Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:34x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2004
188 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-7080-548-X (brož.)
Dotisk 2007
Průmysl chemický - ekologie - učebnice vysokošk.
Toxikologie - průmysl chemický - učebnice vysokošk.
000117368
OBSAH // 1. Jedovatá stopa dějinami 10 // Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň // 1.1. Základní rozdělení „historických jedů46 11 // 1.2. Cesta dějinami 12 // 1.2.1. Co to byl toxikon a kdo byly slavné mytologické travičky 12 // 1.2.2. „Smrt starých pánů“ 13 // 1.2.3. Jedy božského původu 15 // 1.2.4. Procesy s čarodějnicemi ve světle moderní vědy 16 // 1.2.5. Paracelsus 19 // 1.2.6. Oxid arsenitý - sesazený král mezi anorganickými jedy 20 // 1.2.7. Jed v rukou předsedy vlády? 23 // 2. Toxikologie, její předmět a vymezení pojmů 25 // Doc. Ing. Igor Linhart, CSc. // 2.1. Jed - toxická látka, xenobiotikum, dávka 25 // 3. Interakce toxických látek s živým organismem 28 // Doc. Ing. Igor Linhart, CSc. // 3.1. Účinek jedů, druhy účinku 29 // 3.1.1. Přímý toxický účinek 29 // 3.1.2. Biochemický účinek, inhibice enzymů 30 // 3.1.3. Imunotoxicita 30 // 3.1.4. Teratogenita 31 // 3.1.5. Mutagenita 31 // 3.1.6. Karcinogenita 32 // 3.1.7. Orgánová toxicita 32 // 3.2. Závislost účinku na koncentraci a dávce 32 // 4. Základní biochemické procesy odpovědné za vzájemnou komunikaci buněk 33 // Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň // 4.1. Přenos nervového vzruchu - neurotransmise 33 // 4.1.1. Sodíková pumpa 34 // 4.1.2. Neurotransmitery 36 // 4.2. Hormony a autakoidy 38 // 5. Osud cizorodých látek v organismu (vstup, metabolické přeměny a vylučování) 39 // Doc. Ing. Igor Linhart, CSc. // 5.1. Cesty vstupu cizorodých látek - absorpce 39
// 5.1.1. V stup vdechováním - inhalací 3 9 // 5.1.2. Cesta perorální - požitím 39 // 5.1.3. Vstup kůží 40 // 5.1.4. Vstup přes oči 41 // \ // 3 // 5.2. Distribuce cizorodých látek - transport, depot 41 // 5.3. Metabolické přeměny cizorodých látek (biotransformace) 41 // 5.3.1. Biotransformační reakce první fáze 42 // 5.3.2. Biotransformační reakce druhé fáze 44 // 5.3.3. Příklady biotransformace některých látek 45 // 5.4. Vylučování cizorodých látek a jejich metabolitů z organismu 49 // 6. Zjišťování toxicity látek 51 Doc. Ing. Igor Linhart, CSc. // 6.1. Testy in vitro 51 // 6.2. Testy na zvířatech in vivo 52 // 6.2.1. Akutní testy 52 // 6.2.2. Subakutní testy 53 // 6.2.3. Chronické testy 53 // 6.3. Zjišťování škodlivého účinku chemických látek na lidskou populaci // epidemiologické studie. 53 // 6.4. Zjišťování úrovně expozice 54 // 6.4.1. Monitorování ovzduší 54 // 6.4.2. Biologické monitorování 55 // 7. Informační zdroje v toxikologii a souvisejících oborech 56 // Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň // 7.1. Elektronické databáze a bezpečnostní listy chemických látek 56 // 7.2. Základní ustanovení a normy se vztahem k MSDS 58 // 7.3. Dostupnost a forma MSDS 59 // 7.4. Způsoby vyhledávání 61 // 7.5. Charakteristická struktura souboru MSDS 62 // 7.5.1. Identifikace chemické látky 63 // 7.5.2. Identifikace rizik 64 // 7.5.3. Expoziční následky, expoziční limity a způsoby osobní ochrany 66
// 7.5.4. Expoziční limity 68 // 7.5.5. Fyzikální a chemické vlastnosti, stabilita a reaktivita 70 // 7.5.6. Toxikologické údaje 72 // 7.5.7. Kapitoly 12 až 16 76 // 8. Regulace práce s jedy a chemickými karcinogény 79 // Doc. Ing. Igor Linhart, CSc. // 8.1. Přípustné exposiční limity (PEL), nejvyšší přípustné koncentrace (NPK) 79 // 8.2. Chemické karcinogény 80 // 8.2.1. Karcinogény kategorie 1 (vybraní zástupci) 81 // 8.2.2. Karcinogény kategorie 2 (vybraní zástupci) 81 // 8.2.3. Pracovní procesy s rizikem karcinogenity 81 // 4 // 9. Významné skupiny toxických látek 82 // Doc. Ing. Igor Linhart, CSc. a Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň (kapitoly 9.7., 9.11. a 9.12.) // 9.1. Látky dráždivé a leptavé 82 // 9.1.1. Kyseliny 82 // 9.1.2. Zásady 82 // 9.1.3. Reaktivní organické látky 82 // 9.1.4. Dráždivé plyny v atmosféře - oxidy síry a dusíku, ozon 83 // 9.1.5. Další dráždivé plyny 83 // 9.1.6. Látky dráždící oči - slzotvorné látky 84 // 9.2. Látky s vysokou akutní toxicitou 84 // 9.2.1. Anorganické látky; s- a p- prvky a jejich sloučeniny 84 // 9.2.2. Anorganické látky; d- prvky a jejich sloučeniny 87 // 9.2.3. Organické látky používané v chemických - // provozech a laboratořích- příklady 89 // 9.2.4. Toxické látky v živé přírodě - příklady 94 // 9.3. Látky ovlivňující přenos kyslíku v těle - „krevní jedy” 96 // 9.4. Hepatotoxické látky 98 // 9.5. Imunotoxické látky 99 // 9.6. Neurotoxické
látky 100 // 9.7. Mutagenní a karcinogenní látky 101 // 9.7.1. Přehled nej důležitějších strukturních typů karcinogenů // a jejich metabolitů 101 // 9.8. Bojové látky 104 // 9.8.1. Látky dráždivé - slzotvorné 105 // 9.8.2. Látky dusivé 105 // 9.8.3. Látky zpuchýřující 105 // 9.8.4. Látky nervově paralytické 106 // 9.8.5. Látky psychoaktivní 107 // 9.9. Látky nebezpečné pro životní prostředí 107 // 9.9.1. Chlorované organické látky 107 // 9.9.2. Látky ohrožující ozonovou vrstvu - fluorchloruhlovodíky 109 // 9.10. Látky návykové 110 // 9.10.1. Společností akceptované drogy 110 // 9.10.2. Kannabinoidy 112 // 9.10.3. Halucinogeny 113 // 9.10.4. Stimulační drogy 114 // 9.10.5. Opiáty 116 // 9.10.6. Těkavé látky 117 // 9.10.7. Psychofarmaka 117 // 9.11. Potravinová aditiva 118 // 10. Vztahy mezi strukturou, fyzikálně chemickými vlastnostmi, toxicitou a rizikem 121 // Doc. Ing. Igor Linhart, CSc. // 10.1. Příklady strukturních typů látek s určitou charakteristickou toxicitou 121 // 10.2. Kvantitativní vztahy mezi strukturou a aktivitou (QSAR) 122 // 10.3. Vztahy mezi toxicitou a rizikem 123 // 5 // 11. Úloha chemie v průmyslové společnosti a vztah společnosti ? chemii 124 // Prof. Ing. Josef Horák, DrSc. // 11.1. Chemofobie a její rozpornost 124 // 11.2. Co poskytuje chemie společnosti? 124 // 11.2.1. Příklady výrobků, jimiž chemie významně přispěla ? // prodloužení lidského věku a ochraně zdraví 124
// 11.3. Vlivy působící na představu veřejnosti o chemii 126 // 11.3.1. Vliv zneužívání některých chemických výrobků na představy // veřejnosti o chemii 126 // 11.3.2. Vliv použití laciného chemického výrobku poškozujícího // životní prostředí na představy veřejnosti o chemii 127 // 11.3.3. Vliv reklamy na představy veřejnosti o chemii 128 // 11.3.4. Vliv činnosti nevládních organizací na představy // veřejnosti o chemii 128 // 11.4. Využívání aspektů ochrany zdraví a životního prostředí // v konkurenčním boji 128 // 11.4.1. Princip využití požadavků ochrany životního prostředí // v konkurenčním boji , 129 // 11.4.2. Příklad: Vývoj požadavků kladených na vlastnosti // benzinu a vybavení automobilů 129 // 11.4.3. Přenos obtíží s ochranou životního prostředí do jiných zemí 131 // 12. Bezpečnost chemických výrobků z hlediska ochrany zdraví a // životního prostředí 132 // Prof. Ing. Josef Horák, DrSc. // 12.1. Terminologie používaná v souvislosti s ochranou životního prostředí 132 // 12.2. Přenos a rozklad chemických sloučenin v životním prostředí 133 // 12.2.1. Poločas životnosti sloučeniny v životním prostředí 133 // 12.2.2. Přenos a rozklad sloučenin ve složkách prostředí 134 // 12.2.3. Vlastnosti sloučenin ovlivňující jejich vstup do potravních // řetězců a jejich další osudy 135 // 12.2.4. Cesty vstupu sloučenin do potravních řetězců 136 // 12.3. Ochranná
legislativa zajišťující bezpečnost chemických výrobků 137 // 12.3.1. Základní pojmy používané v Zákoně o chemických // látkách a chemických přípravcích 137 // 12.3.2. Klasifikace a registrace chemické látky 139 // 12.3.3. Balení a značení látek a přípravků 139 // 12.3.4. Bezpečnostní listy (MSDS) 141 // 12.3.5. Hodnocení požárního chování kapalin 141 // 12.4. Některé mezinárodně sledované skupiny chemických látek 142 // 12.4.1. Chemické zbraně a jejich prekursory 142 // 12.4.2. Omamné a psychtropní látky a prekursory jejich výroby 142 // 12.4.3. Těkavé organické sloučeniny 142 // 12.4.4. Látky poškozující ozónovou vrstvu Země 143 // 12.4.5. Persistentní (stabilní) organické znečišťující sloučeniny 144 // 12.4.6. Vysoce persistentní vysoce bioakumulovatelné sloučeniny 146 // 6 // 13. Bezpečnost chemických procesů 149 // Prof. Ing. Josef Horák, DrSc // 13.1. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených // vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (Zákon 353/1999 Sb.) 149 // 13.1.1. Zařazení výroben do rizikových skupin 149 // 13.1.2. Přehled povinností plynoucích ze zařazení do rizikových // skupin A aB 150 // 13.1.3. Zdroje rizika v chemickém průmyslu 150 // 13.2. Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o // integrovaném registru znečišťování (č. 76/2002 Sb.) 152 // 13.2.1. Integrovaná povolení 153 // 13.2.2. Systém výměny
informací o nejlepších dostupných technikách 153 // 13.2.3. Integrovaný registr znečišťování životního prostředí 154 // 13.3. Ochranné služby pro chemické nehody v dopravě a jiné nehody // mimo chemické závody 154 // 14. Ochrana zdraví na chemických pracovištích 155 // Prof. ing. Josef Horák DrSc. // 14.1. Obecné zásady chování na chemických pracovištích 155 // 14.2. Těkavé organické látky jako zdroj rizika 156 // 14.3. Úrazy při práci se skleněnými součástkami 157 // 14.4. Žíravé látky jako zdroj rizika úrazu 158 // 14.5. Hořlavé látky j ako zdroj ohrožení zdraví 158 // 14.5.1. Povinnosti zaměstnanců a studentů 158 // 14.5.2. Zásady chování při nebezpečí požáru nebo při vzniku požáru 158 // 14.5.3. Ochranné prostředky 159 // í4.6. Laboratorní procesy prováděné při zvýšeném tlaku 161 // 14.7. Laboratorní procesy prováděné za sníženého tlaku 164 // 14.8. Látky toxické jako zdroj rizika 165 // 14.9. Zdroje rizika při provádění exotermických chemických reakcí 166 // 14.10. Tvorba peroxidů působením vzdušného kyslíku během // skladování j ako zdroj rizika 166 // t // 15. Chemické procesy ? ochraně životního prostředí 168 // Prof. ing. Josef Horák DrSc. // 15.1. Vliv výroby energie na životní prostředí 168 // 15.1.1. Vznik škodlivých sloučenin ve spalovacích procesech 168 // 15.1.2. Důsledky emisí škodlivých sloučenin pro prostředí 169 // 15.1.3. Zlepšování
stavu ovzduší v České republice 170 // 15.2. Katalytické jednotky ? snížení nebezpečnosti výfukových plynů 171 // 15.2.1. Nebezpečné složky výfukových plynů 171 // 15.2.2. Struktura a funkce katalytické jednotky 171 // 15.2.3. Zdravotní nebezpečnost výfukových plynů 172 // 7 // 15.3. Omezování úniků oxidů síry do ovzduší — odsiřování 173 // 15.3.1. Vliv hloubky zpracování ropy na životní prostředí 173 // 15.3.2. Odsiřování a zplyňování uhlí 173 // 15.3.3. Zachycování sloučenin síry při spalování uhlí 174 // 15.4. Postupy čistění odpadních plynných proudů v průmyslu 175 // 15.4.1. Zachycování plynů a par a prachových částic 176 // 15.5. Procesy čistění odpadních vod 178 // 15.5.1. Typy samočisticích procesů 179 // 15.5.2. Princip čistění odpadních vod 179 // 15.5.3. Odpadní průmyslové vody 182 // 15.6. Skleníkový efekt 183 // 15.6.1, Podstata skleníkového efektu 183 // 15.6.2. Příspěvek oxidu uhličitého ? skleníkovému efektu 184 // 15.7. Může použití vodíku jako paliva vyřešit skleníkový efekt? 185 // 15.7.1. Postupy výroby vodíku a emise oxidu uhličitého s nimi spojené 185 // 15.7.2. Společné znaky reakcí ? výrobě vodíku 186 // •4 // 8
cnb001526577

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC