Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Univerzita Karlova, 1993

ISBN 80-7066-762-1
000110627
Rekat.
OBSAH // Consideratio „radicalis“ ad honorem Primatis Bohemici // Radim Palouš, rektor Univerzity Karlovy... 7 // Salutatio ex cathedra scientiarum auxiliarium historiae Ivan Hlaváček, vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního // studia na filozofické fakultě Univerzity Karlovy... 9 // Adnotatio moderátorům... 11 // K zakládací listině pražského biskupství - Rostislav Nový... 13 // Vývoj diecézni organizace českých zemí - Zdeněk Boháč... 21 // Zázrak v Bolseně a Petr z Prahy - Jaroslav V. Pole... 37 // Úpadek nebo růst? K situaci církve v Čechách ve 14. století - Zdeňka Hledíková 51 Ideál spravedlivého řádu a sociální harmonie v díle mistra Jana Husa - František // Šmahel... 63 // Role utrakvismu v českých dějinách - Noemi Rejchrtová... 73 // Traktát „Zrcadlo duše“ v Jenském kodexu a jeho původ - Miloslav Vlk... 79 // Česky psané listiny z církevního prostředí před r. 1526 (Přehled materiálu) - Věra // Beránková... 91 // Zemský soud ve struktuře stavovského práva a právní kultury - Karel Malý . . . 109 // Knihovna koleje Všech svátých v r. 1603 na základě svého soupisu (Příspěvek // k dějinám knihoven pražské univerzity v 16. století) - Ivan Hlaváček... 119 // Pamětní kniha Kongregace P. Marie v koleji sv. Klimenta (1574-1621) - Karel // Beránek... 129 // Na téma mýtu Bílá hora - Josef Petráň... 141 // Problémy farní organizace pobělohorských Čech - Eduard
Maur... 163 // Karel Grobendoncq a „ratio status“. Příspěvek k politické filozofii českého baroku // - Stanislav Sousedík... 177 // Ze života českých emigrantů v 18. století - Edita Štěříková... 187 // Biskup Jan Valerián Jirsík jako politik - Jaroslav Kadlec... 201 // Rakousko-uherský následník trůnu a hnutí „Los von Rom“ - Jan Galandauer . 211 // Papežský komoří Jan Jiří Rückl jako politik - Antonín Kli mek... 219 // Lidová strana před Mnichovem - Robert Kvaček... 229 // Epilog dějin teologické fakulty býv. německé univerzity v Praze (1938-1945) // - Miroslav Kunštát... 241 // 5 // Lumír Šindelář. K náboženským motivům v soudobém českém umění - Jiří // Kropáček... 253 // Masová media a historické vědomí - Jiří Vymazal... 257 // CIZOJAZYČNÁ SHRNUTÍ // Ad litteras fundationis episcopatus Pragensis - Rostislav Nový... 19 // Ľévolution de ľorganisation diocésaine des pays tcheques - Zdeněk Boháč. . . 35 // Miraculum Volsiniense et sacerdos Petrus de Praga - Jaroslav V. Pole... 49 // Infirmatio aut inerementum? Ad condicionem ecclesiae in Bohemia saeculo quadrin- // gentesimo - Zdeňka Hledíková... 62 // De ordinis iusti forma perfecta et de harmonia sociali in operibus magistri Johannis // Hus - František Šmahel... 71 // De condicione communionis sub utraque specie in Bohemiae história - Noemi // Rejchrtová... 77 // Tractatus „Zrcadlo duše" (Speculum animae) in codice de Jena principiumque
eius // - Miloslav Vlk... 90 // De litteris lingua Bohemica usque ad annum 1526 in ecclesia scriptis (Materiae // conspectus) - Věra Beránková... 108 // Le Tribunal de la noblesse dit tribunal du pays, dans la structure du dorit ďétats et // de la culture juridique - Karel Malý... 117 // La bibliothéque du college de Tous les Saints de ľannée 1603 vue ä travers son catalogue. (Une contribution ä ľhistoire des bibliothéques de (’Universitě Charles // au XVIK siěcle) - Ivan Hlaváček... 127 // De memorabilium libro Congregationis B.M.V. in collegio Clementino florentis // (1574-1621) - Karel Beránek... 139 // En marge du mythe de la Montagne-Blanche - Josef Petráň... 162 // Ľorganisation paroissiale de la Bohéme aprés la bataille de la Montagne Blanche // - Eduard Maur... 176 // Carolus Grobendoncq et „ratio status“. Ad philosophia politica aetatis 17. in // Bohemia - Stanislav Sousedík... 185 // Au sujet de la situation des émigrés tcheques au XVIIIK siécle - Edita Štěříková 199 // Ľévéque Jan Valerián Jirsík et tant qu’homme politique - Jaroslav Kadlec . . . 209 // II principe ereditario del trono austro - ungarico e il movimento „Los von Rom“ // - Jan Galandauer... 217 // II camerlengo papale Jan Jiří Riickl come il politico - Antonín Kl i mek... 227 // Le parti populiste (atendance catholique) avant Munich - Robert Kvaček ... 238 // Epiloque de ľhistoire de la faculté de théologie a de l’ancienne Universitě allemande
// de Prague (1938-1945) - Miroslav Kunštát... 251 // Lumír Šindelář. Les motifs religieux dans ľart tcheque contemporain - Jiří // Kropáček... 256 // Les moyens de communication de masse et la conscience historique - Jiří Vymazal 265 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC