Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : HZ Editio, 1997
193 s.

objednat
ISBN 80-86009-15-7 (brož.)
Obsahuje předmluvu, doslov, rejstřík
Bibliografie: s. 180-193
Etologie člověka - úvod - učebnice
000113077
OBSAH // I. KAPITOLA. ÚVOD DO ETOLOGIE ČLOVĚKA ... 11 // 1. I Charakteristika vědniho oboru etologie člověka ... 11 // 1.2 Vztahy etologie člověka k příbuzným oborům ...15 // 1.3 Historie etologie člověka ... 17 // 1.4 Etologické koncepce člověka ... 19 // 1.5 Odvětví etologie člověka ...22 // Doporučená literatura ... 23 // 2. KAPITOLA. VROZENÉ AUTOMATISMY A JEJICH VYBAVOVÁNÍ 24 // 2.1 Úvod ...24 // 2.2 Charakteristika a funkce vrozených automatismů ...26 // 2.3 Klíčové podněty a schémata uvolňující vrozené spouštěcí mechanismy 28 // 2.4 Supranormálni podněty ... 32 // 2.4.1 Význam supranormálních podnětů u zvířat ... 32 // 2.4.2 Supranormálni podněty u člověka ... 33 // 2.4.3 Supranormálni podněty v běžném životě člověka ... 35 // Doporučená literatura ... 37 // 3. KAPITOLA. KOMUNIKACE ŽIVOČICHŮ ... 38 // 3.1. Úvod. Vlastnosti komunikačního procesu ... 38 // 3.2. Signály vyvinuté pro vnitrodruhovou komunikaci ... 39 // 3.3. Základní charakteristika neverbálních komunikačních // prostředků člověka ... 41 // 3.3.1. Charakteristiky lidské neverbální komunikace (NVK) ... 42 // 3.3.2. Klasifikace lidské NVK ... 43 // Doporučená literatura ... 44 // 4. KAPITOLA. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE. ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY ... 45 // 4.1 Úvod ... 45 // 4.2 Optická komunikace ... 45 // 4.2.1 Obličej jako prostředek NVK ... 46 // 4.2.2 Oční kontakty (gaze behavior) ... 47 // 4.2.3 Gesta ... 49 // 4.3 Akustická komunikace ... 53 // 4.3.1 Význam mimiky a gest pro vyjádření obsahu řeči ... 53 // 4.3.2 Parakomunikace, parajazyk ... 55 // 4.3.3 Diagnostický význam neverbálních komponent řeči ... 57 // 4.3.4 Motorické projevy doprovázející řeč ... 57 // 6 // 4.4 Dotykové, kontaktní chování (taktilní komunikace) ... 57 // 4.4.1 Charakteristika, klasifikace ... 57 // 4.4.2 Ontogeneze dotykové komunikace ... 60 //
4.4.3 Funkce ruky v kontaktním chování ... 60 // 4.4.4. Dotyk formou hlazení ... 62 // 4.5 Odmítání kontaktu (bariéry) ... 63 // 4.5.1 Prostředky k vytváření bariér ... 64 // 4.5.2 Příčiny a fiinkce bariér ... 64 // 4.6 Olfaktorická komunikace ... 65 // 4.6.1 Atraktans ... 65 // 4.6.2 Identifikace, individualizace ... 66 // 4.6.3 Olfaktorické klíče při upevňování emočních vazeb ... 67 // 4.6.4 Olfaktorická komunikace a ritualizované chování ... 68 // Doporučená literatura ... 68 // 5. KAPITOLA. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE: PROSTOROVÉ CHOVÁNÍ 69 // 5.1 Úvod ... 69 // 5.2 Teritorium. Teritoriální chování ... 69 // 5.2.1 Evoluce teritoriálního chování ... 69 // 5.2.2 Teritorium u člověka ... 70 // 5.2.3 Životní prostor a teritorium ... 73 // 5.2.4 Dočasné teritorium ... 74 // 5.3 Postoje, pozice ... 78 // 5.3.1 Funkce postojů v neverbální komunikaci ... 78 // 5.3.2 Vliv vnějšího prostředí na uspořádání těla při postojích ... 78 // 5.3.3 Dynamika postojů v čase ... 80 // 5.4 Úhel frontálních rovin ... 80 // 5.5 Akce ... 81 // Doporučená literatura ... 82 // 6. KAPITOLA. MUTILAČNÍ CHOVÁNÍ A JEHO FUNKCE // V NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACI. UMĚLÉ DOPLŇKY A JEJICH KOMUNIKAČNÍ VÝZNAM ... 83 // 6.1 Úvod ... 83 // 6.2 Mutilační chování ... 83 // 6.2.1 Změny ireverzibilní ... 84 // 6.2.2 Změny reverzibilní ... 84 // 6.3 Využití oblečení a umělých doplňků v NVK ... 85 // 6.3.1 Barvy ... 85 // 6.3.2 Oblečení ... 87 // 6.3.3 Ozdoby, šperky ... 88 // Doporučená literatura ... 91 // 7 // 7. KAPITOLA. METAKOMIJNIKACE ... 92 // 7.1 Úvod ... 92 // 7.2 Evoluce metakomunikace ... 92 // 7.3 Prostředky metakomunikace u člověka ... 93 // 7.3.1 Situace, ve kterých dochází k metakomunikaci ... 94 // 7.3.2 Prostředky používané pro metakomunikaci ... 95 // 7.3.3 Komunikující subjekt ... 96 // 7.3.4 Úmyslná a neúmyslná metakomunikace ... 96 //
Doporučená literatura ... 97 // 8. KAPITOLA. RITUALIZOVANÉ CHOVÁNÍ ... 98 // 8.1 Úvod. Definice a geneze ritualizovaného chování ... 98 // 8.2 Ritualizované chování u zvířat ... 98 // 8.3 Ritualizované chování u člověka ... 99 // 8.3.1 Některé typy rituálů ... 99 // 8.3.2 Znaky ritualizovaného chování u člověka ... 101 // 8.3.3 Zvyky a rituály ... 102 // 8.3.4 Význam rituálů pro komunikaci, jejich společenská funkce ... 102 // 8.3.5 Rituály a magie. Ritualizace a umění ... 103 // Doporučená literatura ... 105 // 9. KAPITOLA. POTRAVNÍ CHOVÁNÍ ... 106 // 9.1 Úvod ... 106 // 9.2 Evoluce potravního chování člověka ... 107 // 9.3 Vrozené základy potravního chování člověka ... 109 // 9.3.1 Vrozené senzorické schopnosti ... 109 // 9.3.2 Schopnost vybírat spontánně životně nezbytné látky a regulovat jejich množství ... 110 // 9.4 Ontogeneze potravního chování člověka ... 111 // 9.4.1 Ontogeneze averzí vůči jídlům ... 112 // 9.4.2 Vývoj nutričních preferencí ... 113 // 9.5 Přínos etologie k problematice řízení příjmu potravy ... 114 // 9.5.1 Motivační stav ... 115 // 9.5.2 Apetenční fáze potravního motivačního cyklu ... 116 // 9.5.3 Konzumatorní fáze potravního chování ... 118 // 9.6 Poruchy potravního chování člověka ... 120 // Doporučená literatura ... 120 // 10. KAPITOLA. ONTOGENEZE CHOVÁNÍ ... 121 // 10.1 Úvod ... 121 // 10.2 Vrozené automatismy a jejich vybavování u dětí ... 122 // 10.2.1 Vrozené pohybové vzorce ... 123 // 10.2.2 Mechanismy připoutání se k matce ... 123 // 8 // 10.2.3 Mechanismy rozpoznání vlastní matky ... 124 // 10.2.4 Mechanismy pro nalezení a příjem potravy ... 124 // 10.2.5 Schopnost vyjádřit stav ohrožení, narušení bezpečnosti ... 126 // 10.2.6 Schopnost navazovat pozitivní emoční vazby s dospělým ... 128 // 10.3 Fylogeneze a ontogeneze hry ... 130 //
10.3.1 Fylogeneze hry, základní vlastnosti hry ... 131 // 10.3.2 Ontogeneze hry u člověka ... 132 // 10.3.3 Funkce dětské hry ... 133 // 10.3.4 Některé specifičnosti dětské hry ... 135 // 10.3.5 Hra u dospělých lidí ... 136 // 10.3.6 Některé evoluční problémy hry ... 136 // 10.4 Vztah mezi vrozenými a získanými vlastnostmi. Problém // „nature versus nurture” ... 137 // Doporučená literatura ... 138 // 11. KAPITOLA. REPRODUKČNÍ CHOVÁNÍ ... 139 // 11.1 Úvod ... 139 // 11.2 Biologický základ mezipohlavních rozdílů (sexuální dimorfismus) 140 // 11.2.1 Primární znaky sexuálního dimorfísmu ... 140 // 11.2.2 Sekundární znaky sexuálního dimorfísmu ... 140 // 11.2.3 Terciární znaky sexuálního dimorfísmu ... 142 // 11.3 Evoluční základy reprodukčního chování ... 142 // 11.4 Motivační cyklus sexuálního chování u člověka ... 144 // 11.5 Úloha neverbální komunikace (NVK) v sexuálním chování ... 145 // 11.6 Etologický přístup k patologii sexuálního chování ... 146 // Doporučená literatura ... 147 // 12. KAPITOLA. SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ ... 148 // 12.1 Úvod ... 148 // 12.2 Evoluce sociálního chování ... 149 // 12.3 Sociální struktura, sociální organizace ... 151 // 12.4 Sociální chování jako mechanismus udržující sociální // strukturu a fungování society ... 152 // 12.4.1 Agresivita ... 152 // 12.4.2 Altruismus ... 155 // Doporučená literatura ... 158 // 13. KAPITOLA. ETOLOGIE A MEDICÍNA ... 159 // 13.1 Úvod. Přínos etologie pro medicínu ... 159 // 13.2 Základní zaměření etologie ... 159 // 13.3 Experimentální výzkum poruch chování ... 161 // 13.4 Vrozené automatismy a poruchy chování ... 163 // 13.4.1 Výrazové prostředky ... 163 // 13.4.2 Pohybové automatismy ... 164 // 13.4.3 Prostorové chování, teritorialita ... 165 // 13.4.4 Patologie přeskokového chování ... 166 //
13.4.5 Etologie některých fylogenetický starých, archaických reakcí. Chování za extrémních stavů ... 168 // 13.5 Etologie, neonatální medicína a pedopsychiatrie ... 170 // 13.6 Další lékařské obory, které mohou využít etologii ... 171 // Doporučená literatura ... 172 // DOSLOV ... 173 // VĚCNÝ REJSTŘÍK ... 175 // ANGLICKÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍČEK ... 178 // SEZNAM LITERATURY ... 180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC