Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
939 s.

objednat
ISBN 80-86473-48-1 (váz.)
Právnické učebnice
Část. přeloženo
Obsahuje bibliografické odkazy
Evropská unie - právo - učebnice vysokošk.
Právo - Evropská unie - učebnice vysokošk.
Právo ústavní - Evropská unie - učebnice vysokošk.
000110579
Obsah // Úvod...17 // Autoři ...20 // Hlava I. - Veřejnoprávní identita Evropské unie 23 // § 1 Úvodem - východiska evropské ústavnosti ...23 // § 2 Evropská unie jako tzv. nová suverenita (aspekt státovědní) . 25 // § 3 Evropská integrace jako průnik ústavnosti // (aspekt ústavněprávní) ...29 // § 4 Společné ústavní hodnoty členských států jako zdroj // evropského konstitucionalismu...32 // § 5 Europeizace národních ústav ...35 // § 6 Občanství evropské unie - ústavněprávní povaha...39 // § 7 Vertikální ústavní vztahy v Evropské unii ...42 // § 8 Evropská unie a ústavněprávní demokracie...45 // § 9 Ústavněprávní aspekt územní suverenity Evropské unie 48 // Seznam literatury ...50 // Hlava II. - Prvky evropské ústavnosti...51 // § 1 Evropská ústavnost dnes...51 // 1.1. Pojetí evropské ústavnosti...51 // 1.1.1. Formální a materiální ústava v Evropě ...52 // 1.1.2. Evropská materiální ústava...53 // 1.1.3. Mozaika evropské ústavnosti ...55 // 1.1.4. Autonomie evropského právního řádu...57 // 1.1.5. Obsah materiální ústavy EU...60 // 1.2. Evropská ústava a Evropský stát ...66 // 1.2.1. Etatistické pojetí ...67 // 1.2.2. Pragmatické pojetí ...68 // 1.2.3. Ústava bez státu . -...69 // 1.3. Integrační funkce evropské ústavnosti ...73 // 1.3.1. Dvě koncepce evropské integrace ...73 // 1.3.2. Integrace jako ústavní princip ...76 // 1.3.3. Integrační interpretace evropské
ústavy...78 // 5 // § 2 Ústavy členských států EU a jejich význam ...79 // 2.1. Význam ústav členských států ...79 // 2.1.1. Evropský ústavní svazek ...79 // 2.1.2. Homogenizace ústavního práva ...81 // 2.2. Ústavní aspekty členství v EU ...85 // 2.2.1. Ústavy členských států...85 // 2.2.2. Úprava na úrovni EU ...88 // § 3 Přehled ústavněprávních principů EU ...91 // 3.1. Princip přímého účinku a bezprostřední použitelnosti práva EU v národních právních řádech a přednost práva EU ...91 // 3.2. Princip vymezených pravomocí ...92 // 3.3. Princip subsidiarity ...92 // 3.4. Princip přiměřenosti ...92 // 3.5. Princip poctivosti jednání a čestnosti při plnění // členských závazků (princip loajality)...93 // 3.6. Princip flexibility, princip posílené (užší) spolupráce . . 94 // 3.7. Princip ochrany národní identity členských států...96 // 3.8. Princip otevřenosti...97 // 3.9. Princip demokratismu ...98 // 3.10. Princip ochrany lidských práv a základních svobod ... 98 // 3.11. Princip institucionální rovnováhy...99 // 3.12. Princip svobodné hospodářské soutěže...99 // 3.13. Princip zákazu diskriminace ...99 // 3.14. Princip ručení ...100 // 3.15. Občanství EU ...101 // 3.15.1. Aktivní a pasivní komunální volební právo ... 101 // 3.15.2. Aktivní a pasivní volební právo // do Evropského parlamentu...101 // 3.15.3. Petiční právo k Evropskému parlamentu ...102 // 3.15.4. Právo
se obracet na Evropského ombudsmana 102 // 3.15.5. Právo na informace ve vlastním jazyce ...102 // 3.15.6. Diplomatická a konsulámí ochrana ...102 // §4 Složená ústavnost v EU ... 103 // § 5 Ústavní východiska členství v EU ...105 // 5.1. Vývoj v členských státech ...106 // 6 // 5.2. Ústavní reflexe ve vybraných členských státech ...107 // 5.2.1. Francie ...107 // 5.2.2. Německo...108 // 5.2.3. Itálie ...110 // 5.2.4. Velká Británie ...111 // 5.3. Ústavní reflexe v přistupujících státech ...112 // 5.3.1. Estonsko ...112 // 5.3.2. Chorvatsko ...112 // 5.3.3. Litva ...113 // 5.3.4. Lotyšsko ...113 // 5.3.5. Malta...113 // 5.3.6. Polsko ...113 // 5.3.7. Slovinsko ...113 // 5.3.8. Slovensko ...113 // Seznam literatury ...114 // Hlava III. - Právní základ EU - konštituční aspekt // zdroje práva... 119 // § 1 Mezinárodní smluvní základ EU...119 // 1.1. Právní řád EU ...119 // 1.1.1. Komunitámí a unijní právo ...119 // 1.1.2. Charakteristické rysy práva ES ...120 // 1.2. Zdroje práva ES/EU - hierarchie norem...123 // 1.2.1. Prameny práva ES ...123 // 1.2.2. Prameny práva EU ...127 // 1.2.3. Hierarchie norem evropského práva...129 // 1.3. Obecné principy práva ...13J // 1.4. EU jako subjekt mezinárodního práva veřejného...133 // 1.4.1. Vnější smlouvy...133 // 1.4.2. Smíšené smlouvy ...134 // 1.5. Sekundární právo ES a jeho povaha...134 // 1.5.1. Nařízení...135 // 1.5.2. Směrnice ...136 // 1.5.3. Rohodnutí
...136 // 1.5.4. Doporučení a stanoviska...136 // 1.5.5. Princip přímého účinku ...137 // 1.5.6. Princip nepřímého účinku...140 // 7 // § 2 Konštituční obsah zakladatelských smluv ...142 // 2.1. Federalismus a EU ...142 // 2.2. Institucionální rozměr konstitučního rámce smluv 143 // 2.3. Dělba pravomocí mezi Společenstvím a členskými státy 145 Seznam literatury ...149 // Hlava IV. - Veřejnoprávní funkce EU (politika) 157 // § 1 Společný trh a svobody ...157 // 1.1. Volný pohyb zboží...162 // 1.2. Volný pohyb osob ...180 // 1.3. Volný pohyb služeb...201 // 1.4. Volný pohyb kapitálu a plateb ...205 // § 2 Společné politiky ...208 // 2.1. Společná obchodní politika...209 // 2.2. Fiskální politika...212 // 2.2.1. Režim sestavování rozpočtu EU...213 // 2.2.2. Harmonizace daní...214 // 2.3. Měnová unie ...215 // § 3 Soutěžní právo ...220 // 3.1. Úvod ...220 // 3.2. Soutěžní právo hmotné ...221 // 3.2.1. ČI. 81 Smlouvy o ES - Kartely a jednání // mezi podniky omezující soutěž ...221 // 3.2.2. ČI. 82 Smlouvy o ES - Zneužití dominantního postavení...223 // 3.2.3. Fúze... 225 // 3.2.4. Rozdělení kompetencí mezi komunitámím // a národním právem u fúzí ...226 // 3.3. Procesní právo soutěžní - trend decentralizace mezi úrovní komunitám! a národní a zajištění // efektivity fungování soutěžního práva ...228 // 3.4. Účast členského státu v podnikání ...231 // 3.4.1. Státní
podpory...233 // § 4 Další společné politiky...235 // 4.1. Doprava ... 235 // 4.2. Zemědělství ...240 // 4.2.1. Význam zemědělského sektoru pro ekonomiku státu 240 // 4.2.1. Vývoj společné zemědělské politiky EU ...241 // 4.3. Vzdělávání...244 // 4.3.1. Cíle a zásady Společenství...244 // 4.3.2. Nástroje a prostředky k dosažení cílů ...246 // 4.3.3. Související iniciativy a opatření...247 // 4.4. Kultura...248 // 4.5. Veřejné zdraví resp. zdravotnictví...251 // 4.6. Ochrana spotřebitelů ...253 // 4.6.1. Cíle a zásady Společenství...253 // 4.6.2. Nástroje a prostředky k dosažení těchto cílů ... 254 // 4.6.3. Instituce zabývající se ochranou práv spotřebitele 254 // 4.6.4. Související iniciativy a prameny práva ...256 // 4.7. Průmysl resp. podniky...258 // 4.8. Výzkum ...260 // 4.8.1. Cíle a zásady Společenství... 260 // 4.8.2. Nástroje a prostředky k dosažení cílů ...261 // 4.8.3. Související iniciativy a opatření...261 // 4.9. Životní prostředí ...262 // § 5 Vnější vztahy EU ...266 // 5.1. Vnější vztahy EU - právní pohled ...266 // 5.1.1. Pojem a cíle vnějších vztahů ...266 // 5.1.2. Smluvní základ vnějších vztahů // v komunitámím právu ...269 // 5.1.3. Judikatura Evropského soudního dvora // formující vnější vztahy EU...272 // 5.1.4. Pravomoci ES/EU v oblasti vnějších vztahů // a jejich výkon ...276 // 5.1.5. Vývoj vnějších vztahů od Laekenu po návrh Smlouvy
o Ústavě pro Evropu...277 // 5.1.6. Exkurz do hlavních oblastí vnějších vztahů EU // - regionální pohled...280 // 5.2. Ekonomický pohled...284 // 5.2.1. Ekonomický význam zahraniční politiky 284 // 5.2.2. Diferenciace vztahů k jednotlivým skupinám zemí286 // 5.2.3. Makroekonomická hospodářská politika ...290 // 5.2.4. Ekonomické aspekty dalších forem vnějších // vztahů EU ...291 // Seznam literatury ...291 // 9 // Hlava V. - Dělba moci v EU ...295 // § 1 Horizontální - institucionální právo ...295 // 1.1. Evropský parlament...295 // 1.1.1. Úvod ...295 // 1.1.2. Pravomoci ...298 // 1.1.3. Složení ...310 // 1.1.4. Složení organizace a způsob rozhodování 314 // 1.1.5. Smlouva z Nice a dále ...317 // 1.2. Evropská rada ...319 // 1.2.1. Složení ...319 // 1.2.2. Pravomoci...320 // 1.2.3. Vnitřní organizace ...321 // 1.3. Komise...321 // 1.3.1. Pravomoci ...322 // 1.3.2. Složení ...328 // 1.3.3. Vnitřní organizace ...332 // 1.4. Evropský soudní dvůr a Soud I. instance...338 // 1.4.1. Úvod ...338 // 1.4.2. Evropský Soudní dvůr ...339 // 1.4.3. Metody výkladu Evropského soudu...339 // 1.4.4. Omezení pravomocí Evropského sudního dvora . 340 // 1.4.5. Soud I. instance ...341 // 1.4.6. Typy řízení a žalob...342 // 1.4.7. Aktivní role Evropského soudního dvora ...349 // 1.4.8. Pozice Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv v právu ES dle judikatury Evropského soudního dvora ...351 // 1.5. Účetní dvůr ...363
// 1.5.1. Právní úprava ...363 // 1.5.2. Organizace ...363 // 1.5.3. Činnost a pravomoc ...364 // 1.6. Evropská ústřední banka...365 // 1.6.1. Struktura centrální banky EU... 365 // 1.6.2. Měnová politika EÚB...368 // 1.7. Evropská investiční banka... 370 // 1.7.1. Orgány...370 // 1.7.2. Úkoly EIB...371 // 1.8. Evropský ombudsman ...371 // 10 // § 2 Dělba moci v EU a členské státy ...376 // 2.1. Pojem dělby moci ...376 // 2.2. K pojmu kompetence ...377 // 2.3. Typy pravomocí...378 // 2.3.1. Exkluzivní kompetence ES/EU ...380 // 2.3.2. Konkurující kompetence...381 // 2.3.3. Exkluzivní kompetence členských států...382 // 2.3.4. Pravomoci komplementární ...382 // 2.3.5. Další diskuse o kompetencích ...383 // 2.4. Charakteristika principu omezených pravomocí ES/EU 384 // 2.5. Dodatečné pravomoci ES/EU - význam // čl. 308/ex - Č1.235/SES...389 // Seznam literatury ...395 // Hlava VI. - Občanství Evropské unie ...406 // § 1 Evropská úmluva o státním občanství ...406 // 1.1. Úmluva proti dvojímu občanství...406 // 1.2. Pokus o komplexní úpravu ...407 // § 2 Občanství Unie (právní definice) ...410 // § 3 Status občana Unie ...412 // 3.1. Evroobčanská práva ...412 // 3.2. Evroobčanství a zákaz diskriminace...416 // Seznam literatury ...430 // Hlava VII. - Lidská práva a Evropská unie...431 // § 1 Ústavní hodnoty lidských práv členských států EU ...431 // 1.1. První ústavní akty o lidských právech
...432 // 1.2. Člověk, občan a stát ...433 // 1.3. Evropské pojetí lidských a občanských práv ...439 // 1.3.1. Osobní práva a svobody...440 // 1.3.2. Politická práva a svobody ...440 // 1.3.3. Sociální, ekonomická a kulturní práva...440 // 1.4. Základní evropské principy lidských a občanských // práv - svoboda a rovnost ...441 // 1.5. Ústavní úprava lidských a občanských práv // v ústavách předních západoevropských států...445 // 1.5.1. Obecné otázky ...445 // 11 // 1.5.2. Pojetí politických a osobních práv...446 // 1.5.3. Sociální, hospodářská a kulturní práva // v předních demokratických státech ...454 // 1.6. Význam ústavní hodnoty lidských a občanských práv // evropských států, které dosud nejsou členy EU...458 // § 2 Obecná a Evropská mezinárodněprávní úprava lidských práv 459 // 2.1. Obecná mezinárodněprávní úprava lidských práv ...459 // 2.1.1. Počátky mezinárodněprávní úpravy lidských práv 459 // 2.1.2. Charta OSN...460 // 2.1.3. Všeobecná Deklarace lidských práv a pakty // o lidských právech ...461 // 2.2. Evropská regionální mezinárodněprávní úprava // lidských práv...462 // 2.2.1. Evropská úmluva o ochraně lidských práv // a základních svobod ...463 // 2.2.2. Ústavněprávní aspekty Evropské úmluvy ...465 // 2.2.3. Soudní interpretace Evropské úmluvy ...466 // § 3 Evropská unie a základní lidská práva...470 // 3.1. Základy lidských práv
v ES/EU ...470 // 3.2. Doktrína lidských práv Evropského soudního dvora ... 472 // 3.3. Právní prameny lidských práv v Evropské unii ...475 // 3.3.1. Ustanovení o lidských právech ...475 // 3.3.2. Judikatura ESD...476 // 3.3.3. Sekundární právo ...476 // 3.4. Evropské občanství a kategorie lidských práv EU...477 // 3.4.1. Práva osobní ...477 // 3.4.2. Práva politická ...477 // 3.4.3. Práva hospodářská, sociální a kulturní...479 // 3.5. Lidská práva vytvářející na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora základní principy Společenství...480 // 3.6. Přezkum (kontrola) právních předpisů členských // států Evropským soudním dvorem ...482 // § 4 Vznikající ústavní lidská a občanská práva Evropy (ústavní lidská a občanská práva Evropy // de constitutione ferenda) ...483 // 4.1. Obecné otázky lidských práv EU jako // „de constitutione ferenda“...483 // 12 // 4.2. Vznikající Evropská ústavní úprava základních // lidských a občanských práv ...485 // 4.2.1. Charta základních práv Evropské unie...485 // 4.2.2. Třídění lidských a občanských práv // zavedené Chartou Evropské unie...487 // 4.2.3. Práva vyjadřující lidskou důstojnost ...488 // 4.2.4. Práva vyjadřující svobody ...490 // 4.2.5. Práva vyjadřující rovnost ...492 // 4.2.6. Práva vyjadřující solidaritu...495 // 4.2.7. Práva občanů...497 // 4.2.8. Práva vyjadřující spravedlnost ...498 // 4.2.9. Budoucí
závaznost Charty ...499 // Seznam literatury ...500 // Hlava VIII. - Komplementární a rozvíjející studie .. 506 // I. Ústava a Evropská unie (otevřená otázka) ...506 // § 1 Dynamika vzniku formální evropské ústavy ...506 // § 2 Evropský konvent...510 // 2.1. Nicejská smlouva...510 // 2.2. Laekenská deklarace ...513 // 2.3. Konvent ...515 // 2.3.1. Vznik a mandát Konventu ...516 // 2.3.2. Složení Konventu ...516 // 2.3.3. Způsob a harmonogram práce Konventu ...517 // § 3 Návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu...518 // 3.1. Přehled Návrhu ...519 // 3.2. Stručná charakteristika Návrhu...521 // 3.2.1. Část I. - Základní ustanovení tvoří celkem // 9 hlav a 59 článků ...521 // 3.2.2. Část II. - Charta základních práv EU ...525 // 3.2.3. Část III. - Politiky EU ...525 // 3.2.4. Část IV. - Obecná a závěrečná ustanovení ...526 // 3.2.5. Protokoly...527 // § 4 Cesta EU k formální ústavě ...529 // Seznam literatury ...533 // 13 // II. Rozhodování v Evropské unii ...535 // § 1 Konstitucionalizace rozhodování ...535 // 1.1. Rozhodování v multifunkčním hodnotovém prostředí . . 535 // 1.2. Principy rozhodování v evropském správním prostoru . 538 // 1.3. Rozhodovací proces a regulatomí forma ...544 // 1.4. Klasifikace rozhodovacích aktů a procedur ...546 // § 2 Institucionální koordinace při rozhodování na úrovni EU ... 548 // 2.1. K pojmu institucionální koordinace ...548 // 2.2. Legislativní
proces a pravidla spolurozhodování...551 // 2.3. Správní proces a komitologie ...556 // § 3 Provádění rozhodnutí EU členskými státy...562 // 3.1. Nepřímý výkon rozhodnutí ...562 // 3.2. Účinná právní ochrana při výkonu rozhodnutí...566 // Seznam literatury ...574 // III. Lidská práva a menšiny v právu EU...576 // § 1 Evropská unie a lidskoprávní dimenze...576 // § 2 Menšinová otázka v Evropské unii ...580 // 2.1. Menšiny - pojem, definice, kategorizace, právní subjektivita ...581 // 2.2. Formulace obsahu práv menšin v komunitámím právu . 582 // § 3 Kontrolní mechanismy dodržování ochrany lidských práv // v ES/EU ...585 // 3.1. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva // ve Štrasburku...585 // 3.2. Judikatura Evropského soudního dvora...588 // Seznam literatury ...•...589 // IV. Právo na spravedlivý proces podle Evropské úmluvy // v členských státech Evropské unie ...590 // § 1 Evropská úmluva a Evropská unie...593 // § 2 Charta základních práv Evropské unie...596 // § 3 Prameny spravedlivého procesu v Evropské unii...597 // 3.1. Oblast komunitámího práva ...597 // 3.2. Oblast mezinárodního práva ...597 // 3.3. Oblast vnitrostátního práva...598 // § 4 Spravedlivý proces v Chartě základních práv Evropské unie . 600 // 14 // §5 Spravedlivý proces v judikatuře Evropského soudu ...602 // 5.1. Právo na spravedlivý proces - pojem a význam ...602 // 5.2. Základní aspekty spravedlivého
procesu ...604 // 5.3. Obecné garance spravedlivého procesu ...606 // 5.3.1. Právo na přistup k soudu ...606 // 5.3.2. Přiměřená lhůta...610 // 5.3.3. Veřejné projednání ...612 // 5.3.4. Osobní účast - právo na slyšení...612 // 5.3.5. Dokazování...614 // 5.4. Garance obviněného ...615 // 5.4.1. Presumpce neviny...616 // 5.4.2. Právo být seznámen s obviněním...617 // 5.4.3. Právo na obhajobu ...617 // 5.4.4. Právo na důkaz ...620 // 5.4.5. Právo na tlumočníka...620 // 5.5. Další garance spravedlivého procesu ...620 // 5.5.1. Právo na přezkum - právo na účinné opravné // prostředky ...621 // § 6 Závěrem ...622 // Seznam literatury ...625 // V. K některým politikám ...626 // § 1 Doprava ...626 // § 2 Veřejné zdraví...630 // § 3 Ochrana přírody ...633 // Seznam literatury ...638 // Přílohy ...639 // I. Konstitutivní akty „zakladatelské“ (výběr) ...641 // 1. Smlouva o založení Evropského společenství ...641 // 2. Smlouva o Evropské unii ...732 // 3. Protokol ke Smlouvě z Nice připojený ke smlouvě o Evropské unii, ke smlouvě o založení Evropského společenství a ke smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, // Protokol o statutu soudního dvora ...750 // 15 // 4. Protokoly ke Smlouvě z Nice připojené ke smlouvě o založení Evropského společenství, // Protokol o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO a o výzkumném fondu // pro uhlí a
ocel ...761 // 5. Kodex jednání advokátů Evropské unie ...762 // II. Konstitutivní akty „ústavněprávní“ (výběr) ...770 // 1. Charta základních práv Evropské unie ...770 // 2. Návrh smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu ...780 // III. Konstitutivní akty „rozšíření“ (výběr) ...914 // 1. Smlouva mezi Belgických královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím. Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou. Estonskou republikou. // Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky. Kyperské republiky, Lotyšské republiky, // Litevské republiky. Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii ...914 // 2. Akt o podmínkách přistoupení České republiky, // Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky. Maďarské republiky, // Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách
// smluv, na nichž je založena Evropská unie ...917 // 16

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC