Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vysoká škola aplikovaného práva, 2004
241 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-86775-03-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 241 a bibliografické odkazy
000115376
Obsah // Úvod 3 // 1. Veřejná správa a správni právo 9 // 1.1 Veřejná správa 9 // 1.1.1 Obecné vymezení veřejné správy 9 // 1.1.2 Státní správa a její charakteristické rysy 12 // 1.1.3 Samospráva a její charakteristické rysy 15 // 1.2 Správni právo 18 // 1.2.1 Obecné pojmové vymezení správního práva 18 // 1.2.2 Charakteristika správního práva jako právního // odvětví ’ 23 // 1.2.3 Systém správního práva . 26 // 1.2.4 Prameny a normy správního práva 28 // 1.2.5 Subjekty správního práva a správně právní vztahy 31 // 2. Organizace veřejná správy 33 // 2.1 Charakteristika organizace veřejná správy 33 // 2.2 Ústřední orgány státní správy 37 // 2.3 Územná dekoncentrovaná (specializované) orgány státní // správy 40 // 2.4 Organizace územní veřejné správy s všeobecnou // působností 41 // 2.5 Orgány (subjekty) profesní a zájmová samosprávy 42 // 3. Organizace územní samosprávy 45 // 3.1 Územní veřejná správa a její reforma 45 // 5 // 3.2 Obce jako základní jednotky územní samosprávy 49 // 3.2.1 Základní otázky právního postavení obcí 49 // 3.2.2 Působnost a pravomoc obcí 51 // 3.2.3 Orgány obcí 52 // 3.2.4 Statutární města a hlavní město Praha 53 // 3.2.5 Svazky obcí 55 // 3.2.6 Dozor státu nad výkonem působnosti obcí 57 // 3.3 Kraje jako tzv. vyšší územní samosprávné celky 59 // 3.3.1 Základní otázky právního postavení krajů 59 // 3.3.2 Působnost a pravomoc
krajů 61 // 3.3.3 Orgány krajů 62 // 3.3.4 Dozor státu nad výkonem působnosti krajů 63 // 3.4 Podíl občanů na územní správě 64 // 4. Správní akty a jiné formy správní činnosti 67 // 4.1 Obecná charakteristika činnosti veřejné správy // a její realizace 67 // 4.2 Funkce a metody působení veřejné správy 71 // 4.3 Formy činnosti veřejné správy 73 // 4.3.1 Správní akty 74 // 4.3.1.1 Normativní správní akty 75 // 4.3.1.2 Individuální správní akty 77 // 4.3.2 Veřejnoprávní smlouvy 78 // 4.3.3 Faktické úkony s přímými právními důsledky 80 // 4.3.4 Neprávni, resp. organizační formy činnosti veřejné správy 80 // 5. Kontrola veřejné správy 83 // 5.1 Kontrola vykonávaná zákonodárným, resp. // zastupitelskými orgány 85 // 5.2 Kontrola vykonávaná soudy 85 // 5.3 Kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem 87 // 5.4 Kontrola vykonávaná správními orgány 87 // 5.5 Kontrola vykonávaná na základě podání občanů 89 // 5.6 Kontrola vykonávaná ve spojením s institutem // tzv. Veřejného ochránce práv 90 // 5.7 Kontrola vykonávaná ve spojení s právem na // informace ve veřejné správě 91 // 6. Správní řízení a správní soudnictví 93 // 6.1 Správní řízení 93 // 6.1.1 Pojem a charakteristika správního řízení 93 // 6.1.2 Působnost správního řádu 95 // 6.1.3 Základní zásady správního řízení 96 // 6 // 6.1.4 Subjekty správního řízení 97 // 6.1.5 Zahájení a průběh
správního řízení 100 // 6.1.5.1 Vybrané procesně právní instituty 101 // 6.1.5.2 Zjišťování podkladů, zajištění průběhu a účelu // řízení 102 // 6.1.6 Správní rozhodnutí 103 // 6.1.7 Přezkoumání správních rozhodnutí 105 // 6.1.8 Výkon rozhodnutí 107 // 6.2 Správní soudnictví 108 // 6.2.1 Pojem a charakteristika správního soudnictví 108 // 6.2.3 Řízení o žalobách proti rozhodnutím správního orgánu // o právech a povinnostech v oblasti veřejné správy 110 // 6.2.3 Řízení v dalších oblastech správního soudnictví 112 // 6.2.4 Řízení o kasačních stížnostech 113 // 7. Správní právo trestní 117 // 7.1 Charakteristika správního práva trestního 117 // 7.2 Správná právní odpovádnost za přestupky 121 // 7.2.1 Hmotně právní úprava odpovědnosti za přestupky 122 // 7.2.2 ? procesně právní úpravě řízení o přestupcích 129 // 7.3 Správně právní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty 130 // 7.3.1 Správně právní odpovědnost za disciplinární delikty 130 // 7.3.2 Správně právní odpovědnost za tzv. pořádkové delikty 131 // 7.3.3 Správně právní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty // fyzických osob 132 // 7.3.4 Správní delikty právnických osob a správní delikty // podnikatelů 133 // 8. Správa na úseku územního plánování a stavebního řádu 135 // 8.1 Zaměření a právní úprava 135 // 8.2 Organizace správy na úseku územního plánování // a stavebního
řádu 136 // 8.3 Obsah správy na úseku územního plánování a stavebního // řádu 138 // 8.3.1 Územní plánování 138 // 8.3.2 Územní řízení 140 // 8.3.3 Stavební řád 141 // 8.3.3.1 Povolování staveb 141 // 8.3.3.2 Odstraňování staveb 143 // 8.3.3.3 Výkon státního stavebního dohledu 144 // 8.3.3.4 Vyvlastnění 145 // 8.4 Porušení pořádku v režimu stavebního zákona 146 // 9. Správa na úseku katastru nemovitostí 149 // 7 // 9.1 Zaměření a právní úprava 150 // 9.2 Organizace správy na úseku katastru nemovitostí 151 // 9.3 Obsah správy na úseku katastru nemovitostí 151 // 9.4 Úkoly obcí a tzv. jiných státních orgánů při správě // na úseku katastru nemovitostí 158 // 9.5 Porušení pořádku na úseku správy katastru nemovitostí 159 // 10. Správa na úseku živnostenského podnikání 161 // 10.1 Zaměření a právní úprava 161 // 10.2 Organizace správy na úseku živnostenského podnikání 163 // 10.3 Obsah správy na úseku živnostenského podnikání 165 // 10.4 Živnostenský rejstřík 170 // 10.5 Porušení pořádku na úseku správy živnostenského podnikání 170 // 11. Správa na úseku dopravy 175 // 11.1 Zaměření a právní úprava 175 // 11.2 Organizace správy na úseku dopravy 176 // 11.3 Obsah správy na úseku dopravy 177 // 11.3.1 Drážní doprava 177 // 11.3.2 Silniční doprava 180 // 11.3.3 Lodní doprava 184 // 11.3.4 Letecká doprava 186 // 11.4 Porušení pořádku na úseku správy
dopravy 187 // 12. Správa na úseku školství 191 // 12.1 Zaměření a právní úprava 191 // 12.2 Organizace správy na úseku dopravy 192 // 12.3 Obsah správy na úseku dopravy 193 // 12.3.1 Tzv. „malé školství“ 194 // 12.3.2 Vysoké školství 196 // 12.4 Porušení pořádku na úseku správy dopravy 202 // 13. Správa na úseku zdravotnictví 205 // 13.1 Zaměření a právní úprava 205 // 13.2 Organizace správy na úseku zdravotnictví 206 // 13.3 Obsah správy na úseku zdravotnictví 207 // 13.4 Porušení pořádku na úseku správy zdravotnictví 213 // Výkladový slovník některých pojmů 215 // Literatura 241 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC