Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:6x 
BK
Dotisk 1. vyd.
Praha : Karolinum, 2003
160 s.

ISBN 80-246-0428-0 (brož.)
"Učební texty pro vysokoškolský studijní program ošetřovatelství" -- Titulní list
Bibliografie na s. 139-141
Ošetřovatelství - učebnice vysokošk.
000112695
OBSAH II. díl // 7. CELKOVÉ ŘÍZENÍ A KONTROLA KVALITY PÉČE... 5 // 7.1 Průmyslový model řízení kvality strategie TQM, CQI ... 7 // 7.2 Zdravotnické služby zaměřené na potřeby občanů... 9 // 7.3 Multidisciplinární spolupráce ... K // 7.4 Zvyšování kvality - primární zdroj snižování nákladů ...-...-. 14 // 7.5 Systémový rámec zajištění kvality péče (TQM, CQI)... 15 // 7.6 Nástroje zajištění a měření kvality... 16 // 7.7 Metody měření kvality a kontrolní činnost... 17 // 7.7.1 Metody měřeni kvality a kontrolní činnost na úrovni přímé péče...-...-... 17 // 7.7.2 Metody měření kvality a kontrolní činnost na střední úrovni (v organizaci, zařízení) - -...-... 18 // 7.7.3 Metoda celkového auditu ... -...-... 18 // 7.8 Jak začít s kontrolou a řízením kvality... 23 // 7.8.1 Některé prvky řízení kvality péče ve Velké Británii... 24 // 7.9 Rozpočet jako nástroj řízení ošetřovatelské péče... 25 // 7.9.1 Koncepce rozpočtu... 25 // 7.9.2 Rozpočet pro materiální a neinvestiční náklady...-... 30 // 7.9.3 Personální rozpočet pro ošetřovatelskou péči ... 31 // 7.9.4 Faktory, které ovlivňují tvorbu personálního rozpočtu...-... -. 32 // 7.10 Standardy profesionální výkonnosti ... 38 // 8. STANDARDY PROCESU A VÝSLEDKU V PŘÍMÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI... 45 // 8.1 Metodika tvorby standardů pro jednotlivé ošetřovatelské intervence ... 46 // 8.2 Východiska pro kvalitní
všeobecnou péči o zdraví... 55 // 8.3 Etiopatogeneze poruch zdraví... 55 // 8.4 Rogersovská psychoterapie jako součást všeobecné ošetřovatelské péče... 57 // 8.5 Psychoterapeutický proces v péči o člověka... 59 // 8.6 Standardy všeobecné péče ... 61 // I. VNlMÁNl ZDRAVÍ, AKTIVITY K UDRŽENÍ ZDRAVÍ // Riziko infekce... 62 // Riziko zranění, poškození ... -... 63 // II. VÝŽIVA, METABOLISMUS // Změna výživy: více, než je tělesná potřeba ... 65 // Změna výživy: méně, než je tělesná potřeba... 66 // Změny na sliznici dutiny ústní... 68 // Riziko narušení kožní integrity... 69 // Riziko změny tělesné teploty ... 71 // III. VYLUČOVÁNI // Obstipace... 72 // Diarhea ... 73 // Změna způsobu vylučování moče ... -... 74 // IV. AKTIVITA, CVIČENI // Riziko netolerance aktivity ...-... 75 // Snížení (porucha) tělesné pohyblivosti ... -... 76 // V. SPÁNEK, ODPOČINEK // Porucha spánku... 78 // VI. VNÍMÁNÍ, POZNÁVÁNÍ // Bolest ... 80 // Nedostatek informací (specifických znalostí a dovedností) ...-... 81 // Změna myšlenkových procesů... 82 // 3 // Dezorieniace... 83 // Neschopnost adekvátního rozhodování... 85 // VII. SEBEPOJETÍ, SEBEÜCTA // Úzkost... 86 // Mírná úzkost... 87 // Střední úzkost... 88 // Silná úzkost... 89 // Panika... 90 // Beznaděje... 90 // Porucha vnímání tělesného vzhledu... 93 // Porucha sebeúcty... 94 // Porucha osobní identity... 95 // VIII. PLNĚNI ROLI. MEZILIDSKÉ
VZTAHY // Reaktivní smutek (dysfunkční prožívání smutku) ... 97 // Porucha v plnění rolí... 98 // Riziko násilí: zaměřené na sebe - suicidální pokus... 99 // Riziko násilí: zaměřené na jiné osoby (nadměrné nepřátelství nebo agresivní (násilné) chování)... 101 // Porucha sociální interakce... 103 // Manipulative chování... 103 // Vynucující chování...-...-... 105 // Uzavřené chování... -... 106 // Závislé chování ...-... -...-... 107 // x. stres. Zátěžové situace, jejich zvládání, tolerance // Porucha adaptace... 109 // XI. VlRA. PŘESVĚDČENI - ŽIVOTNI HODNOTY // Stav duchovní tísně (nouze lidské duše) ... 111 // 8.7 Standardy péče o pacienty se speciálními potřebami ... 113 // Celková před-operační péče/edukace pacienta...-... 113 // Péče na pooperačním pokoji... 115 // Péče o klienty/pacienty v pokročilém věku a ve stáří... 118 // Normální změny během procesu stárnutí...-... 118 // Péče o umírajícího klienta/pacienta... 121 // Sebeposouzení a intervence k zajištění adekvátních postojů sestry ... 121 // Zhodnocení rodiny/ošetřovatelské intervence... 121 // Zhodnocení pacienta/ošetřovatelské intervence... 122 // Enterální výživa sondami... -...-... 124 // Péče o centrální venózní vstupy... 132 // SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY... 139 // PŘÍLOHY II // 1. STANDARDY PROFESIONÁLNÍ VÝKONNOSTI... 145 // 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA, TÉMATA, NÁMĚTY
A OBLASTI PRO KLINICKÉ NEBO CELKOVÉ AUDITY... 149 // 3. UKAZATELÉ KVALITY (ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO AUDITY) V NĚKTERÝCH OBLASTECH OŠETŘOVATELSKÉ PÉCE... 151 // 4. KRITÉRIA PRO PŘIJETI DOSPĚLÝCH KLIENTŮ NA LŮŽKA AKUTNÍ PÉCE... 157 // 5. KRITÉRIA PRO PROPUSTĚNf (KRITÉRIA PRO DALŠÍ POBYT) DOSPĚLÝCH KLIENTŮ // Z LŮŽEK AKUTNÍ PÉCE... 159 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC