Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1999
447 s.,front.

objednat
ISBN 80-7021-301-9 (váz.)
Originál: Einleitung in Talmud und Midrasch
Obsahuje předmluvu, poznámku překladatele, zkratky, výběrový rejstřík pojmů, rejstřík rabínské literatury, výběrový rejstřík vlastních jmen, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 425-431
Rabíni - literatura - pojednání
Talmund - pojednání
000107288
OBSAH // Předmluva ... 13 // Poznámka překladatele... 14 // PRVNÍ ČÁST // Všeobecný úvod...17 // I. DĚJINNÝ RÁMEC ... 19 // 1) Obecné dějiny...19 // 2) Počátky rabínského hnutí...22 // 3) Prameny ...24 // 4) Periodizace židovských dějin...25 // II. SYSTEM RABÍNSKÉHO ŠKOLSTVÍ...27 // 1) Základní vyučování...27 // 2) Rabínská výchova...29 // 3) Rabínské akademie v Babylónii...30 // 4) Učednictví...32 // III. RABÍNSKÁ HERMENEUTIKA ...35 // 1) Sedm pravidel Hilelových...37 // 2) Třináct midot R. Jišmaele ...41 // 3) Třicet dva midot ...43 // IV. PÍSEMNÁ A ÚSTNÍ TÓRA ...53 // 1) Pojem ústní Tóry. Zákaz zapisování?...53 // 2) Rabínské doklady pro zákaz zapisování?...54 // 3) Rabínské doklady zapisování ústní Tóry ...56 // 4) Výuka a ústní tradice...60 // V. JAK ZACHÁZET S RABÍNSKÝMI TEXTY. // (K OTÁZCE METODY)...69 // 1) Literární dějiny ...70 // 2) Kulturní a náboženské dějiny...72 // 3) Dějiny formy, tradice a redakce...73 // VI. RABÍNI...81 // 1) Prameny ...81 // 2) Jména rabínů jako pomoc při datování...82 // 3) Problémy rabínských životopisů ...85 // 4) Nejdůležitější rabíni...88 // VIL JAZYKY RABÍNSKÉ LITERATURY...132 // 1) Hebrejština Mišny (mheb)...132 // 2) Amoraitská hebrejština (aheb)...135 // 3) Galilejská aramejština ...136 // 4) Babylónská aramejština...136 // 5) Přejatá a cizí slova...137 // 6) Slovníky ...138 // DRUHÁ ČÁST // Talmudická literatura
...141 // L MIŠNA ...143 // 1) Terminologie...144 // 2) Struktura a obsah...145 // 3) Vznik ...161 // 4) Text: rukopisy a tisky ...179 // 5) Výklad Mišny ...184 // IL TOSEFTA...188 // 1) Jméno, struktura a obsah ...189 // 2) Vznik ...190 // 3) Text Tosefty...199 // 4) Komentáře ? Toseftě...203 // III. JERUZALÉMSKÝ TALMUD...205 // 1) Pojmy; název...206 // 2) Obsah a struktura...207 // 3) Tradiční představa o vzniku...211 // 4) Redakce...212 // 5) Text...224 // IV. BABYLÓNSKÝ TALMUD ...233 // 1) Struktura a obsah...234 // 2) Tradiční představa o vzniku...235 // 3) Redakce...238 // 4) Text...253 // 5) Autorita Babylónského talmudu...261 // 6) Komentáře...262 // 7) Talmud v ohni polemik ...270 // V. MIMOKANONICKÉ TRAKTÁTY...274 // 1) avot d-rabi Nátan (ARN)...274 // 2) Sof’rím...277 // 3) Evel rabati...278 // 4) Kala ...279 // 5) Derech erec raba (DER)...280 // 6) Derech erec zuta (DEZ)...280 // 7) Perek ha-šalóm ...281 // 8) Ostatní „malé traktáty“ ...281 // TŘETÍ ČÁST // Midraším...283 // I. ÚVOD...285 // 1) Pojem ...286 // 2) Počátky midrašické exegeze Bible...288 // 3) Svéráz rabínského midraše...290 // 4) Rozdělení midrašů...292 // 5) Cyklus synagogálního čtení...294 // 6) Synagogální kázání, p’ticha a chatima...296 // II. HALACHICKÉ MIDRAŠÍM ...301 // 1) Všeobecný úvod ...301 // 2) M’chilta d-rabi Jišmael (M’chil) ...305 // 3) M’chilta d-rabi Šim’on ben Jochaj (=MRŠ)...311 // 4) Šifra ...315
5) „M’chilta“ ? Lv?...321 // 6) Sifrej Numeri...322 // 7) Sifrej zuta (SZu) ...325 // 8) Sifrej Deuteronomium...327 // 9) Midraš tanaím (MidrTan)...330 // III. NEJSTARŠÍ EXEGETICKÉ MIDRAŠÍM ...333 // 1) Genesis raba (GnR)...333 // 2) Pláč raba (PÍR) ...341 // IV. HOMILETICKÉ MIDRAŠE ...346 // 1) Leviticus raba (LvR) ...346 // 2) P’sikta d-rav Kahana (PRK)...350 // 3) P’sikta rabati (P’sR) ...355 // 4) Tanchuma (Tan) - JTamdenú (J’la) ...362 // 5) Deuteronomium raba (DtR)...367 // 6) Exodus raba...369 // 7) Numeri raba (NuR) ...371 // 8) Menší homiletické midraše ...373 // V. MIDRAŠÍM ? PETI SVÁTEČNÍM SVITKŮM ...376 // 1 ) Takzvané rabot ...376 // 2) Další midraše ke svátečním svitkům ...381 // VI. DALSI EXEGETICKE MIDRAŠÍM // 1) Midraš Jóna (Jonáš)... // 2) Midraš ? Žalmům (MidrŽ)... // 3) Midraš Mišlej (MidrPř) ... // 4) Midraš Jób... // VII. DALSI HAGADICKA DILA // 1) Od midraše ? narativní literatuře . . . // 2) Etické midraším... // 3) Ezoterní, resp. mystické spisy . . . . . // 387 // 387 // 402 // 406 //  v // VIII. SBÍRKY a KOMENTÁRE ZVANE MIDRAŠ___413 // 1) Jalkut Šim’oni...413 // 2) Jalkut ha-Machiri...414 // 3) Jalkut R’uveni...416 // 4) Midraš ha-gadol (MHG) ...416 // 5) B-réšít rabati...418 // 6) Lekách tóv...418 // 7) Sechel tóv...419 // 8) Midraš Š’muel...420 // 9) B-réšít zuta ...420 // 10) Pitron Tóra ...421 // 11) Další midraším a díla podobná...422 // Perikopy ...423
// Seznam zkráceně citované literatury...425 // Česká bibliografie ...430 // Zkratky ...432 // Výběrový rejstřík pojmů ...438 // Rejstřík rabínské literatury...439 // Výběrový rejstřík vlastních jmen...442 // ? vyobrazení na straně 12 Stránka Babylónského talmudu (zde první strana traktátu B’rachot, tedy zároveň první strana Talmudu vůbec). Sloupec uprostřed pod prvním slovem v ozdobném rámečku je text Mišny. Od nepatrně zvýrazněného 03 pokračuje text g’mary. Sloupec napravo od rámečku, tj. směrem ke knižnímu hřbetu, je komentář Rašiho (11. stol.), sloupec nalevo přináší komentář tzv. tosafistů (12.-14. století, viz str. 267n). V rommovském vydání Talmudu jsou oba komentáře psány zvláštním, tzv. Rašiho typem písma. Ještě dále od středu směrem ? levému okraji strany jsou odkazy ke gaonské i pozdější rabínské literatuře, pravý okraj strany přináší odkazy uvnitř Talmudu (tzv. m sorat ha-šas). Písmeno ? v levém horním rohu udává pořadí listu. Podle rommovského uspořádání se pak citáty ?? uvádějí vždy číslem listu a údajem a či b pro lichou či sudou stranu (uvedená stránka se tedy označuje jako B’rachot 2a).

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC