Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1967
779 s., [3] slož. l. příl. ; il. ; 25 cm

objednat
Obsahuje bibliografické odkazy
Druhý svazek třísvazkového díla, který je na rozdíl od prvého svazku, teoretického a metodologického úvodu od jediného autora (M. Dokulila), již studií plně materiálovou a autorsky kolektivní; zahrnuje popis a výklad odvozovacího systému podstatných jmen. Dílo je rozčleněno takto: I. Útvary nepředponové: Jména činitelská, Jména konatelská, Jména prostředků, Jména výsledkůděje, Jména nositelů vlastnosti, Jména nositelů substančního vztahu, Obecná jména místní, Jména hromadná a jména jednotlivin, Jména zdrobnělá, Jména zhrubělá, Jména přechýlená, Jména mláďat, Jména dějová. Některé sémanticko-slovotvorné skupiny jmen. II.Útvary předponové: Útvary předponové smišeného typu. Útvary předponové čistého typu..
Anglické a ruské resumé
000115023
OBSAH // Úvod... 5 // ÚTVARY NEPŘEDPONOVÉ... 11 // JMÉNA ČINITELSKÁ (Miloš Dokulil)...¦... 13 // Obecný výklad 13 - Jména mužského rodu : s příponou -lei 17, -č32, -c(e) 46, -(e)c 55, -í(l) 59, -ík 62, -nik 65, -ák 72, -(e)k 75, -kía) 76, -afj-áf 78, -ířj-ýř, -ét 83, -/ 86, -oun 89, -an 92, jména drobných skupin, popř. zcela izolovaná 93; jména s cizími příponami 95, -anta-ent 97,-or 102,-ér(-era-írj-ýr \0b,-(i)st(a) 110-Jména ženského rodu : spříponou -n(a) 111, jména drobných skupin, popř. zcela izolovaná 112, se složenými příponami 113- Jména středního rodu : s příponami-ní’éj.-íŕ’ej 114; -dl(o),-tk(o) a -iv(o) 115-Typy konvertované 117, bez slovotvorné přípony a „bez koncovky“ 117, s formantem -a 119, -ě/-e 124. // JMÉNA KONATELSKÄ (Miloš Dokulil)... 125 // Obecný výklad 125 - Jména mužského rodu : s příponou -ař;-ář 128, -iřj-ýř, -éř 140, // -ér (-iér)l-er (-ier), -ýr 142, -nik 143, -ák 153, s jinými domácími příponami 156; jména s cizími příponami: -ik 158, -(i)st(a) 161, -it(a) 167; jména konvertovaná a zpětně derivovaná 167 - Jména ženského rodu 170. // JMÉNA PROSTŘEDKŮ (Jaroslav Kuchař)... 171 // Obecný výklad 171 - Jména s příponou -č 196, -čk(a) 201, -dl(o) 207, -tk(o) 214, -iv(o) // 218, -ák 224, -(e)c 228, -(e)k 229, -k(a) a jejími variantami 231, -in(a) a -ovin(a) 242, -ik 243, -nik a -ovník 244, -ic(e) a -ovic(e) 249, -nic(e) a -ovnic(e) 250;
s nevlastními příponami 253; s neproduktivními příponami 254; s cizími příponami 255; bez přípony 260; jiná jména s významem prostředku 264. // JMÉNA VÝSLEDKŮ DĚJE (Miroslav Roudný)... 266 // Obecný výklad 266 - Jména s příponou-(e)k 269, -k(a) 274, -in(a) 277; jména cizího původu 278; vztah ke jménům dějovým a ke jménům nositelů vlastnosti 279. // JMÉNA NOSITELŮ VLASTNOSTI (Miloš Dokulil) ... 281 // Obecný výklad 281 - Jména mužského rodu: s příponou-(e)c285,-(e)k 304, -ák 308, // -ik a -nik 316, -áč 324, -och, -uch, -ouch 327, -oš, -ouš, -uš, -ýSj-ejš, -áé 328, -as 331, -an, // -án, -áň 332, -oun, -oň 333, -ín 335; s izolovanými neproduktivními formanty 336; jména s cizími příponami 337, -át 337, -ant 338; jména tvořená konverzí 339, zpětnou derivací 342 - Obojrodá jména 343, odvozená příponami 344, tvořená konverzí 345, zpětnou derivací 346 - Jména ženského rodu 348, s příponami -ic(e) 349, -k(a) 358, -n(a) 376, // -in(a) 379,ostatní odvozená jména 396; jména s nevlastními příponami 398; jménascizími příponami 401 ; jména tvořená konverzí 401, zpětnou derivací 403 - Jména středního rodu 403. // JMÉNA NOSITELŮ SUBSTANČNlHO VZTAHU (Karel Hausenblas a Miloš Dokulil) 407 Obecný výklad 407 - Jména podle význačné části 407 - Jména podle příslušnosti 409: jména osobní: obyvatelská 411: s příponou -an 412, -án (-ián) 413, -(e)c 413, -ák 414, s jinými
příponami 415; neobyvatelská: s příponou -nik (-ovník) 416, -(e)c a variantami 417, -áfj-ař 418, -ák 419, -an 420; s cizími příponami: -(i)st(a) 421, -(i)t(a) // 771 // 423, -án 424; -ik, -ál, -ínj-ýn (-in), -át 424; jména tvořená zpětnou derivací 424; jména neosobní : jména chovných druhů zvířat 425, odrůd kulturních rostlin 425, nerostů425, zboží a výrobků 426 - Jména podle původu a látky 427 - Jména podle podobnosti 429: rodu mužského 430, ženského 432, středního 433. // OBECNÁ JMÉNA MÍSTNÍ (František Daneš)... // Obecný výklad 434 - Jména s příponami -n(a) 436, -ovn(a) 442, -árn(a), -ím(a), -rn(a) 443; -išt(ě) a -isk(o) 447; -nik 456, -nic(e) 459, -in(e)c 463,-ín 465, -in(a) 465,-k(a) 466-, s jinými domácími příponami 472; jména s cizími příponami 475. // JMÉNA HROMADNÁ A JMÉNA JEDNOTLIVIN (František Daneš)... // Obecný výklad 477 - Jména hromadná s formanty -stv(o)l-tv(o) 480, -i/-ov(í) 484, -(ov)in(a) 487, s jinými domácími příponami 488; jména s cizími příponami 490 -Jména jednotlivin 491. // JMÉNA ZDROBNÉLÁ (Lubomír Doležel)... // Obecný výklad 494 - Jména rodu mužského 497; ženského 510; středního 519 - Závěry 526. // JMÉNA ZHRUBĚLÁ (Zdeňka Hrušková)... // Obecný výklad 531 - Jména s příponou -ák 532, -an 533, -(e)c 533, -isk(o) a -iSt(ě) 533, s jinými domácími příponami 535. // JMÉNA PŘECHÝLENÁ (Zdeňka Hrušková)... // Obecný výklad 536
- Ženská jména s příponou -k(a) 541, -ic(e) a -nic(e) 546, -(k)yn(ě) 548, -ov(á) 549, -n(a) 550, -(a)nd(a) 550; přechylování ženských jmen v mužská 551; přechylování konverzí 551. // JMÉNA MLÁĎAT (Karel Hausenblas)... // Obecný výklad 552 - Motivační základy 553; sémantické skupiny 557; slohová charakteristika 559; produktivita tvoření 560. // JMÉNA DĚJOVÁ (Milan Jelínek) ... // Obecný výklad 562 - Substantiva verbální: na -n(i) a -t(í) 570; zpodstatnělá příčestí na -n(á),-l(á) 587 ; dějová jména v užším smyslu s domácími formanty 592: mužského rodu : bez přípony: se zakončemm tvrdým 592, měkkým 606; s příponou -j 607, -ch 608, -r 608, -ot 608, -(e)k a variantami 613, -(e)c 615, s jinými příponami 615; ženského rodu: bez přípony na souhlásku 616; s formanty -t (-() 617,-osi, -est 617, -(e)ň,-z(e)ň6\l,-ež,-el,-ěj 618; -e (-ě, -je) 618, -a 619; -b(a) (-ob(a), -tb(a)) 622, -v(a) (-lv(a)) 625, -ot(a) 625, -k(a) a variantami 626, -čk(a) (-ačk(a)) 633, -nd(a) 634, -c(e) (-ic(e), -nic(e), -mic(e)) 634, -n(a) (-in(a),-ovinfa), -nin(a)) 636; jména vzniklá substantivizací adjektiv na -n(á), -v(á) 638; středního rodu : s formanty-o, -l(o), -dl(o) 638,-k(o) 639,-í 639; jména s cizími formanty 639: mužského rodu: s formanty -unkj-uňk 639, -ingj-ink 640, -át 640; ženského rodu: s formanty -a 641, -ik(a), -iv(a)l-ív(a), -and(a), -end(a), -ád(a) 641, -ur(a)l-úr(a), -tur(a) (-atur(a),-itur(a)) 641,
-c(e), -ic(e), -ac(e) (-izac(e), -fikacíe)), -anc(e), -enc(e) 642, -s(e), -x(e) 649, -z(e), -ez(e) 649, -z(a), -éz(a), -ýz(a), -iz(a), -óz(a) 650, -áž 651, -i(e) 651 ; středního rodu: s formanty -o, -on, -ium (-orium), -ma 652, -é, -i, -má (-ement) 652. // NĚKTERÉ SÉMANTICKO-SLOVOTVORNÉ SKUPINY JMEN (František Váhala) . Názvy prvků 654; hornin a nerostů 655; plodů (ovoce) 657; slepic 659; likérů, minerálních vod ap. 660; aut 661; pušek 662; cihel 663; některých druhů knih 663; formulářů, listin a lístků 664; hádanek 667; tanců 670; nemocí 670; dávek a poplatků (Vlastimila Kond-rová) 672. // 434 // 477 // 494 // 531 // 536 // 552 // 562 // 654 // ÚTVARY PŘEDPONOVÉ... 679 // Úvod... 681 // ÚTVARY PŘEDPONOVÉ SMÍŠENÉHO TYPU (Zdeňka Hrušková).. 685 // // UTVAHY PSBDPONOVÉ C,STfiHO TYPU (Marie Téli.el.«,. // ¦ ??? ““ // a s předponami cizími 720. // nepravými (předložkovými) 710. Jmén; Seznam zkratek a značek // Résumé: ruské 729, anglické 735. // Přehled slovotvorných formantů (tabulka 1 ? II) Obsah... // 695 // 728 // 741 // 771
(OCoLC)42184074
cnb000445894

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC