Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Lyžařský kurz od A do Z (@@20120907-20:18:00@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(14.4) Půjčeno:245x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2003
198 s.

objednat
ISBN 80-244-0765-5 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obsahuje tabulky, přílohu
Určeno pro posluchače Pedagogické fakulty
Bibliografie na s. 181-185
Výzkumy pedagogické - metody kvantitativní - učebnice vysokošk.
000117567
Obsah // Úvodem ... 5 // 1 Vědecký výzkum v pedagogice // 1.1 Jak člověk poznává ... 6 // 1.2 Co je to pedagogický výzkum ... 7 // 1.3 Fáze vědeckého výzkumu v pedagogice ... 8 // 1.4 Techniky práce s odbornou literaturou ... 13 // 1.5 Výběr prvků do výzkumných vzorků ... 17 // 1.5.1 Druhy výběrů ... 18 // 1.5.2 Rozsah (velikost) výběru ... 23 // 1.6 Výzkumy ex-post-facto a experimenty ... 26 // 1.6.1 Pedagogické experimenty ... 27 // 2 Měření v pedagogickém výzkumu ... 33 // 2.1 Co je to měření ... 33 // 2.2 Úrovně měření ... 35 // 2.3 Vlastnosti dobrého měření ... 37 // 2.4 Kvalitativně orientované výzkumy ... 40 // 2.5 Nejběžnější metody zpracování dat v pedagogických výzkumech ... 41 // 2.5.1 Uspořádání dat a sestavování tabulek četností ... 41 // 2.5.2 Grafické znázornění naměřených dat ... 45 // 2.5.3 Charakteristiky polohy (střední hodnoty) ... 47 // 2.5.3.1 Aritmetický průměr ... 48 // 2.5.3.2 Medián ... 51 // 2.5.3.3 Modus ... 53 // 2.5.3.4 Vztah mezi charakteristikami polohy ... 55 // 2.5.4 Výpočet měr variability (charakteristik rozptýlení) ... 56 // 2.5.4.1 Variační šíře ... 56 // 2.5.4.2 Směrodatná (standardní) odchylka ... 56 // 2.5.4.3 Variační koeficient ... 59 // 2.5.4.4 Kvartilová odchylka ... 59 // 2.5.4.5 Míry variability pro nominální (kategorizovaná) data 62 // 2.5.5 Míry šikmosti a špičatosti ... 64 // 2.5.5.1 Šikmost ... 64 // 2.5.5.2 Špičatost (exces) ... 64 // 2.6 Metody průzkumové analýzy dat ... 65 // 2.6.1 S-L grafy ... 66 // 2.6.2 Kvartilové grafy ... 68 // 2.6.3 Kvartilové grafy s vruby ... 70 // 2.7 Normální rozdělení ... 73 // 3 Statistické metody užívané při ověřování hypotéz ... 77 // 3.1 Hypotézy v pedagogickém výzkumu ... 77 // 3.2 Statistické testy významnosti ... 78 // 3.2.1 Druhy statistických testů významnosti ... 79 //
3.3 Metody pro ověřování vztahů mezi jevy ... 80 // 3.3.1 Závislost mezi pedagogickými jevy při nominálním měření ... 80 // 3.3.1.1 Test dobré shody chí-kvadrát ... 80 // 3.3.1.2 Test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku 90 // 3.3.1.3 Stupeň závislosti mezi jevy v kontingenční tabulce ...98 // 3.3.1.4 Test nezávislosti chí-kvadrát pro čtyřpolní tabulku ...101 // 3.3.1.5 Fisherův kombinatorický test pro čtyřpolní tabulku s malými četnostmi 103 // 3.3.1.6 Stupeň závislosti mezi jevy ve čtyřpolní tabulce ...106 // 3.3.2 Závislost mezi pedagogickými jevy při ordinálním měření ... 108 // 3.3.2.1 Spearmanův koeficient pořadové korelace ... 108 // 3.3.2.2 Kendallův koeficient shody ... 114 // 3.3.2.3 Znaménkový test ... 116 // 3.3.2.4 Wilcoxonův test ... 119 // 3.3.2.5 U-test Manna a Whitneyho ... 121 // a) U-test pro velmi malé výběry ... 121 // b) U-test pro větší skupiny ... 123 // c) U-test při velkých četnostech ... 125 // 3.3.2.6 Kolmogorovův-Smirnovův test pro dva výběry ... 129 // 3.3.3 Závislost mezi pedagogickými jevy při intervalovém nebo poměrovém měření 132 // 3.3.3.1 Funkční a statistická závislost mezi jevy ... 132 // 3.3.3.2 Regresní a korelační analýza ... 136 // 3.3.3.3 Pearsonův koeficient korelace ... 137 // 3.3.3.4 Bodová biseriální korelace ... 143 // 3.3.3.5 Biseriální korelace rbi. ... 145 // 3.3.3.6 Tetrachorický koeficient korelace ... 146 // 3.3.3.7 Testování statistické významnosti rozdílů mezi dvěma koeficienty korelace 147 // 3.3.3.8 Studentův t-test ... 149 // 3.3.3.9 Fisherův-Snedecorův F-test ... 156 // 3.3.3.10 Párový t-test ... 158 // 3.3.3.11 Princip analýzy rozptylu ... 161 // Jednofaktorová (jednoduchá) analýza rozptylu ... 161 // Duncanůvtest ... 165 // Dvoufaktorová analýza rozptylu ... 167 // 4 Nástin faktorové analýzy ... 171 //
5 Shluková analýza ... 176 // 6 Kvalita a kvantita v pedagogickém výzkumu ... 179 // Literatura // Příloha - statistické tabulky // I Distribuční funkce k a hustota pravděpodobnosti normovaného normálního rozdělení 188 // II Kritické hodnoty testového kritéria chí-kvadrát ... 189 // III Znaménkový test ... 190 // IV Kritické hodnoty pro Wilcoxonův test ... 191 // V Kritické hodnoty testového kritéria U ... 192 // VI Kritické hodnoty C pro Kolmogorovův-Smirnovův test ... 193 // VII Kritické hodnoty Pearsonova a Spearmanova koeficientu korelace pro n<8 194 // VIII Pomocné hodnoty pro dvojřádkovou korelaci ... 195 // IX Fisherova z-transformace ... 196 // X Kritické hodnoty testového kritéria r ... 197 // XI Kritické hodnoty Fisherova - Snedecorova F ... 198 // XII Plodnoty Ra pro Duncanůvtest ... 199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC