Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
3., doplněné vyd.
Praha : Scientia, 1999
985 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7183-164-6 (váz.)
Dotisk r. 2000
Tabulky strojnické
000105955
ÚVOD // MATEMATIKA // Základní matematické vztahy ...2 // Výpočtové vztahy pro obvody a obsahy rovinných útvarů ...8 // Výpočtové vztahy pro objemy a povrchy prostorových útvarů ...13 // VELIČINY A JEDNOTKY // Veličiny a jednotky (výbér z ČSN) ...19 // Veličiny a jednotky v mechanice ...30 // Tabulky pro prepočet veličin ...32 // MECHANIKA // Pasivní odpory — tření ...34 // Pružnost a pevnost ...35 // Moduly pružnosti v tahu, ve smyku a Poissonova čísla ...35 // Výpočtové vztahy pro maximální tečné napétí, úhly zkoucení a momenty tuhosti v kruhu ...40 // Vetknuté nosníky a nosníky o dvou podpěrách ...42 // Vetknuté nosníky stejné pevnosti ...44 // Nosníky stejné pevnosti o dvou podpérách ...46 // Součinitele vzpémosti, mezní štíhlost, nepružný vzpér ...48 // Tvarový součinitel ...49 // Vrubový součinitel skutečného zhuštění napétí ...50 // Součinitel velikosti součástí ...51 // Součinitel stavu povrchu součástí ...51 // Mechanické hodnoty základních konstrukčních materiálů ...52 // TERMOMECHANIKA // Sdílení tepla ...56 // Stavební a izolační hmoty ...57 // Teplotní součinitel délkové roztažnosti tuhých látek, objemové roztažnosti kapalin ...58 // Fyzikální hodnoty uvedených tuhých látek ...59 // Fyzikální hodnoty technických plynů ...60 // Fyzikální hodnoty kapalin ...61 // Spalná tepla ve výhřevnosti paliv ...61 // Měrné objemy přehřáté vodní páry ...62 // Entalpie přehřáté vodní páry ...63 // Sytá vodní pára a voda — uspořádání podle teplot ...64 // Sytá vodní pára a voda — uspořádání podle tlaku ...65 // Vlhký vzduch při tlaku 98 100 Pa ...67 // TECHNICKÉ KRESLENÍ // Normální délkové rozměry ...70 // Formáty a úprava výkresových listů ...72 // Latinská abeceda ...74 // Řecká abeceda ...75 // Číslice a značky ...76 // Měřítka ...76 //
Čáry ...77 // Grafické označování materiálů v řezech ...78 // V // Soustava tolerancí a uložení ...79 // Vzorce pro základní tolerance ...SO // Znázornění tolerančních polí děr a hřídelů pro různá uložení ...81 // Úchylky děr a hřídelů ...82 // Číselné hodnoty tolerancí ...83 // Číselné úchylky tolerančních polí děr pro jmenovité rozměry od 1 do 500 mm ...84 // Doporučená uložení v soustavě jednotné díry pro rozměry od 1 do 500 mm ...116 // Doporučená uložení v soustavě jednotného hřídele pro rozměry od 1 do 500 mm ...117 // Příklady uložení ...118 // Základní pravidla tolerování ...119 // Všeobecné informace ...120 // Tolerance tvaru a polohy ...122 // Značky pro geometrické tolerování ...123 // Předepisování tolerancí tvaru a polohy na výkrese ...126 // Označování výrobků a jejich částí v konstrukční dokumentaci ...129 // Tolerování délkových a úhlových rozměrů ...131 // Všeobecné geometrické tolerance ...134 // Drsnost povrchu ...137 // Označování drsnosti povrchu ...139 // Volba drsnosti povrchu ...140 // Středící důlky 60° ...141 // Středící důlky se závitem a s vrcholovým úhlem 60° ...143 // Zaoblení a zkosení hran ...144 // Zápichy ...145 // Výrobní výkresy pružin ...147 // Ozubená kola, moduly ...148 // Popisové pole ...149 // Seznamy položek ...150 // Pravidla pro kreslení výkresů ozubených kol ...152 // Řetězová kola ...157 // Rýhování přímé ...159 // Vroubkování pravoúhlé a kosoúhlé ...159 // Jemné drážkování ...160 // Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30° ...161 // Rovnoboké drážkování válcových hřídelů s vnitřním středěním ...163 // Tolerance děr a hřídelů ...164 // Válcové konce hřídelů ...165 // Dovolené točivé momenty, přenášené konci hřídelů ...167 // Značky pro kinematická schémata ...170 /
Značky pro kreslení potrubí ...181 // Značky pro kreslení hydraulických a pneumatických schémat ...190 // MATERIÁLY // Číselné označování a rozdělení ocelí k tváření ...198 // Systém označování ocelí, zkrácené označování ...207 // Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky ...210 // Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů ...- ...211 // Číselné označování a rozdělení plastů ...220 // Třídění a označování pryže ...221 // Vlastnosti a použití vybraných materiálů ...222 // Oceli k tváření ...222 // Rovnovážný diagram Fe-C ...232 // Porovnání tvrdosti a pevnosti v tahu ocelí ...237 // Nástrojové mareriály ...238 // Vlastnosti a použití vybraných nástrojových ocelí ...239 // Slinuté karbidy ...246 // Druhy, vlastnosti a složení slinutých karbidů ...247 // Doporučené použití slinutých karbidů ...248 // Keramické řezné materiály ...251 // Supertvrdé řezné materiály ...252 // Slitiny železa na odlitky ...253 // VI // Těžké neželezné kovy ...256 // Lehké neželezné kovy ...258 // Plasty ...260 // Vybrané vlastnosti kovových vodivých materiálů ...266 // Ocelový a litinový odpad ...267 // Polotovary ...270 // pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované ...zatepla ...270 // Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované ...zatepla ...272 // Plechy ocelové pozinkované ...274 // Plechy ocelové žebrované z ocelí tříd 10 a 11 válcované zatepla ...275 // Tyěe kruhové válcované zatepla normální a zvýšené přesnosti ...276 // Tyěe čtvercové válcované zatepla normální a zvýšené přesnosti ...278 // Tyče ploché válcované zatepla normální a zvýšené přesnosti ...280 // Široká ocel třídy 10 a 11 válcovaná zatepla ...282 // Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované ...zatepla ...284 //
Tyče průřezu rovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcovaných zatepla ...285 // Tyče průřezu nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcovaných zatepla ...287 // Tyče průřezu I z ocelí tříd 10 a 11 válcované zatepla ...289 // Tyče průřezu IPE z konstrukčních ocelí válcované zatepla ...290 // Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované zatepla ...291 // Tyče průřezu UE z ocelí tříd 10 a 11 válcované zatepla ...292 // Tyče průřezu T z ocelí tříd 10 a 11 válcované zatepla ...293 // Trubky ocelové závitové běžné ...294 // Trubky ocelové závitové zesílené ...295 // Trubky ocelové bezešvé tvářené zatepla ...296 // Trubky ocelové bezešvé čtvercové tvářené zatepla ...298 // Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélné svařované hladké ...300 // Tažený ocelový drát pro všeobecné účely ...301 // Tyče šestihranné z ocelí tříd 11 až 16 tažené zastudena s úchylkami hll a hl2 ...303 // Tyče kruhové z ocelí tříd 11 až 16 tažené zastudena s úchylkami hll a hl2 ...304 // Tyče čtvercové z ocelí tříd 11 al2 tažené zastudena s úchylkami hll a hl2 ...305 // Tyče ploché z ocelí tříd 11 a 12 tažené zastudena s úchylkami hll a hl2 ...306 // Tyče čtvercové z oceli 11 600 tažené zastudena s úchylkami h9 na klíny a pera ...308 // Tyče ploché z oceli 11 600 tažené zastudena s úchylkami h9 pro šfřku a hll pro tloušťku na klíny a pera . . 309 // Tenkostěnné proftly ocelové uzavřené, čtvercové ...310 // Tenkostěnné profily ocelové uzavřené — obdélníkové ...311 // Tenkostěnné profily ocelové uzavřené — tvaru L ...312 // Plechy z oceli třídy 17 válcované zatepla ...313 // Označení korozivzdomých ocelí podle ČSN EN 10027 ...314 // Plechy z ocelí třídy 19 válcované z tepla ...315 //
Široká ocel válcovaná zatepla z ocelí tříd 12 až 16 a 19 vysoké přesnosti ...317 // Tyče nožové symetrické z ocelí tříd 12, 14 a 19 válcované zatepla ...319 // Jmenovité rozměry příčného průřezu, mezní úchylky a hmotnosti ...319 // Délky a jejich mezní úchylky ...320 // Tyče půlkruhové a úsečové z ocelí třídy 19 válcované zatepla ...321 // Jmenovité rozměry příčného průřezu, mezní úchylky a hmotnosti ...321 // Délky a jejich mezní úchylky ...321 // Mezní úchylky přímosti ...321 // Polotovary nožů z materiálů 19 810, 19 855, 19 857 - výběr z nabídky výrobce ...322 // Hliník a slitiny hliníku — plechy, pásy a desky tvářené zatepla ...323 // Hliník a slitiny hliníku — plechy, pásy a desky tvářené zastudena ...325 // Tyče kruhové z hliníku a slitin hliníku lisované zatepla ...328 // Tyče čtvercové z hliníku a slitin hliníku lisované zatepla ...329 // Tyče kruhové z hliníku a slitin hliníku tažené zastudena ...330 // Tyče ploché z hliníku a slitin hliníku tažené zastudena ...332 // Tyče šestihranné z hliníku a slitin hliníku tažené zastudena ...334 // Trubky kruhové z hliníku a slitin hliníku tažené zastudena ...336 // Tyče kruhové z mědi a slitin mědi tažené zastudena s mezními úchylkami hl2 a hll ...338 // Tyče ploché z mědi a slitin mědi tažené zastudena s mezními úchylkami hl3 ...340 // Tyče šestihranné z mědi a slitin mědi tažené zastudena s mezními úchylkami hll ...342 // Trubky kruhové z mědi a slitin mědi tažené zastudena ...344 // VII // Desky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC) ...346 // Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC) pro tlaková potrubí ...347 // Tyče z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC) ...349 // Trubky z polyamidu ...350 // Tyče z polyamidu ...350 //
STROJNÍ SOUČÁSTI // Závity ...352 // Označování závitů ...354 // Metrické závity ...355 // Výběr doporučených mezních úchylek ISO metrického závitu ...360 // Hodnoty mezních úchylek metrického závitu. Uložení s vůlí ...361 // Šrouby ...363 // Metrické závity. Přechodná uložení ...366 // Metrické závity. Uložení s přesahem ...372j // Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku ...373 // Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech ...376 // Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech ...379 // Lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý závit ...381 // Lichoběžníkový nerovnoramenný závit ...383 // Šrouby. Konce šroubů s vnějším metrickým závitem ISO ...385 // Výběhy vnějšího metrického závitu ...386 // Výběhy vnitřního metrického závitu ...387 // Drážky vnějšího metrického závitu ...388 // Drážky vnitřního metrického závitu ...389 // Válcové zahloubení pro šrouby se šestihrannou hlavou a pro šestihranné matice s podložkou ...390 // Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou ...391 // Kuželové osazené zahloubení pro zápustné hlavy šroubů ...392 // Díry pro šrouby ...393 // Prostor potřebný pro užití klíčů na šestihrany ...395 // Přehled šroubů a matic ...396 // Výchozí materiály pro šrouby a matice ...399 // Tolerance spojovacích součástí ...400 // Šrouby a matice s průměry závitů od 1,6 mm do 150 mm ...400 // Šrouby se šestihrannou hlavou s normální a redukovanou hladkou částí dříku ...402 // Lícované šrouby s dlouhým a krátkým závitem ...405 // Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě ...406 // Šrouby s malou válcovou hlavou ...408 // Šrouby s válcovou hlavou ...409 // Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem ...410 // Šrouby s půlkulovou hlavou ...411 // Šrouby se zápustnou hlavou ...412 //
Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou ...413 // Závrtné šrouby ...414 // Hloubka děr pro závrtné šrouby ...415 // Jmenovité délky pro šrouby a závrtné šrouby ...416 // Stavěči šrouby s drážkou a s plochým koncem ČSN EN 24766. s kuželovým důlkem // ČSN EN 27436, s čípkem ČSN EN 27435, s hrotem ČSN EN 27434 ...417 // Šrouby do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou ...418 // Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou ...419 // Křídlaté šrouby a matice ...420 // Matice. Šestihranné matice ...421 // Přesné šestihranné matice malé ...424 // Korunové matice ...425 // Válcové matice s drážkou ...426 // Rýhované matice ...427 // Kruhové matice se zářezy pro upínací a stahovací pouzdra ...428 // Samojistné matice šestihranné ...430 // Podložky a závlačky. Přehled podložek ...431 // Podložky pro šrouby se šestihrannou hlavou a pro šestihranné matice ...434 // VIII // Podložky pro Šrouby s válcovou a půlkulovou hlavou ...435 // Podložky se čtvercovým otvorem pro dřevéné konstrukce ...436 // Pružné podložky ...437 // Pojistné podložky s nosem ...438 // Pojistné podložky s jazýčkem ...439 // Pojistné podložky a vložky k maticím upínacích pouzder ...440 // Závlačky ...441 // Čepy, kolíky a pojistné kroužky ...442 // Čepy bez hlavy ...444 // Čepy s hlavou ...445 // Válcové kolíky nezakalené a kalené ...446 // Kuželové koliky nezakalené ...447 // Pružné kolíky s mezerou ...448 // Rýhované kolíky ...449 // Rýhované hřeby ...450 // Pojistné třmenové kroužky ...451 // Pojistné kroužky pro hřídele ...452 // Pojistné kroužky pro díry ...454 // Nýty ...456 // Přehled nýtů ...456 // Nýty s půlkulovou hlavou ...458 // Zápustné nýty ...459 // Trubkové nýty ...460 // Юту a pera ...461 // Přehled klínů a per ...461 // Klíny drážkové ...462 // Pera těsná ...463 //
Pera výměnná s dvěma nebo jedním přídržným šroubem ...464 // Pera Woodruffova ...465 // Úchylky rozměrů klínů, per a drážek ...466 // Ložiska ...467 // Samomazná pouzdra ze spékaných materiálů ...467 // Bimetalická pouzdra ...468 // Kovová pouzdra ...469 // Materiály kluzných ložisek ...470 // Rehled valivých ložisek ...474 // Úložné plochy pro montáž ...476 // Kuličková ložiska jednořadá typ 60, 62, 63, 64 ...477 // Kuličková ložiska jednořadá s kosoúhlým stykem typ 72, 73 ...481 // Kuličková ložiska dvouřadá typ 12, 13, 22, 23 ...483 // Válečková ložiska jednořadá typ NU, NJ, NUP, N ...487 // Soudečková ložiska dvouřadá typ 222, 223 ...490 // Kuželíková ložiska jednořadá typ 302, 303, 313, 322, 323 ...492 // Axiální kuličková ložiska jednosměrná a obousměrná ...495 // Přehled použitelnosti valivých ložisek ...499 // Výpočet valivých ložisek ...500 // Těsnění ...506 // Těsnění ložiskových těles, plstěné těsnění a drážky ...506 // Kroužky kruhového průřezu pro těsnění pohyblivých částí ...507 // Kroužky kruhového průřezu pro těsnění nepohyblivých částí ...508 // Těsnící kroužky strojírenských Sroubení s plochým těsněním ...509 // Přehled těsnících manžet vrstvených ...510 // Těsnící kroužky ploché a čočkovité ...511 // Hřídelové těsnící kroužky ...512 // Přehled pístních kroužků ...514 // Řemeny ...515 // Klínové řemeny klasického průřezu ...515 // Úzké klínové řemeny pro průmyslové použití ...517 // Řemenice pro klínové řemeny klasických průřezů ...519 // Řemenice pro klínové řemeny ...521 // Výpočet převodů a volba velikosti klínového řemene klasických průřezů ...522 // IX // Výpočet převodů a volba velikosti klínového řemene úzkého ...528 // // Ozubené řemeny ...536 // Řetězy ...541 //
Svařované řetězy zkoušené krátkočlánkové kalibrované ...541 // Svařované řetězy zkoušené dlouhočlánkové kalibrované ...543 // Válečkové řetězy ...544 // Pouzdrové řetězy rychloběžné ...546 // Gallovy řetězy ...547 // Řetězová kola pro svařované řetězy ...548 // Řetězová kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy ...550 // Lanové převody ...552 // Ocelová lana šestipramenná 114 drátů ...552 // Ocelová lana šestipramenná 162 drátů ...554 // Ocelová lana šestipramenná, krytý Warrington 210 drátů ...555 // Kladky a bubny pro ocelová lana ...557 // Převody ozubenými koly ...559 // Výpočet čelních ozubených kol ...559 // Kuželová soukolí ...578 // Šneková soukolí ...586 // Převodovky ...590 // Hřídelové spojky ...591 // Určení velikosti hřídelových spojek ...591 // Pružiny ...595 // Zobrazování pružin ...595 // Šroubovité pružiny tlačné a tažné ...600 // Šroubovité pružiny ...610 // Šroubovité pružiny válcové tažné s předpětím s obyčejnými oky ...614 // Talířové pružiny ...619 // Mazání ...626 // Mazací hlavice kulové, kulové šikmé, kulové pravoúhlé ...627 // Mazací zátky s kuličkou k zalisování ...628 // Mazací hlavice ploché ...628 // Mazací zátky s kuličkou a se závitem ...628 // Olejoznaky kruhové z plastů ...629 // Kruhové olejoznaky o vyšší tepelné odolnosti ...: ...629 // Armatury a potrubí ...630 // Přehled armatur a potrubí ...630 // Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky ...637 // Jmenovité světlosti ...639 // Značky pro energetická schémata ...639 // Označování potrubí podle provozní tekutiny ...640 // Tlakové ztráty v potrubí ...641 // Bezešvé ocelové trubky ...643 // Příruby a přírubová hrdla ...645 // Fitinky z temperované litiny ...651 //
TVÁŘENÍ // Výkovky ocelové zápustkové ...654 // Protlačování ocelí zastudena, požadavky na konstrukci a výpočet ...661 // Zpětné protlačování ...662 // Dopředně protlačování ...663 // Nástroje na plošné tváření ...668 // Vodicí ocelové stojánky s pracovní plochou obdélníkovou se sloupky v ose ...670 // Vodicí ocelové stojánky s pracovní plochou čtvercovou a obdélníkovou se sloupky úhlopříčně ...672 // Vodicí ocelové stojánky s pracovní plochou obdélníkovou se čtyřmi sloupky ...673 // Střižné skříně a hlavice ...675 // Vodicí lišty ...676 // Ohýbadla ...678 // ODLÉVÁNÍ // Slévárenské úkosy modelů a odlitků ...684 // X // přídavky na obrábění ploch odlitků ...685 // Mezní úchylky rozměrů a tvarů odlitků pro stupeň přesnosti .3, .4. .5 ...689 // poloměry vnitřních zaoblení odlitků ze šedé litiny ...690 // SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ // Tvary a rozměry svarových ploch ...694 // Tvary svarových ploch pro jednostranné koutové svary ...702 // Příklady umístění značek svarů ...708 // Mezní úchylky svařenců a přídavky na jejich obrábění ...717 // Výpočet svarových spojů strojních konstrukcí ...718 // Pájení ...728 // Tavidla ...730 // OBRÁBĚNÍ // Rozdělení materiálů podle obrobitelnosti ...732 // Přídavky na obrábění, soustružení, frézování a hoblování ...742 // Přídavky na broušení rovinných ploch ...744 // Přídavky na broušení vnějších rotačních ploch ...744 // Přídavky na honování ...745 // Přídavky na lapování ...745 // Soustružení ...746 // Nože s pájenými břitovými destičkami ze slinutých karbidů ...746 // Revolverové a vyvrtávací nože s pájenými břitovými destičkami ze slinutých karbidů ...748 // Soustružnické nože z nástrojové oceli rychlořezné ...751 //
Soustružnické nože s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutých karbidů ...756 // Informativní řezné podmínky pro soustružení oceli ...766 // Vyměnitelné břitové destičky z SK, označení ...769 // Hoblování a obrážení ...771 // Frézování ...774 // Přehled fréz z nástrojové oceli rychlořezné ...774 // Přehled fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutých karbidů ...778 // Řezné podmínky při frézování ...782 // Frézování rovinných ploch válcovou frézou nástrčnou ...784 // Frézování rovinných ploch frézovací hlavou s břity SK ...788 // Vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování ...794 // Vrtáky z rychlořezné oceli — přehled ...794 // Výhrubníky a výstružníky — přehled ...797 // Záhlubnfky — přehled ...798 // Řezné podmínky pro vrtání, vyhrubování a vystružování ...799 // Doporučené průměry vrtáků pro závity matic ...807 // Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami ...809 // Vrtáky středící 60° tvar A ...810 // Vrtáky středící 60° tvar В ...811 // Vrtáky šroubovité s válcovou stopkou, střední řada ...812 // Vrtáky šroubovité s válcovou stopkou se šroubovicí 40°, střední řada ...814 // Vrtáky šroubovité s kuželovou stopkou ...815 // Výstružníky strojní se zuby ve šroubovici s válcovou stopkou ...816 // Výstružníky nástrčné s přímými zuby ...817 // Vyvrtávání ...818 // Závitníky, přehled ...822 // Závitové čelisti ...823 // Přehled a značení tvářecích nástrojů na závity ...827 // Výroba ozubených kol ...828 // Protahovací a protlačovací tmy ...832 // Upínání protahováků ...834 // Pilové kotouče a listy na kovy ...835 // Směrné hodnoty počtu zubů, řezných rychlostí, posuvů aj ...836 // Broušení ...839 // Brousicí a řezací kotouče a tělíska ...839 // Brousicí materiály a pojivá ...842 //
Označovaní a značení brousicích nástrojů ...843 // Volba brousicího kotouče podle druhu broušeného materiálu ...844 // Brousicí a řezací kotouče ...845 // Chladicí a mazací kapaliny ...852 // UPÍNACÍ PRVKY NÁSTROJŮ A PŘÍPRAVKŮ // Přehled upínacích prvků a nástrojů ...856 // Průměry nástrojových dutin pro nástroje s válcovou stopkou ...856 // Obrobené T-drážky ...857 // Kuželovitost nástrojových stopek a dutin ...858 // Přehled nástrojových kuželů pro stopky a dutiny ...858 // Konce vřeten a stopky nástrojů a trnů s kuželem 7 : 24 ...859 // Krátké nástrojové kužele Morseovy s vyražečem ...860 // Upínání nástrčných fréz s válcovou dírou ...861 // Drážky a unašeče nástrojových kuželů 1 : 30 pro nástrčné výhrubnlky a výstružníky ...862 // Nástrojové čtyřhrany a dutiny ...863 // Upínací pouzdra stopkových čelních válcových fréz s upínacími šrouby na upínání válcových stopek s ploškou . 864 // Přehled upínacích prvků přípravků ...866 // Kulové hlavy upínacích šroubů a kuželová zahloubení ...874 // Šrouby se zářezem a s čípkem ...875 // Šrouby se čtyřhrannou hlavou a čípkem ...876 // Šrouby s kolíkovou rukojetí ...877 // Šrouby k otočným podložkám a třmenům ...878 // Rychloupínací šrouby ...879 // Vysoké matice šestihranné s rovinnou a kulovou dosedací plochou a s nákružkem ...880 // Rýhované matice ...881 // Matice s posuvnou rukojetí ...882 // Kruhové podložky s výřezem ...883 // Otočné podložky ...884 // Otočné třmeny ...885 // Přítlačné opěrky s dosedací rovinnou plochou ...886 // Šroubové rozpěrky ...887 // Pevné opěrky s válcovou hlavou ...888 // Opěrky stavitelné ...889 // Samostavitelné a stavitelné opěrky s kolíkem ...890 // Podpěry pod upínky ...891 // Stojánky k podpěrám pod upínky ...892 // Středící vložky ...892 //
Hvězdice ...893 // Zubové podpěry ...894 // Křídlaté rukojeti ...894 // Páky s výstředníkem ...895 // Sedlové upínky ...896 // Páky s drážkovým výstředníkem ...897 // Upínky ve tvaru U ...898 // Ploché upínky ...899 // Zahnuté upínky ...901 // Středící čepy zploštělé, polotovary ...904 // Pojišťovací kolíky, polotovary ...905 // Čepové západky s knoflíkem ...906 // Ploché západky ...907 // Středící čepy válcové ...908 // Pevná vrtací pouzdra hladká ...909 // Pevná vrtací pouzdra s nákružkem ...910 // Nástrčná vrtací pouzdra ...911 // XII // doplněk // Vzpěmá pevnost přímých prutů ...914 // Oblast pružného vzpěru. Eulerovy vztahy pro vzpěmou pevnost ...914 // Oblast nepružného vzpěru ...915 // Výpočet pomocí součinitele vzpěmosti ...915 // Namáhání šroubu ...916 // Zátky s válcovým závitem ...918 // Těsnící desky — typy a použití ...920 // Bezazbestové těsnící desky. Azbestopolymemí desky ...920 // Materiály pro kluzná ložiska. Vlastnosti a použití ...921 // Kovové materiály ...921 // Nekovové materiály ...922 // Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvíhadla ...926 // Maximální dovolené zatížení lana ...926 // Zatížení svislého lana ...926 // Celková účinnost lanových převodů ...927 // Převodovky ...928 // Klasifikace převodovek ...928 // Schéma uspořádání nejčastěji používaných převodovek ...929 // Příkony pracovních strojů ...930 // Provozní hodnoty čelních a kuželových převodovek ...931 // Převodovky — přehled norem ...932 // Hřídelové spojky ...933 // Skupiny hnaných strojů ...933 // Spojky přírubové ...935 // Univerzální zubové spojky ...937 // Vyrovnávací axiální spojky s nekovovými členy ...940 // Třífázové asynchronní elektromotory ...942 // Patkové provedení ...942 // Přírubové provedení ...943 //
Technické parametry dvoupólových elektromotorů ...944 // Technické parametry čtyřpólových elektromotorů ...945 // Krokové motory ...946 // Krokové motory typu SL17, SX17, technické parametry ...946 // Krokové motory typu SM23. technické parametry ...947 // Střihadla a střižné vůle ...948 // Střižné skříně ...952 // Střižníky s kruhovým průřezem bezhlavé ...956 // Výškové dorazy dolní ...958 // Výškové dorazy horní ...959 // Hledáčky s válcovou hlavou ...960 // Stopky lisovacích nástrojů pro tváření bez ohřevu ...962 // Výpočet rozvinutých délek ohýbaných součástí ...964 // Tažení dutých válcových výtažků ...965 // Výpočet parametrů pro konstrukci tažidel ...965 // Rezné podmínky pro soustružení — hrubování ...969 // Kalibry hladké pro rozměry do 500 mm. Mezní úchylky ...971 // Rozmístění tolerančních polí kalibrů ...971 // Vzorce pro výpočet výrobních rozměrů kalibrů ...974 // Tolerance a úchylky kalibrů ...975 // Měřidla ...978 // Druhy kalibrů hladkých - přehled ...978 // Měřítka ...980 // Mikrometrická měřidla ...981 // Měřidla s číselníkovými úchylkoměry ...983 // Úhloměry ...984 // Spároměry a šablony ...985 // XIII
(OCoLC)84975929
cnb000704914

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC