Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen4 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
Beletrie
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2005
525 s. : il., faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7203-709-9 (váz.)
Kazatelé - Česko - stol. 17.-18. - sbírky
000104547
Láska jakožto žinka štěbetavá a švitorná ani huby nezavírala aneb Několik slov úvodem o ranč novověkých kázáních a bezuzdné obraznosti 7 // Bohumír Hynek Josef Bílovský: // Nový cherubín léta 1491 od Boha všemohoucího stvořený a léta 1539 před rájem katolické církve postavený, to jest svátý Ignatius z Lojoly, Tovaryšstva Ježíšova zakladatel. Praha /?/ (Březnice) 1695 (Knihopis ě. 1140) // I» // Petr Štěpán z Týnce: // Vox clamantis in deserto aneb Hlas volajícího na poušti, to jest na někdy jmenovaný Vysoký, před léty pustý, v kraji Čáslavským na panství malešovským ležící, nyní pak slavným jednoho a trojího Boha chrámem spolu s poustevnickým příbytkem ozdobený..., // Praha (Vysoká u Kutné Hory) 1697 (Knihopis ě. 15 994) // 89 // Jiří František Procházka de Lauro: // Trojice nerozdílná, v hlubokosti nepochopitedlného tajemství od věčnosti skrytá, nicméně v skutcích zevnitřních všudy a vždycky se vyjevující..., // Praha (Dobříš) 1715 (Knihopis č. 14 395) // 117 // Kolman Hendl: // Den spolunedčlní a sváteční neb Kázaní o slavnosti pobožného bratrstva pod titulem svátých Čtrnácte pomocníkův, velikých u Boha orodovnikův..., // Praha 1709 (Knihopis č. 2935) // 139 // František Ignác Gregor: // Preciosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus, předrahá před obličejem Páně smrt svátých jeho (v žalmu 115), někdy všem milým svátým a světicím božím od
žalmisty Páně připsaná..., Kutná Hora (Sedlec) 1738 (Knihopis ě. 2751) // 163 // Augustin Jan Václav Soukup: // Virtus magnetiea aneb Moc a ctnost magnetová mocného Země české divotvorce svátého Prokopa, někdy mezi horami sázavskými dobrovolně ukrytá, pak od Oldřicha, knížete českého, léta Páně 1033 šťastně vynalezená a od Innocentia, třetího papeže římského, lčta Páně 1204 světu křesťanskému veřejně vyjevená..., // Praha (Sázava) 1713 (Knihopis č. 15 565) // 183 // Augustin Jan Václav Soukup: // Lilium convallium anebo Vonná konválinka, někdy okolo léta Páně 1000 mezi polma chotounskýma blíž královského k rajský ho města Kouříma šťastně vzešlá, následovně ale na horách, pustinách a oudolích sázavských samochtíc přesazená a až dosavade líbeznou vůní divův a zázrakův ze sebe vydávájící, to jest mocný u Boha orodovník a veliký Země české divotvorec svátý Prokop..., // Praha (Sázava) 1719 (Knihopis č. 15 564) // 209 // Ferdinand Karel Reisman z Risenperka: // Dvě sprostné kázaní o čisté a sprostné lásce jak k Bohu, tak i bližnímu v pravém a levém oku svátého Martina biskupa a vyznávače v farním kostele téhož svátého patrona v královském Starém Městě pražském při vejroční slavnosti a pobožnosti dne 11. novembris v létu Páně 1722 a 1724 vyobrazené a představené..., // Praha 1724 (Knihopis ě. 14 792) // 227 // Kryštof Hubatius: // Kazatel prorocký
v skutku i v řeči, od narozeni až do smrti, pro jedinké, a to svaté zamlčení v Moldavč utopený, avšak i po smrti zázračnou vejřečností svým neporušeným jazykem mluvící, svátý Jan Nepomucký, hlavního kostela svátého Víta na Hradč pražským kanovník a kazatel, královský almužník, královny zpovčdlník..., Praha 1730 (Knihopis č. 3226) // 259 // Basilides Studnička: // Hříšník kající Dismas lotr, od nejvyššího knčze podle řádu Melchisedecha, neviditedlné církve hlavy, samého Krista, při slavnosti velikonoční z trůnu svátého kříže před velikým množstvím lidu veřejnč za svátého vyhlášen, nyní pak k srdečnému potčšení K k nabytí svaté nádčje všem jeho ctitelům, všem taky upřimnč kajícím hříšníkům v kapli dřitenské léta 1735 dne 17. července v kázaní představen..., Praha (Dřfteň) 1735 (Knihopis bude evidovat v Dodatcích) // 297 // Vojtěch od svátého Tobiáše: // Regia excelsa сKтрKKK in ecclesia, urbe regia, pro cultu religionis gratiose intonans, sanctus Bartholomaeus apostolus. Královský veliký zvon v královským městě božím, církvi svaté, k náboženství Kristovému krásně a milostně znějící, svátý Bartoloměj, apoštol Páně..., // Praha (Rakovník) 1734 (Knihopis č. 16 609) // 317 // Jan Sikora: // Kázaní pohřebné v roku stým, na den Nalezení svátého Kříže, koleje Societatis Jesu v slavném královském Novém Městě pražském od
založení svýho chválitcbnč dokonaným, při začátku novýho věku v chrámě svatýho Ignácia držané..., // Praha 1734 (Knihopis č. 15 865) // 349 // Antonín Ferdinand Dubravius: // Maria Virgo, regiae urbis Brunensis a Sueco obsessore patrona, in antiqua Judith praefigurata. Et in jubilaeo ex bis quinquägeno anno suae ab hac obsidione faustae liberationis emanato, atque in ejus assumptionis festivitate a regia urbe Brunensi solenni devotione celebrato, in aedibus Augustiniano-Thomensibus integra octava virginea pietate continuato, verbis uti et gestis in libro Judith reperibilibus piis christianis ex ambona repraesentata..., // Brno 1745 (Knihopis č. 6003 /část/) // »67 // František Rafael Koliandr: // Trojí čest od trojnásobní zásluhy zplozená a při slavnosti jubilarní po 50 ti knčzstva prošlých lét opakovaných primitiis dvojíctihodného, velebného a vysoce učeného pána a v Kristu otce Pavla Františka Brodského z Žilová..., // Praha 1748 (Knihopis č. 4201) // :t»7 // Ubaldus Lechner: // Tajemná otázka: co jest to? staré i mladé pačlavické posvícení v Moravč jarního času v zimé; co jest to? sedm hostů na hody přichází, čtyři z sedmi se vynachází, z všechnčch jednomu pocta přichází..., // Olomouc (Pačlavice) 1766 (Knihopis zmiňuje jen v Dodatcích) // 421 // Jan Nepomuk Václav Steydl z Greifenwehru: // Dostatečnost dokonalé svatosti, právý člověk, nebo svátý otec a patriárcha Bernard, svatýho vejhradního
řádu cistercienskýho in Clara Valle opat, proto velký svátý, že právý človčk, proto právý človčk, že svátý..., // Praha (Plasy) 1764 (Knihopis č. 15 703) // 445 // Vysvětlivky k edicím 471 // Ediční poznámka 51»
(OCoLC)62502343
cnb001628369

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC