Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.2) Půjčeno:197x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
386 ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7178-961-5 (váz.)
slovenština
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000110724
Předmluva k českému vydání ...11 // Úvodem ...13 // KAPITOLA 1 // Metody a techniky logopedické terapie, principy // jejich aplikace (Viktor Lechtá) ...15 // 1.1 Trendy vývoje ...16 // 1.2 Vymezení ...18 // 1.3 Východiska ...20 // 1.4 Cíle ...20 // 1.5 Metody ...22 // 1.6 Techniky a strategie ...25 // 1.7 Principy ...25 // 1.8 Formy a druhy ...27 // 1.9 Zaměření ...28 // 1.10 Prolínání s jinými součástmi logopedické intervence ...29 // Literatura ...30 // KAPITOLA 2 // Terapie narušeného vývoje řeči // (Marína Mikulajová, Svetlana Kapalková) ...33 // 2.1 Základní vymezení...33 // 2.1.1 Cíle a metody terapie u dětí s narušeným vývojem řeči . . 33 // 5 // OBSAH // 2.1.2 Děti rizikové z hlediska vývoje řeči...34 // 2.1.3 Stručný historický pohled ...35 // 2.2 Terapeutické strategie...36 // 2.2.1 Úloha teorie v terapii ...36 // 2.2.2 Všeobecná hlediska terapie ...40 // 2.2.3 Některé efektivní strategie terapeutických přístupů ... 49 // 2.3 Terapeutický postup ...59 // 2.3.1 Cíle terapie v jednotlivých stadiích vývoje řeči ...59 // 2.3.2 Nedirektivní komunikační techniky ...71 // 2.3.3 Zaměřená stimulace (focused stimulation) ...75 // 2.3.4 Direktivní terapeutické techniky ...75 // 2.3.5 Některé specifické techniky terapie ...76 // 2.3.6 Úloha rodičů v terapii a modely logopedické péče ...78 // Literatura ...79 //
KAPITOLA 3 // Terapie palatolalie a velofaryngeální dysfunkce // (Aurélia Kerekrétiová) ...83 // 3.1 Základní vymezení...83 // 3.1.1 Úvod ...83 // 3.1.2 Terapie z historického pohledu ...85 // 3.2 Terapeutické strategie...90 // 3.2.1 Výskyt palatolalie a potřeba logopedické // a jiné intervence ...90 // 3.2.2 Klasifikace terapie ...94 // Druhy a formy terapie ...94 // Všeobecné a speciální strategie ...100 // 3.3 Terapeutický postup ...102 // 3.3.1 Symptomatická terapie ...103 // Artikulační terapie ...103 // Modifikace a eliminace hypernazality a nosní // emise/úniku vzduchu ...107 // Modifikace a eliminace hyponazality, rezonance // Cul-de-Sac a smíšené huhňavosti ...109 // Terapie zaměřená na odstranění narušeného // kov erb álního chování ...111 // Terapie zaměřená na poruchy hlasu ...112 // 3.3.2 Kauzální terapie ...112 // Lékařský přístup ...112 // Behaviorální přístup v terapii velofaryngeální insuficience ...116 // Literatura ...124 // 6 // OBSAH // KAPITOLA 4 // Terapie poruch hlasu (Aurélia Kerekrétiová) ...127 // 4.1 Základní vymezení...127 // 4.1.1 Úvod ...127 // 4.1.2 Několik poznámek z historie ...128 // 4.1.3 Od nedávné minulosti až po současnost ...130 // 4.2 Terapeutické strategie...131 // 4.2.1 Definice, cíle a klasifikace hlasové terapie ...131 // 4.2.2 Týmová spolupráce ...135 // 4.2.3 Základní prístupy...136 // 4.2.4 Všeobecné a specifické principy hlasové terapie ...139 // Všeobecné principy ...139 // Specifické principy ...140 // 4.2.5 Všeobecné
strategické postupy a metody ...141 // Trénink sluchu ...141 // Trénink dýchání ...141 // Relaxační trénink ...143 // Nasazení optimální výšky ...145 // Strategie pokusů a omylů ...146 // Hlasový odpočinek ...147 // Odstranění reaktivní anxiozity ...147 // Instrumentální biofeedback ...148 // Negativní trénink ...148 // 4.2.6 Nepřímé a přímé terapeutické techniky poruch hlasu . . 148 // 4.3 Terapeutický postup ...150 // 4.3.1 Terapie poruch hlasu při hyperfunkci a zneužívání // hlasového orgánu ...151 // 4.3.2 Terapie hypofunkčních poruch hlasu ...157 // 4.3.3 Terapie psychogenních poruch hlasu ...159 // 4.3.4 Efektivita a podmínky úspěšnosti terapie poruch hlasu . . 161 // Zjišťování efektivity terapie poruch hlasu...161 // Podmínky úspěšnosti terapie poruch hlasu ...162 // Literatura ...165 // KAPITOLA 5 // Terapie dyslalie (Marta Gúthová, Daniela Šebianová) ...167 // 5.1 Základní vymezení...167 // 5.1.1 Terminologický komentář ...168 // 5.2 Terapeutické strategie...173 // 5.2.1 Tradiční terapeutický přístup ...173 // Motorika mluvních orgánů ...174 // Nácvik a rozvíjení fonematické diferenciace ...176 // Vyvozování nové hlásky ...178 // 7 // OBSAH // Fixace hlásky ...180 // Automatizace hlásky ...180 // 5.2.2 Fonologický terapeutický přístup ...183 // 5.2.3 Foneticko-fonologický terapeutický přístup ...188 // 5.3 Terapeutický postup ...189 // 5.3.1 Komplexní terapeutický přístup ...189 // Cíle a principy komplexního terapeutického přístupu . . . 190 Etapy komplexního terapeutického přístupu ...194 // Literatura ...200 //
KAPITOLA 6 // Terapie afázie (Zsolt Cséfalvay) ...203 // 6.1 Úvod ...203 // 6.2 Základní vymezení...206 // 6.2.1 Efektivita terapie afázie ...207 // 6.3 Terapeutické strategie...212 // 6.3.1 Kognitivně-neuropsychologický přístup k terapii afázie . . 212 Aplikace kognitivně-neuropsychologického přístupu // v našich podmínkách ...219 // 6.3.2 Pragmatické přístupy v intervenci afázie ...223 // Aplikace pragmaticky orientované terapie afázie // v našich podmínkách ...225 // 6.3.3 Skupinová terapie afázie ...228 // Literatura ...233 // KAPITOLA 7 // Terapie koktavosti (Viktor Lechtá, Hana Laciková) ...239 // 7.1 Základní vymezení (Viktor Lechtá) ...239 // 7.2 Terapeutické strategie (Viktor Lechtá) ...242 // 7.2.1 Třídění metod ...243 // 7.2.2 Úspěšnost terapie ...246 // 7.2.3 Trendy v terapii koktavosti ...250 // 7.3 Terapeutický postup (Viktor Lechtá) ...254 // 7.3.1 Incipientní koktavost ...255 // Psychická tenze ...257 // Nadměrná námaha ...259 // Dysfluence ...260 // 7.3.2 Fixovaná koktavost (Hana Laciková) ...263 // Charakteristika jednotlivých článků terapie u fixované koktavosti ...263 // Formy terapie ...265 // Výchozí modely terapie fixované koktavosti ...266 // 7.3.3 Chronická koktavost (Viktor Lechtá) ...272 // Terapie zaměřená na modifikaci koktavosti ...276 // Terapie zaměřená na tvarování plynulosti ...278 // Literatura ...279 //
KAPITOLA 8 // Terapie dysartrie (Karel Neubauer) ...283 // 8.1 Základní vymezení...283 // 8.1.1 Frekvence vzniku dysartrie a její nejčastější příčiny ...285 // 8.2 Vývojová dysartrie ...286 // 8.2.1 Základní vymezení ...286 // Jednotlivé typy vývojové dysartrie ...287 // 8.2.2 Terapeutické strategie ...288 // Zásady rozvoje hybnosti K dětí s centrálními poruchami . . 288 // Principy logopedické péče K dětí s vývojovou dysartrií . . . 289 // Fyzioterapeutické metodiky rozvoje hybnosti a rozvoj // hybnosti orofaciální oblasti ...290 // Terapie poruch příjmu stravy a polykání ...294 // Logopedická terapie řečových schopností ...295 // 8.2.3 Terapeutický postup ...297 // Stanovení konkrétního terapeutického programu pro // dítě s vývojovou dysartrií ...297 // Stimulace faciálních motorických zón ...298 // Stimulace aktivní hybnosti mluvidel a artikulace ...300 // 8.3 Získaná dysartrie ...302 // 8.3.1 Základní vymezení ...302 // Jednotlivé typy získané dysartrie ...302 // 8.3.2 Terapeutické strategie ...305 // Terapeutický proces a zásady jeho praktické aplikace . . . 305 Metody a prostředky logopedické terapie získané // dysartrie ...308 // Oblasti rozvoje terapie získané dysartrie ...311 // 8.3.3 Terapeutický postup ...316 // Užití izotonických a izometrických postupů pro // obnovování hybnosti mluvidel ...316 // Užití rytmizačních postupů K osob se získanou // dysartrií ...320 // Literatura ...322 //
Příloha 1 - Aktivace metodou reflexní lokomoce a stimulace // orofaciální oblasti...326 // Kontrola hlavy a změny poloh podle koncepce útlumových // poloh manželů Bobathových (upraveno podle Pfeiffera, // 1991, 1996) ... 326 // 9 // OBSAH // Příloha 2 - Doporučení pro osoby se získanou dysartrií a jejich okolí . 328 // A. Doporučení pro odborníky a blízké osoby ...328 // B. Doporučení pro osoby s dysartrií ...329 // C. Doporučení pro osoby s poruchami polykání ...330 // Příloha 3 - Dechová cvičení a relaxace...330 // Příloha 4 — Hlasová cvičení ...332 // KAPITOLA 9 // Terapie breptavosti (Zbigniew Tarkowski) ...335 // 9.1 Základní vymezení...335 // 9.2 Terapeutické strategie...336 // 9.2.1 Stabilizace správného tempa řeči ...337 // 9.2.2 Odstraňování obtíží při čtení ...337 // 9.2.3 Rozvíjení hudebních schopností ...338 // 9.2.4 Rozvíjení vyjadřovacích zručností ...338 // 9.2.5 Zlepšování koncentrace pozornosti ...339 // 9.3 Terapeutický postup ...339 // 9.3.1 Diagnostikování breptavosti z terapeutického aspektu . . 340 // 9.3.2 Chápání osobnosti klienta ...340 // 9.3.3 Terapeutické metody ...340 // Motivace ...341 // Organizování ...343 // Stabilizace ...351 // 9.3.4 Obraz logopéda ...351 // Literatura ...353 //
KAPITOLA 10 // Terapie specifických poruch učení // (Olga Zelinková, Penny Axelrood, Marína Mikulajová) ...355 // 10.1 Základní vymezení...355 // 10.2 Terapeutické strategie...358 // 10.2.1 Čtení s porozuměním ...359 // 10.2.2 Písemné vyjadřování ...365 // 10.2.3 Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou ...366 // 10.2.4 Fonologické procesy, fonologické uvědomování a čtení . . . 368 // 10.3 Terapeutické techniky ...371 // 10.3.1 Teoretická východiska terapie ...371 // 10.3.2 Zásady terapie ...373 // 10.3.3 Terapie ...374 // Literatura ...379 // Rejstřík ...383
(OCoLC)85130975
cnb001490738

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC