Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:66x 
BK
1. vyd.
Praha : Portál, 1997
310 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-135-5 (váz.)
Bibliogr. s. 285-295
Rejstř.
Učení - poruchy - diagnostika a léčení - příručky
000111292
Obsah // Věnování ...10 // Úvod...11 // ČÁST I. // Teoretické předpoklady specifických poruch učení... 13 // 1. Závažnost problému ... 13 // Význam dovednosti číst, psát a počítat v dnešní společnosti a v naší kultuře . 13 // Vliv školní neúspěšnosti dítěte na jeho profesionální kariéru ... 16 // Vliv školní neúspěšnosti dítěte na situaci v rodině ... 18 // Vliv školní neúspěšnosti na osobnost dítěte... 20 // Sekundární Symptomatologie specifických poruch učení... 21 // Jazyk a životní orientace ... 22 // 2. Systémový přístup ke specifickým poruchám učení... 27 // Co je to systém... 28 // Vztahy mezi systémy ... 30 // Systémový a kauzální přístup ... 34 // Systém jako dohoda. Otevřenost, funkčnost systému... 38 // O pokoře terapeuta ... 42 // Systémy a náprava specifických poruch učení... 45 // Systémy a smysl skutečnosti. Praktické důsledky systémového myšlení ... 48 // 3. Definice specifických poruch učení... 53 // Terminologické problémy... 53 // Inteligence a specifické poruchy učení... 55 // Problémy s definicí specifických poruch učení... 62 // Situace v německy psané odborné literatuře... 64 // Situace v anglicky psané odborné literatuře ... 68 // Shrnutí... 69 // 4. Etiologie specifických poruch učení... 71 // Katalog příčin specifických poruch učení ... 71 // Model multidimenzionální etiologie specifických poruch učení... 73 // Dispoziční (konštituční)
příčiny specifických poruch učení... 75 // Genetické vlivy, které působí na vznik specifických poruch učení ... 75 // Lehká mozková dysfunkce a její vliv na vznik specifických poruch učení . 77 // Odchylná organizace cerebrálních aktivit ... 80 // Nepříznivá konstelace laterality. Netypická dominance hemisfér ... 82 // Nepříznivý vliv prostředí... 84 // Podmínky rodinného prostředí ... 84 // Podmínky školního prostředí ... 87 // 5. Deficity dílčích funkcí (Teilleistungsschwächen) ... 89 // ? pojmu deficity dílčích funkcí... 90 // Význam přívlastku dílčí, "Teil" ... 92 // 5 // Význam přívlastku výkonový, funkční, "leistungs-" ... 93 // Lurijův model kognitivních funkcí... 93 // Aplikace tří Lurijových základních jednotek funkce mozku... 95 // 6. Neuropsychologické přístupy ? dyslexii ... 99 // Specializace mozkových hemisfér ve vztahu ? procesu čtení, // psaní a matematickým dovednostem... 99 // Základní výkony zrakového systému...101 // Oční pohyby při čtení...101 // Oční pohyby při čtení u osob s dyslexii ...102 // Neuropsychologický přístup ? dyslexii a její nápravě podle D. J. Bakkera . . 105 // Typy dyslexie...108 // Náprava dyslexie...108 // 7. Psychosociální postavení dětí se specifickými poruchami učení ... 118 // 8. Poruchy chování a specifické poruchy učení ...124 // Poruchy chování jako sekundární Symptomatologie specifických poruch učení 124 // Začarovaný
kruh poruch učení ...127 // Poruchy chování jako primární Symptomatologie // specifických poruch učení...133 // ČÁST II. // Diagnostika a náprava specifických poruch učení // 1. Několik poznámek o rozvoji vnímání a paměti a jeho poruchách . . . 141 // Vnímání jako orientace v prostředí. Konstantnost vnímání ...141 // Celostnost vnímání ...146 // Zrakové vnímání...148 // Vývoj zrakového vnímání ...148 // Poruchy zrakového vnímání...156 // Intermodální vztahy...157 // Sluchové vnímání řeči...158 // Vývoj sluchového vnímání řeči ...158 // Poruchy sluchového vnímání řeči...159 // Intermodální vztahy... 161 // Vnímání časového sledu...161 // Vývoj vnímání časového sledu...161 // Poruchy vnímání časového sledu ...163 // Vnímání prostoru ...165 // Psychomotorický vývoj...166 // Poruchy ve vnímání tělesného schématu...167 // Proces paměti ...168 // Vývoj paměti ...169 // Porucha v zapamatování informací...170 // 2. Diagnostika specifických poruch učení...173 // Nepřímé zdroje diagnostických informací...174 // Rozhovor s rodiči...174 // Rozhovor s učitelem ...175 // Rozhovor s dítětem...176 // Přímé zdroje diagnostických informací...178 // Hodnocení výkonu ve čtení ...178 // 6 // Vyšetření rychlosti čtení...178 // Chyby při čtení a jejich analýza...180 // Porozumění čtenému textu ...182 // Chování dítěte při čtení ...186 // Hodnocení písemných
prací...187 // Analýza chyb v písemném projevu dítěte...190 // Sluchové rozlišování řeči ...193 // Sluchová analýza a syntéza řeči...194 // Rozlišování měkkých slabik di, ti, ni a tvrdých dy, ty, ny...196 // Rozlišování délky samohlásek...197 // Zraková percepce tvarů...198 // Vyšetření zrakové percepce tvarů...198 // Lateralita ...201 // Vnímání prostorové orientace ...205 // Vyšetření kinestetického vnímání...205 // Vyšetření představy prostorové orientace ...206 // Vnímání časové posloupnosti...207 // V oblasti vizuální: 207 // V oblasti auditivní:...208 // Paměť ...209 // Závěrem několik poznámek...209 // 3. Zásady nápravy specifických poruch učení ...211 // Důvod nápravy specifických poruch učení...211 // Prevence specifických poruch učení ...212 // Strategické zásady pro nápravu specifických poruch učení...213 // 4. Techniky nápravy specifických poruch učení...219 // Oblasti nápravy...219 // Rozvoj poznávacích funkcí ...220 // Sluchová diferenciace řeči ...220 // Zraková percepce tvarů ...223 // Prostorová orientace...225 // Nácvik sekvencí, posloupnosti...227 // Koncentrace pozornosti ...228 // Paměť...229 // Rozvoj pohotovosti mluvidel...230 // Rozvoj slovní zásoby ...230 // Techniky nácviku čtení...232 // Nácvik psaní...236 // Nácvik matematických dovedností...240 // 5. Projekty ? nápravě specifických poruch učení ...247 // Nápravné techniky Grace M.
Fernaldové ...247 // Senzorická integrace - Jean Ayresová ...250 // Metoda Brigitte Šindelářové. Deficity dílčích funkcí ...256 // Tréninkové programy Georga Spiela...259 // Diagnostická a nápravná metoda Wolfganga Simona...265 // Programy zaměřené na kognitivní dovednosti...267 // Program instrumentálního obohacení // (Instrumental Enrichment) Reuvena Feuersteina...267 // Diagnostika a náprava dětí s vývojovými poruchami učení podle D. H. Scotta 273 // 7 // Lingvistický projekt nápravy specifických poruch učeni ...278 // Dortmundská analýza pravopisných chyb (Dortmunder Rechtschreibfehler Analyse - DORA) // Ilony Lôfilerové a Ursuly Meyerové-Schepersové ...278 // Integrativní vzdělávací (edukativní) kineziologie...280 // Brain Gym Paula Dennisona ...280 // Závěr...284 // Literatura...285 // Rejstřík ...296 // Příloha ...301

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC