Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998
283 s. : il.

objednat
ISBN 80-211-0305-1 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, fotografie, ilustrace, předmluvu ministra, úvod, seznam tabulek, obrázků, autorů
Školství - Česká republika - r. 1997-1998 - zprávy výroční
000107978
Předmluva ministra 5 // Úvod 7 // ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 9 // A. PODMÍNKY VÝVOJE VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU 11 // A1 Ekonomická východiska 13 // A2 Pracovní trh a vzdělávací systém 16 // A2.1 Vzdělanostní struktura obyvatelstva a struktura zaměstnanosti 16 // A2.2 Nezaměstnanost a vzdělání 19 // A2.3 Měnící se ekonomická hodnota vzdělání 21 // A2.4 Uplatnění absolventů na trhu práce 22 // A3. Demografický vývoj 25 // A4. Vztah veřejnosti ke vzdělávání 27 // A5. Právní předpisy ve školství a jejich vývoj v letech 1995 - 1998 30 // B. VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVA A JEJÍ VÝVOJ 33 // B1 Struktura vzdělávací soustavy 35 // B2 Regionální školství 39 // B2.1 Řízení, správa a samospráva v regionálním školství 39 // B2.1.1 Vývoj systému státní správy a samosprávy po r. 1990 39 // B2.1.2 Státní správa v regionálním školství 40 // B2.1.3 Samospráva v regionálním školství 42 // B2.2 předškolní výchova 43 // B2.3 Povinná školní docházka 45 // B2.3.1 Základní školství 4 7 // B2.3.2 Víceletá gymnázia 49 // B2.4 Střední školství 50 // B2.4.1 Základní vývojově směry 50 // B2.4.2 Všeobecné vzdělávání (gymnázia) 52 // B2.4.3 Odborné vzdělávání 56 // B2.4.3.1 Střední odborné školy 57 // B2.4.3.2 Střední odborná učiliště 60 // B2.4.3.3 Nástavbové studium 66 // B2.5 Speciální školství 66 // B2.6 Vyšší odborné školství 69 // B3 Vysoké školství 73 // B3.1 Řízení vysokého školství 73 // B3.2 Vývoj vysokého školství 75 // B3.3 Výzkum a vývoj na vysokých školách 83 //
B4 Školská zařízení pro výchovu mimo vyučování a péči o děti a mládež 84 // B4.1 Péče o děti mimo vyučování (ve volném čase) 84 // B4.2 Školní stravování a ubytování žáků základních a středních škol 87 // B4.3 Stravování a ubytování studentů vysokých škol 89 // B4.4 Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče 93 // B5 Informační systém ve školství 95 // C. VYBRANÉ ASPEKTY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU A JEHO VÝVOJE V LETECH 1995-97 99 // C1 Financování školství 101 // C1.1 Investiční a neinvestiční výdaje 102 // C1.2 Výdaje podle základních součástí školského systému 103 // C1.3 Systém financování regionálního školství 105 // C1.4 Systém financování vysokého školství 106 // C2 Pracovníci ve školství 108 // C2.1 Zaměstnanost ve školství a základní faktory vývoje v uplynulých letech 108 // C2.1.1 Struktura zaměstnanosti ve školství v roce 1997 108 // C2.1.2 Vývoj zaměstnanosti v letech 1995-97 a jeho faktory 109 // C2.2 Učitelé a ředitelé škol 110 // C2.2.1 Počet učitelů, jejich struktura a vývoj 110 // C2.2.2 Učitelé pod tlakem změn a očekávání 113 // C2.2.3 Ředitelé škol a vedoucí pracovníci 114 // C2.3 Platy a platová úroveň ve školství 114 // C2.3.1 Vývoj platů pracovníků ve školství 114 // C2.3.2 Platové podmínky učitelů a jejich vývoj 114 // C2.3.3 Vývoj platů učitelů 116 // C3 Optimalizace sítě škol 120 // C3.1 Příčiny nutných změn 120 // C3.1.1 Výchozí situace 120 // C3.1.2 Atomizace sítě škol - zvyšování počtu škol a snižování jejich průměrné velikosti 121 // C3.1.3 Zvyšování objemu volných kapacit škol 121 // C3.1.4 Roztříštěnost oborové struktuty vzdělávací nabídky 122 //
C3.2 Očekávání a cíle programu optimalizace sítě škol 123 // C3.2.1 Konkrétní cíle programu optimalizace 123 // C3.2.2 Očekávané přínosy programu optimalizace 123 // C3.3 Přístup a zásady programu optimalizace 124 // C3.4 Průběh programu optimalizace a jeho problémy 125 // C3.5 Výsledky programu optimalizace 126 // C4 Příprava změn v pojetí maturitní zkoušky 127 // C4.1 Základní východiska změn 128 // C4.2 Předpokládané změny maturitní zkoušky 129 // C4.3 Program Maturant 2000 129 // C4.4 Sonda maturant - historicky nejrozsáhlejší šetření znalostí a dovedností žáků středních škol 130 // C4.4.1 Základní cíle a parametry sondy 130 // C4.4.2 Výsledky sondy 130 // C4.5 Rizika zavedení nového modelu maturitních zkoušek a možné způsoby jejich omezení 133 // C4.6 Názory pedagogické veřejnosti na transformaci maturitní zkoušky a program Maturant 2000 133 // C5 Mezinárodní spolupráce resortu školství 134 // C5.1 Bilaterální spolupráce 135 // C5.1.1 Standardní bilaterální smlouvy 135 // C5.1.2 Nadstandardní bilaterální smlouvy 135 // C5.2 Příprava ke vstupu do Evropské unie 135 // C5.2.1 Účast školství v programu Phare 136 // C5.2.2 Vzdělávací programy Evropské unie 136 // C5.3 Multilaterální spolupráce 137 // C5.3.1 Rada Evropy 137 // C5.3.2 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 137 // C5.3.3 UNESCO 138 // C5.3.4 UNICEF 138 // C5.3.5 OSN 138 // C5.3.6 CEEPUS 138 // C5.4 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 139 // ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍ PERSPEKTIVĚ 141 // D. HLAVNÍ TENDENCE POLITIKY VZDĚLÁVÁNÍ VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH 143 // Mezinárodní klasifikace vzdělávání 149 //
E. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ 155 // E1 Preprimární vzdělávání 157 // E1.1 Vymezení pojmu 157 // E1.2 funkce, pojetí, cíle 157 // E1.3 Institucionální uspořádání 158 // E1.4 Účast na preprimárním vzdělávání 159 // E1.5 podíl žáků v soukromém sektoru 159 // E1.6 Poplatky 159 // E1.7 Otevírací hodiny 161 // E1.8 Obsah a programy 161 // E1.9 Ukončení preprimární úrovně 161 // E2 Primární vzdělávání 162 // E2.1 vymezení pojmu 162 // E2.2 Funkce, pojetí, cíle 162 // E2.3 Institucionální uspořádání 163 // E2.4 Účast na primárním vzdělávání 163 // E2.5 Podíl žáků v soukromém sektoru a poplatky 163 // E2.6 Velikost tříd 164 // E2.7 Vyučovací hodiny 164 // E2.8 Obsah výuky 165 // E2.9 Postup do vyšších tříd 167 // E2.10 Ukončení primární úrovně vzdělávání 167 // E3 Sekundární vzdělávání 167 // E3.1 Vymezení pojmu 167 // E3.2 Cíle 168 // E3.3 Délka vzdělávání 169 // E3.4 Vstupní a výstupní věk 169 // E3.5 Přístup K sekundárnímu vzdělávání 171 // E3.6 Alokace žáků do konkrétních škol 171 // E3.7 Další možnosti vzdělávání a kariérního růstu 172 // E3.8 Účast na sekundárním vzdělávání 173 // E3.9 Organizace vzdělávání 174 // E3.9.1 Organizace školního času 175 // E3.9.1.1 Rozdělení a doba trvání školních prázdnin 175 // E3.9.1.2 Počet vyučovacích dnů za rok 175 // E3.9.1.3 Typický školní týden 175 // E3.9.1.4 Počet vyučovacích hodin týdně 175 // E3.9.1.5 Počet hodin vyučování za rok 176 // E3.9.2 Výuka předmětů 178 // E3.9.3 Hodnocení a certifikace 182 // E4 Směry vývoje odborného vzdělávání 190 // E4.1 Typy odborného vzdělávání 191 // E4.2 Organizační modely 191 // E4.3 Účast na odborném vzdělávání 192 // E4.4 Proměny typů vzdělávání 192 // E5 Terciární vzdělávání 194 // E5.1 Vymezení pojmu 194 // E5.2 Funkce, struktura systému 194 // E5.3 Studenti 196 //
E5.4 Proměny studijních programů 201 // E5.5 Výzkum a vývoj v terciárním sektoru vzdělávání 202 // E6 Specifické vzdělávací potřeby 203 // E6.1 Vymezení pojmu 203 // E6.2 Pojetí, cíle 203 // E6.3 Formy speciálního vzdělávání 204 // E6.4 Podmínky pro integraci 205 // E6.5 Pedagogický a další podpůrný personál, integrované služby 205 // E7 Vzdělávání dospělých 206 // E7.1 Vymezení pojmu 206 // E7.2 Systém, organizace 206 // F PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 211 // F1 Financování vzdělávání 213 // F1.1 Vzdělávání jako investice 213 // D1.2 Výdaje na vzdělávání vzhledem k hrubému domácímu produktu 213 // F1.2.1 Úroveň veřejných investic do vzdělávání vzhledem k hrubému domácímu produktu 213 // F1.2.2 Výdaje na primární a sekundární vzdělávání vzhledem k hrubému domácímu produktu 214 // F1.2.3 Výdaje na terciární vzdělávání vzhledem k hrubému domácímu produktu 215 // F1.3 Veřejné výdaje na vzdělávání jako součást výdajů veřejných rozpočtů 216 // F1.4 Výdaje na vzdělávání na jednoho žáka či studenta 217 // F1.4.1 Výdaje na žáka či studenta přepočtené na ekvivalent v USD 218 // F1.4.2 Výdaje na žáka či studenta ve vztahu K ekonomické úrovni země 219 // F1.4.3 rozdíly ve výdajích na žáka či studenta podle úrovně vzdělávání 220 // F1.5 Věcná struktura výdajů na vzdělávání 221 // F2 Postavení a pracovní podmínky učitelů 223 // F2.1 Učitel - feminizovaná a stárnoucí profese 223 // F2.2 Platy 225 // F2.3 Podmínky práce 228 // F2.4 Příprava na profesi učitele v preprimárním, primárním a sekundárním vzdělávání 230 // F2.5 Učitelé v terciárním sektoru vzdělávání 230 //
F3 Rozhodování a hodnocení kvality ve školství 232 // F3.1 Typy systémů rozhodování 232 // F3.1.1 Typ A. převážně centralizované systémy 233 // F3.1.2. Typ B. centralizované systémy s tendencí K decentralizaci 233 // F3.1.3 Typ C. převážně decentralizované systémy 233 // F3.2 Konzultační a participativní orgány 234 // F3.2.1 Poradní orgány na úrovni centra a na nižších územních úrovních 235 // F3.2.2 Konzultace se světem práce - sociální partneři 236 // F3.2.3 Participativní orgány škol (primární a sekundární úroveň) 236 // F3.3 Hodnocení škol, školní inspekce 237 // F3.4 Rozhodování v terciárním sektoru vzdělávání 237 // F3.5 Vnitřní řízení institucí 239 // F3.6 Hodnocení kvality a akreditace ve vysokém školství 240 // F4 Poradenství ve školství 242 // F5 Výsledky vzdělávání 246 // F5.1 Zapojení České republiky 246 // F5.2 Výsledky výzkumů 247 // F5.2.1 Výzkum čtenářské gramotnosti 247 // F5.2.2 Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání 248 // F5.3 Výsledky výzkumů celkově 254 // F6 Vzdělávání a trh práce 255 // F6.1 Účast na trhu práce a nezaměstnanost podle dosaženého vzdělání 256 // F6.2 Vliv ekonomiky na trh práce 257 // F6.3 Trh práce a uplatnění absolventů škol 258 // F6.4 Návratnost vzdělávání 260 // F6.5 Analýzy trhu práce pro potřeby školství 261 // F6.6 Shrnutí faktorů na trhu práce 261 // Literatura pro část "České školství v mezinárodní perspektivě" 263 // Seznam tabulek 265 // Seznam obrázků 271 // Seznam autorů 275 // Příloha 283

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC