Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.8) Půjčeno:74x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
299 s. ; 24 cm

ISBN 80-247-0708-X (brož.)
Psyché
Obsahuje bibliografické odkazy
Bibliografie na s. 291-299
Intervence krizová - katastrofy - pojednání
Katastrofy - oběti - práce terénní psychosociální - pojednání
Práce terénní psychosociální - pojednání
000111373
ÚVOD...9 // I RÁNY OSUDU ... 11 // 1 UDÁLOST... 13 // 1.1 Vymezení traumatizující události ... 13 // 1.2 Typy neštěstí... 14 // 1.3 Odlišnosti v působení... 16 // 1.3.1 Postižení větší skupiny lidí versus izolovaná obět... 17 // 1.3.2 Působení člověka versus působení přírodních sil... 17 // 1.3.3 Zvladatelnost versus nezvladatelnost následků katastrofy ... 17 // 1.3.4 Zahanbující projev zvůle versus projev něčeho, „co muselo být“... 18 // 1.3.5 Být přihlížejícím svědkem versus být přímou obětí... 18 // 1.3.6 Krátkodobé versus dlouhodobé působení traumatizujícího podnětu... 18 // 1.4 Souhrn kapitoly o událostech ... 19 // 2 ČASOVÝ PRŮBĚH UDÁLOSTI A VYROVNÁVÁNÍ SE S NÍ ... 20 // 2.1 Časový průběh reakce na traumatizující událost v osobním měřítku ... 20 // 2.2 Časový průběh vyrovnávání se se závažnou ztrátou: truchlení ... 23 // 2.3 Časový průběh reakce na traumatizující událost ve společenském měřítku... 24 // 2.4 Časový průběh pomáhání...25 // 2.5 Souhrn kapitoly o časování... 26 // 3 OBĚTI ... 27 // 3.1 Skupiny lidí zasažených událostí... 28 // 3.2 Zranitelné (rizikové) skupiny obyvatel... 29 // 3.2.1 Nezapomínejme na děti... 30 // 3.3 Kulturní a etnické rozdíly...32 // 3.3.1 Kulturní citlivost... 33 // 3.3.2 Projevy kulturní (ne)citlivosti při pomáhání...34 // 3.4 Souhrn kapitoly o lidech zasažených událostí (obětech)
... 35 // ® Rozhovor s Bárou Šindelářovou... 3 5 // 4 PROJEVY A DŮSLEDKY NEŠTĚSTÍ... 38 // 4.1 Projevy a důsledky neštěstí na úrovni jedince... 39 // 4.1.1 Peri- a post-traumatické jevy...40 // 4.1.2 Posttraumatické poruchy...46 // 4.1.3 Příklad reagování na traumatizující událost: Stockholmský syndrom... 52 // 4.1.4 Příklad reagováni na traumatizující událost: nafouknuté Já // (markýz Pombal, syn zemětřesení) ... 53 // 6 / TERÉNNÍ KRIZOVÁ PRÁCE - PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENČNÍ TÝMY // 4.2 Projevy události na úrovni společenství... 55 // 4.2.1 Útěk a přemístění... 56 // 4.2.2 Truchlení...57 // 4.2.3 „Nákaza“psychickým onemocněním (a zdravím) ... 64 // 4.3 Uzavření události... 66 // 4.3.1 Přizpůsobeni (adaptace)... 66 // 4.3.2 Učení... 67 // 4.4 Souhrn kapitoly o důsledcích a projevech neštěstí... 68 // II POMOC, OCHRANA, PŘÍPRAVA ...71 // 1 RÁMEC POMÁHÁNÍ...73 // 1.1 Lidé při pomáhání... 73 // 1.1.1 Nebezpečí a příležitosti pomáhání... 74 // 1.1.2 Pomoc pomáhajícím ...77 // 1.1.3 Výchozí postoj pomáháni... 78 // 1.2 Lidské potřeby a hodnoty...78 // 1.3 Lidské síly: způsoby zvládání zátěže (copingové strategie, obranné mechanismy) ... 81 // 1.4 Lidské zdroje: sociální síť a sociální opora, společenství obce ... 83 // 1.4.1 Společenství obce a sociální sít jako základ sociální opory ... 83 // 1.4.2 Vymezeni sociální opory ... 84 // 1.4.3 Sociální opora
jako způsob žití „osoby v prostředí": psychosociální zdroje... 85 // 1.4.4 Sociální opora jako způsob zacházení s problémy: copingové strategie ... 86 // 1.4.5 Členění sociální opory... 86 // 1.4.6 Zdroje sociální opory a její časováni... 87 // 1.4.7 Vnímání sociální opory: dostupnost, účinnost a přiměřenost pomoci ... 88 // 1.4.8 Nepříznivé podoby sociální opory... 89 // 1.4.9 Společenství obce při katastrofách... 89 // 1.4.10 Shrnutí o obci a sociální opoře... 91 // 1.5 Řízení psychosociální krizové pomoci...92 // 1.5.1 Řízení toho, kdo pomáhá ... 92 // 1.5.2 Krizové řízení... 108 // 1.5.3 Řízení pomoci ... U8 // 1.5.4 Výchova a příprava obyvatel... 129 // 1.5.5 Dokumentace - papírové doklady a podklady... 132 // ® Rozhovor s Petrem Činčalou... K9 // 2 TYPY POMOCI ... 153 // 2.1 První (psychická) pomoc a vyprávění... 156 // 2.1.2 Základní první pomoc zdravotní... 156 // 2.1.2 První pomoc psychická... 157 // 2.1.3 Vyprávění... 160 // 2.2 Záchranné a likvidační práce ... 163 // 2.3 Krizová intervence... 163 // 2.3.1 Základy a zásady krizové intervence ... 164 // 2.3.2 Krizová intervence jako soubor technik a strategií... 168 // 2.3.3 Krizová intervence jako metoda... 170 // 2.3.4 Vyústění krize... 178 // OBSAH / 7 // 2.4 Časná intervence ... 178 // 2.4.1 Demobilizace, defusing, debriefing... 178 // 2.4.2 Vývoj debriefingu... 179 // 2.4.3 Souslednost časné krízové pomoci...
181 // 2.4.4 Praxe založená na důkazech... 182 // 2.4.5 Přirozené způsoby vyrovnávaní s traumatizující udalostí... 183 // 2.4.6 Opory přiměřené, kvalitní a účinné časné intervence... 184 // 2.4.7 Závěr kapitoly o debriefingu a časné intervenci... 186 // 2.5 Materiální a humanitární pomoc (Bohumila Baštecká, Stepán Kavanj ... 188 // 2.5.1 Obecné otázky humanitární pomoci (Bohumila Baštecká)... 188 // 2.5.2 Humanitární pomoc v České republice a České republiky (ŠtěpánKavan) 193 // 2.6 Psychosociální pomoc obětem neštěstí... 201 // 2.6.1 Vymezení psychosociální pomoci obětem neštěstí... 202 // 2.6.2 Jak psychosociální pomoc ke špatné pověsti přišla... 202 // 2.6.3 Etika pomáhání a etika pomáhajícího ... 204 // 2.6.4 Současné postoje k psychosociální pomoci: od odborníků k sousedům a zpět 206 // 2.6.5 Cíle psychosociální pomoci obětem neštěstí... 207 // 2.6.6 Psychosociální intervenční týmy (PIT) ... 208 // 2.6.7 Souhrn kapitoly o psychosociální pomoci obětem neštěstí... 210 // 2.7 Navazující odborná pomoc... 211 // 3 PŘÍPRAVA, OCHRANA, ZÁCHRANA (Otakar Mika)... 214 // 3.1 Prevence jako nejúčinnější prostředek ochrany ...214 // 3.1.1 Základní zásady připravenosti obyvatelstva ... 215 // 3.1.2 Doporučené zásady chování ohrožených a zasažených osob... 216 // 3.1.3 Tísňové volání... 219 // 3.2 Integrovaný záchranný systém jako nástroj pro záchranu osob
a likvidaci následků mimořádných událostí... 220 // 3.2.1 Součinnost složek IZS a základní úkoly IZS...221 // 3.2.2 Stupně poplachů IZS... 222 // 3.2.3 Zásady spolupráce operačních a informačních středisek... 223 // 3.3 Předchůdce integrovaného záchranného systému a krizového řízení... 224 // 3.4 Krizové řízení ... 225 // 3.4.1 Krizový štáb... 226 // 3.4.2 Typové plány pro správné a rychlé řešení mimořádných událostí ... 227 // 3.5...Závěr... 228 // 4 SOUHRN KAPITOLY O POMOCI, OCHRANĚ A PŘÍPRAVĚ... 229 // III ZÁKONNÝ RÁMEC POMOCI PŘI NEŠTĚSTÍCH V ČESKÉ REPUBLICE ... 231 // 1 PŮSOBNOST MINISTERSTVA VNITRA ČR ...233 // 1.1 Ochrana obyvatelstva (Štěpán Kavan) ...233 // 1.1.1 Historie ochrany obyvatelstva ...234 // 1.1.2 Vymezení pojmu ochrana obyvatelstva (civilní ochrana) ...235 // 1.1.3 Vývoj ochrany obyvatelstva v našich podmínkách ... 235 // 1.1.4 Ochrana obyvatelstva... 236 // 1.1.5 Koncepce ochrany obyvatelstva... 241 // 1.1.6 Shrnuti... 242 // 8 / TERÉNNÍ KRIZOVÁ PRÁCE - PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENČNÍ TÝMY // 1.2 Hasičský záchranný sbor a integrovaný záchranný systém (Marie Sotolářová)... 243 // 1.2.1 Historie a poslání Hasičského záchranného sboru CR a integrovaného záchranného systému... 243 // 1.2.2 Nezbytná řeč paragrafů a definice pojmů... 244 // 1.2.3 Lidé v Hasičském záchranném sboru aneb „kdo pomůže pomáhajícím"? ... 246 // 1.2.4 Psychologická služba
hasičského záchranného sboru a její úkoly... 247 // 1.2.5 Pokyny, které upravují výkon psychologické služby u HZS... 248 // 1.3 Policie při hromadných neštěstích (Štěpán Vymetal) ... 250 // 1.3.1 Historie a poslání policie... 250 // 1.3.2 Vymezení psychologické služby u Policie ČR... 251 // 1.3.3 Historie psychologické služby v policejních složkách...252 // 1.3.4 Současný rozvoj systému posttraumatické intervenční péče a dalších typů péče o zaměstnance u Policie ČR... 252 // 1.3.5 Výhledy oboru: tvorba systému psychologické služby u bezpečnostních sborů 258 // 1.3.6 Psychologie mimořádných událostí a možnosti jejího rozvoje... 259 // 1.4 Dohoda o spolupráci mezi HZS, ERC a ČBK... 260 // 2 PŮSOBNOST MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ...262 // 2.1 Urgentní medicína a medicína katastrof (Dana Hlaváčková)... 262 // 2.1.1 Legislativní rámec poskytováni první pomoci v České republice... 263 // 2.1.2 Historie zajištování přednemocniční neodkladné péče // a medicíny katastrof v CR...265 // 2.1.3 Rizika a stresové faktory v práci zaměstnanců zdravotnických // záchranných služeb... 267 // 2.1.4 Osobnost a motivace zdravotnického záchranáře... 272 // 2.1.5 Shrnutí...273 // 3 PŮSOBNOST MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ...274 // 3.1 Krizová pomoc ... 274 // 4 PŮSOBNOST MINISTERSTVA OBRANY ... 276 // 4.1 Psychosociální složky v armádě...276 // ® Rozhovor s Vlastimilem Tichým...
277 // 5 SOUHRN KAPITOLY O ZÁKONNÉM RÁMCI POMOCI PŘI NEŠTĚSTÍCH // V ČESKÉ REPUBLICE ...281 // ZÁVĚR neboli Příležitosti a rizika psychosociální pomoci obětem neštěstí... 283 // MEDAILONY AUTORŮ ...287 // LITERATURA // 291
(OCoLC)85161670
cnb001580114

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC