Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
Vyd. 2.
Havlíčkův Brod : Fragment, 1999
108 s.

ISBN 80-7200-334-8 (brož.)
V kostce
Další názvová informace z obálky: pro střední školy
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 109
Vědy společenské - učebnice středošk.
000102955
OBSAH // Úvod ... 2 // ZÁKLADY PSYCHOLOGIE ... 5 // Psychologie jako věda, její základní disciplíny a funkce 5 // Předmět psychologie ... 6 // Podstata psychiky, vymezení // a charakteristika prožívání ... 6 // Psychika vědomí a nevědomí ... 6 // Úkoly a význam psychologie ... 7 // Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky ... 7 // Člověk jako aktivní součást společnosti ... 8 // Sociální učení ... 9 // Psychologie osobnosti ... 9 // Osobnost, její pojem, vlastnosti a struktura ... 10 // Podíl dědičnosti, prostředí, růstu a výchovy // na utváření osobnosti ... 10 // Třídění psychických jevů ... 11 // Vnímání a představování ... 11 // Paměť, podmínky zapamatování ... 12 // Myšlení a řeč ... 12 // Psychické stavy ... 13 // Pozornost... 13 // Emoce, city, volní jednání ... 13 // Dynamické vlastnosti osobnosti ... 14 // Vlohy, schopnosti, nadání, talent, obecná inteligence .. 15 // Aktivační vlastnosti osobnosti, motivace, potřeby, // zájmy a záliby ... 15 // Učení, jeho životní význam ... 16 // Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti 17 Charakter a jeho vlastnosti ... 17 // ZÁKLADY SOCIOLOGIE ... 19 // Vznik a vývoj sociologie ... 19 // Předmět sociologie a její struktura ... 20 // Úkoly a význam věd o zkoumání společnosti ... 20 // Příroda a společnost ... 21 // Proces socializace ... 21 // Sociální komunikace, řeč a jazyk // v komunikačním procesu ...
22 // Společenské role ... 23 // Hlavní principy sociální stratifikace ... 23 // Třídy v marxistickém a sociologickém pojetí ... 23 // Společnost, minority a elity ... 24 // Sociální skupiny ... 24 // Člověk ve skupině a vzájemné vztahy ve skupině 25 // Způsob života a životní styl ... 25 // Kultura a subkultura ... 25 // Sociální organizace, hlavní znaky organizací ... 27 // Struktura, funkce a disfunkce ... 27 // Normy a instituce ... 27 // Legalita a legitimita moci ... 28 // Techniky řízení společnosti - totalita, demokracie ... 28 // Vznik konfliktních situací a druhy konfliktů ... 29 // Konsensus a vyjednávání ... 29 // Problémy mládeže ... 30 // Partnerství, manželství, základy rodinného života ... 30 // Sociální deviace a kontestace ... 31 // Vandalismus a kriminalita ... 31 // Problémy volného času ... 32 // ZÁKLADY STÁTOPRÁVNÍ TEORIE ... 33 // Vznik a podstata státu a práva ... 33 // Právní stát a problémy jeho formování ... 34 // Listina základních práv a svobod ... 34 // Ústava a zákony ... 36 // Moderní pluralitní reprezentativní demokracie ... 37 // Politické zájmy, politické strany, volby v pluralitních // demokraciích ... 37 // Forma státu a forma vlády České republiky ... 38 // Zákonodárná moc v České republice... 38 // Výkonná moc v České republice ... 39 // Obec jako základní samosprávná jednotka // občanské společnosti ... 40 // Moc soudní ... 41 // Soustava soudů
... 41 // Postavení soudců ... 41 // Rodinné právo ... 41 // Občanské právo ... 42 // Trestní právo ... 43 // Kriminalita mládeže ... 44 // ÚVOD DO FILOZOFIE ... 45 // Předmět filozofie a hlavní filozofické problémy ... 45 // Historické proměny přístupu k těmto problémům // a jejich řešení ... 46 // Vztah filozofie k jiným formám vědění o světě // a životní orientaci... 46 // Vztah filozofie a náboženství ... 46 // Vztah filozofie a vědy ... 46 // Filozofie a formální vědy ... 47 // Vztah mezi filozofií a uměním ... 47 // Předběžné vysvětlení některých filozofických pojmů .. 47 // Obecné a jednotlivé ... 47 // Celek a část ... 48 // Substance a akcident ... 48 // Jev ... 48 // Kvalita a kvantita ... 48 // Vztah ... 48 // Objektivní a subjektivní ... 49 // Materialismus a idealismus ... 49 // Monismus, dualismus, pluralismus ... 49 // VÝVOJ FILOZOFICKÉHO MYŠLENÍ V DĚJINÁCH 50 // Počátky filozofie v antickém Řecku ... 50 // Milétská škola a problém pralátky... 50 // Pythagoras a problém základního kvantitativního // určení světa a věcí v něm ... 50 // Herakleitos z Efesu ... 51 // Elejská škola ... 51 // Předchůdci atomismu ... 52 // Demokritos ... 52 // Sofisté a Sokrates ... 53 // Platónova teorie idejí-specifický výklad světa ... 54 // Aristoteles ... 55 // Hlavní školy tzv. helénistického období ... 56 // Stoicismus ... 56 // Epikureismus... 57 // Skepticismus ... 58 // Filozofie
v období tzv. patristiky... 58 // Filozofie v období scholastiky... 59 // Filozofie a přírodní věda v období renesance ... 60 // Francis Bacon ... 61 // René Descartes ... 61 // Problém poznání v počátcích novověké filozofie ... 62 // Empirismus, racionalismus, senzualismus... 62 // John Locke ... 63 // Gotfried Wilhelm Leibniz ... 63 // Subjektivní idealismus ... 63 // Skepticismus ... 64 // Francouzské osvícenství 18. století ... 64 // Charles Louis de Montesquieu ... 65 // Jean Jacques Rousseau ... 65 // Francois Marie Voltaire... 66 // Hlavní encyklopedisté ... 66 // Immanuel Kant ... 67 // Georg Wilhelm Friedrich Hegel ... 67 // Ludwig Feuerbach ... 69 // Karl Marx, Friedrich Engels: // materialistické pojetí dějin ... 69 // Marxismus ... 69 // Marxismus-leninismus ... 70 // Neomarxismus... 70 // Pozitivismus ... 70 // Filozofie iracionalismu a voluntarismu // v 19. stol. v Německu ... 71 // Fenomenologie ... 72 // Filozofie bytí ... 72 // Filozofie existence... 73 // Hermeneutika ... 74 // Filozofie života ... 75 // Pragmatismus ... 75 // Novotomismus... 76 // Personalismus ... 76 // Strukturalismus ... 76 // VYBRANÉ FILOZOFICKÉ PROBLÉMY... 77 // Spory o pojetí a smysl filozofie ... 77 // Historické proměny v řešení základního // určení jsoucna ... 78 // Pohyb, prostor a čas ... 78 // Pravda jako filozofický problém ... 79 // Problém svobody a nutnosti lidského jednání ... 79 // Filozofie hodnot ... 79 // Významné osobnosti
českého novodobého // filozofického myšlení ... 80 // Bernard Bolzano ... 80 // Augustin Smetana ... 81 // Tomáš Garrigue Masaryk ... 81 // Emanuel Rádi ... 82 // Jan Patočka ... 82 // ZÁKLADY ETIKY... 83 // Etika jako teorie mravnosti a morálky ... 83 // Přehled etických teorií... 84 // Etické teorie renesanční... 85 // Novověké etické teorie ... 85 // Soudobé etické teorie ... 86 // Problém smyslu lidského života ... 86 // Jedinec v rodině a společenské skupině ... 87 // Čestné jednání a mravní odpovědnost ... 87 // ZÁKLADY EKONOMIE A EKONOMIKY ... 88 // Plánovaná ekonomika a tržní ekonomika ... 88 // Ekonomika a její fungování... 88 // Principy fungování tržního mechanismu ... 89 // Nabídka a poptávka ... 90 // Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny ... 92 // Základy teorie peněz a měnové politiky ... 92 // Vznik a podstata peněz ... 92 // Banky a bankovní soustava ... 93 // Konvertibilita měny... 94 // Otázky rozdělování a spotřeby ... 94 // Práce a pracovní síla ... 94 // Politika zaměstnanosti ... 94 // Důchod, národní důchod ... 95 // Přechod české ekonomiky k tržnímu hospodářství ... 95 // Úloha státu v řízení tržní ekonomiky... 96 // Postavení české ekonomiky ve světové ekonomice ... 96 // ZÁKLADY NEFORMÁLNÍ LOGIKY... 98 // Úvod do logiky ... 98 // Jazykové výrazy a jejich analýza... 98 // Vyjadřování myšlenek... 98 // Psychologické a logické zkoumání myšlenek
... 100 // Výrazy a jejich interpretace ... 100 // Usuzování ... 101 // Logické vyplývání ... 101 // Spomost ... 101 // Protipříklad ... 101 // Induktivní úsudek ... 102 // Argumentace ... 102 // Chybné argumentace ... 102 // 1. Kvaziargumentace (pseudoargumenty) ... 102 // 2. Argumentace s jazykovými vadami ... 103 // 3. Logicky chybné argumentace ... 104 // 4. Argumentace se zmanipulovanou tezí ... 104 // Argumentace s chybnými argumenty ... 104 // Slabě induktivní argumentace ... 105 // Etika argumentace ... 105 // JMENNÝ REJSTŘÍK ... 106 // VĚCNÝ REJSTŘÍK ... 106

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC