Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.8) Půjčeno:402x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ISV, 1997
Praha : ISV, 1997
282 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-85866-21-8 (brož.)
Jazykověda
Obsahuje bibliografii a věcný rejstřík
Čeština - stylistika - učebnice vysokošk.
000104085
PŘEDMLUVA...5 // I. POJMOSLOVÍ STYLISTIKY...7 // 1. O JAZYKU A KOMUNIKACI...7 // 2. Styl a stylistika...9 // 3. Dichotomie formy (spisovnosť- nespisovnost) a dichotomie funkční...14 // 4. Normy...21 // 5. Teorie funkčních stylů...28 // a) Vývoj názorů na funkční stylovou diferenciaci...28 // b) Současný stav...30 // II. DIFERENCIACE A STRATIFIKACE NÁRODNÍHO JAZYKA...36 // 1. Spisovný jazyk... 36 // 2. Nespisovné útvary...40 // a) Tradiční teritoriální dialekt...40 // b) lnterdialekt...42 // c) Obecná čeština...43 // 3. POLOÚTVARY NÁRODNÍHO JAZYKA...45 // a) Profesní mluva...45 // b) Slang...47 // c) Argot...47 // III. SLOHOTVORNÍ ČINITELÉ...50 // 1. Objektivní slohotvorní činitelé...51 // a) Základní funkce komunikátu...51 // b) Ráz komunikátu...53 // c) Situace a prostředí...54 // d) Charakter adresáta...55 // e) Užitá forma komunikátu...55 // 0 Míra připravenosti komunikace...57 // g) Užitý kód jazykové komunikace...58 // h) Téma komunikátu...58 // 2. Subjektivní slohotvorní činitelé...59 // IV. STYLISTICKÉ ASPEKTY VÝSTAVBY TEXTU...г...64 // 1. Stylistika a textová syntax; kompozice...64 // 2. Slohové postupy...66 // 3. Modifikace slohových postupů...67 // a) Modifikace informačního slohového postupu...67 // b) Modifikace vyprávěcího slohového postupu...68 // c) Modifikace popisného slohového postupu...69 // d) Modifikace výkladového slohového postupu...73 // e) Modifikace úvahového slohového postupu...74 // f) Slohové útvary...75 // 4. Horizontální členění textu...75 //
5. VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ TEXTU...77 // 6. KOHERENCE A KOHÉZNOST TEXTU...77 // 7. ČLENĚNÍ MLUVENÝCH PROJEVŮ...78 // 8. Komplexy komunikátu...78 // V. SLOHOVÁ CHARAKTERISTIKA VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ...81 // 1. Slohová charakteristika prostředků hláskových...82 // 2. Slohová charakteristika prostředků morfologických a syntagmatickýcil.85 // a) Podstatná jména...86 // b) Přídavná jména...92 // c) Zájmena...95 // d) Číslovky...98 // e) Slovesa...98 // f) Příslovce...106 // g) Předložky...106 // h) Spojky...108 // i) Částice...109 // j) Citoslovce...109 // 3. Slohová charakteristika prostředků slovotvornýchi...109 // 4. Slohová charakteristika prostředků syntaktických...116 // 5. Slohová charakteristika prostředků lexikálních...121 // VI. MLUVENOST JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR PROJEVU...132 // 1. ŘEČ MLUVENÁ A ŘEČ PSANÁ...132 // 2. Mluvená řeč a komunikační situace...133 // 3. Faktory konstituující mluvený projev...136 // 4. Slovosledný aspekt mluvené řeči...138 // 5. Stavba komunikátu prostěsděi.ovacího...140 // 6. Vztah mluvenostních prvků к ostatním stylům...142 // 7. Stylová oblast prostěsdělovací...143 // 8. K MLUVENOSTNÍ STYLIZACI V LITERÁRNÍM DÍLE...143 // VII. POJMOVOST JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR PROJEVU - FUNKČNÍ STYL ODBORNÝ...148 // 1. Vymezení stylu...148 // 2. Faktory konstituující odborně projevy...150 // 3. Stylová norma textů odborného zaměření...152 // a) Kompozice...152 // b) Spisovnost odborného vyjadřování...154 // c) Větná stavba...154 // d) Morfologická stránka textů...157 // e) Slovní zásoba odborných textů...157 // 4. Diferenciace stylu odborných jazykovýci i projevů...161 // 5. Slohové útvary odborné komunikace...163 //
VIII. DIREKTIVNÍ A OPERATIVNÍ FUNKCE JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR - FUNKČNÍ STYL ADMINISTRATIVNÍ...167 // 1. Vymezení stylu...167 // 2. Funkce administrativních textů...168 // 3. a) Normy administrativní komunikace...168 // 3. is) Stylová norma administrativních textů...169 // 4. Slohově útvary administrativní komunikace...173 // IX. ZÍSKÁVACÍ A PŘESVĚDČOVACÍ FUNKCE JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR PROJEVU - FUNKČNÍ STYL PUBLICISTICKÝ...176 // 1. STYLOVÁ SFÉRA PUBLICISTICKÁ A JEJÍ FUNKCE...176 // 2. MÍSTO PUBLICISTICKÉHO STYLU MEZI FUNKČNÍMI STYLY...177 // 3. Jazyková stránka publicistických projevů...179 // a) Obrazné vyjádření...182 // b) Módní výrazy a výrazy odrážející dobu vzniku...183 // c) Frazémy a jejich modifikace...184 // d) Výrazy zobecňující sdělení...186 // e) Specifický shodný atribut...187 // f) Parenteze specificky publicistické, uplatnění citátů...188 // g) Specifické užití jiných jazykových prostředků spisovného jazyka...189 // h) Využití jazykových prostředků zjiných útvarů a poloútvarů národního jazyka... 190 // i) Metajazykový charakter vyjadřování...191 // 4. Stylové normy л žánrová diferenciace...191 // a) Stylové normy obecně...191 // - b) Mluvená a psaná publicistika...192 // c) Styl reklamy...193 // d) Žánrová diferenciace dnešní publicistiky a kompozice komunikátu...195 // X. PERSVAZIVNÍ FUNKCE JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR PROJEVU // 4. FUNKČNÍ STYL RÉTORICKÝ...201 // 1. Faktory konstituující řečnické projevy...201 // 2. Vymezení řečnického stylu...202 // 3. Stylová norma řečnických projevů...203 // a) Odraz veřejnosti promluv v textech...203 // b) Působení kontaktu s kolektivním adresátem...204 // c) Zvuková realizace a její odraz v textu...205 // d) Vertikální členění řečnického projevu...206 // e) Estetizující složky v řečnictví...206 //
4. ŽÁNRY ŘEČNICKÉ KOMUNIKACE A JEJICH NORMY...207 // XI. DEKLAROVÁNÍ ESTETICKÉ FUNKCE JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR PROJEVU - FUNKČNÍ STYL UMĚLECKÉ LITERATURY...210 // 1. Stylistika a poetika...210 // 2. Jazyk autora a jeho styl ...211 // 3. Styl umělecké literatury...211 // a) Singulární styl uměleckého díla a styl funkční...211 // b) Funkce uměleckých textů...212 // c) Literární dílo jako komunikát...214 // 4. Poltizace uměleckého textu...216 // 5. Textová výstavba...216 // a) Kompozice...217 // b) Horizontální členění uměleckých textů...217 // c) Vertikální členění textu...219 // 5. Stylová norma v jazykové výstavbě uměleckých textů...221 // a) Jazyk uměleckých děl a jazyk spisovný...221 // b) Syntaktická stavba uměleckých textů...224 // c) Hláskoslovná a tvaroslovná stránka textů...226 // d) Lexikální stavba uměleckých textů...230 // e) Implicitnost a explicitnost ve stavbě uměleckých textů...237 // 7. Diferenciace stylu textů deklarujících estetickou funkci sdělení...240 // XII. METODOLOGICKÉ PROBLÉMY STYLISTIKY...245 // L VÝZKUMNÉ METODY STYLISTIKY...245 // 2. Aplikace stylistických poznatků...250 // a) Pí’íprava a tvorba věcného (zvláště odborného) komunikátu...250 // b) Recepce věcného komunikátu a význam stylizace pro ni...253 // 3. PŘÍNOS FUNKČNÍ STYLISTIKY...257 // Závěr...267 // Rejstřík...271 // Obsah...279
(OCoLC)38152400
cnb000212908

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC