Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2003
179 s. ; 29 cm

ISBN 80-86552-55-1 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
Zabezpečení sociální - právo - Evropská Unie - příručky
000113232
Kapitola 1 Úvod: Proč je koordinace nezbytná 9 // 1.1. Obecně 9 // 1.2. Princip teritoriality 10 // 1.3. Definice koordinace 11 // 1.4. Úlohy koordinačních předpisů 12 // 1.4.1. Řešení konfliktu právních řádů 12 // 1.4.2. Nerovné nakládání na základě státní příslušnosti 13 // 1.4.3. Teritoriální požadavky pro získávání nároků na dávky 14 // 1.4.4. Teritoriální požadavky na výplatu dávky 14 // Kapitola 2 Stručný přehled koordinačních nástrojů mimo EU 16 // 2.1. Úmluvy Mezinárodní organizace práce 16 // 2.2. Úmluvy Rady Evropy 17 // Kapitola 3 Evropská unie a Evropský hospodářský prostor 19 // 3.1. Obecně 19 // 3.2. Některé institucionální aspekty EU 19 // 3.3. Zmocnění EU vytvářet koordinační pravidla 21 // 3.4. Rozšíření koordinace v Evropském hospodářském prostoru 23 // Kapitola 4 Struktura Nařízení 1408/71 24 // 4.1. Konstrukce Nařízení 1408/71 24 // 4.2. Návrh na zjednodušení Nařízení 1408/71 25 // Kapitola 5 Územní rozsah Nařízení 1408/71 27 // Kapitola 6 Osobní rozsah Nařízení 1408/71 29 // 6.1. Úvod 29 // 6.2. Pojmy „zaměstnaná osoba“ a „osoba samostatně výdělečně činná“ 29 // 6.2.1. Obecně 29 // 6.2.2. Význam pojmu „zaměstnaná osoba“ 30 // 6.2.3. Význam pojmu „osoba samostaně výdělečně činná“ 31 // 6.2.4. Jak lze v obecných systémech rozlišit zaměstnance // a osobu samostatně výdělečně činnou? 31 // 6.2.5. Pojištění
v jednom odvětví sociálního zabezpečení // postačuje pro zahrnutí do rozsahu Nařízení 32 // 6.2.6. Některé výjimky z možnosti dovolat se celého Nařízení 32 // 6.2.7. Dobrovolné pojištění 34 // 6.2.8. Studenti 34 // 6.2.9. Státní zaměstnanci 34 // 6.3. Kdy se Nařízení vztahuje na zaměstnance nebo osoby // samostatně výdělečně činné? 34 // 6.3.1. Úvod 34 // 6.3.2. Právní předpisy jsou nebo byly příslušné 36 // 6.3.3. Pracovníci na zkrácený úvazek 37 // 6.3.4. Podmínky státní příslušnosti 37 // 6.3.5. Návrhy na rozšíření osobního rozsahu 38 // 6.4. Rodinní příslušníci a pozůstalí 39 // Věcný rozsah Nařízení 1408/71 // Úvod // Pojem právní předpisy // Výjimky pro dávky pro oběti válek // Zvláštní systémy pro státní úředníky // Návrh na zjednodušení // Vyloučení sociální pomoci // Zvláštní nepříspěvkové dávky // Obecná pravidla pro určování příslušných právních předpisů // Úvod // Výlučný a závazný účinek pravidel pro určení příslušných právních předpisů // 8.2.1. Výlučný účinek 8.2.2 Závazný účinek // 8.2.3. Doktrína praktického účinku // 8.2.4. Nevyhnutelnost pravidel pro určení příslušných
právních předpisů Právní předpisy příslušné pro osoby, které ukončily // všechny výdělečné činnosti // Žádná pravidla pro určování příslušných právních předpisů pro studenty Pravidla pro určení příslušných právních předpisů ve složitějších situacích Pravidla pro zvláštní nepříspěvkové dávky Mezery v pravidlech pro určování příslušných právních předpisů Návrh na zjednodušení // 8.8.1. Obecně // 8.8.2. Neaktivní osoby // 8.8.3. Práce ve dvou členských státech // 8.8.4. Osoby pracující v jednom státě jako zaměstnanci a v druhém jako osoby samostatně výdělečně činné // Vysílání // Vysílání zaměstnanců // Vysílání osob samostatně výdělečně činných Demarkační problémy // Vysílání agenturou pro dočasné zaměstnávání Důležitost potvrzení o vyslání Vysílání na základě článku 17 Návrh na zjednodušení // Ustanovení o rovném zacházení ve Smlouvě a Nařízení 1408/71 // Úvod // Ustanovení o rovném zacházení v článku 39 Smlouvy ES Nařízení musí být v souladu s článkem 39 ES Článek 3 Nařízení 1408/71 // 10.4.1. Zákaz přímé a nepřímé diskriminace // 10.4.2. Rodinní příslušníci a pozůstalí // 10.4.3. Návrh na zjednodušení Článek 43 ES // Rozšíření nediskriminační klauzule na všechny obyvatele: článek 12 ES // Kapitola 11 Ustanovení o rovném zacházení v Nařízení 1612/68 82 // 11.1. Úvod 82 // 11.2. Osobní
rozsah 82 // 11.2.1. Význam pojmu „zaměstnanec“ 82 // 11.2.2. Rodinní příslušníci 83 // 11.3. Věcný rozsah 85 // 11.4. Nediskriminační ustanovení 86 // 11.5. Vztah mezi Nařízením 1408/71 a Nařízením 1612/68 87 // Kapitola 12 Požadavky na bydliště 89 // 12.1. Úvod 89 // 12.2. Článek 10 Nařízení 1408/71 89 // 12.3. Požadavky na bydliště a přechodné výhody 90 // 12.4. Požadavky na bydliště a hybridní dávky 91 // 12.5. Vývoz dávek v nezaměstnanosti 92 // Kapitola 13 Obecná pravidla proti souběhu 93 // 13.1. Úvod 93 // 13.2. Vztah mezi komunitárními a vnitrostátními pravidly proti souběhu dávek 93 // Kapitola 14 Dávky v nemoci a mateřství 95 // 14.1. Pojem dávky v nemoci 95 // 14.2. Pravidla pro sčítání 96 // 14.3. Existence nemoci již před počátkem pojištění 96 // 14.4. Odstranění požadavků týkajících se bydliště 97 // 14.4.1. Úvod 97 // 14.4.2. Pravidla týkající se osob, které bydlí mimo kompetentní stát 97 // 14.4.3. Speciální pravidla týkající se přeshraničních pracovníků 99 // 14.4.4. Procedura žádostí a dohledu 100 // 14.5. Studenti 102 // 14.6. Osoby, které nejsou zaměstnány 102 // 14.6.1. Nezaměstnaní a jejich rodinní příslušníci 102 // 14.6.2. Důchodci a jejich rodinní příslušníci 103 // 14.6.3. Výběr příspěvků od důchodců 104 // 14.7. Dočasný pobyt mimo kompetentní stát 104 // 14.8. Vztah mezi článkem 22 a články 30 a 49 KK 105 // 14.9. Úhrada
nákladů 106 // 14.10. Výpočet dávek 106 // Kapitola 15 Dávky v invaliditě, ve stáří a dávky pozůstalých 107 // 15.1. Úvod 107 // 15.2. Struktura koordinace dlouhodobých dávek 108 // 15.3. Oprávněný podléhal výhradně systémůrrř typu A 108 // 15.3.1. Úvod 108 // 15.3.2. Pozdní účinek 109 // 15.3.3. Pravidla sčítání 109 // 15.4. Osoba, která podléhala nejméně jednomu systému typu K 110 // 15.4.1. Sčítání dob pojištění 110 // 15.4.2. Problémy s koordinací v případě kombinace systémů typu K K K 110 // 15.5. Určení invalidity 111 // 15.5.1. Administrativní a lékařské kontroly 111 // 15.6. Výpočet výše důchodu v případě účasti alespoň jednoho systému typu K 112 // 15.6.1. Úvod 112 // 15.6.2. Výpočet dílčích důchodů 112 // 15.7. Pravidla proti souběhu dávek 113 // 15.7.1. Historie komunitámích pravidel proti souběhu dávek 113 // 15.7.2. V současnosti platná pravidla proti souběhu 115 // 15.8. Přepočet dávek 118 // 15.9. Získání důchodových práv nezaměstnaným 119 // 15.10. Přechodná ustanovení 119 // 15.11. Vztah mezi mezinárodními úmluvami a Nařízením 120 // 15.12. Návrh na zjednodušení 120 // Kapitola 16 Rodinné dávky a rodinné přídavky 121 // 16.1. Pojem rodinných dávek a rodinných přídavků 121 // 16.2. Výše dávky: podle státu bydliště nebo podle státu výkonu práce? 122 // 16.3. Překonání požadavku bydliště 123 // 16.4. Pravidla priority 125
16.4.1. Úvod 125 // 16.4.2. Oba rodiče jsou výdělečně činní 125 // 16.4.3. Jeden z dotčených systémů nevztahuje nárok k profesní aktivitě 125 // 16.4.4. Vztah mezi obecnými pravidly pro určení příslušných právních předpisů a článků 76 a 10 127 // 16.4.5. Děti, které bydlí v jiném státě, než je stát výkonu práce rodiče 127 // 16.5. Rodinné přídavky pro důchodce a sirotčí přídavky 128 // 16.5.1. Úvod 128 // 16.5.2. Pravidla proti souběhu použitelná pro rodinné přídavky // důchodců a jiné příspěvky 128 // 16.5.3. Dávky sirotků 131 // Kapitola 17 Dávky v nezaměstnanosti 133 // 17.1. Pojem „dávky v nezaměstnanosti“ 133 // 17.2. Přehled pravidel pro určení příslušných právních předpisů 134 // 17.3. Nezaměstnaný, který bydlí v kompetentním státě 134 // 17.4. Nezaměstnaný je přeshraničním pracovníkem 137 // 17.5. Osoby, které nejsou přeshraničními pracovníky // a které nebydlí v kompetentním státě 138 // 17.6. Případ Miethe 140 // 17.7. Speciální pravidla pro státní úředníky 141 // 17.8. Důsledky změny výběru státu 141 // 17.9. Výpočet dávek v nezaměstnanosti 142 // 17.10. Vývoz dávek v nezaměstnanosti 143 // 17.11. Návrh na zjednodušení 145 // Kapitola 18 Vztah mezi Nařízením a ostatními smlouvami 148 // 18.1. Úvod 148 // 18.2. Narušení výhod ze sociálního zabezpečení získaných // na základě mezinárodních smluv 149 // 7 // Kapitola 19 Dohody
EU se třetími státy 152 // 19.1. Asociační dohody se státy Maghrebu 152 // 19.2. Rozhodnutí 3/80 Rady přidružení ES a Turecka 153 // 19.3. Asociační dohody se státy střední a východní Evropy 155 // Kapitola 20 Směrnice o zajištění doplňkových důchodových nároků 156 // 20.1. Úvod 156 // 20.2. Směrnice o ochraně nároků na doplňkový důchod 156 // Kapitola 21 Některé závěry o vývoji koordinačního práva 158 // 21.1. Úvod 158 // 21.2. Smysl koordinace na základě Nařízení 158 // 21.3. Dopad Smlouvy 159 // 21.4. Je princip místa výkonu práce stále vhodný ke koordinaci? 160 // 21.4.1. Původ principu místa výkonu práce 21.4.2. Může být princip státu bydliště alternativou 160 // principu státu výkonu práce? 163 // 21.4.3. Stát místa výkonu práce a prevence nekalé soutěže 163 // 21.4.4. Stát místa výkonu práce a diskriminace 164 // 21.4.5. Princip státu bydliště a dávková turistika 164 // 21.4.6. Je pro rezidenční systémy zapotřebí zvláštní koordinační pravidlo? 165 // 21.4.7. Závěr 166 // 21.5. Nařízení 1408/71 a prostor pro manipulaci s fakty 166 // 21.5.1. Úvod 166 // 21.5.2. Pojištěnci si přejí zůstat pojištěni ve státě bydliště 21.5.3. Snaha uniknout platbám do systémů pro osoby 166 // samostatně výdělečně činné - Získání práce jako zaměstnanec 168 // 21.5.4. Jak posuzovat prostor pro manipulaci s fakty? 169 // 21.6. Postavení osob samostatně výdělečně činných 170 // 21.7. Závěry 172 // Rejstřík 173 // Abecední seznam použitých judikátů Evropského soudního dvora 175
(OCoLC)53494212
cnb001243114

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC