Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:14x 
BK
Praha : Institut sociálních vztahů, [1996]
202 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-85866-04-8 (brož.)
Bibliogr. s. 199-202.
Čeština - slova - tvorba - výklady odborné
Lingvistika - výklady odborné
000114587
OBSAH // Obsah 2 // Předmluva 9 // 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM 12 // 1.0 Obecný úvod 12 // 1.1 Přehled nejdůležitější odborné literatury o tvoření slov skládáním v češtině 16 // 2 SLOŽENÁ SUBSTANTIVA 20 // 2.0 Obecný výklad 20 // 2.01 Rozsah čisté kompozice a komplexních postupů u složených substantiv 20 // 2.010 Sémantická klasifikace substantiv tvořených čistou kompozicí 23 // 2.1 Složená substantiva činitelská 23 // 2.10 Obecný výklad 23 // 2.11 Substantiva tvořená vlastní kompozicí 30 // * 2.111 Derivačně-kompoziční postup 30 // 2.112 Konverzně-kompoziční postup 33 // 2.12 Substantiva tvořená nevlastní kompozicí 36 // 2.2 Složená substantiva konatelská 37 // 2.20 Obecný výklad 37 // 2.21 Substantiva pojmenovávající osoby podle povolání 39 // 2.22 Substantiva pojmenovávající osoby podle nástroje, pomůcky, nářadí, materiálu, výtvoru činnosti 41 // 2.23 Substantiva pojmenovávající osoby podle místa, zařízení, prostředí a okolností činnosti 41 // 2.24 Substantiva pojmenovávající osoby podle hnutí, směru, idejí 42 // 2.3 Složená substantiva pojmenovávající prostředky děje 42 // 2.30 Obecný výklad 42 // 2.31 Substantiva tvořená vlastní kompozicí 44 // 2.311 Derivačně-kompoziční postup 44 // 2.312 Konverzně-kompoziční postup 46 // 2.4 Složená substantiva pojmenovávající výsledky děje 48 // 2.40 Obecný výklad 48 // 2.41 Substantiva tvořená vlastní kompozicí 50 // 2.411 Derivačně-kompoziční postup 50 // 2.412 Konverzně-kompoziční postup 51 // 2.5 Složená substantiva pojmenovávající nositele vlastnosti 52 // 2.50 Obecný výklad 52 // 2.51 Substantiva tvořená vlastní kompozicí 54 //
2.511 Derivačně-kompoziční postup 54 // 2.512 Konverzně-kompoziční postup 54 // 2.6 Složená substantiva pojmenovávající nositele substančního vztahu 56 // 2.60 Obecný výklad 56 // 2.61 Substantiva pojmenovávající substance podle jejich význačné části 57 // 2.611 Substantiva pojmenovávající zvířata 58 // 2.612 Substantiva pojmenovávající rostliny 58 // 2.613 Substantiva pojmenovávající věci 59 // 2.614 Substantiva pojmenovávající osoby 59 // 2.62 Substantiva pojmenovávající substance podle příslušnosti 59 // 2.621 Substantiva obyvatelská 59 // 2.622 Substantiva ostatní 61 // 2.63 Substantiva pojmenovávající substance podle původu 63 // 2.64 Substantiva pojmenovávající substance podle podobnosti 61 // 2.641 Substantiva pojmenovávající věci 62 // 2.642 Substantiva pojmenovávající zvířata a rostliny 62 // 2.643 Substantiva pojmenovávající osoby 62 // 2.7 Složená substantiva místní 62 // 2.70 Obecný výklad 62 // 2.71 Substantiva tvořená vlastní kompozicí 65 // 2.711 Konverzně-kompoziční postup 65 // 2.712 Derivačně-kompoziční postup 66 // 2.8 Složená substantiva hromadná 67 // 2.80 Obecný výklad 67 // 2.81 Substantiva pojmenovávající abstrakta 69 // 2.82 Substantiva s časovým významem 69 // 2.83 Substantiva s místním významem 70 // 2.84 Substantiva s významem prostředku nebo výsledku děje 71 // 2.9 Složená substantiva dějová 71 // 2.90 Obecný výklad 71 // 2.91 Substantiva verbální 73 // 2.911 Substantiva tvořená vlastní kompozicí 73 // 2.9111 Derivačně-kompoziční postup 73 // 2.912 Substantiva tvořená nevlastní kompozicí 74 //
2.92 Substantiva dějová v užším smyslu 76 // 2.921 Konverzně-kompoziční postup 76 // 2.9211 Substantiva pouze s dějovým významem 78 // 2.9212 Substantiva s dějovým i nedějovým významem 79 // 2.9213 Substantiva pouze s nedějovým významem 79 • // 2.922 Derivačně-kompoziční postup 80 // 2.9221 Substantiva pouze s dějovým významem 80 // 2.9222 Substantiva s dějovým i nedějovým významem 81 // 2.9223 Substantiva pouze s nedějovým významem 81 // 2.923 Přejatá dějová substantiva 81 // 3 SLOŽENÁ ADJEKTIVA 84 // 3.0 Obecný výklad 84 // 3.01 Sémanticko-syntaktické vztahy mezi členy kompozit 84 // 3.011 Přiřaďovací složená adjektiva 86 // 3.0111 Amalgamace významů jednotlivých členů kompozit ve význam celkový 86 // 3.01111 Slučovací nebo odporovací poměr mezi členy kompozit 86 // 3.01112 Reduplikace členů kompozit 87 // 3.0112 Binarita významů jednotlivých členů kompozit ve význam celkový 87 // 3.01121 Relace relativně stálá 87 // 3.01122 Reciprocita 88 // 3.012 Podřaďovací složená adjektiva 90 // 3.0121 Přímo determinační složená adjektiva 91 // 3.0122 Postupné determinační složená adjektiva 92 // 3.02 Rozsah čisté kompozice a komplexních postupů u složených adjektiv 93 // 3.020 Sémantická klasifikace adjektiv tvořených čistou kompozicí 98 // 3.0201 Pojmenování vlastností založených na smyslových vjemech vnějšího světa 98 // 3.0202 Pojmenování vlastností lidí (živých bytostí) Ю1 // 3.0203 Pojmenování vlastností abstraktních pojmů 101 //
3.03 Sekundární kompozice 101 // 3.031 Přiřaďovací adjektiva tvořená sekundární kompozicí 103 // 3.032 Podřaďovací adjektiva tvořená sekundární kompozicí 103 // 3.1 Složená adjektiva desubstantivní 104 // 3.10 Obecný výklad 104 // 3.11 Adjektiva založená na obecných jménech osob 105 // 3.111 Adjektiva založená na jménech představitelů skupin 106 // 3.112 Adjektiva založená na jménech původců 107 // 3.113 Adjektiva s významem "připomínající osobu" 108 // 3.12 Adjektiva založená na vlastních jménech osob 108 // 3.121 Adjektiva založená na církevních a náboženských jménech 108 // 3.122 Adjektiva založená na jménech autorských 109 // 3.13 Adjektiva založená na jménech věcí a abstrakt 109 // 3.131 Adjektiva založená na jménech věcí 111 // 3.132 Adjektiva založená na jménech abstrakt 112 // 3.1321 Adjektiva založená na jménech společenských směrů, hnutí, institucí 112 // 3.1322 Adjektiva založená na jménech oborů lidské činnosti 113 // 3.1323 Adjektiva založená na jménech vědeckých a technických metod, pojmů 113 // 3.1324 Adjektiva založená na jménech zájmových činností lidí, lidských výtvorů, duševních a fyzických stavů člověka 114 // 3.1325 Adjektiva založená na jménech časových a kvantifikujících údajů 114 // 3.14 Adjektiva založená na místních jménech 115 // 3.141 Adjektiva založená na místních jménech obecných 116 // 3.142 Adjektiva založená na místních jménech vlastních 116 // 3.1421 Adjektiva založená na názvech území 117 // 3.1422 Adjektiva založená na názvech osad 118 // 3.1423 Adjektiva založená na názvech vod, hor, lidských výtvorů (staveb) apod. 124 // 3.15 Adjektiva založená na podobnosti dvou substancí 125 // 3.151 Adjektiva založená na pojmenování konkrétního znaku 126 // 3.1511 Adjektiva založená na pojmenování částí těla 127 //
3.1512 Adjektiva založená na pojmenování konkrétního znaku neživé věci 130 // 3.152 Adjektiva založená na pojmenování abstraktního znaku 131 // 3.2 Složená adjektiva deverbativní 133 // 3.20 Obecný výklad 133 // 3.21 Slovesná adjektiva 135 // 3.211 Aktivní slovesná adjektiva 135 // 3.212 Adjektivizovaná činná příčestí 137 // 3.22 Relační dějová adjektiva 138 // 3.3 Složená adjektiva kvalitativní 143 // 3.30 Obecný výklad 143 // 3.31 Pojmenování vlastností osob podle činnosti, jednání, stavu - 147 // 3.32 Pojmenování vlastností osob podle verbálního projevu, jednání 147 // 3.33 Pojmenování vlastností osob podle vztahů, postojů 148 // 3.34 Pojmenování vlastností osob podle charakteristického znaku 148 // 3.35 Pojmenování vlastností osob podle typicky lidských projevů 148 // 3.36 Pojmenování vlastností živých bytostí a neživých věcí 149 // 3.37 Pojmenování vlastností neživých věcí 149 // 3.4 Stupňování složených adjektiv 149 // 3.40 Obecný výklad 149 // 3.41 Stupňování vlastních složenin 152 // 3.42 Stupňování nevlastních složenin 152 // 3.5 Pravopis složených adjektiv 154 // 3.50 Obecný výklad 154 // 3.51 Návrhy pravopisu složených adjektiv z hlediska onomaziologického 155 // 3.511 Pravopis vlastních složenin 157 // 3.512 Pravopis nevlastních složenin 159 // 4 SLOŽENÁ ADVERBIA 161 // 4.0 Obecný výklad 161 // 4.1 Adverbia tvořená vlastní kompozicí 162 // 4.11 Adverbia způsobu 162 // 4.12 Adverbia místa a času 163 // 4.13 Adverbia zájmenné povahy 164 // 4.2 Adverbia tvořená nevlastní kompozicí 164 // 4.21 Adverbia způsobu 165 // 4.22 Adverbia času 166 // 4.23 Adverbia zájmenné povahy 166 // 4.24 Adverbia modalitní a citosloveěné povahy 166 // 5 SLOŽENÁ SLOVESA 167 // 5.0 Obecný výklad 167 // 5.1 Sémantická klasifikace složených sloves 168 //
6 SLOŽENÁ SLOVA PRIMÁRNĚ NEPOJMENOVACÍ 172 // 6.0 Obecný výklad 172 // 6.1 SLOŽENÉ ČÍSLOVKY 173 // 6.10 Obecný výklad 173 // 6.11 Složené číslovky základní 175 // 6.12 Složené číslovky řadové 176 // 6.13 Složené číslovky druhové a souborové 176 // 6.14 Složené číslovky násobné 177 // 6.15 Složené číslovky velikostní 179 // 6.16 Složené číslovky numerické 179 // 6.17 Složené číslovky dílové 180 // 6.18 Složené číslovky skupinové 182 // 6.2 SLOŽENÁ ZÁJMENA 182 // 6.20 Obecný výklad 182 // 6.21 Složená zájmena ukazovací 182 // 6.22 Složená zájmena neurčitá 183 // 6.3 SLOŽENÉ PŘEDLOŽKY A STOJKY 184 // 6.4 SLOŽENÉ ČÁSTICE 186 // 6.5 SLOŽENÁ CITOSLOVCE 186 // Závér 188 // Abstract (Anglické resumé) 193 // Zusammenfassung (Německé resumé) 196 // Bibliografie 199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC