Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:28x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006
194 s. : il.

objednat
ISBN 80-7368-213-3 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Obsahuje ilustrace, fotografie, bibliografické odkazy
Bibliografie na s. 190-194
Čeština - fonetika - učebnice vysokošk.
Fonetika - učebnice vysokošk.
Fonologie - učebnice vysokošk.
000112397
OBSAH // 0 Úvod... 9 // 1 Disciplíny zabývající se studiem řeči...11 // 2 Zvukový projev a jeho záznam. Fonetická transkripce...17 // 2.1 Písmo a pravopis...17 // 2.2 Transkripce...20 // 2.2.1 Přepis samohlásek ...23 // 2.2.2 Přepis souhlásek...24 // 2.2.3 Zápis členění řeči ...25 // 2.2.4 Zápis modulace souvislé řeči ...25 // 2.2.5 Vědecká transkripce ...27 // 2.2.6 Jiné typy transkripce...29 // 2.3 Transliterace...30 // 3 Základní fonetické pojmy...31 // 3.1 Základní typy fonetických bádání ...32 // 4 Organogenetická (artikulační, fyziologická) fonetika...35 // 4.1 Mluvní orgány a jejich funkce ...36 // 4.2 Nervové řízení řečové činnosti...36 // 4.2.1 Řečové neurózy...37 // 4.3 Orgány podílející se na vlastní artikulaci ...37 // 4.3.1 Ústrojí dýchací (respirační)...37 // 4.3.2 Ústrojí hlasové (fonační)...38 // 4.3.2.1 Péče o hlas...41 // 4.3.3 Ústrojí modifikující...41 // 4.3.3.1 Elementrátní diferenciace zvuků řeči...43 // 4.3.3.2 Aktivní a pasivní mluvní orgány...44 // 4.3.3.2.1 Aktivní mluvní orgány...44 // 4.3.3.2.1 Artikulace vokálů...46 // 4.3.3.2.2 Artikulace konsonantů ...47 // 3 // 4.3.3.2.2 Pasivní mluvní orgány ...49 // 4.4 Relevance artikulačních rysů hlásek...50 // 4.5 Vady výslovnosti...51 // 4.6 Metody poznávání artikulace...51 // 5 Akustická a auditívni fonetika...55 // 5.1 Základní fyzikální vlastnosti zvuku...55 // 5.2 Akustické vlastnosti lidské řeči...
57 // 5.3 Typy hlásek z akustického hlediska ...58 // 5.3.1 Vokalické zvuky ...59 // 5.3.1.1 Diferenciace jednoduchých vokálů...59 // 5.3.1.2 Dvojhláska (diftong) ...61 // 5.3.2 Hlásky se zvláštní formantovou strukturou ...62 // 5.3.2.1 Glide (souhláska klouzavá)...62 // 5.3.2.2 Sonory...63 // 5.3.3 Hlásky šumové...63 // 5.3.2.1 Typy šumů tvořících konsonant...64 // 5.3.2.2 Další akustické vlastnosti konsonantů...64 // 5.3.2.3 Modifikace akustické charakteristiky ...65 // 5.4 Akustické vlastnosti souvislé řeči...66 // 5.5 Eufonie ...66 // 5.6 Percepce a porozumění řeči ...67 // 5.6.1 Slyšení řeči...67 // 5.6.2 Porozumění řeči ...68 // 5.7 Metody zkoumání akustické stránky řeči...69 // 6 Zvuková stavba souvislé řeči...71 // 6.1 Prostředky modulace souvislé řeči ...71 // 6.2 Formy modulace souvislé řeči...73 // 6.2.1 Slovní přízvuk (akcent)...73 // 6.2.2 Větný přízvuk...73 // 6.2.3 Důraz...74 // 6.2.4 Intonace...74 // 6.2.5 Emfáze ...74 // 6.3 Členění souvislé řeči...75 // 4 // 6.3.1 Promluva ... 75 // 6.3.2 Výpověď... 76 // 6.3.3 Výpovědní úsek...16 // 6.3.4 Slovo jako zvuková jednotka ... 16 // 6.3.5 Takt... 16 // 6.3.6 Slabika...78 // 6.3.6.1 Vlastnosti formující slabiku...78 // 6.3.6.2 Stavba slabiky ...79 // 6.4 Změny realizací v souvislé řeči...79 // 6.4.1 Typy změn realizací ...80 // 6.4.2 Jednotlivé změny...81 // 6.4.2.1 Změny asimilaění...81 // 6.4.2.2 Ostatní změny...82
7 Základní pojmy z fonologie...85 // 7.1 Fenologický relevantní zvukové jevy...87 // 7.2 Zvuková realizace fonému - alofony; jiné realizace ...89 // 7.2.1 Typy alofonů ...89 // 7.3 Foném jako jednotka systému...91 // 7.3.1 Inventář fonémů (paradigma fenologického systému)...91 // 7.3.2 Vztahy mezi fonémy ...93 // 7.3.2.1 Společný srovnávací základ...93 // 7.3.2.2 Diferenciační příznak...94 // 7.3.2.3 Počet členů protikladu...95 // 7.3.2.4 Opozice ve vzájemném vztahu...95 // 7.3.2.5 Opozice stálá a neutralizovatelná...95 // 7.3.3 Korelace ...96 // 7.3.4 Fonologické podsystémy jazyka ...96 // 7.3.5 Zapojení fonémů do systému ...97 // 7.4 Delimitativní signály z fenologického hlediska...97 // 7.5 Kombinatorika fonémů (fenologická syntagmatika)...99 // 7.5.1 Slabika z fonologického hlediska...99 // 7.5.2 Obsazení jádra a svahů slabiky fonémy ...99 // 7.5.3 Fonologická stavba vyšších jednotek...100 // 5 // 7.6 Morfonologie...101 // 7.7 Subfonematická fonologie ...102 // 7.7.1 Soubor distinktivních příznaků fonémů...104 // 7.7.2 Využití distinktivních rysů pro popis jazyka ...106 // 7.8 Suprasegmentální fonologické jevy...107 // 7.9 Fonologická struktura jazyka a pravopis. Fonologická transkripce ...108 // 7.9.1 Zásady fonologické transkripce ...109 // 8 Fonémy současné češtiny a jejich realizace...113 // 8.1 Podsystém českých vokalických fonémů...114 // 8.1.1 Inventář vokalických fonémů ...114
// 8.1.2 Vztahy mezi vokalickými fonémy...114 // 8.1.3 Artikulace českých monoftongů ...115 // 8.1.4 Akustika českých monoftongů...117 // 8.1.5 Realizace jednoduchých vokalických fonémů...119 // 8.1.5.1 Fonémy/a/,/á/ ...119 // 8.1.5.2 Fonémy/e/,/é/ ...119 // 8.1.5.3 Fonémy/i/,/i/...120 // 8.1.5.4 Fonémy/?/,/?/...120 // 8.1.5.5 Fonémy/u/,/u/...121 // 8.1.6 Dvojhlásky (diftongy) /ou/, /au/, /eu/...121 // 8.1.7 Vokalické zvuky, které nejsou realizací žádného fonému...122 // 8.1.8 Ortoepické poznámky ...122 // 8.2 Podsystém českých konsonantických fonémů ...122 // 8.2.1 Inventář konsonantických fonémů češtiny...122 // 8.2.2 Vztahy mezi konsonantickými fonémy ...123 // 8.2.3 Artikulace konsonantů ...125 // 8.2.4 Akustika konsonantů a jejich sluchové hodnocení ...126 // 8.2.5 Realizace konsonantických fonémů...129 // 8.2.5.1 Okluzivy (závěrové souhlásky) ...129 // 8.2.5.1.1 Okluzivy labiální (bilabiální) - // realizace fonémů /p/, /b/, /m/...129 // 8.2.5.1.2 Okluzivy alveolárni (praealveolámí) - // realizace fonémů /t/, /d/, /??...130 // 6 // 8.2.5.1.3 Okluzivy palatální (prepalatální) - // realizace fonémů /ť/, /ď/, /ň/ ...132 // 8.2.5.1.4 Okluzivy velámí - realizace fonémů /k/, /g/...133 // 8.2.5.1.5 Okluziva laryngální (glottální)...134 // 8.2.5.2 Semiokluzivy (souhlásky polozávěrové) ...134 // 8.2.5.2.1 Prealveolámí semiokluzivy - realizace fonémů /?/, /3/ ...135 // 8.2.5.2.2 Postalveolámí
semiokluzivy - realizace fonémů /6/, /3/...136 // 8.2.5.3 Konstriktivy (úžinové souhlásky) ...137 // 8.2.5.3.1 Středové (centrální) konstriktivy ...138 // 8.2.5.3.1.1 Konstriktivy labiodentální - realizace fonémů /f, v/ ... 138 // 8.2.5.3.1.2 Konstriktivy prealveolámí - realizace fonémů /s/, ? .. 139 // 8.2.5.3.1.3 Konstriktivy postalveolámí - realizace fonémů /š/, Izl 140 // 8.2.5.3.1.4 Konstriktiva palatální - realizace fonému /j/...141 // 8.2.5.3.1.5 Konstriktivy velámí - realizace fonému hd ...142 // 8.2.5.3.1.6 Konstriktiva laryngální - realizace fonému /h/ ...142 // 8.2.5.3.2 Konstriktiva boková (laterální) - realizace fonému /1/ ...143 // 8.2.5.3.3 Konstriktivy kmitavé (vibranty) - realizace fonémů /?/, lil.144 // 8.2.5.3.3.1 Foném /?/ a jeho realizace...145 // 8.2.5.3.3.1 Foném lil a jeho realizace...146 // 8.2.6 Ortoepické poznámky ...147 // 8.3 Realizace předělů...147 // 8.4 Frekvence fonémů ...147 // 9 Fonické prostředky souvislé řeči a jejich využití v češtině...149 // 9.1 Pauza...149 // 9.2 Intonace...149 // 9.3 Větný přízvuk ...152 // 9.4 Slovní přízvuk (přízvuk taktový) ...153 // 9.4.1 Umístění přízvuku v souvislé řeči...153 // 9.4.2 Zásady spisovného přizvukování ...155 // 9.5 Takt v češtině...!...155 // 9.6 Řečové tempo ...156 // 9.7 Využití prozodických prostředků při členění promluvy...156 // 10 Zákonitosti spojování fonémů v češtině a výběru jejich alofonů
.. 157 // 7 // 10.1 Slabika v češtině ...157 // 10.2 Slovo ...160 // 10.3 Členění zvuku řeči; předěly a jejich vyjadřování ...161 // 10.3.2 Realizace fonémů v různých pozicích ...162 // 10.3.2.1 Realizace fonémů po pauze ...162 // 10.3.2.2 Realizace fonémů před pauzou...162 // 10.3.2.3 Realizace fonémů v úseku mezi dvěma terminálními předěly ...163 // 10.3.2.3.1 Spojení dvou vokalických fonémů ...163 // 10.3.2.3.2 Spojení vokalického a konsonantického fonému...164 // 10.3.2.3.3 Spojení konsonantického a vokalického fonému...164 // 10.3.2.3.4 Spojení konsonantických fonémů...165 // 10.3.2.3.4.1 Asimilace znělosti ...165 // 10.3.2.3.4.2 Artikulační asimilace...168 // 10.3.2.3.4.3 Zjednodušování souhláskových skupin...170 // 10.3.3 Realizace fonémů v místech předělů - shrnutí ...171 // 11 Zásady kultivované výslovnosti současné češtiny. Ortoepie...172 // 11.1 Obsah ortoepie a ortofonie...173 // 11.2 Příprava materiálů orientujících ve spisovnosti ...176 // 11.3 Obecné zásady výslovnosti přejatých slov ...178 // 11.4 Výslovnost vlastních jmen...180 // 11.5 Konkrétní ortoepické zásady ...180 // 11.5 Ortofonie...181 // 11.5.1 Obměny znění hlásek vyplývající z regionálního rozčlenění češtiny..181 // 11.5.2 Obměny hlásek způsobené nepečlivostí ...182 // 11.6 Ortoepie - kultivovaná výslovnost úseků mluvy...182 // 11.6.1 Výslovnostní jevy, které nečiní Čechům potíže ...182
// 11.6.2 Ortoepické problémy při spojování hlásek ...183 // 11.7 Zvukové členění souvislé řeči a frázování...187 // 11.7.1 Přizvukováni ...187 // 11.7.2 Intonace...189 // 11.7.3 Frázování...189 // 11.8 Materiály orientující ve spisovné výslovnosti...189 // 12 Literatura...191 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC