Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
Praha : Univerzita Karlova, 1995

objednat
ISBN 80-7184-010-6
000117446
Rekat.
>/ // L Školsky management a východiska jeho studia // 13 // 1. Vyznám a úloha školského managementu...13 // 1.1. Školsky management — klíč ? eťektivité vzdělávacích // soustav... ...13 // 1.2. Několik výchozích poznámek ? řízení ve školství..18 // 1.3. ? základním pojmům a termínům školského // managementu... 24 // Doporučená literatura...28 // Kontrolní otázky...28 // 2. Management a specifika řízení škol...29 // 2.1. Poznatky a zkušenosti z teorie a praxe // podnikového managementu...29 // 2.2. Příklad pokusů o konkrétní aplikace...35 // 2.3. Specifika školství a školy a jejich řízení...38 * // 2.4. Reformní pedagogika a Příhodova racionalizace // školství...41 // Doporučená literatura...44 // Kontrolní otázky...:...44 // 3. Vzdělávací politika... 45 // 3.1. Vymezení pojmu vzdělávací politika... 45- // 3.2. Současná vzdělávací politika České republiky...50 // 3.3. Aktuální problémy naší vzdělávací politiky...55 // Doporučená literatur...v...58 // Kontrolní otázky,...59 // 4. Vzdělávání a ekonomika...60 // 4.1. Ekonomicky pohled na vzdělávání... (50 // 4.2. Financování školství ...64 // é // 3 // 4.3. Organizačně právní formy hospodaření // Doporučená literatura... // Kontrolní otázky... // -© // ... 80 // ... 81 // II. Lidský faktor ve školském managementu...82 // 5. Personální management...82 // 5.1. Manažerské funkce...82 // 5.2. Příprava a výběr pracovníků...
87 // 5.3. Rozvoj a hodnocení...94 // 5.4. Odměňování a zabezpečení...97 // 5.5. Zaměstnanecké vztahy a vztahy s odbory...97 // Doporučená literatura... 98 // Kontrolní otázky ...98 // 6. Management a motivace pracovní činnosti ...99 // 6.1. Douglas McGregor: „Teorie X“ a „Teorie Y‘...99 // 6.2. Maslowova teorie hierarchie potřeb...103 // 6.3. Plerzbcrgova dvoufaktorová teorie...107 // 6.4. McCleelandova teorie tří typů motivačních potřeb ... 109 // 6.5. Vroomova teorie očekávání...110 // 6.6. Porterův a Lawlcrův model očekávání ...111 // 6.7. Adamsova teorie spravedlivé odměny... 112 // 6.8. Skinnerova teorie pozitivního posílení...113 // 6.9. Peníze jako motivační stimul...114 // Doporučená literatura...115 // Kontrolní otázky... 115 // 7. Vůdcovství („leadership“) ...116 // 7.1. Vůdcovské styly opírající se o pravomoc, vliv, chování // vůdců... 117 //  .2. Osobnostní rysy řídících pracovníků... 123 // Situační podmínky úspěšného jednání vůdců...126 // Doporučená literatura...132 // Kontrolní otázky... 132 // 8. Konflikty a jejich řešení...133 // 8.1. Charakteristika konfliktů a jej ich příčiny...133 // 8.2. Druhy konfliktů a jejich zvládání...136 // 8.3. Řešení konfliktů... 139 // 8.4. Prevence konfliktů...141 // Doporučená literatura... 142 // Kontrolní úkoly...142 // 4 // 9. Psychohygiena... // 9.1. Psychohygiena a její význam v živote manažera // 9.2. Životospráva
a její vliv na zdraví manažera .. // Doporučená literatura... // Kontrolní otázky... // 143 // 143 // 147 // 157 // 157 // III. Management z hlediska školství a školy jako organizace...158 // 10. Školství a škola jako organizace... 158 // 10.1. Společenská dcterminovanost a autonomie školství... 158 // 10.2. Škola jako relativně autonomní sociální systém...165 // Doporučená literatura... 174 // Kontrolní otázky...:... 175 // Příloha...175 // 11. Školství a škola jako model demokratické společnosti...178 // 11.1. Učitelé a jejich organizace...178 // 11.2. Rodiče a jejich asociace... 180 // 11.3. Studenti...183 // 11.4. Školní samospráva... 184 // Doporučená literatura...189 // Kontrolní otázky... 189 // 12. Projektování činnosti školy...190 // 12.1. Úvod... 190 // 12.2. Strategické plánování v podmínkách školy... 192 // 12.3. Plány škol, jejich účel, struktura a proces tvorby.196 // 12.4. Obsahová náplň hlavních etap plánovacího procesu... 201 // Doporučená literatura... 206 // Kontrolní otázky... 206 // 13. Informační a rozhodovací systém školy ...207 // 13.1. Informace a rozhodování v procesu řízení škol...207 // 13.2. Fáze rozhodování...209 // 13.3. Roviny závaznosti informací pro rozhodování...210 // 13.4. Informační systém a jeho počítačová podpora...211 // 13.5. Informační a rozhodovací procesy v řízení...212 // Doporučená literatura...!...218 // Kontrolní otázky... 219
// 14. Poznatky a zkušenosti s využitím počítačů při řízení školy // a pedagogického procesu... 220 // 14.1. Základní poznatky o využití počítačů...220 // 14.2. Zásady používání výpočetní techniky...227 // 5 // 14.3. Ochrana dat před viry... // 14.4. Programová vybavenost školy... // Doporučená literatura... // Kontrolní otázky... // 15. Řízení změn ve škole ... // 15.1. Příčiny změn a reakce lidí na ne... // 15.2. Předpoklady úspčšne zinčny... // ’15.3. Zmeny v pedagogickém procesu a jejich řízení r5?Í>Úloha ředitele v řízení změny... // 15.5. Monitorování a evaluace změny... // Doporučená literatura... // Kontrolní otázky... // 231 // 232 // 234 // 235 // 236 236 240 245 // 254 // 255 // 256 256 // Díl druhý // IV. Projektování, realizace a hodnocení pedagogického procesu...9 // 16. Koncepce pedagogické práce školy...9 ’ // 16.1. Žák jako východisko a kritérium úspěšného řízení pedagogického procesu v rámci školy... 9 // 16.2. Pojmové vymezení kriterií pro posuzování úrovně pedagogického procesu...22 // Doporučená literatura... 25 // Kontrolní otázky...25 // 17. Pojetí řízení pedagogického procesu...26 // . 17.1. Pojetí pedagogického procesu a jeho řízení...26 // 17.2. Pedagogický proces v jeho vztazích s procesem řízení... 30 // 17.3. ? charakteristice dvou odlišných systémů řízení škol.33 // 17.4. Formy řídícího chování vedoucích pracovníků
škol // a učitelů ...38 // Doporučená literatura... 41 // Kontrolní otázky... 41 // ’ 18. Proměny v projektování obsahu vzdělávání...42 // 18.1. Tradiční a současné pojetí obsahu vzdělání...42 // 18.2. Obsah vzdělání směřuje ? pedagogickým cílům školy ... 44 // 18.3. Projekce obsahu vzdělání v učebních plánech // a osnovách...47 // 18.4. Jde také o inovace vlastního učiva a jeho // větší variabilitu...49 // 6 // 18.5. Vzdělávací standardy-jejich možnosti a perspektivy... 51 // 18.6. Kurikulární reforma a tvorba školních kurikulí...53 // Doporučená literatura...55 // Kontrolní otázky... 55 // 19. Specifické problémy vzdělávání a odborné přípravy...58 // 19.1. Tvorba vzdělávacích programu... 59 // 19.2. frolli absolventa... 61 // 19.3. Sociální partneři odborného školství...63 // 19.4. Příprava na zaměstnání nebo na povolání? ...65 // 19.5. Obory přípravy a úroveň vzdělání...68 // 19.6. Standardy odborného vzdělávání...70 // 19.7. Odborné vzdělávání a mezinárodní dokumenty...70 // Doporučená literatura...76 // Kontrolní otázky...76 // 20. Nové pedagogické směry a jejich vliv na činnost školy...78 // 20.1. Změna principiálního východiska v pedagogickém // myšlení...78 // 20.2. Charakteristické rysy hlavních pedagogicko- // didaktickych koncepcí 2. poloviny 20. století...81 // 20.3. Znaky didaktické reality alternativního vyučování.85 // 20.4. Problémy řízení
a správy reformně pedagogických // a alternativních škol... 87 // Doporučená literatura...90 // Kontrolní otázky a úkoly...90 // 21. Klima školy...:...91 // ( ľI)}Faktory ovlivňující klima školy... 92 // 21.2. Problémy diagnostiky školního klimatu...99 // 21.3. Možnosti managementu při pozitivním ovlivňování ? // klimatu školy... 102 // Doporučená literatura... 106 // Kontrolní otázky a problémy ? zamyšlení...1...106 // 22. Třídní management jako součást managementu školského 107 // . 22.1. Co je a čemu slouží třídní management - vstupní charakteristika ... 107 // 22.2. Vůdčí hodnotová orientace třídního managementu - // orientace na žákovu osobnost...111 // 22.3. Převažující cílové tendence...116 // 22.4. Třídní management jako organizace podmínek // účinného vyučování a učení... 119 // 7 // Doporučená literatura...123 // Kontrolní otázky... 123 // 23. Sociální klima školní třídy... 124 // 23.1. Charakteristika sociálního klimatu třídy...125 // 23.2. Zjišťování sociálního klimatu třídy...127 // 23.3. Zmena sociálního klimatu třídy...133 // Doporučená literatura... 137 // Kontrolní otázky...i...137 // 24. Hodnocení a efektivita práce školy...138 // 24.1. Evaluace činnosti školy... 138 // 24.2. ? výzkumům efektivity škol v zahraničí... 143 // Doporučená literatura...151 // Kontrolní otázky...151 // Literatura ...’... 152 // t // // /

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC