Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:16x 
BK
3. vyd.
Praha : Práh, 2000
918 s.,front. : il.

ISBN 80-7252-022-9 (váz.)
Obsahuje ilustrace
Bibliografie na s. 907-910
Geometrie - poznání - vztahy - výklady populární
000114002
OBSAH // „Všichni velcí myslitelé byli matematiky“ ... 9 // Předmluva k soubornému vydání Rozprav s geometrií... 11 // Úvod... 13 // Vědění uloupené bohům olympským // První rozpravy s geometrií... 19 // 1/ Geometrický svět... 23 // Geometrické vidění... 23 // První porozumění... 24 // Objekty... 25 // Geometrické objekty... 26 // Průvodní jevy... 28 // Výklad... 29 // Místo pravdy... 30 // Barbarský a antický výklad světa... 31 // Trojí zasvěcení... 34 // 2/ První geometrické poznatky... 35 // Geometrie a měřictví... 36 // Základní výklad jevu velikosti geometrických objektů ... 37 // Evidence... 38 // Některé klasické geometrické evidence... 39 // Postupy ... 42 // Názor... 43 // Přivedení aritmetiky ke geometrickému názoru... 46 // Proměňování objektů ... 48 // Úlohy a problémy... 50 // Místo krásy... 52 // /9111 // Střední geometricky úměrná, zlatý řez... 55 // Rozum... 59 // Logické důkazy... 61 // Pravidelné mnohostěny... 63 // Nesouměřitelnost strany a úhlopříčky čtverce... 64 // Tajemství pravidelného pětiúhelníka... 65 // 3/ Platónské pojetí geometrie... 69 // Ideje... 70 // Svět idejí... 71 // Geometrické objekty... 74 // Reálné objekty... 74 // Pravda... 75 // Věda... 77 // Tvar a velikost... 78 // Veličiny... 79 // Poměry... 80 // Velikosti úhlů... 81 // Křivost... 81 // Dokonalost a krása... 82 // Úhrnná idea geometrického objektu ... 83 // Evidentní geometrické
pravdy... 85 // Cesta podle přímých pokynů... 87 // Odkrývání skryté pravdy... 87 // Vynořování geometrických objektů...’... 88 // 4/ Tlaky proti platónskému pojetí... 91 // Záporné poznatky... 92 // Třídění... 97 // Názor... 99 // Věda... 101 // Teze... 104 // Logické důkazy... 109 // Hypotézy... 114 // Dovednosti ... 116 // Aristotelův výklad geometrického světa... 117 // Užitečnost mylných výkladů ... 120 // 5/ Vliv Aristotelův... 123 // Bytí geometrických objektů... 124 // Pojmy... 125 // 1912/ // Vlastnosti a vztahy... 227 // Bytí objektu v myšlení... 228 // Spor s rozumem ... 232 // Bezespornost a uskutečnitelnost... 232 // Prostor... 235 // Místo a poloha, veličiny a poměry... 236 // Geometrické konstrukce... 138 // Pravda... 239 // Logika... 242 // Logické důkazy... 244 // Klasické vzory logických důkazů ... 247 // Zákon vyloučeného třetího... 250 // Rovnost objektů... 253 // Objekt bezprostředním důsledkem... 255 // Definice... 256 // Důkaz s myšlenou konstrukcí... 259 // Nazírání z prostoru... 263 // 6/ Geometrie eukleidových základů... 269 // Eukleidovské konstrukce... 270 // Eukleidovské objekty... 273 // Eukleidovy důkazy... 276 // Antický přístup ke světu ... 279 // Nadčlověk... 2 S0 // Strach z nekonečna... 283 // Prodlužování úseček... 285 // Pátý postulát... 292 // Tři klasické problémy... 297 // Algoritmické postuláty... 200 // Pohlcení jevu jeho výkladem ... 204
// Eukleidés vší poskvrny zbavený... 208 // 7/ Rozvinutí výkladu velikosti geometrických objektů 229 // Vstřícný výklad... 220 // Mohutnost a počet... 223 // Pythagorův výklad jevu velikosti... 224 // Zásvětné jevy a výklady... 226 // Pythagorejské výklady jevu velikosti... 229 // Démokritův výklad reálných objektů ... 233 // Démokritovy hypotézy... 235 // Eudoxův výklad jevu velikosti... 239 // /913/ // Eudoxovy důkazy Démokritových hypotéz... 242 // Vstřícný výklad úseček... 247 // Délky křivek ... 252 // Plošné obsahy křivých ploch... 263 // Principy... 271 // 8/ Apeiron a nekonečno... 275 // Konec, mez, hranice... 276 // Apeiron ... 279 // Vycítěné jevy ... 284 // Nekonečno... 289 // Bludné nekonečno... 293 // Aktuální přirozené nekonečno... 296 // Potenciální nekonečno... 298 // Limitní přirozené nekonečno... 300 // Vyostření limitní přirozené spočetnosti... 304 // Absolutní nekonečno... 309 // Prosvětlení cesty k nekonečnu // Druhé rozpravy s geometrii ... 315 // 1/ Rozepnutí GEOMETRICKÉHO SVĚTA DO absolutního nekonečna 321 // Výchozí naladěnost... 322 // Odvedení pozornosti... 322 // Dokonalost... 323 // Znevážení obzoru ... 325 // Konečnost reálného světa... 326 // Povýšení absolutního nekonečna... 327 // Klasický výklad absolutního nekonečna... 328 // Hledání absolutního nekonečna v geometrickém světě ... 329 // Klasický geometrický svět... 332 // Všudestejnost
klasického geometrického světa ... 333 // Geometrické zákony aritmetiky přirozených čísel ... 334 // Pseudoprincip odrazu... 336 // Dvě naladěnosti vůči světu, jimiž evropská věda vděčí // za své úspěchy... 341 // Podřízení Boha rozumu ... 342 // Do nekonečna ubíhající geometrické objekty... 346 // Exhaustační princip... 350 // Paradox klasického geometrického světa ... 352 // /914/ // Podmíněná uskutečnitelnost... 354 // Bohočlověk... 355 // Hřích Leibnizův a Newtonův... 359 // Bohočlověk člověkem... 360 // Bohočlověk Bohem ... 364 // Krátké procitnutí... 365 // 2/ ZAměry novověké evropské vědy... 371 // Výchozí naladěnost... 372 // Reálný svět... 373 // Některé scholastické předpojatosti ... 378 // Stanovení povahy vědeckých poznatků... 379 // Položení důrazu na nutnosti... 382 // Novověká evropská věda přiznává, že je Bůh... 383 // Osa novověkého evropského myšlení... 389 // Odklon pozornosti vědy od uskutečnitelnosti... 394 // Uskutečňovatelé... 396 // Technika... 398 // 3/ Materialismus novověké přírodovědy... 401 // Výchozí naladěnost... 402 // Naše spřízněnost s pračlověkem Janečkem ... 403 // Kdo je pračlověk Janeček... 404 // Hmota... 406 // Prázdnota... 407 // Nadčlověkův přirozený reálný svět... 408 // Výklad materie jakožto hmoty... 410 // Démokritovy atomy... 411 // Prázdno... 414 // Plno a plnota... 415 // Geometrická plnota... 417 // Výklad
hmoty jakožto hmotné plnoty... 418 // Geometrická plnota jakožto abstrakce z plnoty hmotné ... 420 // Mechanistický reálný svět... 422 // Položení důrazu na těla geometrických objektů ... 424 // Výklad jevů přirozeného reálného světa jakožto projevů // světa reálného... 425 // Materialistické výklady... 430 // Materialismus... 431 // Hmotářství... 434 // /915/ // 4/ Prostor podkladem výkladu reálného světa... 437 // Nutnosti z přirozeného reálného prostoru... 438 // Pole prázdnoty... 440 // Descartův mechanistický reálný svět... 443 // Geometrické pole prázdnoty... 445 // Přirozený reálný prostor... 448 // Přirozený geometrický prostor... 449 // Střídání geometrické plnoty a prázdnoty... 451 // Místa v přirozeném geometrickém prostoru ... 452 // Kradmé prosakování platónského pojetí geometrie... 453 // Rozcestí... 457 // Ztotožnění... 459 // Některá důležitá ztotožnění... 461 // Ztotožnění přirozeného reálného a přirozeného // geometrického prostoru... 463 // Mělké a hloubkové výklady přirozeného reálného světa ... 466 // Osudový krok novověké přírodovědy... 468 // Vyhlášení absolutní nekonečnosti reálného světa // Giordanem Brunem... 471 // 5/ Prostor vůdčím předmětem geometrie... 477 // Nekonečnost klasického geometrického prostoru ... 478 // Dvě výchozí zásady klasického výkladu geometrického světa ... 483 // Pátý Euklidův postulát... 487
Dva geometrické prostory dimenze... 489 // Odkrývání nutností z prostoru při uskutečňování geometrických // objektů ... 493 // Elementární geometrie ... 495 // Obecné geometrické objekty... 498 // Různé účely uskutečňování geometrických objektů ... 502 // Základní modality uskutečnitelnosti používané v geometrii ... 505 // Znevážení citu pro apeiron... 510 // Zesvětštění nadpřirozených uskutečňovatelů... 512 // Vzdálenost mezi dvěma body v prostoru ... 518 // Výplody geometrického pole prázdnoty... 521 // Geometrické pole prázdnoty skladem geometrických jevů ... 524 // Analytická geometrie... 525 // Vlastnosti ... 527 // Orientace ... 531 // /916/ // Geometrizace reálného světa // Třetí rozpravy s geometrii... 537 // 1/ Pokus novověké evropské vědy o rekonstrukci reálného // SVĚTA V KLASICKÉM GEOMETRICKÉM PROSTORU ... 541 // Přírodní zákony ... 542 // Dva starší způsoby vyhledávání přírodních zákonů ... 546 // Jak lze vyhledávat přírodní zákony pouhým rozumem... 548 // Jak je i dnes stále ještě možná novověká přírodověda... 559 // Descartovy přírodní zákony... 564 // Trpná geometrická přírodověda... 573 // Přírodní zákony a řád reálného světa... 586 // Vědomí... 598 // Přitažlivost... 616 // Rozchod fyziky s astronomií... 628 // Vyhledávání přírodních zákonů rozkládáním jevů reálného světa 640 // Experiment... 655 // Newtonův mechanistický
svět... 668 // 2/ Prolnutí reálného světa světem geometrickým... 699 // Absolutní prostor... 701 // Absolutní čas... 715 // Hmota a síla... 728 // Bůh a svět... 742 // Matematický determinismus... 751 // Geometrizace přírody... 771 // Člověk stroj ... 788 // Zákony lidské společnosti... 806 // Otevření neeukleidovských geometrických // v’ O // svetu // v // Čtvrté rozpravy s geometrií... 829 // 1/ Hyperbolický geometrický svět... 833 // Problém pátého postulátu ... 836 // Stavba předem odsouzeného světa... 838 // Některá tvrzení vedoucí k Saccheriho postulátu ... 841 // /917/ // Některá tvrzení o úhlech... 844 // Souběžky a rozběžky... 849 // Absolutní délky... 864 // Snahy o rozbití odsouzeného světa reálným světem... 865 // Objev hyperbolického geometrického světa... 872 // Vyplašení veřejného anonyma... 878 // Nové postavení geometrie v přírodovědě... 880 // 2/ Eliptický geometrický svět... 883 // Znovunastolení problému součtu úhlů v trojúhelníku... 883 // Otevření eliptického geometrického světa... 890 // Některé základní poznatky eliptické geometrie ... 893 // Stupeň orientace eliptického prostoru ... 897 // Účast ideje přímosti na ideji velikosti ... 900 // Nové naděje na poznatelnost reálného světa... 902 // Návrat do bludného nekonečna... 904 // Novověcí myslitelé v knize uvádění... 907 // Literatura, z níž je v knize citováno... 909 // /918/

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC