokladů o datech... 124 // 2.2.1 Určení minimální velikosti výběru ... 125 // 2.2.2 Ověření předpokladu nezávislosti prvků výběru... 126 // 2.2.3 Ověření normality výběru... 128 // 2.2.4 Ověření homogenity výběru ... 132 // 2.3 Postup průzkumové analýzy... 137 // 2.3.1 Postup analýzy rutinních dal... 137 // 2.3.2 Postup při nesplnění předpokladů o datech ... 138 // 2.4 Ostatní řešené příklady... 140 // Literatura ... 147 // 3 STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT ... 149 // 3.1 Bodové odhady parametrů polohy, rozptýlení a tvaru ... 150 // 3.1.1 Metoda maximální věrohodnosti...150 // 3.1.2 Výběrové charakteristiky ...152 // 3.2 Intervalový odhad parametrů polohy a rozptýlení... 163 // 3.2.1 Povaha intervalového odhadu... 163 // 3.2.2 Konstrukce intervalových odhadů...164 // 3.2.3 Intervaly spolehlivosti pro zešikmená rozdělení... 168 // 3.3 Odhady parametrů polohy rozptýlení a tvaru u vybraných rozdělení... 175 // 3.3.1 Poissonovo rozdělení
...175 // 3.3.2 Normální rozdělení...178 // 3.3.3 Laplaceovo rozdělení ...181 // 3.3.4 Rovnoměrné rozdělení ... 182 // 3.3.5 Exponenciální rozdělení... 184 // 3.3.5.1 Jednoparametrové exponenciální rozdělení... 184 // 3.3.5.2 Dvouparametrové exponenciální rozdělení... 185 // 3.3.6 Logaritmicko-normální rozdělení...187 // 3.3.6.1 Dvouparametrové logaritmicko-normální rozdělení ... 188 // 3.3.6.2 Tříparametrové logaritmicko-normální rozdělení ...191 // 3.4 Robustní odhady parametrů polohy a rozptýlení...193 // 3.4.1 Medián ...194 // 3.4.2 Uřezaný průměr ...195 // 3.4.3 Robustní M-odhady... 199 // 3.4.4 Analýza malých výběrů...202 // 3.4.5 Neparametrické odhady rozptylů ...206 // 3.5 Testování statistických hypotéz...212 // 3.5.1 Postup testování statistické hypotézy...212 // 3.5.2 Testy hypotéz o parametrech jednoho souboru...215 // OBSAH 9 // 3.5.3 Tesly hypotéz o parametrech dvou souborů ...216 // 3.5.3.1 Testy shody středních hodnot („testy, shodnosti“)...218 // 3.5.3.2 Testy shody rozptylů...225 // 3.6 Postup vyhodnocení jednorozměrných výbčrů...227 // 3.7 Ostatní řešené příklady...229 // Literatura...239 // 4 STATISTICKÁ ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT...241 // Popisné statistiky vícerozmčrných dat ...244 // 4.1 Pojem vícerozmérné náhodné veličiny...244 // 4.1.1 Charakteristiky vícerozmčrných náhodných veličin...247 // 4.1.2 Odhady parametrů polohy, rozptýlení a tvaru ...251
// 4.1.3 Vybočující body...259 // 4.1.4 Statistická analýza vektoru středních hodnot ...264 // 4.1.5 Statistická analýza kovariančních matic...271 // 4.2 Předúprava Vícerozmčrných dat...274 // 4.2.1 Různé formy standardizace dat...275 // 4.2.2 Užití statistických vah...280 // 4.3 Průzkumová analýza vícerozmčrných dat ...281 // 4.3.1 Zobrazení vícerozmčrných dat ...281 // 4.3.2 Analýza profilů...290 // 4.3.3 Ovčření normality...293 // 4.3.3.1 Grafy pro ovčření normality ...293 // 4.3.3.2 Testy normality ...295 // Určení struktury ve znacích a objektech...300 // 4.4 Analýza hlavních komponent (PCA)...301 // 4.4.1 Zamčření metody PCA...301 // 4.4.2 Podstata metody PCA...302 // 4.4.3 Statistická analýza hlavních komponent...322 // 4.4.4 Grafické pomůcky analýzy hlavních komponent ...327 // 4.4.5 Diagnostika metody hlavních komponent...330 // 4.4.6 Určení počtu komponent smčsi analýzou absorbanční matice ...332 // 4.4.7 Řešení častých problémů v PCA...340 // 4.5 Faktorová analýza (FA)...344 // 4.5.1 Zamčření metody FA ...344 // 4.5.2 Podstata metody FA ...346 // 4.5.3 Grafické pomůcky FA...354 // 4.5.4 Průbčh diagnostikování dle FA...355 // 10 // OBSAH // 4.6 Kanonická korelační’analýza (CCA) ...371 // 4.6.1 Zamčření melody CCA...371 // 4.6.2 Podstata metody CCA...371 // 4.6.3 Průbčh diagnostikování CCA...378 // Klasifikace objektů...385 // 4.7 Diskriminační analýza (DA)...387 // 4.7.1 Zamčření
metody DA ...387 // 4.7.2 Zařazovací pravidla DA ...388 // 4.7.3 Lineární (LDA) a kvadratická (QDA) diskriminační funkce...389 // 4.7.4 Užití kanonické korelace v diskriminační analýze ...397 // 4.7.5 Úprava prahového bodu ...398 // 4.7.6 Volba znaků, diskriminátorů ...399 // 4.7.7 Kvalita zařazení objektů do tříd ...402 // 4.7.8 Logistická diskriminace ...403 // 4.7.9 Průbčh diagnostikování DA ...405 // 4.8 Logistická regrese (LR) ...429 // 4.8.1 Zamčření metody LR ...429 // 4.8.2 Logistický regresní model...432 // 4.8.3 Volba promčnných...439 // 4.8.4 Tčsnost proložení logistickým modelem...440 // 4.8.5 Kvalita vyhodnocení logistickou regresí...442 // 4.8.6 Aplikace logistické regrese...443 // 4.9 Analýza shluků (CLU)...454 // 4.9.1 Dendrogramy hierarchického shlukování ...468 // 4.9.2 Shlukování metodou ncjbližších tčžišť (K-Mcans)...477 // 4.9.3 Shlukování metodou optimálních středů čili medoidů ...482 // 4.9.4 Fuzzy shlukování ...487 // 4.9.5 Postup obecné analýzy shluků ...491 // 4.10 Mapování objektů vícerozmčrným škálováním (MDS)...497 // 4.10.1 Zamčření metody MDS...497 // 4.10.2 Podstata metody MDS ...497 // 4.10.3 Postup subjektivního mapování objektů...502 // 4.11 Korespondenční analýza (CA)...515 // 4.11.1 Zamčření metody CA ...515 // 4.11.2 Podstata metody CA...516 // 4.11.3 Postup korespondenční analýzy ...518 // Literatura...526 // OBSAH 11 // 5 ANALÝZA ROZPTYLU (ANOVA)
...529 // 5.1 Základní pojmy analýzy rozptylu...529 // 5.2 Jednoíaktorová analýza rozptylu ...531 // 5.2.1 Modely s pevnými efekty ...533 // 5.2.1.1 Metodologie statistické analýzy...533 // 5.2.1.2 Technika vícenásobného porovnání...535 // 5.2.1.3 Lineární regresní model...537 // 5.2.1.4 Ovčření normality chyb...539 // 5.2.1.5 Ovčření konstantnosti rozptylu (homoskcdasticity)...540 // 5.2.2 Modely s náhodnými efekty ...541 // 5.3 Dvoufaktorová analýza rozptylu ...543 // 5.3.1 Modely s pevnými efekty ...545 // 5.3.1.1 Modely pro případ bez opakování mčřcní (ANOVA#2P)...545 // 5.3.1.2 Vyvážené modely (ANOVAÍÍ2B) ...551 // 5.3.1.3 Nevyvážené modely (ANOVA#2U) ...556 // 5.3.2 Modely se smíšenými efekty...557 // 5.3.3 Modely s náhodnými efekty ...558 // 5.4 Zhodnocení postupu při analýze rozptylu ...560 // 5.5 Ostatní řešené příklady...560 // Literatura...564 // 6 LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY ...565 // 6.1 Formulace lineárního regresního modelu...565 // 6.2 Geometrie a předpoklady metody nejmcnších čtverců...567 // 6.2.1 Geometrie metody nejmenších čtverců...567 // 6.2.2 Předpoklady metody nejmcnších čtverců ...573 // 6.3 Statistické vlastnosti metody nejmenších čtverců ...575 // 6.3.1 Konstrukce intervalů spolehlivosti ...584 // 6.3.2 Testování hypotéz...587 // 6.3.2.1 Test mullikolincarity...590 // 6.3.2.2 Test významnosti absolutního členu ...592 // 6.3.2.3 Testy složených hypotéz ...595 // 6.3.2.4
Test shody dvou lineárních modelů...598 // 6.3.2.5 Testy vhodnosti lineárního modelu...601 // 6.3.3 Porovnání regresních přímek ...607 // 6.3.3.1 Test homogenity úseků ...608 // 6.3.3.2 Test homogenity smčrnic...610 // 6.3.3.3 Test shody regresních přímek ...610 // 12 // OBSAH // 6.4 Numerické problémy lineární regrese na počítači ...613 // 6.4.1 Metoda ortogonálních funkcí...6,8 // 6.4.2 Metoda racionálních hodností...621 // 6.4.3 Metody hřebenové regrese ...625 // 6.5 Regresní diagnostika ...628 // 6.5.1 Využití průzkumové analýzy dal...629 // 6.5.2 Posouzení kvality dal ...630 // 6.5.2.1 Statistická analýza reziduí...631 // 6.5.2.2 Analýza prvků projekční matice H ...636 // 6.5.2.3 Grafy identifikace vlivných bodů...638 // 6.5.2.4 Ostatní charakteristiky vlivných bodů...644 // 6.5.3 Posouzení kvality navrženého regresního modelu ...650 // 6.5.3.1 Parciální regresní grafy ...651 // 6.5.3.2 Parciální reziduálni grafy...653 // 6.5.3.3 Znaménkový test vhodnosti modelu ...656 // 6.5.4 Ovčření předpokladů metody nejmcnších čtverců ...658 // 6.5.4.1 Heteroskedasticita (nekonstantnost rozptylu) ...658 // 6.5.4.2 Autokorelacc...659 // 6.5.4.3 Normalita chyb ...660 // 6.6 Postupy při porušení předpokladů metody nejmenších čtverců...661 // 6.6.1 Omezení na parametry ... 662 // 6.6.2 Metoda zobecnčných nejmenších čtverců (MZNČ) ...666 // 6.6.2.1 Heteroskedasticita ...668 // 6.6.2.2 Autokorelace...673
// 6.6.3 Multikolincarita ...679 // 6.6.4 Promčnné zatížené náhodnými chybami...685 // 6.6.5 Jiná rozdčlení chyb...689 // 6.6.6 Zobecnčný lineární regresní model...702 // 6.7 Kalibrace ...704 // 6.7.1 Druhy kalibrace a kalibrační modely ...705 // 6.7.2 Kalibrační přímka...707 // 6.7.3 Přesnost kalibrace... 713 // 6.8 Postup při lineární regresní analýze...717 // 6.9 Ostatní řešené příklady...718 // Literatura...734 // 7 KORELACE ...737 // 7.1 Korelační modely...738 // 7.1.1 Korelační modely pro dvč náhodné veličiny...738 // 7.1.2 Korelační model pro více náhodných veličin ...744 // KKѕKK IJ // 7.2 Korelační koeficienty...754 // 7.2.1 Párový korelační koeficient...756 // 7.2.2 Interpretace korelačního koeficientu...762 // 7.2.3 Korelační křivka...769 // 7.2.4 Parciální korelační koeficient...772 // 7.2.5 Vícenásobný korelační koeficient...773 // 7.2.6 Pořadové korelace...777 // Literatura ...779 // 8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY...781 // 8.1 Formulace nelineárního regresního modelu...783 // 8.2 Modely chyb mčření...788 // 8.3 Formulace kritéria regrese ...793 // 8.4 Geometrie nelineární regrese...799 // 8.5 Numerické postupy odhadování parametrů ...805 // 8.5.1 Nederivační optimalizační postupy...806 // 8.5.1.1 Metody přímého hledání...807 // 8.5.1.2 Simplexové metody...808 // 8.5.1.3 Metody využívající náhodných čísel...814 // 8.5.1.4 Speciální postupy pro metodu nejmenších
čtverců (MNČ)...817 // 8.5.2 Derivační metody pro kritérium MNČ ...821 // 8.5.2.1 Gaussovy- Newtonovy metody ...824 // 8.5.2.2 Metody Marquardtova typu...827 // 8.5.2.3 Postupy typu dog-leg ...829 // 8.5.3 Komplikace procesu nelineární regrese ...831 // 8.5.3.1 Neodhadnutelnost nčkterých parametrů...831 // 8.5.3.2 Existence minima i/(ß) ...832 // 8.5.3.3 Výskyt lokálních minim...833 // 8.5.3.4 Špatná podmíněnost parametrů v modelu ...834 // 8.5.3.5 Malé rozmezí experimentálních dat...834 // 8.5.4 Testování spolehlivosti regresních algoritmů...837 // 8.6 Statistická analýza nelineární regrese...839 // 8.6.1 Nelinearita regresního modelu ...841 // 8.6.1.1 Vychýlení odhadů parametrů...841 // 8.6.1.2 Asymetrie odhadů parametrů...844 // 8.6.2 Intervalové odhady parametrů...845 // 8.6.2.1 Oblasti spolehlivosti parametrů...845 // 8.6.2.2 Intervaly spolehlivosti parametrů...850 // 8.6.2.3 Intervaly spolehlivosti’predikce...852 // 8.6.3 Testy hypotéz o odhadech parametrů ...853 // 14 // OBSAH // 8.6.4 Těsnost proložení regresní křivky ...855 // 8.6.4.1 Statistická analýza reziduí...855 // 8.6.4.2 Analýza vlivných bodů ...857 // 8.7 Postup při testování navrženého modelu ...859 // 8.8 Ostatní řešené příklady...862 // Literatura ...868 // 9 INTERPOLACE A APROXIMACE...871 // 9.1 Klasické interpolační postupy ...872 // 9.1.1 Lagrangeova a Newtonova interpolační formule ...874 // 9.1.2 Hermitovská interpolace...879
9.1.3 Racionální interpolace ...881 // 9.2 Spline interpolace...883 // 9.2.1 Lokální hermitovská interpolace...888 // 9.2.2 Kubický spline ...893 // 9.3 Aproximace funkcí...‘301 // 9.4 Aproximace tabelárních závislostí...905 // 9.4.1 Polynomická aproximace ...905 // 9.4.2 Úseková regrese ...908 // 9.5 Numerické vyhlazování...914 // 9.5.1 Spline vyhlazování...914 // 9.5.2 Neparametrická regrese...924 // 9.5.3 Číslicová filtrace...926 // 9.6 Postup při interpolaci a aproximaci ...934 // 9.7 Ostatní řešené příklady...935 // Literatura ...936 // Komentář k CD ...939 // Rejstřík // 941

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC