Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Linde, 2002
182 s. : il.

objednat
ISBN 80-7201-318-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, rejstřík
Informace - přístup svobodný - předpisy právní - příručky
000108836
Obsah // 1. VÝVOJ PRINCIPU SVOBODY INFORMACÍ...13 // 1.1. Politický kontext ...33 // 1.2. Historický kontext...34 // 1.3. Věcný kontext...35 // 2. PRÁVNÍ SOUVISLOSTI SVOBODY INFORMACÍ...21 // 2.1. Mezinárodní kontext...21 // 2.2. Právní rámec v ČR...22 // 2.2.1. Listina základních práv a svobod...22 // 2.2.2. Vztah obecného zákona ke zvláštním zákonům... 24 // 3. PŘÍSTUP ? INFORMACÍM Z HLEDISKA ŽADATELE ... 27 // 3.1. Kdo má právo na informace (§ 3 odst. 1)...27 // 3.2. Kdo má informační povinnost (kdo musí // poskytovat informace) (§ 2 odst. 1 a 2)...28 // 3.2.7. Všeobecná informační povinnost...28 // 3.2.2. Státní orgány, orgány územní samosprávy // a veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky (§ 2 odst. 1)... 28 // 3.2.3. Subjekty,’kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob // v oblasti veřejné správy (§ 2 odst. 2)...33 // 3.3. Okruh informací, z něhož úřad poskytuje...34 // 3.3.1. Informace vztahující se ? působnosti úřadu // (§2 odst. I)...34 // 3.3.2. Analýzy, názory, rozbory...35 // 3.3.3. Informace o životním prostředí...36 // 3.4. Jakým způsobem lze informaci získat (formy // poskytování informací) (§ 4-5)...38 // 3.4.1. Zveřejnění (§ 3 odst. 3)...38 // 3.4.2. Vyžádání (§ 13)...40 // 3.4.3. Diagram vyřízení žádosti o informace...52 // 3.4.4. Organizace poskytování informací
na žádost.52 // 3.5. Úhrada nákladů za poskytnutí informace (§17) ...53 // 3.5.7. Výše úhrady (§ 17 odst. 1)...56 // 3.5.2. Sazebník úhrad (§ 5 odst. I písm. f)...57 // 3.5.3. Potvrzení výše úhrady (§17 odst. 2)...58 // 3.5.4. Placení úhrady...58 // 3.5.5. Ochrana před nepřiměřenou výší úhrady...59 // 3.6. Které informace úřad neposkytne (§ 7 až 12)...59 // 3.6.1. Princip omezení informací...59 // 3.6.2. Jakým způsobem úřad informaci omezí(§ 12)...59 // 3.6.3. Důvody odepření konkrétní informace // (S 7 až 11)...61 // 3.7. Výroční zpráva (§ 18)...71 // POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Z HLEDISKA ÚŘADU...75 // 4.1. Uplatnění celého právního řádu včetně vyšších // právních norem...75 // 4.1.1. Ustavní pořádek a mezinárodní smlouvy...76 // 4.2. Podzákonné předpisy...78 // 4.2.1. Nařízeníč. 364/1999 Sb...78 // 4.2.2. Metodický pokyn...79 // 4.3. Vnitřní předpisy...80 // 4.4. Spory při poskytování informací...80 // 4.5. Zvláštnosti v typech povinných subjektů...82 // 4.5.1. Městské části a obvody...82 // 4.5.2. Rozpočtové a příspěvkové organizace, státní // podniky...83 // 4.5.3. Vysoké školy...83 // 4.6. Některé podrobnosti při vyřízení žádosti // o informace...85 // 4.6.1. Výzva ? úhradě nákladů...85 // 4.6.2. Sdělení o prodlouženílhůty pro poskytnutí // informace...86 // 4.6.3. Další náležitosti rozhodnutí...86 // 4.6.4. Prominutí lhůty pro podání odvolání...86
// 4.7. Obecné zásady omezení přístupu ? informacím // (§ 7-H)... 87 // 4.7.1. Odlišení přístupných a chráněných informací.87 // 4.7.2. Vztah ? jiným zákonům...88 // 4.7.3. Charakteristika informace podle obecného // zákona č. 106/1999 Sb...89 // 4.7.4. Charakteristika informace podle zvláštního // zákona chránícího informace...89 // 4.7.5. Charakteristika informace podle zvláštního // zákona pro věcnou oblast...89 // 4.7.6. Další podrobnosti omezení...90 // 4.8. Informace v řízení (v procesu)...91 // 4.9. Výhradně vnitřní a nově vznikající informace...92 // 4.9.1. Subjektivita úřadu...92 // 4.9.2. Podkladové materiály...93 // 4.10. Osobní údaje...96 // 4.10.1. Zveřejnění osobních údajů dlužníků...96 // 4.10.2. Informace z přestupkového řízení...96 // 4.10.3. Informace z řízení o stížnostech...97 // 4.11. Obchodní tajemství (též smlouvy povinných // subjektů se soukromými osobami)...98 // 4.11.1. Vztah ? právnímu stavu před účinností zákona // č. 106/1999 Sb...98 // 4.11.2. Označení informace za obchodní tajemství..98 // 4.11.3. Smlouvy a tzv. důvěrnost...101 // 4.11.4. Doporučení pro formulaci smluv...102 // 4.12. Mlčenlivost (§ 19) ...102 // 5. ROZSUDKY ...105 // 5.1. Obrana životního prostředí vs. Rada zastupitelstva hl. m. Prahy - obchodní tajemství, právní fikce, nepovinně předané informace // [(§ 11 odst. 2 písm. a)]...105 // 5.1.1. Předmět sporu...105 // 5.1.2. Závěry...105
// 5.1.3. Znění rozsudku...106 // 5.2. Jeřábková vs. Mohelnice - ochrana osobních údajů // u osob ve veřejném postavení...111 // 5.2.1. Předmět sporu...111 // 5.2.2. Závěry...112 // 5.3. Lučina vs. Okresní úřad Havířov - poskytnutí informací ze stavebního řízení, přednost zákona // č. 106/1999 Sb. před procesními normami...113 // 5.3.1. Předmět sporu...113 // 5.3.2. Závěry...113 // 5.3.3. Znění rozsudku...114 // 5.4. Žadatel vs. MÚ Kolín - postup při vyřízení žádosti, // výzva ? upřesnění žádosti, vnitřní pokyn...121 // 5.4.2. Předmět sporu...222 // 5.4.2. Závěry...222 // 5.4.3. Zněm’rozsudku...222 // 6. KDE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE...125 // 6.1. Veřejná správa...125 // 6.2. Internet...125 // 6.2.2. www.ostosest.cz...225 // 6.2.2. Občanské poradny...225 // 6.2.3. Atelier práv...225 // 6.2.4. Slovensko...226 // 6.2.5. Clearinghouse (USA)...226 // 6.2.6. Osobníúdaje...226 // 7. JAK DÁL?...127 // 7.1. Vliv svobodného přístupu ? informacím na činnost // veřejné správy...127 // 7.2. Zkušenost s uplatněním zákona č. 106/1999 Sb. ... 128 // 7.3. Novelizace...129 // 7.4. Zákon o veřejné povaze státní moci...129 // 8. POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA... 131 // 8.1. Právní normy...131 // 8.2. Odborná literatura...131 // 8.3. Ostatní...132 // 9. PŘÍLOHY // 1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu // ? informacím...133 // 2. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů (část)...144 // 3. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (část).148 // 4. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích // (krajské zřízení) (část)...149 // 5. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích // (obecní zřízení) (část)...152 // 6. Poskytování informací // o jednání Poslanecké sněmovny...155 // 6.2. Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu // Poslanecké sněmovny...155 // 6.2. Usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu poskytování informací veřejnosti z jednání orgánů Poslanecké sněmovny...257 // 7. Poskytování informací // o jednání Senátu...158 // 8. Metodický pokyn vlády ke sjednocení // postupu orgánů veřejné správy...161 // REJSTŘÍK...175

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC