Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1998
xii,214 s.

ISBN 80-7226-112-6 (brož.)
Ekonomie
Obsahuje rejstřík.
Ekonomie veřejná - příručky
Správa veřejná - ekonomika - příručky
000115891
OBSAH // Úvod...1 // I. VEREJNÁ EKONOMIE A ...3 // 1. Veřejná ekonomie jako součást ekonomických věd...3 // 2. K vymezení veřejného sektoru...4 // 2.1 Členěni národního hospodářství...A // 2.2 Vymezení veřejného sektoru...7 // 2.3 Národní hospodářství a vlastnictví...H // 2.4 Smíšená ekonomika...11 // 2.5 Rozsah veřejného sektoru...11 // II. Příčiny existence veřejného sektnru...15 // 1. Selhávání trhu...15 // 1.1 Využití teorie potřeb k objektivizaci existence veřejného sektoru...1B // 1.2 Využití kategorie lidského potenciálu pro objektivizaci veřejného sektoru...23 // 1.3 Rovnost, spravedlnost, rovnostářstvf...25 // 2. Poslání veřejného sektoru...29 // 2.1 Posláni ■ funkce • činnosti - cíle...23 // 2.2 Vztah veřejného sektoru a tržního sektoru...30 // 00176811 // III. Další příčiny existence verejného sektnru // 35 // 1. „Ekonomické“ příčiny existence veřejného sektoru...35 // 1.1 Makroekonomická selháni trhl...IS // 1.2 Mikroekonomická selháni trhl ...K // 1.3 Statky pod nchranoi... 41 // 2. Selhání 48 // \\ // IV. Struktura veřejnéhu sektnru...53 // 1. Bloková struktura ’’ " sektoru...53 // 2. Faktory ovlivňující rozsah a strukturu veřejného sektoru...58 // 2.1 Faktory ekonomická ...51 // 2.2 Faktory mimoekonomická ...M // 3. Spotřební a zdrojový charakter veřejného sektoru...63 // V. Veřejná vnlba...67 // 1. Veřejné mechanismy alokace zdroji)...67 // 2. Hole subjektu
podílejících se na veřejné volbé v zastupitelské demokracii ...72 // 41 //  // VI. Veřejné finance...77 // 1. Vymezení pojmu veřejné finance...77 // 2. Funkce veřejných financí...78 // 3. Rozpočtová soustava...73 // 3.1 Soustava veřejných rozpočtu...79 // 3.2 Rozpočtová pravidla...80 // 3.3 Orgány řizenf a správu veřejných financi...K // 4. Státní rozpočet...81 // 4.1 Pojem státniho rozpočti...K // 4.2 Rozpočtová zásady...K // 4.3 Rozpočtový proces...84 // 5. Místo a úloha fondů ve struktuře veřejných financí...85 // VII. Rnzpnčtnvý deficit a veřejný dluh...91 // 1. Fiskální nerovnováha jako globální problém...81 // 2. Rozpočtový deficit...82 // 2.1 Pojem, definice, výzian...92 // 2.2 Možnosti financováni rozpočtováno deficite...15 // 3. Veřejný dluh...88 // 3.1 KKјKш...91 // 3.2 Vztah dluhu a makroekonomických ukazateli ...97 // 3.3 Vzájemný vztah deficits a veřejného dluhi...II // 4. Veřejný dluh a deficit v ČR...88 // VIII. Verejné výdaje // 107 // 1. Pojem, struktura, ; tendence...107 // 1.1 Pojem i velikost...117 // 1.2 Struktura verejných výdaji...110 // 1.3 Příčiny rfistn...111 // 2. Efektivnost veřejných výdaju...і...115 // 2.1 Úvod do problematiky... IIS // 2.2 Druhy ekonomických analýz...’...117 // 2.3 Užiti metody náklad! a užitk! v podmínkách veřejného sektoru x...118 // IX. Verejné príjmy...123 // X. Úvod do daňové teorie...133 // 1. Daně jako historická kategorie...133
// 2. Daňové teorie...134 // 3. Daňové principy...135 // 4. Princip spravedlnosti...137 // 4.1 Princip prospěchu...137 // 4.2 Princip platební schopnosti...138 // 5. Princip efektivnosti...140 // 3554 // 6. Daňová incidence... // B.1 Daňový přesun a dopad... // B.2 Přesun daní na konkurenčnich trzích // XI. Finance územní samosprávy...149 // 1. Úloha územní samosprávy...148 // Z. Finance obcí...152 // 2.1 Rozpočty Dbcí...153 // 2.2 Rozpočtová skladba...155 // 2.3 Vývoj obecních rozpočtů... 157 // XII. Organizace v neziskové sféře...163 // 1. Základní charakteristiky neziskových organizací...163 // 2. Poslání, funkce a cíle neziskových organizací...167 // 2.1 Poslání nezisková ogranizace...1B7 // 2.2 Funkce neziskových organizací...IBS // 2.3 Cíle nezisková orianizace...IBS // 2.4 Přehled typQ neziskových organizaci pDsobicich v ČR...170 // 3. Finanční zdroje " ’ organizací...173 // 3.1 Finanční zdroje společná všem neziskovým organizacím...173 // 3.2 Finančni zdroje nákterých typu neziskových organizaci...174 // 4. Hospodaření, účetnictví a zdanění nezisknvých organizaci...174 //  41996 // XIII. Řízení veřejného sektoru...177 // 1. Veřejná správa...177 // 1.1 Orgánu samosprávy...177 // 1.2 Orgány státní správy...178 // 2. Veřejná správa jako řídící systém veřejného sektoru...179 // 2.1 Vztah makrořizení a mikrořlzení «K veřejné správě...180 // 2.2 Horizontální a vertikální
délba práce v řízení veřEjnéhn sektoru...180 // 2.3 Specifikum rozhodování ve veřejném sektoru...181 // 2.4 Formy, nástroje a metody řízení ve veřejném sektoru...182 // 3. Veřejná kontrola...184 // XIV. O efektivnosti veřejného sektoru...189 // 1. Tendence veřejného sektoru k neefektivnosti...189 // ...wa // 1.2 Dflsledky selhávání veřejného sektoru...181 // 2. Faktory efektivnosti veřejného sektoru...192 // 2.1 Velikost a struktura veřejného sektoru...182 // 2.2 Vnéjší faktory efektivnosti veřejného sektoru...183 // 2.3 Vnitřní faktury efektivnosti---181 // Příloha...203 // Iřídéuí veřejných výdajfi pudle funkční klasifikace // Rejstřík // 207 // 83

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC