Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.08.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2008
219 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-210-4679-5 (brož.)
Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta ; č. 375
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
000109676
Předmluva -- Vznik a rozvoj syntaktických bádání o řečtině a latině od antiky -- po dnešek -- Řecko-latinská větná syntax: Úvod a nástin práce -- Vybrané otázky řecko-latinské komparace -- Obsahové věty -- Obsahové věty deklarativní (úsudkové, oznamovací) -- Návrh členění pro klasickou latinu -- Návrh členění pro klasickou řečtinu -- Rozdíly mezi latinou a řečtinou -- Srovnání se situací v moderních jazycích -- Vybrané příklady -- Obsahové věty volitivní (žádací) -- Návrh členění pro klasickou latinu -- Návrh členění pro klasickou řečtinu -- Rozdíly mezi latinou a řečtinou -- Srovnání se situací v moderních jazycích -- Obecný závěr k obsahovým větám deklarativním a volitivním -- Některé zvláštní případy obsahových vět: věty obavné a snahové, -- s přesahem k větám příslovečným (věty účelové) -- Věty obavné -- Latina -- Řečtina -- Rozdíly mezi latinou a řečtinou ---
Srovnání se situací v moderních jazycích -- Věty snahové -- Latina -- Řečtina -- Rozdíly mezi latinou a řečtinou -- Věty účelové -- Latina -- Řečtina -- Srovnání mezi obsahovými větami obavnými a snahovými -- a příslovečnými větami účelovými -- Závěry k trojici věty obavné, snahové, účelové -- Vybrané příklady -- Obsahové věty tázací (ve formě nepřímých otázek) -- Latina -- Řečtina -- Rozdíly mezi latinou a řečtinou a moderními jazyky -- Vybrané příklady -- Závěry k obsahovým větám jako celku -- Příslovečné věty -- Účelové věty -- Latina -- Řečtina -- Rozdíly mezi latinou a řečtinou -- Srovnání se situací v moderních jazycích -- Vybrané příklady -- Účinkové věty -- Latina -- Řečtina -- Rozdíly mezi latinou a řečtinou -- Srovnání s moderními jazyky -- Vybrané příklady -- Příčinné věty -- Latina -- Řečtina -- Rozdíly mezi latinou a řečtinou ---
Srovnání se situací v moderních jazycích -- Vybrané příklady -- Časové věty -- Latina -- Řečtina -- Rozdíly mezi latinou a řečtinou -- Srovnání se situací v moderních jazycích -- Vybrané příklady -- Podmínkové věty -- Latina -- Řečtina -- Forma reálná -- Forma prospektivní, očekávací, futurální -- Forma potenciální -- Forma ireálná (zvaná i kontrafaktuální) -- Forma opětovací (iterativní) o ději opětovaném -- v přítomnosti -- Forma opětovací (iterativní) o ději opětovaném v minulosti -- Rozdíly mezi latinou, řečtinou, příp. moderními jazyky -- Exkurs o řeckých podmínkových formách a vzniku jejich -- členění -- Vybrané příklady -- Přípustkové věty -- Latina -- Řečtina -- Rozdíly mezi latinou, řečtinou, příp. moderními jazyky -- Vybrané příklady -- Srovnávací věty -- Vybrané příklady -- Obecné závěry o příslovečných větách -- Vztažné věty -- Vybrané příklady ---
Infinitiv v latině a řečtině -- Infinitiv jako obligatorní doplnění; polovětné infinitivní vazby -- Infinitiv deklarativní (oznamovací) -- Infinitiv dynamický (volitivní, žádací voluntatis) -- Infinitiv jako fakultativní doplnění -- Tzv. nezapojený infinitiv -- Substantivizovaný (zpodstatnělý) infinitiv -- Závěr k infinitivu -- Vybrané příklady -- Participium v latině a řečtině -- Participium jako obligatorní doplnění -- Participium jako fakultativní doplnění -- Participia spojitá -- Participiální vazby nespojité (absolutní) -- Řecký genitiv absolutní a latinský ablativ absolutní — rozdíly -- Řecký akuzativ absolutní -- Latinská vazba Ab urbe condita (AUC) -- Vybrané příklady -- Appendix: Řecké slovesné vazby s participiem nebo -- s infinitivem -- Latinské jmenné tvary slovesné (gerundium, gerundivum, -- supinum I. a II.) -- Vybrané příklady -- Větná modalita v latině a řečtině (všeobecně) ---
Jistotní (epistémická) modalita v latině a řečtině -- Souvětné konstrukce s větou vedlejší -- Konstrukce infinitivní -- Konstrukce participiální -- Lexikální prostředky -- Gramatické prostředky -- Shrnutí -- Vybrané příklady -- Řecko-latinská syntax v globálním pohledu -- The Latin and Ancient Greek Syntax -- Bibliografie

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC