Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:83x 
BK
Ostrava : Amosium servis, 1992
303 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85498-18-9
Amosium servis pedagogům
Vydáno k 400. výročí narození Jana Amose Komenského
000109268
Rekat.
Úvodem ...13 // 1. POJETÍ VÝCHOVY // 1.1 Podstata výchovy ...15 // Potřeba nové hodnotové orientace a univerzálnějšího i racionálnějšího pojetí výchovy 15, Pojem výchovy 23, Vztahy světa, života a výchovy lidí 24, Jednota 24 a rozpory 26 života a výchovy lidí, Podmíněnost a úloha výchovy v životě společnosti 27 a člověka 28, Pojetí vývoje osobnosti 29 // 1.2 Utváření a výchova lidí ...31 // Vztahy vnitřních a vnějších, záměrných a nahodilých, výchovných a mimovýchovných faktorů vývoje člověka 31, Přehled 32, třídění 33, funkce 33 a vzájemné vztahy faktorů utváření člověka 36, Kultivace a vedení lidí 37, Programová a integrační role výchovy v procesu utváření lidí 40 // 1.3 Systémové pojetí světa a výchovy ...43 // Pojem soustava 44, Principy obecné teorie systémů 46, Typologie 50 a optimalizace systémů 51, Vztah komplexního a systémového pojetí výchovy 44, Vývoj systémového pojetí výchovy 52, Vnější začlenění a vnitřní skladba procesuální stránky výchovně vzdělávací soustavy 60, Optimalizace výchovy jako cíl tvůrčí teorie a praxe, Podstata pedagogického umění 64, Celistvý a otevřený model výchovně vzdělávacího procesu 66, Systémotvomé prvky 62, vztahy a vývojové zákonitosti výchovy 64, Celkový obraz 70 a jednostranné koncepce výchovy 72, Dimenze 73 a specifičnost pedagogického myšlení a jednání 75, Soustava věd o výchově 77//
2. PROCES VÝCHOVY // 2.1 Kultivující dialog ...79 // Subjektově objektové vztahy výchovy // 2.1.1 Jednota a specifičnost filozofického a pedagogického pojetí subjektu a objektu ...80 // Pojem subjektu a objektu výchovy 81, Zvláštnosti inter- a intrapersonálních vztahů ve výchově 82, Dialog výchovy jako prostředek rozvíjení všech lidských vztahů ke skutečnosti 85, Překonávání jednostranných koncepcí. Filozoficko-pedagogický Objektivismus a Subjektivismus 87, Svoboda a meze lidské aktivity v dějinném sebeutváření člověka 89 // 2.1.2 Kultivující dialog jako hlavní systémotvorný proces výchovy ... 89 // Podstata pedagogické komunikace 89, Tvůrčí role subjektu výchovy a pedeutologie 93, Soustava výchovně vzdělávacích činností 94, Vnější a vnitřní dialektika subjektu a objektu výchovy. Hybná síla rozvoje a seberozvoje osobnosti 94, Vývoj a výchova člověka 97, Souvztažné subjektově objektové změny v procesu výchovy 98 // 2.1.3 Výchova jako humanizace člověka a lidského světa ...100 // Historická a etická dimenze humanismu 100, Rozhodující úloha lidských aktivit, hodnot a vztahů ve výchově 104, Růst odpovědnosti lidí za kultivaci vnějšího a vnitřního světa člověka a potřeba celistvějšího pojetí kvalit života i výchovy. Utváření hodnotného a smysluplného stylu života 101, Pedagogika přizpůsobování a překonávání 103, Škola jako dílna lidskosti 105 //
2.2 Cílevědomá tvůrčí činnost ...105 // Vztahy cílů, prostředků a podmínek výchovy // 2.2.1 Podmínky výchovy ...107 // Dialektická determinace a transcendence výchovy. Celková charakteristika a taxonomie podmínek výchovy 107, K příčinám pedagogické neúspěšnosti a úspěšnosti 108, Vnější podmínky výchovy 109, Životní prostředí člověka a jeho struktura 109, Výchovné prostředí a pedagogické využívání veškerého prostředí člověka 111, Soudobé úsilí o soulad hodnot přírodních i kulturních, o racionální, demokratickou a humánní společnost 111, Lokální podmínky výchovy 111, Formativní funkce a pedagogický potenciál životního prostředí člověka 112, Vnitřní podmínky výchovy 113, Dialektika objektivní a subjektivní pozice člověka 113, Eufunkční, neutrální a disfunkční podmínky výchovy 114, Kultivace podmínek výchovy a ekologická výchova 116, Diagnostika výsledků i podmínek výchovy 117 // 2.2.2 Cíle výchovy ...117 // Axiologie, hodnoty a výchova 117, Cíle výchovy, jejich teorie 118/, funkce 121, systemizace a členění 122, Vnější a vnitřní cíle výchovy 122, Subjektální 124, objektální 125 a dialektické taxonomie cílů výchovy 126, Kultivace člověka a jeho světa, lidské vztahy ke skutečnosti jako základní kritérium členění cílů a obsahu výchovy 127, Problém základního učiva a konkretizace programu výchovy 132, Vymezování a optimalizace soustavy výchovně vzdělávacích cílů v pedagogické praxi 135, Cíle výchovy vymezené nedostatečně 137 a správně 138 //
2.2.3 Prostředky výchovy ...140 // Obecná analýza lidské činnosti, její mentální modely 141, prostředky a cykličnost 142, Dialektické pojetí prostředků výchovy 144, Orientace na základní výchovně vzdělávací hodnoty. Řešení vzrůstajícího protikladu mezi společenskou a individuální zkušeností 149, Výchova přímá a nepřímá 151, Jednostranná orientace na výchovné prostředky 153, Struktury cílů a prostředků výchovy 154, Nerespektování podmínek výchovy 155, Relativita cílově-prostředkově -podmínkových vztahů výchovy neznamená relativismus 155, Optimalizace výchovy 156, Čím začít 157 // 2.3 Průběh výchovy ...158 // Jednota a specifičnost vzdělávání a výchovy. Zvláštnosti charakterotvorného procesu 159, Teorie vývoje 160/ a účinné výchovy mravních vlastností 163, Hypotézy žádoucího průběhu procesu mravního a sociálního vývoje osobnosti a skupiny 169, Etapy socializace 171 a geneze osobních i funkčních vztahů v uměle vytvořených skupinách 172, Momenly mravního a sociálního vývoje osobnosti 174, Model sociálně psychických "vrstev" osobnosti 176, Cesta člověka od mravní heteronomie к autonomii, k mnohostranné lidské emancipaci 177, Překonávání rozporů jako zdroj harmonického rozvíjení i seberozvíjení osobnosti 178 //
3. OPTIMALIZACE PŘEDPOKLADŮ, PROCESŮ A VÝSLEDKŮ VÝCHOVY // 3.1 Role řízení, demokratické samosprávy a sebeřízení v soudobé společnosti ...179 // Podmíněnost a úloha řízení v lidském životě 179, Podstata 188, systémotvorné faktory 189, procesuálni cyklus a funkční složky lidské řídící činnosti 190, Druhy řízení 191, Typologie prostředků vedení lidí 192, Regulativy vnější a vnitřní 193, pozitivní a negativní 194 a specifičnost vedení výchovy 194, Obecné teorie řízení 195, Hierarchie regulačních soustav 196, Filozofické 197 a kybernetické základy řídící činnosti 198 // 3.2 Vedení výchovné a vzdělávací soustavy ...20? // 3.2.1 Základy // Řízení jako optimalizace a řešení rozporů výchovy 200, Demokratičnost, odbornost a vertikální i horizontální dimenze řízení vzdělávací soustavy 201, Mikro-a makrořízení, obvody 2ОЗ, subsystémy 205, cílové a předpokladové funkce řízení výchovy a vzdělávání 206, Odvětvová a územní(průřezová) správa 209, Model centra pro komplexní a speciální vedení vzdělávací soustavy 210, Oborová struktura 212, Správa, samospráva a sebeřízení 217, Vedoucí orgány školy 222 a reforma makrořízení 223 // 3.2.2 Podstata a zvláštnosti pedagogického vedení...225 // Pojem 229, hranice 230, začlenění a hierarchická skladba pedagogického vedení 231, Jednota řídících a výkonných činností 233, Podstata 234, dosavadní teorie 235 a zvláštnosti pedagogického vedení 235, Srovnání řízení výroby a výchovy 236, Vztahy vnějšího a vnitřního mikro- a makrořízení 241, Funkční složky a procesuáln cyklus pedagogického vedení 243 //
3.2.3 Pedagogická diagnostika ...244 // Pojem 244 a zvláštnosti pedagogické diagnostiky 245, Kontrola a sebekontrola obecná a odborná, vnější a vnitřní 246, Prostředky pedagogické diagnostiky 246, Záznamy o žácích 247, Problém ukazatelů a kritérií pedagogické úspěšnosti 248, posuzovací stupnice 249, Rozbor výchovně vzdělávací situace ve třídě 250 // 3.2.4 Pedagogické projektování // Prognózy 253, cílové programy, dlouho-, středně-a krátkodobé projekty výchovy a vzdělávání. Roční plán školy 254, Pojetí 255, předpoklady 256 a metodika operativního projektování výchovy v užších sociálních skupinách 257, Příprava, obsah, forma 262 a obtíže projektování výchovy ve třídě 263 // 3.2.5 Vlastní vedení výchovně vzdělávacího procesu ...264 // Rozhodující role tvůrčího realizačního úsilí celé pedagogické obce 264, Překonávání jednostranností, formalismu a byrokratismu. Vztahy přímého a nepřímého 265, celkového a částečného 266, obecného a konkrétního 267, integrace a diferenciace v pedagogickém vedení 268 //
3.3 Tvůrčí vychovatelské osobnosti, samosprávy a sbory, hlavní záruka pedagogické úspěšnosti // Demokratičnost, kompetence a racionalizace pedagogického vedení 272, Pedagogická kvalifikace 275 a tvořivost 279, Umění vést lidi, pedagogické sbory 281 a organizovat práce ve sféře urěité vzdělávací soustavy 273, Význam, výběr, vzdělávám a analýza profesionálních činností ředitelů škol 283, Typologie pedagogických pracovníků 274 a rámcová nomenklatura vedoucích pedagogických pracovníků pro komplexní a speciální mikro- a makrořízení vzdělávací soustavy 286, Osobnostní potenciál pro vedení 288, sociabilita a kreativita vedoucích vychovatelských osobností. Gradace profesionality vedoucích pedagogických pracovníků a tvořivé vedení tvořivosti // Závěrem // Summary - Zusammenfassung // Literatura
(OCoLC)39565568
cnb000073728

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC