Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.8) Půjčeno:79x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1999
191 s.,[20] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-210-2027-X (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, mapy na příloze, úvod, resumé německy, seznam zkratek
Bibliografie: s. 173-190
Onomastika - učebnice vysokošk.
000112531
1.0 Onomastika jako vedecký obor, podstata vlastních jmen, // propriální sféra jazyka ...11 // 1.1 Vlastní jméno jako výsledek interakce ...12 // 1.1.1 Rovina objektů, jevů a vztahů (tzv. onymický objekt) ...12 // A. Objekty jednodenotátové (singulativní) ...13 // B. Objekty vícedenotátové (komplexní): heterogenní, homogenní ...13 // 1.1.1.1 Zájem nelingvistických disciplín ...15 // 1.1.1.2 Dělení onomastiky ...16 // 1.1.1.3 Jiná kritéria třídění vlastních jmen ...16 // A. Jména přímá a nepřímá ...16 // B. Jména předložková a nepředložková ...18 // C. Jména primární a sekundární ...18 // D. Jména topografická a kulturní ...19 // 1.1.2 Rovina faktů jazykové povahy ...19 // 1.1.3 Rovina faktů komunikační povahy ...20 // 1.2 Moment vzniku a moment užívání proprii ...20 // 1.2.1 Moment vzniku ...21 // 1.2.2 Moment užívání ...21 // 1.3 Funkční pojetí onomastiky ...22 // 1.3.1 ,Funkce’ v onomastice ...22 // 1.3.1.1 Funkce proprii ...23 // 1.3.1.2 Vztah obsah - forma - funkce ...26 // 1.3.1.3 Rovina obecně propriální, rovina distinktivních rysů ...27 // 1.3.1.4 Propriální příznak ...27 // 1.3.2 Paradigma funkční onomastiky ...28 // 1.3.3 Funkční opozice ...31 // 1.3.3.1 Funkce uvnitř propriální sféry ...31 // 5 // 1.3.3.1.1 Diferenciace propriálních funkcí, kategorie .propriálnosť ...32 // 1.3.3.2 Důsledek pro pojetí propriálního systému ...32 // 1.3.4 Proprium jako znak, propriální systém ...33 // 1.3.5 Fungování propni a jazyková kultura a politika ...34 // 1.4 Dynamičnost a procesuálnost v propriální sféře a jejím systému ...34 // 1.4.1 Dvojí aspekt ...34 // 1.4.2 Propriálně pojmenovací akt ...35 // 1.4.3 Propriálně pojmenovací motiv, vztahové modely ...36 // 1.4.4 Význam modelového pojetí ...49 // 1.4.5 Definice onomastiky ...50 // 1.4.6 Pojem ,onymie‘, dva aspekty ...51 //
1.5 Apelatívni a propriální sféra jazyka ...53 // 1.5.1 Vzájemný vztah ...53 // 1.5.2 Přechodný pás ...54 // 1.5.3 Fundující povaha vztahu ...54 // 1.5.3.1 Proprializace ...55 // 1.5.3.2 Apelativizace ...55 // 1.5.3.3 Transonymizace ...56 // 1.5.4 Důsledek pro onomastickou práci ...56 // 1.6 Geneze onymie ...57 // 1.7 Komponenty onomastické práce ...59 // 1.7.1 Metodologický aspekt ...59 // 1.7.2 Materiálová báze ...61 // 1.7.3 Prameny onymie ...63 // 1.7.3.1 Nářeční podoby proprii ...64 // 1.7.3.2 Etnografická fakta ...64 // 1.7.3.3 Fakta historická a kulturně historická ...65 // 1.7.3.4 Patrocinia ...65 // 1.7.4 Teoretická východiska ...66 // 67 // 2.0 Interpretace onymie // 2.1 Fixace, její druhy ...68 // 2.1.1 Fixace ...68 // 2.1.2 Síť onymických objektů a areál propni ...68 // 2.1.3 Vztah fixace a lokalizace ...69 // 2.1.4 Druhy fixace ...70 // 2.1.4.1 Fixace objektově systémová ...70 // a) geograficky prostorová ...70 // b) sociálně prostorová ...70 // c) ekonomicky (kulturně) prostorová ...70 // 2.1.4.2 Fixace jazykově systémová ...71 // 2.2 Struktura zakotvení v propriální sféře jazyka ...71 // 2.2.1 Plán onymických objektů ...72 // 2.2.2 Plán propriálně pojmenovacích motivů ...72 // 2.2.3 Plán jazykových prostředků ...72 // 2.2.4 Plán společenské komunikace ...73 // 2.2.5 Metodologický důsledek ...73 // 2.3 Aspekty těchto plánů ...74 // 2.3.1 Časové (temporální) aspekty ...75 // 2.3.1.1 Chronologické hodnoty ...75 // 2.3.1.2 Vývojové procesy, tzv. etymologické onomastika ...76 // 2.3.1.3 Propriální vrstvy ...78 // a) propriální vrstva ...78 // b) ,makrotyp‘ ...80 // c) ,malý typ‘ (,mikrotyp‘), propriálně pojmenovací model ...81 //
2.3.2 Areálové aspekty ...82 // 2.3.2.1 Areálovost toponymie, její interpretace ...82 // 2.3.2.2 Propriální jádro ...84 // 2.3.2.3 Druhy propriálních jader ...86 // a) výchozí jádro ...86 // b) mladší jádro ...86 // c) systémový prostor ...87 // d) centrum a periferie, stálost a proměnnost ...87 // 2.3.2.4 Propriální areál ...91 // 2.3.3 Rekonstrukční a rekurzní aspekty ...92 // 2.3.3.1 Onomastická rekonstrukce ...92 // 2.3.3.2 Onomastický rekurz ...95 // 2.3.4 Sociálně prestižní aspekty ...100 // 2.3.4.1 Vhodnost, záměrnost, módnost ...100 // 2.3.4.2 Noremnost, onymická norma ...103 // 2.3.4.3 Verifikační procesy ...106 // 2.3.5 Propriálně variační procesy ...106 // 2.3.5.1 Propriálně pojmenovací varianty ...106 // 2.3.5.2 Propriálně komunikační varianty ...109 // a) plán jazykového média ...109 // b) plán hodnotových kvalifikátorů ...111 // c) plán propriálních funkcí ...113 // 2.3.6 Kvantifikující aspekty ...114 // 2.3.6.1 Produktivita ...114 // 2.3.6.2 Frekvence ...114 // 2.3.6.3 Hustota výskytu ...115 // 2.3.6.4TZV. onymická křivka ...116 // 2.3.7 Závěr kapitoly 2.0 ...119 // 3.0 Onomastika a některé jiné jazykovědné obory ...121 // 3.1 ? vymezení onomastické gramatiky ...121 // 3.1 0 Úvod ...121 // 3.1.1 Příčiny absence onomastické gramatiky ...122 // 3.1.1.1 Popis v kontextu s apelati vy ...122 // 3.1.1.2 Příčiny interně onomastické ...122 // 3.1.1.3 Předpoklady definování onomastické gramatiky ...123 // 8 // 3.1.2 Pojem ,onomastická gramatika1, význam tří kategorií ...123 // 3.1.2.1 Jazykový plán proprii ...124 // 3.1.2.2 Propriální sémantika ...124 // 3.1.2.3 Propriální funkce v komunikaci ...125 // 3.1.3 Vztahk pojmu gramatika. Trojí vymezení ...125 // 3.1.4 Definice, závěr ...126 //
3.2 Onomastická lexikografie ...127 // 3.2.0 Úvod ...127 // 3.2.1 Základní vymezení ...128 // 3.2.2 Onymický obsah, onymický objekt ...129 // 3.2.3 Problematika onymického hesla ...129 // 3.2.3.1 Onymické heslo ...130 // 3.2.3.2 Vztah .onymický objekt - proprium - heslo1 ...131 // A. Postup od kategorie .objekt1 ...132 // B. Postup od kategorie jméno1 ...133 // 3.2.3.3 Typy hesel ...134 // 3.2.4 Druhy onymických slovníků ...135 // 3.2.4.1 Katalogy (kartotéky) ...136 // 3.2.4.2 Rejstříky (indexy), hesláře ...136 // 3.2.4.3 Slovníky vlastních jmen (onomastikony), jejich druhy ...137 // 3.2.5 Materiálová báze ...138 // 3.2.5.1 Závislost na pramenech ...139 // 3.2.5.2 Nářeční varianty ...140 // 3.2.5.3 Kategorie četnosti ...140 // 3.2.6 Problematika výkladu proprii ...141 // 3.2.6.1 Klasifikace materiálu ...141 // 3.2.6.2 Vztah k etymologickým výkladům ...142 // 3.2.6.3 Onomastické pojetí výkladů ...143 // 3.2.6.4 Ucelený pohled ...144 // 3.2.7 Závěr ...144 // 3.2.8 Přehled nejvýznamnějších děl lexikografického zpracování onymie češtiny.144 // 3.3 Vztah onomastiky a dialektologie ...148 // 3.3.1 Základní rozdíl ...148 // 3.3.2 Rozdíl v pojetí kategorií,význam1, .systémová determinace1 ...149 // 3.3.3 Plurál proprii a plurál apelativ ...149 // 3.3.3.1 Důsledek pro metodologii výzkumu a interpretace ...150 // 3.3.4 Různost cílů ...150 // 3.3.4.1 Pohled dialektologie ...150 // 3.3.4.2 Pohled onomastiky ...151 // 3.3.5 Metoda jazykového zeměpisu ...152 // 3.3.5.1 Areálový pnznak jazykových jevů ...153 // 3.3.5.2 Areál v onymii, dvojí chápání: ...154 // 3.3.5.2.1 jako zeměpisně vymezitelné území ...154 // 3.3.5.2.2 jako suma proprii ...155 // 3.3.5.3 Hlavní rozdíly mezi areálem onymickým a dialektovým ...155 // 3.3.5.4 Závěry o onymických areálech ...158 // 3.3.6 Závěr kapitoly 3.3 ...159 //
4.0 Náplň a vnitřní členění onomastiky ...161 // 5.0 Zusammenfassung ...171 // 6.0 Seznam zkratek a literatury, mapy ...173 // 6.1 Seznam zkratek ...173 // 6.2 Seznam použité literatury ...173 // 6.3 Mapové přílohy ...190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC