Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

základy empirického vyzkumu pedagogickych jevu (@@20120725-10:53:40@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(24.8) Půjčeno:496x 
BK
Brno : Paido, 2000
207 s. : il.

objednat
ISBN 80-85931-79-6 (brož.)
Edice pedagogické literatury
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny
Obsahuje tabulky, fotografie, úvod, přílohy, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 200-207
Výzkumy pedagogické - metody - učebnice vysokošk.
000112843
OBSAH // ÚVOD...9 // 1. CO JETO VÝZKUM...11 // 1.1 VÝZKUM - KDO A PROČ...12 // 1.2 PŘÍPRAVA A ORGANIZACE VÝZKUMU...13 // 1.2.1 Etapy výzkumu...1.3 // 2. INFORMAČNÍ PŘÍPRAVA VÝZKUMU...16 // 3. VÝZKUMNÝ PROBLÉM...24 // 3.1 TŘI TYPY VÝZKUMNÝCH PROBLÉMŮ...26’ // 3.2 JAZYKOVÁ FORMA VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU...29 // 3.3 DEFINOVÁNÍ HLAVNÍCH POJMŮ...29 // 4. DVĚ ORIENTACE: // KVANTITATIVNĚ A KVALITATIVNĚ ORIENTOVANÝ VÝZKUM.31 // 4.1 KOŘENY KVANTITATIVNÉ A KVALITATIVNĚ // ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU...33 // 4.2 PROHKLADNOST ČI KOMPLEMENTARITA KVANTITATIVNĚ // A KVALITATIVNĚ ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU?...34 // A. KVANTITATIVNÉ ORIENTOVANÝ VÝZKUM...47 // 5. PROMĚNNÉ...48 // 6. HYPOTÉZY...50 // 6.1 VZNIK HYPOTÉZ...50 // 6.2 FORMULOVÁNÍ HYPOTÉZ...52 // 6.3 VÍCE HYPOTÉZ...55 // 7. VÝZKUMNÝ SOUBOR...59 // 7.1 NÁHODNÝ VÝBĚR...60 // 7.2 JAK DÉLAT NÁHODNÝ VÝBÉR?...61 // 7.3 STRATIFIKOVANÝ VÝBÉR...62 // 7.4 MECHANICKÝ VÝBĚR...63 // 7.5ZÁMĚRNÝ VÝBĚR...64 // 7.6 ROZSAH VÝBĚROVÉHO SOUBORU...66 // 8. VSTUP DO TERÉNU...68 // 8.1 PŘED VÝZKUM...69 // 9. VÝZKUMNÉ METODY...70 // 10. VALIDITA A RELLABILITA VÝZKUMNÉHO NÁSTROJE...71 // 10.1 VALIDITA...71 // 10.1.1 Obsahová validita...71 // 10.1.2 Konstruktová validita...72 // 10.1.3 Kriteriální validita...72 // 10.1.3.1 Souběžná validita...72 // 10.1.3.2 Predikční validita...73 // 10.2 INTERNÍ A EXTERNÍ VALIDITA...73 // 10.3 RELIABILITA...73 // 10.3.1 Opakování měření...73
// 10.3.2 Ekvivalentní formy výzkumněho nástroje...74 // 10.3.3 Vnitřní konzistence...74 // 10.3.4 Shoda mezi posuzovateli...74 // 11. POZOROVÁNÍ...76 // 11.1 POZOROVACÍ SYSTÉMY...77 // 11.2 CO SE POZORUJE?...77 // 11.3 PRŮBĚH POZOROVÁNÍ...78 // 11.4 ZAZNAMENÁVÁNÍ TRVÁNÍ KATEGORIÍ...79 // 11.5 ZAZNAMENÁVÁNÍ VÝSKYTU KATEGORIÍ...80 // 11.6 VYHODNOCOVÁNÍ VÝSKYTU KATEGORIÍ...81 // 11.7 ZÁCVIK POZOROVATELE...84 // 11.8 RELIABILITA KATEGORIÁLNÍCH POZOROVACÍCH SYSTÉMŮ .. 85 // 11.9 ZÁVĚR ? POUŽÍVÁNÍ STRUKTUROVANÉHO POZOROVÁNÍ...86 // 11.10 ZÁZNAM POZOROVÁNÍ...86 // 12. ŠKÁLOVÁNÍ...88 // 12.1 TVORBA BIPOLÁRNÍCH ŠKÁL...91 // 12.2 LIKERTOVY ŠKÁLY...92 // 12.3 RELIABILITA ŠKÁL...94 // 12.4 VALIDITA ŠKÁL...95 // 12.5 VYHODNOCOVÁNÍ ŠKÁL...% // 13. DOTAZNÍK...99 // 13.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE...99 // 13.2 CÍL DOTAZNÍKU...99 // 13.3 STRUKTURA DOTAZNÍKU...99 // 13.4 JAK TVOŘIT OTÁZKY DO DOTAZNÍKU...100 // 13.4.1 Typy otázek...102 // 13.4.2 Uzavřeně otázky...102 // 13.4.3 Otevřeně otázky...103 // 13.4.4 Polouzavřeně otázky...104 // 13.4.5 Škálovaně otázky...104 // 13.4.6 Variabilita typů otázek...105 // 13.5 VALIDITA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ OTÁZEK...105 // 13.6 RELIABILITA DOTAZNÍKU...106 // 6 // 13.7 DÉLKA DOTAZNÍKU...107 // 13.8 NÁVRATNOST...107 // 13.9 PRŮVODNÍ DOPIS...108 // 14. INTERVIEW... 110 // 14.1 DRUHY INTERVIEW...111 // 14.2 PROSTŘEDÍ PRO INTERVIEW...111 // 14.3 NÁCVIK DOVEDNOSTÍ PRO INTERVIEW...112
// 14.4 PRŮBĚH INTERVIEW...112 // 14.5 VYHODNOCOVÁNÍ ODPOVĚDÍ...114 // 14.6 CELKOVÉ HODNOCENÍ INTERVIEW...114 // 15. OBSAHOVÁ ANALÝZA TEXTU... 117 // 15.1 KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÁ ANALÝZA...117 // 15.2 POSTUP U OBSAHOVÉ ANALÝZY...118 // 15.3 POČÍTAČOVÁ OBSAHOVÁ ANALÝZA TEXTU...121 // 15.4 VALIDITA A RELIABILITA OBSAHOVÉ ANALÝZY TEXTU...121 // 15.5 URČOVÁNÍ OBTÍŽNOSTI UČEBNÍHO TEXTU...122 // 16. EXPERIMENT... 125 // 16.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE...125 // 16.2 MODEL EXPERIMENTU...126 // 16.3 SUBJEKTY EXPERIMENTU...128 // 16.3.1 Rovnocenné skupiny subjektů...128 // 16.3.2 Náhodný výběr subjektů pro experiment...128 // 16.4 EXPERIMENTÁLNÍ PIÁN...129 // 16.4.1 Experimentální plán s použitím pretestu a posttestu..130 // 16.4.2 Experimentální plán s použitím posttestu...130 // 16.4.3 Salomonův experimentální plán s použitím čtyř skupin.131 // 16.5 HAWTHORNSKÝ EFEKT...131 // 16.6 CELKOVÉ HODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍ METODY...133 // 17. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ...134 // 17.1 MATEMATICKO-STATISTICKÉ POSTUPY...135 // 18. INTERPRETACE ZJIŠTĚNÍ... 136 // B. KVAUTATIVNĚ ORIENTOVANÝ VÝZKUM...141 // 19. POSTUPY PŘI KVALITATIVNÍM VÝZKUMU... 142 // 19.1 VÝBÉR PŘÍPADŮ (OSOB, LOKALIT)...144 // 19.2 VSTUP DO TERÉNU...145 // 19.3 VALIDITA A RELIABILITA U KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU.146 // 20. METODY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU...148 // 21. POZOROVÁNÍ... 149 // 21.1 VZORKY UDÁLOSTÍ...149 // 21.2 TERÉNNÍ ZÁPISY...151 // 21.3 PARTICIPAČNÍ
POZOROVÁNÍ...154 // 21.3.1 Průběh participačního pozorování.../55 // 21.3.2 Analýza shromážděného materiálu...156 // 21.3.3 Forma a styl zpráv z participačního pozorování...159 // 21.4 VALIDITA A RELIABILITA PARTICIPAČNÍHO POZOROVÁNÍ...161 // 22. ETNOGRAFICKÉ INTERVIEW... 163 // 23. VÝZKUM ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU... 166 // 23.1 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY UČITELŮ...168 // PŘÍLOHY...171 // PŘÍLOHA I: ZAsady zhotovovaní protokolu vyučovací hodiny...172 // PŘÍLOHA II: Protokol z audionahrAvky vyučovací hodiny...174 // PŘÍLOHA III: Schéma analYzy struktury vyučovací hodiny...178 // PŘÍLOHA IV: ŠkAia na hodnocení podávaní a procvičování učiva...181 // PŘÍLOHA V: Škála na hodnocení otevřenosti vyučovaní...182 // PŘÍLOHA VI: Systém na pozorovaní humanistické výchovy...183 // PŘÍLOHA VII: PlANDERSťJV SYSTÉM NA POZOROVÁNÍ KOMUNIKACE VE TŘÍDĚ.186 // PŘÍLOHA VIII: Schéma na zjišťování postojů žáků // ? VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM...190 // PŘÍLOHA IX: Dotazník učitelova pojetí výchovy...191 // PŘÍLOHA X: Schéma interview se žAkem...195 // PŘÍLOHA XI: Dotazník priorit rodičů...1% // PŘÍLOHA XII: Tabulka náhodných čísel (část)...197 // PŘÍLOHA XIII: Norma bibliografické citace...198 // LITERATURA...200 // Literatura o pedagogickém výzkumu...200 // Literatura o matematické statistice...207

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC