Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979

000107873
Rekat.
1. PŘEDMLUVA -- 2. PŘEDMLUVA -- SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK -- 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ -- 1.1 Co je to „zdraví"? -- 1.2 K pojmu „postižení" -- 1.3 Duševní porucha a duševní nemoc -- 1.4 Právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům, právní jednání a svéprávnost -- 2. PŘÍSTUPY K LIDEM S POSTIŽENÍM -- 2.1 Model medicínský -- 2.2 Model sociální -- 2.3 Právní terapie -- 3. MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY A PRÁVA LIDÍ -- S POSTIŽENÍM -- 3.1 Dokumenty Rady Evropy -- 3.1.1 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod -- 3.1.2 Evropská úmluva o lidských právech -- a biomedicíně -- 3.1.3 Doporučení R 99 (4) Výboru ministrů členským státům o zásadách právní ochrany dospělých nezpůsobilých osob -- 3.1.4 Doporučení Rec (2006) 5 Výboru ministrů členským státům o Akčním plánu Rady Evropy na podporu práv a plného zapojení lidí -- s postižením do společnosti: zlepšování kvality života lidí s postižením v Evropě v letech 2006 až 2015 -- 3.1.5 Návrh Doporučení Výboru ministrů členským státům o zásadách týkajících se trvalých plných mocí a předběžných právních prohlášení pro -- případ nezpůsobilosti -- 3.2 Dokumenty OSN -- 3.2.1 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech -- 3.2.2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením -- 3.2.3 Právně nezávazné dokumenty -- 4. HISTORICKÁ PERSPEKTIVA -- 4.1 Právo římské -- 4.2 Období od roku 1811
do roku 1950 -- 4.3 První socialistický občanský zákoník z roku 1950 -- 4.4 Občanský zákoník z roku 1964 -- 5. ČLOVĚK S DUŠEVNÍM POSTIŽENÍM A JEHO PRÁVNÍ JEDNÁNÍ -- 5.1 Způsobilost rozhodovat se a její posouzení -- 5.1.1 Test statusový -- 5.1.2 Test funkční -- 5.1.3 Test podle výsledku -- 5.2 Zásahy do způsobilosti právně jednat a jejich význam pro člověka s postižením -- 5.2.1 Náhradní rozhodování jako zásah do důstojnosti člověka s postižením -- 5.2.1.1 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva -- 5.2.1.2 Způsobilost k právním úkonům -- v judikatuře Ústavního soudu ČR -- 5.2.2 Psychologické aspekty náhradního rozhodování -- 5.3 Alternativy k zásahu do způsobilosti rozhodovat -- se samostatně -- 5.3.1 Podporované rozhodování -- 5.3.2 Náhradní rozhodování bez zásahu do způsobilosti právně jednat -- 5.3.3 Plné moci a předběžná právní prohlášení -- 6. NÁHRADNÍ ROZHODOVÁNÍ A PROSTŘEDKY OCHRANY ČLOVĚKA S POSTIŽENÍM V ČESKÉ PERSPEKTIVĚ -- 6.1 Zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům -- 6.1.1 Informovaný souhlas a otázka hospitalizace proti vůli člověka zbaveného nebo omezeného -- ve způsobilosti k právním úkonům -- 6.1.1.1 K otázce tzv. faktické způsobilosti -- 6.1.1.2 Problém hospitalizace proti vůli člověka zbaveného nebo omezeného -- ve způsobilosti k právním úkonům -- 6.1.2 Zbavení způsobilosti k právním úkonům -- jako překážka výkonu
volebního práva -- 6.1.3 Problém omezení procesní způsobilosti -- 6.2 Alternativy k zásahu do způsobilosti k právním úkonům -- 6.2.1 Neplatnost právních úkonů -- 6.2.1.1 Absolutní neplatnost právního úkonu učiněného v duševní poruše -- 6.2.1.2 Relativní neplatnost právního úkonu -- 6.2.2 Možnost odstoupit od smlouvy uzavřené v tísni -- za nápadně nevýhodných podmínek -- 6.2.3 Opatrovník bez omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům -- 6.2.4 Zastupování na základě plné moci -- 6.2.5 Osobní bankrot -- 6.2.6 Terénní asistenční služba -- 7. SYSTÉM OPATROVNICTVÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM POSTIŽENÍM -- 7.1 Typologie opatrovnických systémů a jejich východiska -- 7.2 Systém opatrovnictví v České republice -- 7.2.1 Soukromý opatrovník -- 7.2.2 Veřejný opatrovník -- 7.3 Kontrola opatrovníka -- 8. ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍMU JEDNÁNÍ -- DE LEGE FERENDA -- 8.1 Podpůrná opatření (alternativy) -- 8.1.1 Předběžná právní prohlášení -- 8.1.2 Nápomoc při rozhodování -- 8.1.3 Zastoupení členem domácnosti -- 8.1.4 Opatrovnictví bez omezení svéprávnosti -- 8.2 Omezení svéprávnosti -- 8.2.1 Důsledky omezení svéprávnosti pro právní jednání člověka -- 8.2.2 Podmínky zásahu do svéprávnosti -- 8.2.3 Časové omezení zásahu do svéprávnosti -- 8.3 Postavení a kontrola opatrovníka -- 8.3.1 Výběr opatrovníka -- 8.3.2 Povinnosti opatrovníka -- 8.3.3 Opatrovnická rada -- 8.3.4 Práva
opatrovance -- 8.3.5 Činnost soudu -- 9. VYBRANÉ ZAHRANIČNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY -- 9.1 Německo -- 9.2 Rakousko -- 9.3 Švédsko -- 9.4 Francie -- 9.5 Japonsko -- 9.6 Velká Británie -- 9.7 Kanada Ontario -- 9.8 Nový Zéland -- 9.9 Maďarsko -- ZÁVĚR -- PŘEHLED POUŽITÝCH PRAMENŮ -- 1. Odborné publikace -- 2. Vnitrostátní právní normy -- 2.1 Česká republika -- 2.2 Velká Británie -- 2.3 Skotsko -- 2.4 Kanada -- 2.5 Německo -- 2.6 Rakousko -- 2.7 Maďarsko -- 2.8 Švédsko -- 2.9 Francie -- 2.10 Japonsko -- 2.11. Nový Zéland -- 3. Dokumenty mezinárodního práva: -- 4. Soudní rozhodnutí -- Příloha č. 1 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením -- Příloha č. 2 Doporučení Výboru ministrů členským státům ohledně zásad právní ochrany nezpůsobilých dospělých osob ze dne 28. 2. 1999

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC