Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:39x 
BK
Praha : ISV, 1995
189 s.

ISBN 80-85866-07-2 (brož.)
Knihovnictví
Bibliografie: s. 182-189.
Bibliopedagogika - učebnice vysokošk.
000112688
5 V Y M EZEN Í PŘ ED M ĚTU B 1B L10PED A G 0G 1K Y V ztah bib lio p cd ag o g ik y k p cd a g o g ic k o -p sy c h o lo g ic k ý m disciplinám A plikace poznatků z o b ecn é p sy c h o lo g ie A plikace poznatků z v ývojové p sy c h o lo g ie A p lik a ce p oznatků z pedag o g ick é p sy ch o lo g ie A plikace p oznatků ze sociální p sy c h o lo g ie A plikace p oznatků z pedagogiky V ztah b ib lio p sy ch o lo g ic a b ib lio p cd a g o g ik y V ztah b ib lio p ed a g o g ik y k sociologii A plikace poznatků o m a lý ch so c iáln ích skupin ách A plikace v ý zk u m n ý ch m etod pro č te n á řsk é v ý zk u m y V ý v o jo v é tend en ce bib lio p ed ag o g ik y 7 8 // 10 10 // 12 // // 6 // // 13 15 17 19 // 21 // // 27 // // P S Y C H O L O G IE Č T E N Á Ř E P roces člení P sychologické a fyzio lo g ick é asp ek ty p ro c e su čteni Č teni ja k o cvik Č tenářské náv y k y P oruchy čtení O so b n o st čtenáře V ývoj čtenářského zájm u P ro ces so cializace a k u ltiv ac e je d in c e P ůsobení četby Ú činky četby B iblioterapie Ú loha četby v životě h a n d ica p o v an é h o člo v čk a Ú loha četby v p ro fe sio n á ln í o rien taci P sychologie práce // // 32 34 36 37 40 44 50 52 55 57 59 61 67 73 77 // // \f3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 // // B IB L IO P S Y C H O L O G IE V znik b ib lio p sy ch o lo g ie ja k o n auky o v ztazích m ezi a u to rem , literárním d ílem a čtenářem R u b ak in o v o pojetí
biblio p sy ch o lo g ie P řijím ání a k ritik a R u b ak in o v y biblio p sy ch o lo g ie B iblio p sy ch o lo g ick c "školy" P řehled n ěk terý ch našich čten ářsk ý ch výzkum ů po 2. světové válce // // 81 81 83 88 93 96 // // 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.3.1 4.3.2 // // P E D A G O G IK A Č T E N Á Ř E P ře d m ět ped ag o g ik y čten áře V ý c h o v a a v zd ěláv án í dětí a m ládeže V ý ch o v a a v zdělávání d o sp ělý ch A p lik a ce p ed agogických p rin cip ů a d id a k tic k ý ch zásad v práci kniho v n ík a V ý ch o v a četbou a v ý c h o v a k četbě S tru č n á c h a rak te ristik a v ě k o v ý c h stupňů I - IV S tru č n á c h a rak te ristik a v ěk o v ý c h stu p ň ů V - V i l i S tru č n á c h a ra k te ristik a v ěk o v ý c h stupňů IX - X II Č e tb a starých lidí In fo rm atick á v ý c h o v a In fo rm atick á v ý c h o v a dětí a m ládeže in fo rm atick á v ý c h o v a d o sp ělý ch // // 100 100 101 105 113 117 120 123 129 131 135 136 143 // // 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.2 5.2.1 // // M E T O D IK A P R Á C E S E Č T E N Á Ř I V K N IH O V N Á C H D iferenciální h led isk o v práci s e čtenáři K ate g o rie podle v ěk u čten ářů K ategorie podle stu p n ě do sažen éh o v zd ělán í K ate g o rie podle pro fese K ate g o rie podle z á jm o v ý c h oblastí K ate g o rie podle so c iáln ích sk u p in D
iferenciace k n ih o v n ic k ý ch slu ž e b d ětem a m lád eži M eto d y ind iv id u áln íh o p ů sobení n a čten áře R o z h o v o r se čtenářem // // 145 146 148 149 149 150 150 151 153 153 // // \f5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5 .2 .1 0 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5 .3 .6 5 .3 .7 5.3.8 5 .3 .9 5 .3 .1 0 5.3.11 5 .3 .1 2 5.4 // // Ř ízeni č e tb y In d iv id u á ln í p lán č e tb y Č ten á řsk é listy V ý p ů jčn í slu žb y A d resn í in fo rm ac e B ib lio g rafick o -in fo rm ač n i slu žb a K n ih o v n ic k o -b ib lio g rafick á p říp ra v a K o n zu ltač n í slu žb a R e p ro g ra fic k é slu ž b y M eto d y sk u p in o v é h o p ůsobení n a čten áře E x k u rz e P ře d čítán í B esed a D isk u se V y p rá v čn i a v ýklad P ře d n ášk a L iterární v ečer, m atin é, pásm o L ek c e k n ih o v n ic k o -b ib lio g rafic k é p říp rav y Č ten á řsk é k o n feren c e Z áb a v n é form y p rác e P ráce s ak tiv isty N á z o rn á p ro p ag a ce v knihovnách P e rsp e k tiv a rozv o je knihov n ick ý ch slu žeb // // 154 155 156 157 158 160 162 163 164 165 166 166 167 169 169 170 172 172 174 174 175 176 178 // // Z ávčr L ite ra tu ra // // 181 182 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC