Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2004
176 s.

objednat
ISBN 80-246-0595-3 (brož.)
Obsahuje bibliografické citace, předmluvu, rejstřík jmenný a věcný
Bibliografie: s. 167-176
Germanistika - učebnice vysokošk.
Němčina - jazykověda - učebnice vysokošk.
000117293
Předmluva 11 // I. JAZYK A JAZYKOVĚDA // ZÁKLADNÍ POJMY A TERMINY // 1. Řeč, jazyk, (pro)mluva 13 // 1.1 Jazyk a promluva 14 // 1.1.1 Vlastnosti jazyka 14 // Znakovost. Systémovost. Promčnlivost v čase. Společenská vázanost. // 1.1.2 Funkce jazyka 20 // Poznávací (kognitivní) funkce. Sdělná (komunikativní) funkce. // 1.1.3 Vlastnosti promluvy 24 // 1.2 Jednotky a roviny jazyka 24 // Jazykové jednotky. Jazykové roviny, // 1.3 Základní jazykovědné disciplíny, Interdisciplíny (pomezní disciplíny) 26 // Užitá jazykověda. // 1.4 Jazykovědná metodologie 30 // Jazykovědné metody užívané při srovnání jazyků. Typologie jazyků. // Základy strukturní metodologie. // 1.5 Jazykovědná terminologie 36 // Literatura 38 // II. JAZYKOVĚDNÉ STUDIUM NĚMČINY // 2. Zvuková a písemná podoba sdělení 41 // 2.1 Produkce a percepce zvukového sdělení 41 // Zvukové prostředky a významová stavba sdělení. // 2.2 Písemná podoba sdělení 47 // Vývoj písemného záznamu řeči. Písmo. Fonografické písmo. // Graf a grafém. GraFie a ortografie. // 2.3 Vztah mezi zvukovou a písemnou podobou sdělení 51 // Model produkce a percepce sdělení. // Rozdíly mezi mluvenou a psanou podobou sdělení. // Literatura 55 // 3. Slovo a slovní zásoba 57 // 3.1 Pojetí slova 57 // Struktura slova. Význam slova. Denotát, pojem a slovo. // Polysemie a homonymie. // 3.2 Způsoby rozboru významu 63 // Rozbor na významové příznaky. Prototypová analýza. Logická analýza. // 3.3 Slovní zásoba 65 // Synonymie a antonymie ve slovní zásobě. // Významová slučitelnost lexikálních jednotek. // 3.4 Jazykovědné disciplíny zabývající se slovní zásobou 69 // 3.5 Základní informace o slovnících 70 // Týpy slovníků. // Literatura 74 //
4. Gramatická stavba sdělení 75 // 4.1 Změna tvarů slov 76 // Morf (alomorf) a morfém. Druhy morfémů. Gramatické kategorie. // Slovní druhy. // 4.2 Syntaktické jednotky a syntaktické vztahy 82 // 4.2.1 Slovní spojení 82 // 4.2.2 Věta 84 // 4.2.2.1 Způsoby syntaktického rozboru věty 85 // Rozbor na větné členy. Rozbor věty vycházející ze slovesa. // Rozbor věty na bezprostřední složky. „Generování vět“ z výchozího symbolu. // 4.3 К analýze významu věty 92 // 4.4 Funkce slovosledu v němčině 93 // 4.5 Typologie gramatik a gramatiky němčiny 96 // Literatura 98 // 5. Text - 98 // 5.1 Vlastnosti textu - 99 // 5.2 Textové jednotky - 100 // 5.3 Typologie textů 101 // Literatura 101 // 6. Jazykové sdělení jako součást jednání 102 // 6.1 Mluvní akt 102 // 6.2 Role posluchače 104 // 6.3 Rozhovor 105 // Literatura 106 // 7. Kognitivní procesy při produkci a percepci jazykového sdělení 107 // 7.1 Mozkové funkce související s řečí 108 // 7.2 Kognitivní zpracování a předávání informací 110 // Literatura 111 //
III. NĚMČINA V SPOLEČENSKÝCH SOUVISLOSTECH // 8. O úkolech sociolingvistiky 113 // 8.1 К dvojjazyčnosti (bilingvismu) 114 // Literatura 116 // 9. Sociální rozvrstvení jazyka 116 // 9.1 Standardní varieta 117 // 9.1.1 Norma a kodifikace standardní variety 118 // 9.1.2 Výslovnostní norma standardní němčiny a její kodifikace 119 // 9.1.3 Pravopisná kodifikace standardní němčiny 121 // 9.1.4 Kodifikace gramatické stavby 124 // 9.2 Útvary běžného denního styku (Umgangssprachen) 126 // 9.3 Teritoriální dialekty 127 // 9.3.1 Základní nářeční oblasti německého jazykového území 127 // 9.3.2 Hornoněmecké nářeční území 128 // 9.3.3 Středončmecké nářeční území - 129 // 9.3.4 Dolnoněmecké nářeční území 129 // 9.3.5 Dialektologie a dialektografie 131 // Literatura 133 // 9.4 Jazyková situace v zemích, kde se mluví německy 134 // 9.4.1 Spolková republika Německo 134 // 9.4.2 Rakouská spolková republika 137 // 9.4.3 Švýcarsko 140 // 9.4.4 Liechtenštejnsko 143 // 9.4.5 Lucembursko 144 // Literatura 145 // 9.5 Jazyková situace menšin v některých státech 145 // 9.5.1 Belgie 147 // 9.5.2 Francie 147 // 9.5.3 Česká republika 148 // 9.5.4 Maďarsko 150 // 9.5.5 Polsko 150 // 9.5.6 Rumunsko 151 // 9.5.7 Rusko 153 // Literatura 153 // Rejstřík jmenný a věcný 155 // Výběrová bibliografie - 167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC