Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Volvox Globator, 2000
478 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7207-324-9 (váz.)
Katarze ; sv. 5
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000103947
Úvod // OBSAH // 7 // SVĚT___9 // 1.1 Teorie vzniku světa (Hans-Dieter Mutschler)___11 // 1. Předmoderní metafyzické koncepce___11 // 2. Novodobá kosmologie___13 // 3. Faktické hranice fyzikální kosmologie___15 // 4. Principiální hranice fyzikální kosmologie___23 // 1.2 Stvoření světa (filosofické pojetí) (Rainer Koltermann) 33 // 1. Přírodovědná a filosofická otázka___33 // 2. Východisko: Proměnlivost světa___34 // 3. Změna: Indicie nahodilosti___35 // 4. Kontingentní vyžaduje účinnou příčinu___37 // 5. První příčinou je absolutní bytí___38 // 6. Bližší určení absolutního bytí___39 // 7. Stvoření světa prostřednictvím Boha___42 // 8. Námitky___44 // 1.3 Vznik a rozvoj života (Rainer Koltermann)___49 // 1. Přechod od neživého к živému___49 // 2. Rozvoj živých organismů___57 // 1.4 Stvoření prvních živých bytostí a rozmanitost života (Evoluce a stvoření: filosofické pojetí) (Rainer Koltermann) 73 // 1. Dějinný a moderní dis kurs___73 // 2. Otázka po skutečnosti evoluce___79 // 3. Otázka po příčinách evoluce___79 // 4. Otázka po cíli evoluce___87 // 474 // SVĚT - ČLOVĚK - BÚH // 1.5.a Aspekty biblické teologie stvoření (Erich Zenger)___91 // 1. Otázka po počátku___91 // 2. Připomínání dobrého počátku___93 // 3. Pohled na svět v poetických obrazech___94 // 4. Představy o prapočátku světa___96 // 5. Představy antinomického světa___97 // 6. Obrazy Božího díla stvoření___98
// 7. Kosmos jako dům (Gn 1,1-2,4a)___99 // 8. Lidé - Obrazy Boží v domě světa (Gn 1,26-27)___101 // 9. Završení stvoření___102 // 10. Tóra jakožto řád stvoření___103 // 11. Chvála Boha-stvořitele___104 // 1.5.b Vztah mezi evolucí a stvořením (teologické pojetí) // (Rainer Koltermann)___109 // 1. Biblické výroky___109 // 2. Výpovědi církevního učení o evoluci a stvoření___113 // 3. Výroky teologů o vztahu mezi stvořením a evolucí___114 // ČLOVĚK___119 // 2.1 Člověk jakožto produkt evoluce (Rainer Koltermann) 121 // 1. Dějiny lidského původu___121 // 2. Zvláštní postavení člověka___127 // 3. Evoluční modely zrodu lidského ducha___133 // 2.2 Stvoření člověka (filosofické pojetí)___137 // 2.2.a Odmítnutí evoluční teorie poznání a evoluční etiky // (Harald Schöndorf)___ 137 // 1. Evoluce jakožto přírodovědecké řešení filosofických // a teologických otázek?___137 // 2. Evoluční teorie poznání___139 // 3. Evoluční etika___150 // OBSAH // 475 // 2.2.b Člověk jako osoba a jeho stvoření___161 // 1. Človek a jeho vznik ve „statickém“ pojetí světa___ 161 // 2. Následky evoluční teorie___ 164 // 3. Problematická „přiměřená evoluční teorie“___166 // 4. Co je třeba vysvětlit?___ 168 // 5. К otázce různosti a jednoty ducha a hmoty___169 // 6. Jak chápat evoluci jakožto vznikání vyššího z nižšího?___175 // 2. 3. Stvoření člověka___183 // 2.3.a Stvoření člověka
jakožto obrazu božího___183 // 1. Ke starovýchodnímu pozadí___ 183 // 2. Filologické problémy v Genesis 1, 26.27___ 184 // 3. Člověk jakožto obraz boží v kontextu kněžského rukopisu 187 // 4. Význam výroku o člověku jako obrazu božím // v jeho hebrejské formulaci___ 187 // 5. Změna chápání v souvislosti s přechodem do řeckého kulturního okruhu a prvky z dějin výkladu___ 188 // 2.3.b „Všechno je stvořeno skrze Krista a pro něho“ (Ко 1,16) _ 195 // 1. Kristus - „hlava“ díla stvoření___ 195 // 2. Biblické pojetí člověka___197 // 3. Tvořivý vztah ženy a muže___200 // 2.4 Obraz člověka v psychologii___205 // 1. Psychologie jako věda o prožívání a chování___205 // 2. Obraz člověka v psychologii___206 // 3. Bilance___220 // 2.5. Člověk jako svobodná bytost___225 // 1. Etika a antropologie___225 // 2. Co je to mravní jednání?___229 // 3. Mravní norma odpovědnosti___232 // 4. Štěstí___235 // 5. Svoboda___238 // 476 // SVĚT - ČLOVĚK - BŮH // 6. Zvažující rozum a svědomí___239 // 7. Člověk a osoba___244 // 2.6.a Lidská vina a bucích___249 // 1. Rozlišení___250 // 2. Prvotní svědectví víry___251 // 3- Hřích jako moc a čin___254 // 4. Sociální hřích___256 // 2.6.b Spasení skrze Krista___259 // 1. Opuštěnost člověka a jeho záchrana___259 // 2. Pavel: Spasení skrze smrt a zmrtvýchvstání Ježíšovo___261 // 3. Spasený život ze síly Ducha___264 // 2.7 Obraz člověka v sociologii___267
// 1. Sociologie: Jak si lidé představují svůj sociální svět___267 // 2. Sociologie ve filosofickém kontextu___272 // 3. Cíl a metoda sociologie___280 // 4 Instituce___281 // 5. Socializace a role___288 // 2.8 Člověk jako zoon politikon___293 // A Individualismus___293 // 1. Pojem___293 // 2. Oprávněné argumenty individualismu___296 // 3. Nebezpečí individualismu___297 // В Kolektivismus___299 // 1. Pojem___299 // 2. Co kolektivismus správně zdůrazňuje___303 // 3. Kolektivistická kritika individualismu___304 // С Kompromisní odpověď___307 // 1. Z pohledu individualismu___307 // 2. Z pohledu kolektivismu___309 // 3. Kompromis mezi oběma argumentacemi___310 // 4. Zásady pro jednotlivce a politické společenství___312 // OBSAH // 477 // 2.9 Človek jako člen společenství věřících___217 // 1. Problematický vztah mezi věřícím subjektem a církevním společenstvím víry___317 // 2. Církev v biblickém pojetí___319 // 3. Teologický „obraz církve“___321 // Bůh___335 // 3.1 Člověk jako bytost náboženská___337 // 1. Vztah mezi náboženstvím a filosofií___337 // 2. Absolutní dobro jako základ našeho souhlasu___338 // 3. Absolutní dobro jako základ našeho svědomí___345 // 4. Hodnota člověka a bezpodmínečně hodnotné o sobě___347 // 5. Prvotní důvěra___349 // 6. Svoboda a praktická jistota___350 // 7. Vztah Boha a světa___351 // 8. Teodicea: Jak věřit v Boha tváří v tvář zlu?___352 // 3.2 Ateismus - agnosticismus___357
// 1. Formy nevíry v Boha___358 // 2. Agnosticismus___361 // 3- Zdůvodnění a významy ateismu___362 // 4. Nové agnostické námitky___368 // 5. Problém teodicee___370 // 6. Vnitřní možnosti ateismu___372 // 7. Důsledky ateistického popírání Boha___374 // 3.3.1 Nekřesťanská světová náboženství___379 // 3.3.1.a Buddhismus___379 // 1. Název a původ___379 // 2. Tri klenoty___380 // 3. Výchozí bod: „strast“___381 // 4. Forma existence: samsára___382 // 5. Příčina strasti___383 // 6. Nirvána___383 // 478 // SVĚT - ČLOVĚK - BŮH // 7. Náboženství___385 // 8. „Bůh“___385 // 9. Postoj ke světu___386 // 10. Křesťanské otazníky___387 // 3.3. l.b Bůh v hinduistických tradicích___391 // 1. Úvod___391 // 2. Bůh v hinduistické tradici 391 // 3.3.1.с Bůh v islámu___401 // 1. Bůh Mekkánců___401 // 2. Všemocný a milosrdný Bůh___404 // 3- Důkazy existence boží___406 // 4. Boží atributy___408 // 5. 99 „krásných jmen“___409 // 3.3.l.d Žárlivý Bůh Israele___411 // 1. Bůh Starého zákona___ 411 // 2. Bůh filosofu___413 // 3. Bůh rabínů___415 // 4. Bůh kabalistů 420 // 3.3.2 Křesťanství___427 // 3.3.2.a Bůh zjevení___427 // 1. Námitka historického myšlení proti křesťanskému chápání zjevení // a Boha.___427 // 2. Diskuse o některých nedostačujících odpovědích___429 // 3. Zjevení jako otevření cesty к Bohu v dějinách___433 // 3.3.2.b Bůh Ježíš Kristus___441 // 1. Nutnost lidského
tázání na Boha a problémy s ním spojené 441 // 2. Ježíš Kristus jako sebesdělení Boha___447 // 3. Živoucí Bůh: Nauka o Trojici jako konkrétní monoteismus 450 // 4. Stvoření a ekonomie spásy___456 // Seznam autorů // 469
(OCoLC)45680348
cnb000963352

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC