Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

pozvani do psychologie osobnosti (@@20120927-09:49:35@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:350x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2004
472 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-1086-6 (váz.)
ISBN 80-200-1387-3 (brož.)
ISBN 978-80-200-1499-3 (dotisk ; brož.)
Brožované vyd. r. 2005, dotisk r. 2007, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017
Obsahuje bibliografii na s. [443]-458, bibliografické odkazy a rejstříky
000114572
OBSAH // Předmluva ...11 // Poděkování ...13 // 1 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDNÍ OBOR ...15 // 1.1 Cíle psychologie...16 // 1.2 Předmět studia psychologie z hlediska jejích hlavních směrů ...18 // 1.2.1 Biologický přístup ...19 // 1.2.2 Behavioristický přístup ...20 // 1.2.3 Psychodynamický přístup...21 // 1.2.4 Fenomenologický přístup...22 // 1.2.5 Gestalt (tvarová) psychologie ...23 // 1.2.6 Kognitivní přístup ...24 // 1.2.7 Kulturní přístup ...25 // 1.2.8 Závěr...26 // 1.3 Dělení psychologických oborů...26 // 1.3.1 Teoretické obory...27 // 1.3.2 Praktické obory ...29 // 1.4 Etické problémy soudobé psychologie ...33 // 1.4.1 Etika psychologických výzkumů s lidskými účastníky ...37 // 1.4.2 Etika psychologických výzkumů se zvířaty ...40 // 2 ZÁKLADNÍ POJMY OBECNÉ PSYCHOLOGIE...42 // 2.1 Popis základních psychických jevů ...43’ // 2.1.1 Základní psychologické kategorie...43 // 2.1.2 Základní psychické fenomény ...44 // 2.2 Konstrukty a mentální reprezentace ...47 // 2.3 Modely lidské psychiky ...49 // 2.3.1 Psychodynamické modely ...49 // 2.3.2 Modely zahrnující spirituální dimenzi ...51 // 2.3.3 Kognitivní modely ...52 // 2.3.4 Jiné současné modely...53 // 3 VĚDOMÍ A NEVĚDOMÍ ...55 // 3.1 Vědomí ...55 // 3.1.1 Obtížnost dané problematiky ...55 // 6 // Obsah // 3.1.2 Filosofické vymezení problematiky vědomí ...57 // 3.1.3 Vývoj psychologického zkoumání vědomí...60 // 3.1.4 Definice základních
pojmů ...61 // 3.1.5 Funkce vědomí ...62 // 3.1.6 Změněné stavy vědomí ...64 // 3.1.7 Neurologické výzkumy a teorie vědomí...65 // 3.1.8 Kognitivní teorie vědomí...70 // 3.2 Nevědomí ...71 // 3.2.1 Freudovo pojetí vědomých a nevědomých procesů...72 // 3.2.2 Různá pojetí nevědomí ...73 // 3.2.3 Podvědomí, předvědomí, nevědomí ...74 // 3.3 Svobodná vůle ...75 // 3.4 Pozornost ...77 // 3.4.1 Typy pozornosti...78 // 3.4.2 Vlastnosti pozornosti ...81 // 3.4.3 Selektivní pozornost ...82 // 3.4.4 Řízené a automatické zpracování informací ...85 // 3.4.5 Poruchy pozornosti...86 // 3.5 Spánek a snění ...87 // 3.5.1 Cyklus bdění a spánku...88 // 3.5.2 Průběh spánku ...89 // 3.5.3 Snění...94 // 3.5.4 Poruchy spánku ...98 // 4 SENZORICKÉ PROCESY...100 // 4.1 Obecná charakteristika smyslových orgánů...101 // 4.1.1 Rozdílový práh...102 // 4.1.2 Teorie nestability podnětových prahů ...105 // 4.1.3 Transdukce ...106 // 4.2 Smyslové orgány ...107 // 4.2.1 Zrak (vizuální smysl)...108 // 4.2.2 Sluch (auditívni smysl) ...115 // 4.2.3 Cich (olfakce) ...118 // 4.2.4 Chuť (gustace) ...121 // 4.2.5 Kožní smysly ...122 // 4.2.6 Proprioreceptory ...126 // 5 VNÍMÁNÍ ...129 // 5.1 Teorie percepce...129 // 5.1.1 Konstruktivní percepce ...129 // 5.1.2 Přímé vnímání ...130 // 5.1.3 Empirické ověřování teorií vnímání...130 // 5.2 Organizace percepčního pole...132 // 5.2.1 Zákony organizace percepčního pole ...133
// 5.2.2 Detektory rysů v mozkové kůře...136 // 5.3 Rozpoznávání ...137 // 5.3.1 Transpozice ...137 // 5.3.2 Analýza rysů...138 // 5.3.3 Analyticko-syntetické teorie ...138 // 5.3.4 Procesy postupující shora-dolů ...139 // Obsah // 1 // 5.4 Prostorové vidění ...142 // 5.4.1 Monokulárni vodítka...142 // 5.4.2 Binokulární vodítka ...143 // 5.5 Vnímání pohybu ...144 // 5.5.1 Vnímání skutečného pohybu ...144 // 5.5.2 Vnímání zdánlivého pohybu ...145 // 5.6 Stálost (konstantnost) vnímání ...146 // 5.6.1 Stálost tvaru...147 // 5.6.2 Stálost barvy...147 // 5.6.3 Stálost jasu ...147 // 5.6.4 Stálost velikosti...148 // 5.7 Percepční iluze...149 // 5.8 Individuální rozdíly ve vnímání ...152 // 5.8.1 Percepční očekávání...152 // 5.8.2 Kognitivní styl...153 // 5.8.3 Motivace ...154 // 5.8.4 Osobnost jako celek ...155 // 5.8.5 Percepční obrana ...156 // 5.9 Vliv předběžných podnětů na vnímání („priming“) ...157 // 5.9.1 Nevědomý sémantický „priming“ ...157 // 5.9.2 Nevědomé afektivní preference ...158 // 6 UČENÍ...159 // 6.1 Geneticky naprogramované typy učení ...160 // 6.1.1 Habituace (přivykání) ...161 // 6.1.2 Senzibilizace (zcitlivění) ...161 // 6.1.3 Imprintace (vtiskování)...162 // 6.1.4 Explorační chování ...164 // 6.2 Klasické podmiňování ...165 // 6.2.1 Načasování podmiňování ...166 // 6.2.2 Procesy provázející klasické podmiňování ...167 // 6.2.3 Klasické podmiňování
u lidí ...169 // 6.2.4 Klasické podmiňování z evolučního hlediska ...170 // 6.2.5 Klasické podmiňování z kognitivního hlediska...172 // 6.2.6 Možnosti a meze klasického podmiňování ...174 // 6.3 Operantní (instrumentální) podmiňování...174 // 6.3.1 Thorndikeův zákon efektu...175 // 6.3.2 Skinnerovy výzkumy operantního podmiňování ...176 // 6.3.3 Procesy provázející operantní podmiňování...177 // 6.3.4 Pozitivní posílení (zpevnění) ...178 // 6.3.5 Negativní posílení (zpevnění)...181 // 6.3.6 Trest...183 // 6.3.7 Rozdíly mezi klasickým a operantním podmiňováním ...185 // 6.3.8 Operantní podmiňování z evolučního hlediska...185 // 6.3.9 Operantní podmiňování z kognitivního hlediska ...186 // 6.4 Učení vhledem...188 // 6.5 Teorie sociálního učení ...189 // 6.6 Intemalizační procesy ...190 // 8 // Obsah // 7 PAMĚŤ ...193 // 7.1 Modely paměti...196 // 7.1.1 Senzorická neboli ultrakrátká paměť ...196 // 7.1.2 Krátkodobá paměť...198 // 7.1.3 Pracovní paměť...202 // 7.1.4 Úrovně zpracování informací...202 // 7.2 Dlouhodobá paměť ...203 // 7.2.1 Organizace údajů v dlouhodobé paměti ...205 // 7.2.1.1 Explicitní paměť ...205 // 7.2.1.2 Implicitní paměť ...211 // 7.2.2 Dětská amnézie...215 // 7.2.3 Zkreslování vzpomínek...217 // 7.3 Zapomínání a jeho příčiny...223 // 7.3.1 Teorie rozpadu pamětních stop ...224 // 7.3.2 Účelné zapomínání ...225 // 7.3.3 Teorie interference...225
// 7.3.4 Represe ...227 // 7.3.5 Teorie ztráty vodítek...229 // 8 IMAGINACE ...230 // 8.1 Historický úvod...230 // 8.2 Definice základních pojmů...232 // 8.3 Kognitivní přístup k imaginaci ...234 // 8.3.1 Představivost a paměť ...234 // 8.3.2 Paiviova teorie dvojího kódování...237 // 8.3.3 Analogová škola ...239 // 8.3.4 Eidetické představy ...245 // 8.3.5 Imaginace ve vztahu k jazyku...246 // 8.3.6 Imaginace jako kognitivní proces ...248 // 8.4 Psychodynamické teorie imaginace...249 // 8.4.1 Psychoanalytické pojetí imaginace...249 // 8.4.2 Ontogenetické kořeny lidské tvořivosti ...251 // 8.4.3 Fantazie z hlediska Jungovy analytické psychologie...252 // 8.4.4 Denní snění ...253 // 8.4.5 Některé produkty lidské fantazie...256 // 8.4.6 Možnosti psychoterapeutického využití lidské imaginace ...259 // 9 MYSLENÍ ...262 // 9.1 Aristotelovy formy myšlení ...264 // 9.2 Pojmy...265 // 9.2.1 Druhy pojmů z hlediska různých teorií ...265 // 9.2.2 Neurčité pojmy v psychologii...268 // 9.3 Myšlenkové operace...268 // 9.3.1 Heuristické operace ...270 // 9.4 Usuzování...273 // 9.4.1 Induktivní usuzování...273 // 9.4.2 Deduktivní usuzování ...276 // 9.4.3 Úsudek na základě analogie ...279 // 9.5 Rozhodování...280 // 9.5.1 Heuristika reprezentativnosti ...281 // Obsah // 9 // 9.5.2 Heuristika založená na dostupných informacích ...283 // 9.5.3 Heuristika „ukotvení“ a přizpůsobení ...283 // 9.5.4 Efekt kognitivního rámce
...284 // 9.6 Faktory ovlivňující řešení problémů ...285 // 9.6.1 Porozumění problému ...286 // 9.6.2 Dřívější učení ...287 // 9.6.3 Odbornost...290 // 9.6.4 Tvořivost...294 // 9.7 Konekcionismus ...300 // 9.8 Magické myšlení ...302 // 9.8.1 Smysluplné koincidence...303 // 10 JAZYK A MYSLENÍ ...305 // 10.1 Jazyk...305 // 10.1.1 Sdílené vlastnosti přirozených jazyků ...306 // 10.1.2 Základní lingvistické pojmy...307 // 10.1.3 Znaky a symboly...311 // 10.2 Myšlení a řeč...312 // 10.2.1 Teorie Jeana Piageta...313 // 10.2.2 Teorie Lva Vygotského...314 // 10.2.3 Teorie Jeroma Brunera...315 // 10.2.4 Hypotéza jazykové relativity...316 // 11 MOTIVACE ...319 // 11.1 Sebezáchovné motivy ...320 // 11.1.1 Motivy zajišťující přežití jednotlivce...321 // 11.1.1.1 Hlad ...322 // 11.1.1.2 Žízeň...327 // 11.1.2 Teorie drivů a homeostatické regulace ...329 // 11.1.3 Motivy zajišťující přežití druhu...331 // 11.1.3.1 Sexuální motivy ...331 // 11.1.3.2 Poskytování a přijímání rodičovské péče ...343 // 11.1.4 Teorie motivů zajišťujících přežití druhu ...348 // 11.1.4.1 Teorie instinktů ...348 // 11.1.4.2 Motivace z hlediska sociobiologie...351 // 11.1.4.3 Motivace z hlediska evoluční psychologie...354 // 11.2 Stimulační motivy ...357 // 11.2.1 Teorie optimální úrovně aktivace ...357 // 11.2.2 Potřeba proměnlivých senzorických podnětů...358 // 11.2.3 Teorie protikladných procesů ...360 // 11.3 Komplexní
teorie motivace ...361 // 11.3.1 Teorie pudů...361 // 11.3.2 Murrayho teorie potřeb...365 // 11.3.3 Maslowova hierarchie potřeb ...368 // 11.4 Sociální motivy ...371 // 11.4.1 Výkonová motivace...372 // 11.4.2 Potřeba afiliace - sdružování ...376 // 11.4.3 Potřeba moci ...380 // 11.5 Některé individuální psychické motivy ...382 // 11.5.1 Potřeba sebeurčení ...382 // 10 // Obsah // 11.5.2 Svobodná vůle a vzdor...385 // 12 EMOCE...386 // 12.1 Tělesná složka emocí ...387 // 12.1.1 Fyziologický doprovod citových prožitků ...387 // 12.1.2 Mozkové koreláty lidských citů...390 // 12.2 Výrazová složka emocí...395 // 12.2.1 Výzkumy primárních emocí...396 // 12.2.2 Sociální modifikace expresívni složky emocí...397 // 12.3 Cítění...399 // 12.3.1 Obecné dimenze citového prožívání ...400 // 12.3.2 Obecné charakteristiky citových projevů ...401 // 12.3.3 Fenomenologický popis lidských citů ...405 // 12.3.4 Citové vztahy...412 // 12.4 Teorie emocí ...417 // 12.4.1 Fyziologické teorie emocí...417 // 12.4.2 Kognitivní teorie emocí ...425 // 12.4.3 Evoluční teorie emocí... .429 // 12.4.4 Jiné současné teorie emocí ...431 // 12.5 Funkce emocí v psychickém dění...431 // 12.6 Úvod do psychoanalytických teorií afektu...433 // 12.6.1 Pojetí afektů a citových vztahů v díle Sigmunda Freuda...434 // 12.6.2 Afekty a obranné mechanismy...437 // Literatura ...443 // Jmenný rejstřík...459 // Věcný rejstřík...463
cnb001306454

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC