Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.4) Půjčeno:24x 
BK
2. opravené a rozšířené vyd.
Praha : Academia, 1993
958 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-200-0483-1 (soubor)
ISBN 80-200-0484-X (sv. 1 ; váz.)
Obsahuje předmluvu, seznam zkratek, opravy
Slovníky španělsko-české
000115439
5 // Předmluva ? // kil;öW // ¦ ; Í- 0;í; :. v ;; ¦; ?: ’¦ // Prefacio // Práce na španělsko-českémi slovníku-: byla ľzahájenä cr .l.’:1964éy::;J:Ústav,Uf jazykůí ja. literatúr,j,ÖSAV. Práce na - slovníku i býla ; dílčíiriijúkplem Watels oe zk .X-0-14á„VÄm;.cmeh ve vztahu k lazyku ceskemu a slovenskému . Rozsah prace ustavu si vsak vyzadal rozsirem kolektivu spolupracovníků ánimo tento ústav, a proto za vedení doe: dr. .Tbsef’a Dubskohó, 08c.i byli prací na slovníku pověřeni pracovníci pražských a brněnských vysokých škol (Maric Holu-bová-Pravdová, Alena Novohradská,Vladimír tiejzéky Eva Špinkôvávdŕ. Jiří Vaádas,CSc;yÍ).Vožeml- // a odb. inspekt. dr. J. Taišlovou) zajistili základm i odbornou excerpci a zpracovali hesla prd jednotlivé části slovníku. Jako externí spolupracovníci se na odborné’excerpci podíleli též J . Doubek a J. Kudrna. - // Vdčjinácli české lexikografie nemáme dosud španělský slovník tohoto rozsahu ((lelkem asi 70 000 // např. ABC, Blanco ? Negro, Ya, Vanguardia, Arriba, Sennina, DígaineVCôdorniz, Can Can, Triurďo, Don Quijote, Gacetailustrada, z hispanóamerickýóh:Excelsior; Nacional, Siempre, .Tiempo, Nación, Ckrjn, E! Siglo, El día. ErciUa, Novedades,:;TransformacK.n,;Visión,:,Granma,:Bohemia, :Mujeres, // tisku (představující na (1000 stran) i při konzultóváuh lexikografických prací, Slovníků a odborných studií se autoři řídili cílem stanoveným
při vypracování základní koncepce a zaměřením slovníku na jeho uživatele —• překladatele faásné i odborné: literatúry, vědecké ai jiné odborné pracovníky, tlumočníky, pracovníky ústředních úřadů a orgánů i podniků zahraničního: obchodu; středoškolské studenty a posluchače vysokých škol aj. Šlo o zachycení základního slovního fondu španělského jazyka v jeho evropské i španělskoamerické podobě s přihlédnutím ? obecnému spisovnému jazyků, ale též ? jeho různým stylistickým rovinám, ? hovorovému a lidovému jazyku, ? jazyku básnickému i odbornému, popř. i ? výrazům argotickým a regionálním. Excerpcí z beletrie sledovali autoři zvláště nutnost zachytit frazeologické bohatství dnešní evropské i hispanoamerické španělštiny; excerpce z denního tisku a z časopisů poskytla zase výrazy! ze soudobpho společenského, politického, kulturního, ekonomického, sportovního;životá;:při excerpci z odborné literatury, které je ve slovníku-věnováno dosti prostoru v korpusu slovníku, bylo přihlíženo nejen ? tradičním oblastem (lékařství, přírodním vědám apod.), ale zvláště ? oblastem technickým a ke společenským vědám. Zvláštní pozornost byla věnována tzv. hispanoamerikanismům, a to: zvláště v (oblasti obecného a hovorového jazyka (pro velkou šíři hispanoamerické oblasti nebylo móžho zařadit soustavně též rozdíly ? odborné terminologii, i když podle
možností,, nebyla : zanedbána ani tato stránka). Pokud jde p výrazy a obraty z hispanoamerické oblásti; ;bylo’ve slovníku využito též výsledků lexikologického výzkumu prováděného J.Dubským-na Kubě v r. 1971 — 1972 a výsledků jeho lexikologické ankety mezi latinskoamerickými studenty na československých vysokých školách. Konzultace při ověřování hispanoamerických výrazů a obratů poskytli rovněž prof. dr. José Malo de Molino a dr. José Pargas z Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Kuba. // Redakce slovníku musila během své práce překonat mnoho nesnází spojených s personálním a materiálním vybavením, které mnohdy způsobilý; odklady v:postupůipráce.; Rovněž dosavadní stav španělské lexikografie nejen ve Španělsku, ale zvláště: v Latinské Americe, kde se začíná provádět soustavný výzkum lexika v jednotlivých oblastech;ar zvláště ve velkých městech teprve v posledních letech, byl pramenem četných obtíží. Je na uživateli, aby sám posoudil, do jaké míry se autorskému kolektivu podařilo překonat všechny nesnáze spojené s vypracováním tak rozsáhlého díla, jakým jc náš slovník. *. ¦ : - i v. v í--!! ¦ í .V— 1. v ř. —v // Při této příležitosti je naší milou povinností poděkovat za cenné rady doc. dr. Zdeňku Hámplovi, CSc., který dal podnět ke zpracování tohoto slovníku, univ. prof. dr. Ivanu Poldaufovi, který rukopis pročetl a svými podnětnými
připomínkami přispěl ? vylepšení jeho lexikografické stránky, doc. dr. Oldřichu Tichému, který pečlivě revidoval celý rukojsis a odstranil svými připomínkami některé nedostatky naší práce, F. Bulnesovi za jeho cenné připomínky zvláště z hlediska hispano-amerického úzu, dr. Jaroslavu Váchovi a P.; Dvořáčkovi z nakladatelství: ČSAA: Akadémia za redakční spolupráci a cenné připomínky, jakož i všem spolupracovníkům, kteří se’podíleli na náročné excerpci i na dalším zpracování excerpovaného materiálu.. ; ? : - // Doc. dr. Josef Dubský, CSc. ; ?? !:í! ’<ŽásáuťorSký’kolektiv // s
(OCoLC)31377955
cnb000084258

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC