Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Univerzita Karlova, 1995

objednat
ISBN 80-85899-02-7
000102497
Rekat.
OBSAH // Úvodem // Obsah 5 // 1. Zahájení a pozdravné projevy // - Projev prof. PhDr. Miroslava Komárka, DrSc. 13 // - Pozdravný projev vedoucího Kanceláře // prezidenta České republiky Luboše Dobrovského 16 // - Projev prof. PhDr. Josefa Jařaba, CSc., rektora // Univerzity Palackého v Olomouci 17 // - Pozdrav primátora města Olomouce Milana Hořínka 19 // 2. Funkce a struktura českého národního jazyka. // Kultura jazyka a řeči // *2.1. F. Danes: Situace češtiny: perspektiva i retrospektiva 23 // *2.2. M. J e 1 í n e k: Kultura jazyka a kultura řeči 31 // 2.2.1. J. B a r t o š e ?: ? pojetí normy a kodifikace spisovného jazyka // (K referátu prof. M. Jelínka) 40 // 2.3. J. C h 1 o u p e k: Útvarová diferenciace a slohová stratifikace češtiny // dnes . 41 // 2.3.1. J. Bartošek: Žurnalistika a publicistika (K referátu prof. // J.Chloupka) 48 // 2.4. A. S t i c h: Česká spisovnost a nespisovnost - kořeny a přítomnost // (Naše postoje ? češtině 17. a 18. století) 49 // 2.4.1. K. H á d e ?: ? periodizaci vývoje českého spisovného jazyka 56 // * 2.5. F. Š t í c h ?: ? pojetí spisovnosti 57 // 2.6. Z. S t a r ý: Jazykověda a teorie jazykové kultury 60 // * 2.7. O. U1 i č n ý: Spisovná čeština a hodnotová orientace 65 // ‘’2.8. Z. R u s í n o v á: Spisovná a obecná čeština 72 //  2.9. Z. P a 1 ? o v á: Spisovný standard jazyka v mluvené komunikaci 76 // A2.10. M. G r e p 1: ? aktuálním otázkám jazykové
kultury 80 // 2.10.1. O. U1 i č n ý: ? referátu M.Grepla 83 // 2.11. V. Schmiedtová: Postavení spisovného českého jazyka // v současném kulturním klimatu 84 // 2.12. M. Š i p k o v á: ? dichotomii spisovnosti a nespisovnosti 89 // 2.12.1. K. Hausenblas: ? referátům prvního dne dopoledne 90 // f 2.12.2. F. D a n e š: O spisovné a obecné češtině 91 // 2.12.3. Z. S t a r ý: ? referátu a diskusnímu příspěvku F. Daneše 93 // 5 // 3. Čeština v běžné komunikaci // ‘ 3.1. L N e b e s ? á: Funkčnost a kultivovanost v každodenní // komunikaci 97 // *3.2. M. H i r s c h o v á: Pokleslé vyjadřování - běžná norma // spontánních proj evů? 101 // 3.2.1. Z. P a 1 k o v á: ? bloku referátů o řeči v každodenní komunikaci, // zejm. ? ref. I.Nebeské a M.Hirschové 103 // "*3.3. S. Kloferová:K fungování jazykových útvarů v mluvě mládeže 104 // 3.3.1. O. Uličný: ? referátům prof. Chloupka, doc. Rusínové, // prof. Sticha a dr. Kloferové 106 // 3.4. E. L o t ? o: Texty politické propagandy a jazyková kultura 107 // 3.5. D. Š 1 o s a r: Jazyk totality a jazyk dneška 110 // 3.6. S. P a s t ? ř í k: Smutný znak zhrubění rodinné komunikace 113 // 3.7. D. D a v i d o v á: Spisovnost a nespisovnost v běžně mluvených // textech ve Slezsku 317 // 3.8. M. Janečková: Jazyková situace v obcích na Českobudějovicku, // místo dialektu v běžné komunikaci 120 // 3.9. Z. H o 1 u b: ? současnému stavu jč. nářečí,
zvi. nářečí doudlebského 123 // 3.9.1. J. J ančáková: ? regionální pří znakovosti běžné mluvy // v Čechách 126 // 3.10. J. ? o 1 a ř í k: Místo východomoravského dialektu v komunikaci // obyvatel Zlínska 128 // 3.11. A. J ? ? 1 o v á: ? výzkumu slangů 132 // 3.12. M. K n a p p o v á: Jazyková kultura a vlastní jména 135 // 3.13. J.Zeman:K výslovnosti cizích vlastních jmen osob v češtině 138 // 3.14. D. S 1 a n č o v á - M. S ? ? o 1 o v á: Vokativ ako kontaktový jav 142 // 4. Kultura jazyka a řeči v žurnalistice a publicistice // 4.1. Z. H1 a v s ?: ? persvazivním prostředkům české publicistiky 149 // 4.1.1. O. U1 i č n ý: ? příspěvku Z. Hlavsy 155 // 4.2. J. H o r á 1 e k: Manipulace se slovy, manipulace mysli // v publicistice 155 // 4.3. L. B i n a r: Integrace poznatků a opírání se o autority jako princip // publicistické tvorby 158 // 4.4. M. Švehlová: Cynismus - východisko i efekt současné psané // bulvární publicistiky 161 // 4.5. O. Hausenblas: Tendenčnost a manipulace 164 // 4.6. J. Bartošek: Jazyková kultura mluveného zpravodajství 166 // 4.7. O. M ü 11 e r o v á: Dialogické pořady v televizní publicistice 171 // 4.7. l.K. Hausenblas: ? oddílu o jazyce televize a rozhlasu 175 // 4.7.2. Z. P a 1 k o v á: ? referátu O. Můllerové 175 // 4.8. L. Z i m o v á: Několik poznámek ? jazyku současné regionální // publicistiky 176 // 6 // 4.9. E. M i n á ř o v á: Obrazná vyjádření ve
stylu publicistickém 181 // 4.10. Z. J e 11 m a r o v á: Mezitextové vazby a interference v české // reklamě 184 // 4.11. M. S 1 á d ? o v á: "Vyzmetkovaný materiál" aneb O problémech // nejen s derivací 188 // 4 12 M. Ž e m 1 i č ? ?: ? výchovnému působení sdělovacích prostředků 190 // 5. Jazykové a textové problémy odborné komunikace // 5.1. J. K r a u s: Existuje rétorika vědeckého jazyka? 195 // 5.2. M. Ž e m 1 i č ? ?: ? vývojovým předpokladům současné odborné // terminologie 201 // 5.3. J. Bartůňková - A. Zachová: Od textu ? hypertextu 202 // 5.4. F, Č e r m á k: Slovník a jazyková kultura 208 // 5.4.1. O. U 1 i č n ý: ? referátu F. Čermáka 211 // 5.5. E. Demlová: Projevy psané a mluvené, spisovné a nespisovné // v jazyku práva 212. // 5.6. V.Koblížek: Čeština a výpočetní technika (Problematika // internacionalizace odborné slovní zásoby) 215 // 5.7. M. Svobodová: Fonetika v kriminalistice 219 // 5.8. J. Králová: Textová koheze v překladových textech 220 // 5.9. D. Kremzerová: Jazykové analýzy pomocí výpočetní techniky 224 // 5.10. B. J u n ? o v á: Jazyková aktualizace a automatizace v současné // publicistice 226 // 6. Jazyk a styl v beletrii // 6.1. P. M a r e š: Spisovná a nespisovná čeština v umělecké literatuře 233 // 6.2. F. U h e r: Nespisovné lexikální prostředky v uměleckém díle 240 // 6.3. J. Hoffmannová: Kontrasty v postmoderní m textu 243 // 6.4. A. Macurová:
Nad jazykem současného překladu 246 // 6.5. VL K o m á r e k: Co s jazykem klasiků? 250 // 6.6. M. K r č m o v á: Jazyk konzumní literatury 253 // 6.7. N. K v í t k o v á: ? současnému zpracování krajových pověstí 257 // 6.8.1. Martinec: Proměny ve stylizaci jazyka postav v pohádkové // próze pro děti 261 // 6.9. R. Brabcová: Jazyková kreativita v názvech jazzových skladeb 264 // 7. Aktuální otázky jazykové výchovy // 7.1. O. U 1 i ě n ý: Čeština a škola 269 // 7.1.1. Z. Pálková: ? referátu O. Uličného 279 // 7.1.2. J. N o v o t n ý: Jazyk a jazyková výchova ve škole našich dnů // (k referátu doc. Uličného) 279 // 7.2. M. Č e c h o v á: Řeč a metařeč ve vyučování češtině 280 // 7.3. J. Šlédrová:K předpokladům úspěšné komunikace ve škole 285 // 7 // 7.3.1. M. Č e c h o v á: a) Úsilí o kultivaci žáka; b) Poznámka k vyučování pádům, reakce na příspěvek O. Hausenblase // ? ?. Uličného; c) ? Hlavsovu názoru, že do školy lze zařadit // buď jen klasickou, nebo valenční syntax 287 // 7.4. S. Č m e j r k o v á: Psaní a lingvistika psaní 288 // 7.5. J. S v o b o d o v á: Komunikační funkce výpovedi a školská // komunikace 292 // 7.6. A. L o u ž e n s k á - S v o b o d o v á, J. Dršatová: Praktické // variace na výchovu k pozitivní komunikaci 296 // 7.7. E. H ö fl e r o v á: Role školy v jazykové výchove 299 // 7.8. K. R y s o v á: Role školy v jazykové výchove a rozvoj
vyjadřovacích // schopností žáků 303 // 7.8.1. L. A. J a n d o v á: K referátu E. Hôflerové a K. Rysové 306 // 7.8.2. Z. P a 1 k o v á: K referátům E. Hôflerové a K.Rysové 306 // 7.9. M. D a v i d: K motivaci pravopisného vyučování 307 // 7.10. M. Z o u h a r o v á: Syntaktické pojmy ve vyučování skladbe // českého jazyka 309 // 7.11. T. H o 1 a s o v á: Rozvoj kultury vyjadřování při jazykové výchove // posluchačů VŠ 311 // 7.12. V. M ar t i n k o v á: Učebnice a jazyková výchova u nás // a v zahraničí 314 // 7.13. H. Kneselová: Vyučování mateřskému jazyku u nás a ve Skotsku 318 // 8. Čeština vzahraničí // 8.1. J. A n d e r š: Češi na Ukrajině: některé vývojové tendence 325 // 8.2. V. M. H e n z 1 o v á: Kultivování češtiny v USA 329 // 8.3. A. G 1 a d r o w o v á: Napětí spisovnost - nespisovnost při studiu // češtiny j ako cizího j azyka 333 // 8.4. CH. E. T o w n s e n d: Vztah cizince-češtináře k nespisovné češtine 336 // 8.4.1. Z. P a 1 k o v á: K referátu Ch. Townsenda 339 // 8.4.2. O. U1 i č n ý: K referátu prof. Ch. Townsenda 339 // 8.5. M. Podivínský: Čeština ve Svobodné Evropě 340 // 8.6. V. M. M o k i j e n k o: Ke konfrontačnímu studiu českého žargonu 343 i 8.7. L. I. Stěpanovová:K některým problémům současné české // frazeologie 348 // 8.8. A. M u s c h n e r o v á: Frazeologické jednotky v titulcích českého // a německého tisku 352 // 8.9. M.Balowski:
Kontrast jako žánrový rys českých aforismů 355 // 8.10. M. N i 1 s s o n: Kategorizace kolísavé životnosti u substantiv // mužského rodu 358 // 8.11. D. S h o r t: ? vývojovým tendencím některých českých slovesných // tvarů 361 // 8 // 8.12. K. E 1 b 11 a g i: O slovesných předponách z hlediska arabského // uživatele 355 // 8.13. A. S. E1 - S h a b r a w i: Česko-arabské slovníky a výuka češtiny // v Egyptě (s ohledem na zpracování hesel Česko-arabského slovníku Karola Sorbyho) 37 \ // 8.14. M. E1 - B a í s h i : Zkratky v češtine 374 // 9. Shrnutí diskuse 379 // 10. Závery zjednání konference Spisovná čeština a jazyková 385 // kultura 1993 // 11. Rejstřík 401 // 9 // A // administrativní styl 178,188,196 aforismus 355n. agramatismus 281 akty mluvní 271 aktualizace 226n. aktualizované prostředky 226n. alternativní // - osnovy 274n. // - školství 289 aluze 187, 243n. americká čeština 329n. anachronismus 245 analýza větná 271 anglicismy 208, 216n. antiúzus 242. // argot 44, 133, 236, 343 archaismus 89, 258, 259 archaizující kodifikace češtiny 54 automatizace vyjadřování 226n. automatizované prostředky 226n. axiologické hledisko 65 axiologie 66 // ? // barokní čeština 50, 54, 62 běžná // - komunikace 339 // - mluva mládeže 104n. běžně mluvená // - čeština 86 // běžně mluvené texty ve Slezsku 117n. běžně mluvený jazyk 81, 89, 333 bilingvismus komplementární 330 bohemistika lingvistická
270 braková literatura 253n. brusičství 80 bulvár 162n. bulvární // - publicistika 151 -tisk 155 // C // cirkusácký slang 132 citát 243n. cynismus 161n. // c // české dialekty na Ukrajině 327n. česko-arabské slovníky 37In. // Češi na Ukrajině 325n. čeština // - americká 329n. // - barokní 50, 54, 62 // - běžně mluvená 86 // - hovorová 43, 75, 81, 154, 339 // - jako jazyk vědy 29 -mluvená 331, 337n. // - standardní 339n. // - subštandardní 339n. // - obecná 43n., 66, 75, 85n., 92, 93, 106, 154, 233n., 235n., 241,255, 299n., 333, 337 // - spisovná 65, 75, 91n., 154, 337 // - středního období 50 // - totalitní 1 lOn. // - ve Svobodné Evropě 340n. čistota jazyková 341 // D // deminutiva 254 // demokratizace spisovného jazyka 41, 70, 79, 83 // denní tisk 352n. dialekt(y) 319 // - moravské 66 // - severozápadočeské 118 // - Slezsko 300 // - středomoravské 118, 128 // - tradiční teritoriální 41, 44 // - východomoravské 118, 128n. dialektismus 35, 120, 254 dialektologie 41, 89, 125 dialog 93, 172n., 335 // - školní 293 n. // dialogické televizní pořady 17In. didaktika mateřského jazyka 275n. diferenciace // - odborného stylu 196, 202n. -útvarová 41n. // diferenciační tendence 27 diglosie 27,40,43,61, 119, 329, // 331 // dichotomie spisovnosti a nespisovnosti 89n. // diskurs 73, 297 // 391 // dolská nářečí 128 doplněk 27 In. // doudlebské nářečí 120n., 123n. dovednosti komunikační žáků 298, 301 dublety
82 // E // emocionálnost 234, 238 epiteton 254 etika komunikace 272 expresívni pojmenování 237 expresívnost 58 // F // fonetika v kriminalistice 219n. forma // - jazyka // - mluvená 72 // - spisovného jazyka // - mluvená 81 formální školství 289 formálnost 58 // fráze 152 // frazeologická j ednotka 3 52n. frazeologie 28, 160, 348n. frazeologismy 348n. funkce 25, 43 -kognitivní 297 // - komunikační // - výpovědi 292n. // -persvazívní 49, 107, 164 // - pragmalingvistická 297 funkční // -jazyk 81 // - hledisko 65 // - kritérium 61 -styl 81 // funkčnost 70, 97n., 103 218 // - komunikace 99 // G // generační varianty 34 germanismus 33, 208 gramatický systém 36 gramatičnost 59 gramatika 36 // H // historismus 259 // historizující kodifikace češtiny 54 hledisko // - axiologické 65 // - funkční 65 // - teleologické 65 hodnocení // - inovací 90 // - j azykových prostředků 334 // - kultury řeči 104 // hodnota jazykových prostředků 66 hodnotová orientace 65n. hodnotové rysy 66 hodnotovost 66 hodnoty 26, 65n. // - kulturní sociální 61 hovorová // -čeština 43,75, 81 // - forma spisovného jazyka 84 // - stylová norma 46 hovorové prostředky 58 hovorovost 58 hovorový styl 46 hravost jazyková 265 hromadné sdělovací prostředky 150, // 164n., 190 // hyperkorektní tvar 195 hyperonymie 222 hypertext 202n. hyponymie 222 // I // idiomatické prostředky 36 ilokuce 90 individualismus 241 infinitiv 252, 255 inovace 89n. inovační tendence
27 institucionální kodifikace 83 integrující inovace 44 intelektuálnost 234 interdialekt 43n., 66, 235, 337 interference // - angličtiny a americké češtiny 330n. // -v reklamě 184n. internacionalizace odborné slovní zásoby 215n. // 392 // intertextualita 204 intervencionalismus 62 investigativní žurnalistika 164n. izolační tendence 27 // J // jazyk // - běžně mluvený 81, 89 // - jednací 91 // - kultivovaný 98 // - "měkký" 203 // - oblasti výpočetní techniky 216n. // - odborný 196 // - politické propagandy 107n. // - práva 212n. // -pracovní 91 // - spisovný 42, 44, 56n., 61, // 66, 97, 233, 238, 256 // - ve škole 299n. // -totality, totalitní 11 On. // - "tvrdý" 203 -vědecký 195n. // - výuky ve školách 80 // - zpravodajství 166n. jazyková // - čistota 341 // - hravost 265 // - kreativita 265 -kritika 80,91 // - kultura 31n., 60, 62n., 109, 135, 246, 302 // - praxe 51, 52 // - správnost 82 // - varianta 43 // - výchova 299n. 311n., 314n. // - vytříbenost 98 // - výuka // - formální 288n. // - pragmatická 288n. // - v USA 306 jazykové // - povědomí 250 // - prostředky 98 jazykový // -kód 85 // -útvar 40, 41 n., 244 jazyky funkční 81 jednací jazyk 91 jednoslovnost pojmenování 68 // jednotka frazeologická 352n. jména // - rodná 137n. // - vlastní 135n. jmenný: tvar adjektiva 25On. // ? // kategorie životnosti 358n. klišé ??, ?52, 159, 174, 183, 228, // 254 // knižní prostředky 259 // kód jazykový 85 // kodifikace
67, 83, 152, 195, 255 // - archaizovaná 54 // - historizující 54 // - institucionální 83 // - hovorové češtiny 43 // - spisovného jazyka 32n., 80, 93 // - spisovné normy 81, 82 // - vlastních jmen 137n. kodifikační příručky 70, 81 kognitivní funkce 297 koheze // - textová v překladu 220n. // -textu 214 // kohyponymie 222 koiné 85 // kolokvialismus 254 kompetence -jazyková 172 // komplementární bilingvismus 330 komunikace // -kultivovaná mluvená 154 // - mluvená 85 -neformální 101 // - neverbální 46 // - pedagogická 272, 285n. // - pozitivní 272, 285, 296n. // -školská 30In. // - umělecká 45 komunikační // -norma 101 -potřeby 97,281 // - postoj mluvčího 59 // - princip v jazykovém vyučování 280n. // - situace 102, 281 // - záměr 98 // komunikační dovednosti žáků 298, 301 // 393 // komunikati vnost 103 komunikáty // - publicistické 158n. // - zpravodajské 48n. kondenzace sdělení 286 konfirmativní žurnalistika 164n. konkurenční prostředky 33, 37 konstrukce syntaktické 81 kontrast 243n. // korpus počítačový češtiny 210, 211 korpusová lingvistika 209 kralická norma 54 kreativita jazyková 265 kritéria // - hodnocení jazykových prostředků 70 // -jazykové správnosti 97 // - spisovnosti 8In., 154 kritika jazyková 80, 91 kultivace, kultivování // - řeči 38 // - spisovné normy 33 // - spisovného jazyka 32n. kultivovaná mluvená komunikace 154 kultivované vyjadřování 102n. kultivovanost 67, 97n., 103
kultivovaný jazyk 98 // kultura // -jazyka 31, 38, 72 -jazyková 39, 60, 62n., 109, 135n., 246, 302 // -řeči/řečová 31, 38., 72, 78, 79, 313 // - spisovného jazyka 33 -vyjadřování 311n. // kulturní hodnoty 61 // L // liberalizace školství 273n. lingvistická // - bohemistika 270 // - metateorie 270 -pragmatika 272 // lingvistika // - čtení 290n. // - korpusová 209 // - psaní 288n. literatura // - braková 253n. // - konzumní 253n. // - pokleslá 253n. // - populárně naučná 204 // - triviální 253n. // M // manipulace 48, 155n., 164n. metaforická pojmenování 228 metajazyk 28 In. metařeč 28On. metateorie lingvistická 270 metatext 244 // mezitextové vazby v reklamě 184n. mluva . // - mládeže 104n. // -profesní 44, 133 // mluvená // -čeština 331, 337n. // - standardní 339n. // - subštandardní 339n. // - forma jazyka 72, 76n. // -forma spisovného jazyka 81 // - komunikace 85 // - řeč 42, 72, 78 mluvené // - projevy 85, 348 // -nepřipravené lOln. // - zpravodajství 166n. mluvenost 234 // - laická 214 -profesionální 214 // mluvní // - akty 271 -projevy 103 // - situace 72 model // - vyjadřovací 44 modelační schopnosti // - uměleckých textů 234 moderátor 172n. monoglosie 42 // moravská varieta obecné češtiny 43 mužský způsob komunikace 282 // N // napětí spisovnost - nespisovnost 333n. // národní obrození 26 // // 394 // nářečí 235 -dolská 128 // - doudlebské 120n., 123n. // - na Luhačovicku 128 nedostatky
profesionálních mluvčích // 167n. // neformální komunikace 101 neobratnost // - stylistická 188 // - syntaktická 188 neoliberalismus 273 neologismus 67, 240 nespisovné // - prostředky 234, 236, 240 // - prvky 54, 236, 238, 242 // - útvary 236 // - vyjadřování 235,300 // - v mluvených projevech 300 // - výrazy 59, 240, 242 nespisovnost 58, 66, 234, 236, 283 nesprávnost 248 // neverbální // - komunikace 46 // - projev 282 noremní povědomí 248 noremnost 70 // norma // -běžného vyjadřování 104 // - hovorové češtiny 43 // - ideální 43 -komunikační 101 // - kralická 54 // - mluvených projevů neoficiálních 339 // - ortoepická 167 // - pravopisná 67, 309 // - projevů oficiálních 107 // - sociální komunikace 298 // - spisovného jazyka 32, 62, 84, 333, 339 // - stylová // - hovorová 46 // - veleslavínská 54, 84 normotvorný činitel 67 // O // obecná čeština 43n., 66, 75, 85 n., 92, 93, 106, 233n., 235n., 241, 255, 300, 333, 337 // obecně české prvky 54, 235, 237n. obrazné // - pojmenování 228 // - vyjádření // - v publicistice 181n. obrození národní 26 odborné mluvené projevy 133 odborný // -jazyk 196 // - styl 66, 196n., 204 // - slang 66 okazionalismus 259 onymické systémy 136 orientace hodnotová 65n. ortoepická norma 167 osobnost učitele 275 // P // parodie 186 parafráze 243n., 263 paraliteratura 253 pásmo // - postav 254 // - vypravěče 254 // péče o jazykovou kulturu 34n. pedagogická komunikace 272, 285n.
percepce řeči 78, 103, 104 periodizace vývoje češtiny 56 perspektiva // - mluvčího 78 // - subjektová 244 persvaze 151 persvazívní // - funkce 49, 107, 164 // -prostředky 49, 150, 153 // pivovarský slang 132n. počítačový korpus češtiny 211 podspisovné prostředky 35 poetizace textu 45 pojmenování // - expresívni 237 // - metaforická 228 pojmy syntaktické 309n. pokleslá literatura 253n. pokleslé vyjadřování lOln. popis mluvené češtiny 307 popularizační styl 197 porozumění textu 212 "pospisovňování" jazykových pro- // 395 // středků 83 // postmodernismus 73, 206 postoje // - ? jazyku 25n. // - sociální 57n. povědomí // -jazykové 250 // - noremní 248 // povrchová větná struktura 271 pozitivní komunikace 272, 285, 296n. pragmalingvistická funkce 297 pragmalingvistika 81 pragmatické presupozice 297 pragmatika lingvistická 272 prameny terminologické 20In. pravidla pravopisu 35, 74, 81, 153, // 155, 309 // pravopis 28, 66, 217, 272, 342 pravopisná // - norma 67, 309 // - reforma 66 // pravopisné vyučování 309n. praxe jazyková 51 praxonyma 201 Pražská škola 97 Pražský lingvistický kroužek 32, // 60n., 84, 91, 93, 333 prestiž pravopisu 66 presupozice pragmatické 297 produkce řeči 103 produktor 48, 166 profesionál ismus 134 profesní mluva 44, 133 projev(y) // - mluvené 85, 348 // - neoficiální 107 // - nepřipravené lOln. // - odborné 133 // - oficiální 106 // - mluvní 103 // - psané 106 propozice 212 proste
sdělný styl 46 prostředky // - aktualizované 226n. // - automatizované 226n. // - hovorové 58 // - hromadné sdělovací 150, // 164n., 190 // - idiomatické 36 // -jazykové 98 // - knižní 259 // - nespisovné 234, 236, 240 -persvazívní 150,153 // - podspisovné 35 // - publicistické 227 // - rétorické 48 // - slangové 37 // - spisovné 286 -výrazové 255 // - zmechanizované 228 prožívání jazyka 25 pružná stabilita 98 prvky // - nespisovné 54, 236, 238, 242 // - obecně české 54, 235, 237n. // - spisovné 238, 242 předpony slovesné vidové 366n. překlady 80 // -reklamy 184n. přepínání kódu 40, 73 přesvědčování 48 přijatelnost 60, 83 příručky 205,251 -kodifikační 70,81 příznakovost // -regionální 126n. // - stylová 83 psaná řeč 46 psané projevy 106 psaní 272, 289n. psanost 234 psychodidaktika 285 psycholingvistika 285 publicistický // - komunikát 48, 158n. // -styl 48n., 150, 178, 181n., // 226n. // publicistika 48, 149, 158, 166, 188,348 -bulvární 151 // - regionální // -mluvená 176 -psaná 176n. // purismus 61, 62, 66, 67, 80, 218, 254,333 // puristické postoje 34, 36 // 396 // R // racionalizace 73 reaktor 48 receptor 158 recipient 297 region ali smus 120 // regionální příznakovost běžné mluvy 126n. // regionální publicistika // - mluvená 176 -psaná 176n. // reklama 155, 184n. rétorika 291 rétorické prostředky 48 rodná jména 137n. rodokaps 255, 256 rozhlas 190 rozrůzněnost // - funkčně stylistická
27 // - funkční stylistická 72 různotvar jazyka 61 rybářský slang 132 // v // R // řeč 38, 280n. // - mluvená 42, 72, 78 // - psaná 46 řečová kultura 38n. řečový // - úzus 38, 103 -vzor 279 // S // salonní konverzační čeština 55 sémantický tezaurus 210 severozápadočeské dialekty 118 schémata syntaktická 38 schopnosti žáků vyjadřovací 303n. situace // - češtiny 27 // - mluvní 72 -komunikační 102 // - spisovné 91 // slang 133,236,238,343 // - cirkusácký 132 // - odborný 66 // - pivovarský 132n. // - rybářský 132 // - vorařský 132 // slangový i- . // - prostředek 37 // -výraz 45 ... // slovesa 74 // slovesné předpony vidové 366n. slovník(y) 35, 208n. // - nespisovných výrazů 240 // sociální postoje 57n. > // soukromé vyjadřování 104 spisovná // - čeština 42, 75, 337 // - komunikace 42 // - norma 32, 80 spisovné // - prostředky 286 // - prvky 238, 242 // - situace 91 // - vyjadřování 85 spisovnost 57n., 66, 67, 69, 99, // 104,210, 234n., 283 spisovný // - jazyk 42, 44, 56n., 61, 66, // 97, 233, 238, 256 // - ve škole 299n. // - standard 72, 76n. // - úzus 84 // správnost 59, 82, 248 stabilizační tendence 27 standard // - spisovný 72, 76n. // - vyjadřování psaného i mluveného 152 // standardizace 136 standardnost 59, 71 stratifikace // - mluvené češtiny 337 // - národního jazyka 86 struktura větná povrchová 271 Strukturalismus 24, 32, 73 středomoravské dialekty 118, 128 střídání kódů
335 // styl // -administrativní 178, 188, 196 // - funkční 41,81 // - novinářský 149 // - publicistický 149 // - hovorový 46 -jednací 75 // - odborný 66, 196n., 204 // 397 // -politický 75 -popularizační 197 // - prostě sdělný 46 // - publicistický 48n., 75, 150, 178, 181n., 226n. // - umělecký 45n. // - vědecký 196n. stylistická // -neobratnost 188 // - rozrůzněnost 72 stylová // - norma hovorová 46 // - příznakovost 83 subjektová perspektiva 244 subštandardní forma jazyka 104 substandardnost 59 // syndrom "národního údělu" 61n. syntaktická neobratnost 188 syntaktické // -konstrukce 81, 89 -pojmy 309n. syntax 81 // - mluveného jazyka 89 // - mluveného zpravodajství 168n. -mluvených projevů, 10ln., 174n. -nářečí hanáckých 89n. // - regionálního tisku Í78n. // - valenční 271n., 279n., 288 systém gramatický 36 systémovost 33, 70 systémy onymické 136 // Š // školní dialog 293n. školská komunikace 3 01 n. školství // - alternativní 289 // - formální 289 // T // technika výpočetní 224n. teleologické hledisko 65 tendence // - diferenciační 27 // - inovační 27 // - izolační 27 // - stabilizační 27 // - unifíkační 27 // - univerzalistické 27 // - vývojové // - některých slovesných tvarů 361n. // - v mluvě mládeže 104n. : : // teorie // - dobrého autora 62, 81, 87,, // 89, 154, 335 // - jazykové kultury 60n., 63, // 97n. // -mluvních aktů 271 -valenční 271n teritoriální dialekt 41,44 termín
215n. , // terminologické prameny 201n. terminologie 28, 201n., 344 terminologizace slangových pojmenování 133 // text(y) *202n. // - běžně mluvené 117n. // -komplexní 205 // - politické propagandy 107n. textová koheze v překladu 222n. tezaurus sémantický 210 // tisk // -bulvární 155 // - denní 352n. totalitní // - čeština 1 lOn. // -jazyk 1 lOn. // tradiční teritoriální dialekt 41, 44 // triglosiell9 // triviální literatura 253n. // tvar hyperkorektní 195 // tvarové varianty 118 // U // učebnice 205, 275, 314n. účelnost 98 // umělecká komunikace 45 umělecký styl 45n. unifíkační tendence 27 univerbát 37 // univerzalistické tendence 27 univerzalizace 73 "úpadek" češtiny v 17. a 18. stol. 50n. // útvar jazykový 40, 41 n., 244 úzus 32, 33, 81 // 398 // -řečový 38, 103 // - spisovný 84 // užívání češtiny ve vědě 29 uživatel jazyka 76 V // valenční syntax 271n., 279n., 288 varianty // - generační 34 // - jazykové 43 varieta 25, 244 // - obecné češtiny 43, 337 vědecký // -jazyk 195n. // - styl 196n. // veleslavínská norma 54, 84 veleslavínské období 61 veřejně mluvené projevy 72 větná // - analýza 271 // - struktura povrchová 271 větněčlenská koncepce 271 vlastní jména 135n. // vliv angličtiny 28 vokativ 142n. vorařský slang 132 vulgární výrazy 114n. // Vulgarismus 238, 242 vulgarizace rodinné komunikace 114n. vyhraněně nespisovné výrazy 58n. východomoravské dialekty 118, 128n. výchova
jazyková // -u nás 299n., 311n., 314n. // -v zahraničí 314n. // vyjádření obrazná v publicistice 18 ln. vyjadřovací // - model 44 // - schopnosti žáků 303n. vyjadřování // - kultivované 102n. // - nespisovné 235, 300 // - pokleslé 10ln. // - soukromé 104 // - spisovné 85 výpočetní technika 224n. výrazové prostředky 255 výrazy // - hovorové 58n. // - nespisovné 58n., 240, 242 // - slangové 45 // - spisovné 58n. // -vulgární 114n. // - vyhraněně nespisovné 58 výslovnost 307 // - cizích vlastních jmen 138n. vyučování // -mateřskému jazyku 318n. // - pravopisné 309n. výuka // - češtiny 269n. // - v Egyptě 37ln. // -jazyková 290n. // - formální 288n. // -pragmatická 288n. // -v USA 306 // vývoj // - současné češtiny 343 // - spisovného jazyka 27, 34, 79 vývojové tendence // - některých slovesných tvarů 36ln. // - v mluvě mládeže 104n. vzor řečový 279 // Z // záměr komunikační 98 zdroje normy 40 zkratky v češtině 374n. zmechanizované prostředky 228 zpravodajství 48 // - mluvené 166n. způsob komunikace // - mužský 282 // - ženský 282 // v // Z // žargon 343n. // ženský způsob komunikace 282 žurnalistika 149 // -investigativní 164n. -konfirmativní 164n. // 399

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC