Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2003
213 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-247-0613-X (brož.)
Management v informační společnosti
Obsahuje bibliografii na s. 209-211 a rejstřík
Management - teorie omezení - příručky
Podniky - řízení a organizace - příručky
000111003
O autorech 9 // Úvod 11 // Části. Základy teorie omezení (TOC) 13 // 1. Současné podnikové paradigma 15 // 1.1 Základní konflikt v řízení podniku 15 // 1.1.1 Rozhodování v podnicích 15 // 1.1.2. Změny vyvolané informačními technologiemi 15 // 1.1.3 Základní problémy řízení podniku 16 // 1.1.4 Řízení podle nákladů a podle průtoku v podnikové praxi 18 // 1.2 Vhodné uspořádání podniku 18 // 1.2.1 Globální vnímání podniku 18 // 1.2.2 Znalost vnitřní struktury podniku 19 // 1.2.3 Dekompozice podniku na procesy 20 // 1.2.4 Zřetězení podnikových procesů 22 // 1.3 Stabilita podniku je podmínkou řízení 24 // 1.3.1 Pravděpodobnostní charakterjevů 24 // 1.3.2 Řiditelné jevy 25 // 1.4 Poznávání příčin a následků jevů 27 // 1.4.1 Příklad z astronomie 28 // 1.4.2 Příklad z mikrobiologie 28 // 1.4.3 Příklad z managementu podniků 29 // 1.5 Závěr 30 // 2. Základní principy teorie omezení (TOC) 31 // 2.1 Cíl podniku 31 // 2.2 Základní metriky TOC 32 // 2.3 Dosahování cíle brání omezení 35 // 2.4 Základní principy zlepšení 37 // 2.4.1 Princip Sokratovské metody 37 // 2.4.2 Princip pěti kroků TOC 37 // 2.4.3 Princip kauzality: následek/příčina/následek (effect/cause/effect) 39 // 2.4.4 Realizace změny v podniku 41 // 2.4.5 Koncept zlepšení podniku podle TOC 42 // 2.5 Porovnání metody TOC s dalšími metodami řízení 42 // 2.5.1 Základní charakteristika metod 44 // 2.5.2 Základní přístup jednotlivých metod 44 // 2.6 Závěr 45 // Část II. Aplikační oblasti TOC v podniku 47 // 3. Oblast prodeje a marketingu podle metody TOC 51 // 3.1 Prodej podle teorie omezení 51 // 3.1.1 Podstata prodeje 52 // 3.1.2 Odpor proti změnám 52 // 3.1.3 První vrstva odporu - nedohoda o problému 53 // 3.1.4 První krok k prodeji - dohodnout se na podstatě problému 53 // 3.1.5 Druhá vrstva odporu - nesouhlas se způsobem řešení 56 //
3.1.6 Druhý krok k prodeji - dohodnout se na způsobu řešení 56 // 3.1.7 Třetí vrstva odporu - nesouhlas s tím, že navrhovaný postup řeší problém 55 // 3.1.8 Třetí krok k prodeji - shodnout se, že navrhované řešení problém odstraní 57 // 3.1.9 Čtvrtá vrstva odporu - řešení s sebou přinese i nežádoucí následky 58 // 3.1.10 Čtvrtý krok k prodeji - shodnout se, že řešení s sebou nenese nežádoucí následky 59 // 3.1.11 Pátá vrstva odporu - poukazování na překážky 59 // 3.1.12 Pátý krok k prodeji - shodout se na způspbu, jak překonat překážky 59 // 3.1.13 Šestá vrstva odporu - nevyslovené obavy 61 // 3.1.14 Shrnutí prodeje podle teorie omezení 62 // 3.2 Marketing podle teorie omezení 63 // 3.2.1 Řešení generického konfliktu marketingu a prodeje pomocí teorie omezení 64 // 3.2.2 Shrnutí TOC v oblasti marketingu 66 // 3.3 Závěr 66 // 4. Oblast podnikových financí podle metody TOC - průtokové účetnictví 67 // 4.1 Současná situace v manažerském účetnictví 67 // 4.1.1 Posouzení systému jako celku 68 // 4.1.2 Posouzení investic do zařízení 68 // 4.1.3 Posouzení alternativ koupit/vyrobit 68 // 4.1.4 Posouzení ziskovosti výrobků/služeb a tvorba cen 69 // 4.1.5 Zkreslení vlivem alokace provozních (fixních) nákladů 69 // 4.2 Základní konflikt manažerského účetnictví 70 // 4.3 Manažerské účetnictví podle teorie omezení - základy průtokového účetnictví 72 // 4.4 Základní postup při posouzení systému jako celku 73 // 4.5 Příklady 74 // 4.5.1 Příklad 1: Posouzení investic do zařízení 74 // 4.5.2 Příklad 2: Posouzení, zda přijmout nebo nepřijmout zakázku 75 // 4.5.3 Příklad 3: Posouzení ekonomické výhodnosti dvou výrobků 76 // 4.6 Závěr 78 //
5. Oblast distribuce podniku podle metody TOC 79 // 5.1 Současná situace v distribučním prostředí 79 // 5.1.1 Problémy současných distribučních řešení 79 // 5.1.2 Velikost zásob v systému 80 // 5.1.3 Předpověď a plánování prodeje 81 // 5.1.4 Vliv spolehlivosti dodavatelů 82 // 5.1.5 Dávkování 84 // 5.2 Základní konflikt distribučního prostredí 85 // 5.2.1 Krok 1: identifikujme omezení systému 86 // 5.2.2 Krok 2: rozhodněme o tom, jak omezení maximálne vytížit 86 // 5.2.3 Krok 3: podřiďme celý zbytek systému rozhodnutí z kroku 2 4 86 // 5.3 Distribuční řešení podle teorie omezení 88 // 5.3.1 Směr řešení 88 // 5.3.2. Přesnost předpovědi v systému 88 // 5.3.3 Rychlost doplňování zásob 89 // 5.3.4 Systém doplňování zásob podle metody TOC 90 // 5.3.5 Měřítka pro hodnocení výkonnost 91 // 5.4 Implementace řešení TOC v distribuci 93 // 5.5 Závěr 94 // Oblast plánování a řízení výroby podle metody TOC 95 // 6.1 Současná situace v plánování a řízení výroby 95 // 6.2 Základní konflikt v oblasti plánování a řízení výroby 95 // 6.2.1 Existence generického konfliktu ve výrobě - „diagram konfliktu" 96 // 6.3 Plánování a řízení výroby podle metody TOC Drum-Buffer-Rope 97 // 6.3.1 Drum (buben) 97 // 6.3.2 Příklad: vytvoření plánu pro kritický zdroj (drum) 99 // 6.3.3 Analýza hlavního plánu 103 // 6.3.4 Buffer (nárazník) 103 // 6.3.5 Příklad: nadměrné a nedostatečné časové zásobníky 108 // 6.3.6 Rope (lano) 111 // 6.4 Tvorba výrobního plánu 118 // 6.4.1 Identifikace úzkého místa 118 // 6.4.2 Odstranění konfliktu mezi omezeními 119 // 6.4.3 Další typy konfliktů 122 // 6.5 Závěr 123 // 7. Oblast projektové řízení podle metody TOC - kritický řetěz 125 // 7.1 Současná situace ve standardním projektovém řízení 125 //
7.2 Základní konflikt řízení projektů 126 // 7.2.1 Předpoklady základního konfliktu řízení projektů 127 // 7.3 Současná charakteristika řízení projektů 128 // 7.3.1 Proměnlivost reálné doby trvání činností 128 // 7.3.2 Co způsobuje složitost projektů, jaké jsou příčiny plýtvání s rezervami 130 // 7.3.3 Specifika multiprojektů 132 // 7.4 Řízení projektů podle metody TOC - metoda kritického řetězu (Critical Chain) 135 // 7.4.1 Řízení samostatných projektů 135 // 7.4.2 Velikost a umístění časových rezerv v projektu 135 // 7.4.3 Odvození metody kritický řetěz 137 // 7.4.4 Řízení multiprojektů 139 // 7.4.5 Řízení projektů na základě řízení nárazníků 141 // 7.5 Závěr 143 // 8. Oblast podnikových informačních systémů (ERP) podle metody TOC - Necessary & Sufficient 144 // 8.1 Současná situace v oblasti ERP 144 // 8.1.1 Základní konflikt v oblasti ERP 145 // 8.2 Řešení efektivity implementace ERP podle metody TOC 147 // 8.2.1 Čtyři základní otázky pro pořízení a implementaci ERP 147 // 8.2.2 Postup implementace řešení TOC 149 // 8.2.3 Případová studie: zpracování strategie vyžaduje hluboké znalosti o odvětví průmyslu ..153 // 8.3 Praktický postup Necessary & Sufficient 155 // 8.3.1 Zpracování strategie 156 // 8.3.2 Odstranění konfliktu dodavatele ERP 156 // 8.3.3 Určení propojení a doplňků ERP 157 // 8.3.4 Vlastní implementace 157 // 8.4 Závěr 157 //
ČÁST III. Projekty TOC 159 // 9. Typický projekt celopodnikové implementace teorie omezení 161 // 9.1 Cíl celopodnikové implementace TOC 161 // 9.2 Možné modely strategie TOC 163 // 9.3 Celopodnikové implementace Teorie omezení 163 // 9.3.1 Problém lokálních aplikací teorie omezení 163 // 9.3.2 Typický postup při celopodnikové aplikaci teorie omezení 165 // 9.4 Závěrečné poznámky 172 // 10. Případové studie implementace metody TOC 175 // 10.1 Implementace metody Necessary & Sufficient v Tonak, a. s 175 // 10.1.1 Co je potřeba změnit (výchozí situace před implementací) 175 // 10.1.2 Na co je potřeba změnit (žádoucí cílový stav) 178 // 10.1.3 Jak změny dosáhnout (průběh implementace ERP a TOC) 180 // 10.2 Případová studie Dřevodružstvo Lukavec DDL 184 // 10.2.1 Co je potřeba změnit (výchozí situace před implementací) 184 // 10.2.2 Jaká strategie je pro firmu nejlepší 185 // 10.2.3 Koho máme přesvědčit, aby dělal něco jinak, a co to má být 188 // 10.2.4 Jak dlouho by DDL trvalo vygenerovat zvýšení zisku o 2 % ročního obratu 189 // 10.2.5 Čeho lze dosáhnout v průběhu dalších dvou let 189 // Příloha 1: Přehled řešení APS/SCM na českém trhu 191 // Příloha 2: Slovníček pojmů a definic z oblasti TOC 203 // Příloha 3: Důležité webové stránky z oblasti TOC 206 // Literatura 209 // Rejstřík 212
(OCoLC)53861079
cnb001251228

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC