Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Lidové noviny, 2002
550 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7106-549-8 (brož.)
čeština, němčina, polština, slovenština
Další názvový údaj z obálky: Svazek esejí 1, Svazek esejí 2, Katalog
27. výstava Rady Evropy, Budapešť, Berlín, Mannheim, Praha, Bratislava, Poznaň
Částečně slovenský text, částečně přeloženo z němčiny, polštiny, češtiny a slovenštiny
Obsahuje předmluvu, Katalog (německy, anglicky, česky a polsky)
Bibliografie: s. 337-380
Evropa střední - dějiny - kolem r. 1000 - katalogy výstav
Evropa střední - dějiny - kolem r. 1000 - sborníky
000104141
1. MODERNÍ NÁRODY A JEJICH OBRAZY MINULOSTI ...1 // Přelom tisíciletí v moderním českém historickém vědomí 3 Jiří Rak // Recepce přelomu prvního tisíciletí v 19. a ve 20. století v Maďarsku 5 Katalin Sinkó // Doba kolem roku 1000 v polském umění na konci 18. a v 19. století 8 Zofia Ostrowska-Kębłowska // Rok 1000 v zrcadle národněhistorických mistrovských vyprávění - středoevropské příklady z 19. a 20. století 12 Frank Hadler // Veľká Morava a slovenské dejiny, Od vzniku Veľkej Moravy do jej pádu roku 907 15 Matúš Kučera // 2. ANTICKÉ DĚDICTVÍ A KŘESŤANSKÁ TRADICE ...17 // Antické dědictví a křesťanská tradice - přelom prvního tisíciletí v historii 19 Johannes Fried // Význam Byzance 22 Wolfram Brandes // Přežívání antiky v otonském umění 24 Irmgard Siede // 3. SLOVANÉ A MAĎAŘI VE STŘEDU EVROPY ...27 // 3.1 Země a krajiny okolo roku 1000 ...29 // Politická sjednocení a rané mocenské koncentrace ve středu Evropy v 10. století 29 Joachim Ehlers // Středověký člověk ve svém geografickém prostředí 30 Jan Tyskiewicz // Archeologické výzkumné metody a výsledky ke vzájemnému vztahu člověka a přírodního prostředí ve středověku 32 Julian Wiethold // Karpatská kotlina 34 Sándor Frisnyäk // Přírodní prostředí středního Velkopolska v době hnězdenského aktu 35 Kazimierz Tobolski // 3.2 Osídlení a hospodářství ...38 // Hospodářství, osídlení a sídelní krajina západních Slovanů mezi Odrou a Vislou 38 Stanisław Kurnatowski // Sídlištní území, sídliště a hospodářství západních Slovanů mezi Labem a Odrou 40 Eike Gringmuth-Dallmer // Hospodářský a sídelní vývoj západních Slovanů mezi Krušnými horami a Dunajem 42 Jan Klápště // Každodenní život v západoslovanské vesnici kolem roku 1000 44 Zbigniew Kobyliński //
K výživě ve slovanské středovýchodní Evropě kolem roku 1000 45 Helmut Kroll // Raně a vrcholně středověká keramika západních Slovanů 46 Sebastian Brather // Ekonomika a osídlení Uher v době konstituování uherského státu 48 Miklós Takács // 3.3 Hospodářství a komunikace ...51 // 3.3.1 Obchod a doprava // Dálkový obchod a obchodní centra 51 Michael Müller-Wille // Obchod mezi Západem a Východem 53 Milena Bravermanová, petr Charvát, Vlastimil Novák, Kateřina Tomková // Mezinárodní cesty Karpatskou kotlinou 54 Gyula Kristó // Mosty a jejich stavba ve středovýchodní Evropě kolem roku 1000 55 Gerard Wilke // Moravský obchod 56 Lumír Poláček // Poselství, poutnické cesty a zprávy cestovatelů 57 Petr Charvát // 3.3.2 Mnohonárodnostní obchodní místa u Baltu a na transkontinentálních obchodních cestách // Wolin - raně středověké centrum na Baltu 59 Władysław Filipowiak // Štětín 60 Władysław Losiński // Ralswiek 61 Joachim Herrmann // Kolobřeh 63 Lech Leciejewicz // Truso - sídliště a přístav na slovansko-estonském pomezí 64 Marek F. Jagodziński // Praha kolem roku 1000: infrastruktura, doprava 65 Jarmila Čiháková // Řezno - středověké velkoměsto na Dunaji 66 Silvia Codreanu-Windauer, Eleonore Wintergerst // Kolín nad Rýnem jako obchodní centrum raného a vrcholného středověku 67 Sven Schütte // 3.3.3 Mince a jiné formy platidel // Mince a peníze kolem roku 1000 69 Bernd Kluge // Počátky polského mincovnictví 71 Stanisław Suchodolski // Mincovnictví a jiné formy měny v Uhrách 72 László Kovács // Mincování a jiné formy směny v Čechách 73 Jarmila Hásková // Sekerovité hrivny 73 Darina Bialeková // Slovanské depoty 74 Hanna Kóčka-Krenz // 3.4 Maďaři v kontaktu s Byzancí a s římskolatinským impériem // Jazykově-etnicko-kulturní členění Maďarů 76 Lajos Kiss //
Karpatská kotlina v době příchodu Maďarů. Politické, kulturní a etnické předpoklady 77 Béla Miklós Szöke // Karolínská Civitas Blatnohrad (Zalavár) 79 Béla Miklós Szöke // Tažení Maďarů 80 Ferenc Makk // Maďarská bojová technika při vojenských taženích proti Evropě 81 István Bóna // 3.5 Západní Slované - sousedé římskolatinského impéria ...85 // Původ a klasifikace západních Slovanů 85 Lech Lecziejewicz // Pohanské náboženství západních Slovanů 87 Leszek Paweł Słupecki // Staroslovanská chrámová osada Groß Raden v Meklenbursku 92 Rolf Voß // Hradiště a formování kmenové aristokracie u slovanských předků Poláků 94 Zofia Kurnatowska // Bruszczewo - vesnice v jižním Velkopolsku, okres Kościan 95 Michał Brzostowicz // Naszacowice 96 Jacek Poleski // Hradiště 8. až 12. století mezi Labem a Odrou 97 Torsten Kempke // Branibor nad Havolou 98 Klaus Grebe // Hradiště v Berlíně-Špandavě (Berlin-Spandau) 99 Adriaan von Müller // Slovanská hradiště u kastorfsko-mollnského řetězu jezer 100 Volker Schmidt // Hradiště, hrady a hradská města v Čechách 101 Jiří Sláma // Hradiště, hrady a hradská města na Moravě 102 Lumír Poláček // Vytváření mocenských struktur u západních Slovanů 104 Naďa Profantová // 3.6 Velkomoravská říše ...105 // Náběhy k vytvoření slovanské říše: Velká Morava 105 Dušan Třeštík // Misie na Moravě: mezi latinským Západem a Byzancí 107 Vladimír Vavřínek // Nitrianske kniežatstvo vo Veľkej Morave a v Uhorsku 109 Jan Steinhübel // Stará Kouřim 110 Andrea Bartošková // Mikulčice 112 Lumír Poláček // Staré Město-Uherské Hradiště 113 LuděkK Galuška // Devín a Bratislava, dva významné hrady včasného stredoveku na strednom Dunaji 114 Tatiana Štefanovičová // Pohansko u Břeclavi/Lundenburg 115 Jiří Macháček //
Vývoj štátnych štruktúr u západných Slovanov (na území dnešného Slovenska) 116 Alexander T. Ruttkay // 4. UTVÁŘENÍ STŘEDU EVROPY ...119 // Formování říší, zakládání církví a vznik nových národů 121 Herwig Wolfram // 4.1 Čechy...126 // Čechové 126 Dušan Třeštík // 4.1.1 Centra a organizace vlády // Centra a organizace vlády 130 Josef Žemlička // Praha 132 Ladislav Hrdina // Pražský hrad 133 Jan Frolík, Milena Bravermanová // Levý Hradec 134 Kateřina Tomková // Libice 136 Jarmila Princová // Přemyslovské hradiště ve Staré Boleslavi 137 Ivana Boháčová // Olomouc 138 Josef Bláha // Žatec okolo roku 1000 139 Petr Čech // Starý Plzenec 140 Jiří Sláma // Budeč 140 Andrea Bartošková // 4.1.2 Christianizace Čech // Christianizace Čech na základě archeologických, uměleckohistorických a písemných pramenů 141 Petr Sommer // Sakrální areály na Pohansku u Břeclavi. Příspěvek k poznání pohanství a křesťanství středoevropských Slovanů v raném středověku 143 Jiří Macháček // Založení pražského a moravského biskupství 144 Dušan Třeštík // Architektura a umění v českém státě kolem roku 1000 145 Anežka Merhautová, Petr Sommer // Klášter Břevnov 147 Petr Sommer // Klášter Ostrov u Davle 148 Petr Sommer // Mnich Kristián, bratr Boleslava II. 149 Dušan Třeštík // Křesťanské pohřbívání 150 Petr Sommer // 4.1.3 Přemyslovci a Čechy Přemyslovci a Čechy 151 Josef Žemlička // Tři Boleslavové 153 Jiří Sláma // Přemyslovci a Slavníkovci 155 Jiří Sláma // 4.2 Polsko ...157 // Polsko v 10. století 157 Jerzy Strzelczyk // 4.2.1 Centra a organizace vlády // Centra a organizace vlády 161 Zofia Kurnatowska // Giecz 164 Teresa Krysztofiak // Hradiště na Lednickém ostrově - rané státní centrum piastovské dynastie 165 Janusz Górecki // Hnězdno 166 Tomasz Sawicki // Poznaň 167 Michał Kara // Krakov 168 Zbigniew Pianowski //
Vratislav 169 Paveł Rzeżnik // 4.2.2 Christianizace Polska // Christianizace Polska ve světle písemných pramenů 171 Jerzy Strzelczyk // Christianizace Polska ve světle archeologických pramenů 172 Zofia Kurnatowska // Setkání ve Hnězdně a založení hnězdenského arcibiskupství 173 Jerzy Strzelczyk // Založení hnězdenského arcibiskupství z církevněprávního pohledu 175 Ernst-Dieter Hehl // Sakrální architektura v Polsku 177 Klementyna Żurowska // Vratislavský dóm 178 Edmund Małachowicz // Kostel na hradišti Chlum u Chelmna 179 Wojciech Chudziak // Purpureae passionis aureus finis. Bruno Querfurtský a Pět svatých bratří 182 Brygida Kürbis // Křesťanské pohřby 185 Michał Kara, Zofia Kurnatowska // 4.2.3 Piastovci a Polsko // Piastovci a Polsko 186 Jerzy Strzelczyk // Zahraničněpolitické vztahy prvních Piastovců 188 Jerzy Strzelczyk // 4.3 Maďarsko ...190 // 4.3.1 Uhry a Arpádovci // Uhry - historický přehled 190 László Veszprémy // Historická geografie uherských zemí 194 Gyula Kristó // Karpatská kotlina od jejího ovládnutí Maďary do založení uherského státu 195 Csanád Bálint // Jazyk Maďarů 199 Loránd Benkö // Arpádovci a Uhry 200 Gyula Kristó // 4.3.2 Střediska a organizace vlády // Střediska a organizace vlády 202 József Gerics // Štěpán I. a jeho dílo 203 György Györffy // Ostřihom v době Štěpána Svatého 2014 István Horváth // Nitrianske vojvodstvo a Uhorsko (Od pádu Veľkej Moravy do konca 11. storočia) 206 Richard Marsina // Středověké hradiště Visegrád 207 Mátyás Szöke // Hradiště Abaújvár 208 Mária Wolf // Hradiště Borsod 209 Mária Wolf // Cluj-Manastur (Kolozsmonostor) 212 Elek Benkö // 4.3.3 Christianizace Maďarska // Christianizace Uher podle svědectví pramenů 213 Géza Érszegi // Královna Gisela Uherská 216 László Veszprémy // Křesťanská architektura v Uhrách 218 Ernö Marosi //
Klášter na Pannonhalmě 219 Imre Takács // Mariánský klášter ve Stoličném Bělehradě 221 Piroska Biczó // Hrob svátého Štěpána ve Stoličném Bělehradě 222 Ernö Marosi // Nitra a Zobor 223 Alexander T. Ruttkay // Katedrála ve Veszprému 224 Sándor Tóth // Biskup Gerhard Csanádský 226 Gabriel Silagi // Křesťanské pohřby 226 Zsuzsa Lovag // Kazule ze Stoličného Bělehradu a bamberská paramenta 227 Éva Kovács // 4.4 Pohanská reakce: Slované na Labi a Baltu ...233 // Polabští a Pobaltští Slované 233 Christian Lübke // Starigard-Oldenburg 234 Ingo Gabriel // Meklenburk 235 Peter Donat // 4.5 Otonská politika ve středu Evropy ...237 // 4.5.1 Expanze a misie // Relikty pohanské víry v Sasku 237 Lutz E. V. Padberg // Upevňování a šíření latinského křesťanství: otonská misie k západním Slovanům a Maďarům 238 Lutz E. V. Padberg // Otonci - Jindřichovci - Liudolfovci, panovnický rod ze Saska 240 Bernd Schneidmüller // Ota Velký a založení magdeburského arcibiskupství 244 Matthias Becher // Budování hradů a opevňovací technika 10. století ve staré německé sídelní oblasti a v markách 246 Horst Wolfgang Böhme // Hrad Míšeň 249 Christian Lübke // Archeologický výzkum hradu Míšeň 249 Arne Schmid-Hecklau // 4.5.2 Slované a Němci // Slované a Němci 250 Christian Lübke // Kontakty a výmenné vzťahy medzi Slovanmi a Germánmi 251 Darina Bialeková // Slovanské osídlení v severovýchodním Bavorsku 253 Jochen Haberstroh // Slované a Němci v Durynsku 254 Sigrid Dušek // Hannoverská země Vendů kolem roku 1000 255 Karl-Heinz Willroth // Pozdně slovanské trhové sídliště Parchim-Löddigsee (11.-12. století) 257 Dietlind Paddenberg // Slovanský knížecí hrad v Dobinu v Meklenbursku-Předních Pomořanech 258 Peter Ettel // Němci a Slované v Sasku a v Sasku-Anhaltsku 259 Thomas Westphalen //
Opevnění, kostel a pohřebiště v Drážďanech-Briesnitzi, okres Drážďany 259 Rüdiger von Schnurbein // 4.6 Ota IIІ. a obnova říše římské ...260 // Obnova římské říše 260 Johannes Fried // Vladaři a dynastie. Aktéři doby kolem roku 1000 262 Ludger Körntgen // Graecisca sublimitas: přitažlivost Byzance a evropský Západ 264 Franz-Reiner Erkens // Memoria Oty II. v Římě 266 Michael Borgolte // Otonská zřícenina křesťanského chrámu v Memlebenu 268 Matthias Untermann // Misijní konvent Memleben 269 Johannes Fried // Diplom Oty III. pro Míšeň 270 Theo Kölzer, Thomas Ludwig // Pečetě a buly Oty III. 271 Hagen Keller // Arcibiskup Heribert Kolínský a „Východ“ 273 Heribert Müller // Benátský dóže Petr Orseolo II. 275 Daniela Rando // Polsko a Uhry jako opěrné body Oty III. na východě 276 József Gerics // Císař Ota III. a Cáchy 277 Knut Görich // Ota III. - christianizace a očekávání konce světa 279 Oliver Ramonat // Imperátor Augustus a Christomimétés. Vlastní obraz Oty III. v knižní iluminaci 281 Wolfgang Christian Schneider // Orlí hlavice v kryptě římské baziliky San Bartolomeo all’Isola 285 Ute Dercks // Blízkost a vzdálenost: k čitelnosti prostoru v otonské iluminaci 287 Lieselotte E. Saurma-Jeltsch // Nové války: Jindřich II. a východní politika 289 Stefan Weinfurter // 5 NOVÉ DĚDICTVÍ: NÁRODY VE STŘEDU EVROPY ...293 // 5.1 Kulturní jednota ...295 // Společné rysy středoevropských států 295 Josef Žemlička // Nové kulty světců ve střední Evropě okolo roku 1000 296 Teresa Dunin-Wąsowicz // Svatý Vojtěch - patron nové Evropy 298 Teresa Dunin-Wąsowicz // Kostel a liturgický prostor 299 Ernö Marosi // Mnišství jako integrační faktor ve středu Evropy 300 Georg Jenal // Vyzařování jihoněmeckých skriptorií do sousedních skriptorií na východě a na severu 302 Martina Pippal //
Společné právní a církevněprávní představy 304 Ernst-Dieter Hehl // 5.2 Kulturní mnohotvárnost a národní identita...306 // 5.2.1 Vytváření dynastií a národů Evropa: na cestě k jednotě v mnohotvárnosti 306 Christian Lübke // Počátky národní historiografie ve vrcholném středověku: Widukind z Korveje, Gallus Anonymus, Kosmas Pražský, Gesta Hungarorum 307 Norbert Kersken // Gesta Hungarorum. Začátky národního kronikářství ve středověku 310 László Veszprémy // 5.2.2 Dynastičtí světci a zemští patroni Král Štěpán Svatý 311 László Veszprémy // Emerich, syn krále Štěpána 313 László Veszprémy // Dynastičtí svatí a zemští patroni: Václav, Ludmila, Vojtěch 314 Dušan Třeštík // Svatý Václav: kult a ikonografie 316 Franz a Margarita Machilkovi // Svatí Mořic, Vavřinec, Oldřich a Vít 319 Ernst-Dieter Hehl // Západoevropská biografie okolo roku 1000. Profil 321 Walter Berschin // 5.2.3 Odznaky vlády a národní identita // Svaté kopí uherské 322 László Kovács // České insignie a kamenný trůn 323 Dušan Třeštík, Anežka Merhautová // Svaté kopí a polské insignie 324 Zbigniew Dalewski // Vladařské odznaky římské říše v 10. a 11. století 327 Jürgen Petersohn // 6 VÝHLED ...329 // 1000 let společného dědictví: střední Evropa mezi roky 1000 a 2000 331 Piotr S. Wandycz // Prameny ...337 // Literatura ...340 // Katalog ...381
(OCoLC)53263959
cnb001175937

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC