Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 2., V KN 1.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998
871 s.,[14] s.příl. : il.

ISBN 80-7192-274-9 (váz.)
Obsahuje: Izajáš, Jeremjáš, Pláč, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš
Obsahuje ilustrace a mapky na příloze
Knihy prorocké (Bible) - výklady a exegeze
Starý zákon - výklady
000117631
Obsah // Zkratky a znaky...5 // IZAJÁŠ...9 // Hrozby a zaslíbení... 10 // Izrael a Juda (1,1-5,30)...11 // NEVDĚČNÝ LID... 11 // PRAVÁ BOHOSLUŽBA... 15 // JERUZALÉM BUDE OČIŠTĚN... 17 // MODLOSLUŽEBNÍCI BUDOU ZAHANBENI... 19 // SIJÓN CÍLEM PRONÁRODŮ... 19 // PŘÍCHOD DNE HOSPODINOVA... 21 // BEZVLÁDÍ V JERUZALÉMĚ... 24 // PÝCHA DCER SIJÓNSKÝCH... 27 // ÚDĚL VDOV... 28 // PROTŘÍBENÍ LIDU... 29 // HOSPODINOVA VINICE... 30 // ŠESTERÉ „BĚDA!“... 31 // PŘÍCHOD VZDÁLENÉHO PRONÁRODA... 34 // Prorok (6,1-8,23)...36 // PROROK POVOLÁN K SLUŽBĚ... 36 // ZNAMENÍ PRO ACHAZA... 40 // IMMANUEL... 41 // VELKÉ ZPUSTOŠENÍ... 43 // RYCHLE ZA KOŘISTÍ SPĚCHÁ LUPIČ... 43 // VODY ŠÍLOAŠSKÉ A EUFRATSKÉ... 44 // JEDINÁ NADĚJE JE V BOHU... 45 // Syn (9,1-12,6)...48 // SVĚTLO V TEMNOTÁCH... 48 // HNĚV HOSPODINŮV PROTI SEVERNÍM KMENŮM... 50 // SEDMÉ „BĚDA!“ PROTI JUDOVI... 51 // VÝSTRAHA ASÝRII... 52 // HOSPODIN POKOŘÍ PÝCHU ÚTOČNÍKA... 54 // 857 // PROUTEK Z PAŘEZU JIŠAJOVA... 55 // SVORNOST V PŘÍRODĚ I MEZI LIDMI... 57 // CHVALOZPĚV VYKOUPENÝCH... 58 // Pronárody (13,1-23,18)...60 // O VYVRACENÍ BABYLÓNA... 60 // PÁD KRÁLE BABYLÓNSKÉHO... 63 // PROTI ASÝRII... 65 // PROTI PELIŠTEJI... 66 // PROTI MOÁBU... 67 // MOÁB A JERUZALÉM... 68 // PROTI DAMAŠKU... 70 // OBRÁCENÍ LIDU... 71 // PROTI ZEMI KÚŠ... 72 // PROTI EGYPTU... 74 // OBRÁCENÍ EGYPTA... 75 // NESPOLÉHAT NA EGYPT... 77 // PÁD BABYLÓNA...
78 // PROTI DÚMÉ... 79 // PROTI ARÁBII... 80 // PROTI ÚDOLÍ VIDĚNÍ... 81 // ŠEBNA A ELJAKÍM... 82 // PROTI TÝRU... 84 // Budoucnost a přítomnost...87 // Vidční konce (24,1-27,13)...88 // NAPROSTÉ ZNIČENÍ ZEMĚ... 88 // VYKOUPENÍ JEDNĚCH, ZKÁZA DRUHÝCH... 89 // HODY VŠEM NÁRODŮM... 92 // KONEC MOÁBU... 94 // VDĚČNOST VYKOUPENÝCH... 95 // MODLITBA V TÍSNI... 96 // HOSPODIN PŘEMŮŽE LIVJÁTANA... 99 // HOSPODIN A JEHO VINICE... 100 // SLAVNÝ NÁVRAT... 102 // Před koncem (28,1-33,24)... 103 // SAMAŘÍ BUDE SMETENO... 103 // ZLOŘÁDY V JERUZALÉMĚ... 104 // SMLOUVA SE SMRTÍ... 105 // VŠECHNO V PRAVÝ ČAS... 106 // SOUŽENÍ I SPÁSA NA S1JÓNU... 107 // NECHÁPAJÍCÍ LID NAKONEC POCHOPÍ... 109 // MARNÉ NADĚJE... 111 // MARNÝ ÚTĚK... 112 // VELIKÝ OBRAT... 113 // SOUD NAD ASÝRIÍ... 114 // NE EGYPT, NÝBRŽ SIJÓN... 116 // KRÁLOVSTVÍ SPRAVEDLNOSTI... 119 // 858 // VÝSTRAHA ŽENÁM... 122 // DAR DUCHA... 123 // HOSPODIN POVSTANE K POMSTĚ... 124 // NOVÝ ŽIVOT PRO JERUZALÉM... 126 // Edóm a Sijón (34,1-35,10)...128 // VELKÉ KRVEPROLITÍ V EDÓMU... 128 // ZPUSTOŠENÍ ZEMĚ... 129 // NÁVRAT VĚRNÝCH NA SIJÓN... 130 // Asyrský vpád (36,1-39,8)... 132 // SANCHERÍBOVO ZASTRAŠOVÁNÍ... 132 // IZAJÁŠOVA ÚTĚCHA... 135 // SANCHERÍB ZNOVU VYHROŽUJE... 136 // CHIZKIJÁŠOVA MODLITBA... 136 // IZAJÁŠ ZVĚSTUJE ZÁCHRANU... 137 // SANCHERÍBOVA SMRT...,x... 139 // CHIZKIJÁŠOVA NEMOC A UZDRAVENÍ... 139 // POSLOVÉ Z BABYLÓNA...
142 // Hospodinův pomazaný... 144 // Radostná zvěst (40,1-41,7)...145 // POTĚŠENÍ LIDU... 145 // STVOŘITELEM VŠEHO JE HOSPODIN... 149 // ON DÁVÁ ZEMDLENÉMU SÍLU... 151 // ON POVOLAL VÍTĚZE... 152 // Vyvolení Izraele (41,8-44,23)... 154 // NEBOJ SE!... 154 // POUŠŤ ZMĚNÍM V SAD... 156 // OZNAMTE, CO SE STANE... 156 // HLE, MŮJ SLUŽEBNÍK... 158 // ZPÍVEJTE PÍSEŇ NOVOU... 160 // HOSPODIN POVEDE SLEPÉ... 161 // HOSPODIN VYKOUPIL IZRAELE... 162 // JSTE MOJI SVĚDKOVÉ... 164 // STVOŘÍM NOVÉ... 165 // NA STARÉ HŘÍCHY NEVZPOMENU... 166 // VYLEJI VODY NA ŽÍZNIVÉ... 167 // JSEM PRVNÍ I POSLEDNÍ... 168 // Kýros (44,24-47,15)... 171 // HOSPODINŮV PASTÝŘ... 171 // HOSPODINŮV POMAZANÝ... 171 // HOSPODIN SPASÍ IZRAELE... 173 // V HOSPODINU DOJDE SPASENÍ CELÝ SVĚT... 174 // NEMOHOUCNOST MODEL A VŠEMOHOUCNOST BOŽÍ... 175 // PÁD DCERY BABYLÓNSKÉ... 178 // 859 // Blízký návrat (48,1-22)...180 // MINULÉ VĚCI A BUDOUCÍ... 180 // HOSPODIN POVOLAL KÝRA... 181 // OPUSŤTE BABYLÓN... 183 // Hospodinův služebník... 184 // Povolání služebníka (49,1-50,11)...185 // SLUŽEBNÍK JE NOVÝ IZRAEL... 185 // VELIKÉ VÝHLEDY... 187 // VYRYT DO HOSPODINOVÝCH DLANÍ... 189 // HOSPODIN IZRAELE NEZAPUDIL... 191 // SLUŽEBNÍKOVA POSLUŠNOST... 192 // Potěšení Jeruzaléma (51,1-52,12)...194 // SPASENÍ HOSPODINOVO BUDE VĚČNÉ... 194 // HOSPODIN UTĚŠITEL... 195 // KONEC HNĚVU... 196 // KONEC POROBY... 197 // Služebníkovo utrpení (52,13-53,12)...200
// BUDE VYVÝŠEN... 200 // NEJPOHRDANĚJŠÍ Z LIDÍ... 201 // TRPĚL ZA NÁS... 202 // ZVÍTĚZIL I NAD SMRTÍ... 204 // Nový život (54,1-55,13)...205 // PLESEJ, NEPLODNÁ... 205 // NOVĚ VYBUDOVANÝ SIJÓN... 207 // POZVÁNÍ... 207 // VÝZVA K HLEDÁNÍ HOSPODINA... 208 // Obnova Jeruzaléma...212 // Na nových základech (56,1-58,14)...213 // CIZOZEMCI A KLEŠTĚNCI... 213 // NESVĚDOMITOST PASTÝŘŮ... 215 // BĚDA MODLÁŘŮM... 216 // POKOJ DALEKÝM I BLÍZKÝM... 218 // PRAVÝ PŮST... 219 // DEN ODPOČINKU... 221 // Hospodin mezi svými (59,1-64,11)...223 // JEHO RUKA STAČÍ NA ZÁCHRANU... 223 // NEPOTŘEBUJE POMOCNÍKA... 225 // VZEŠLO TI SVĚTLO... 226 // NA 8TANF VĚČNÉ VF8FI í 998 // SLUŽEBNÍK JE VYZBROJEN DUCHEM HOSPODINOVÝM... 229 // HOSPODINOVO POŽEHNÁNÍ... 231 // 860 // SPASITEL PŘICHÁZÍ... 232 // KDO TO PŘICHÁZÍ Z EDÓMU?... 235 // CHVÁLA SPASITELNÝCH SKUTKŮ HOSPODINOVÝCH... 237 // BŮH-OTEC NÁŠ... 238 // ŽÁDNÝ JINÝ BŮH SE TAK NEZASADIL O SVŮJ LID... 240 // Nové nebe a nová země (65,1-66,24)...241 // VŠECHNO JE ZAPSÁNO... 241 // BOŽÍ VYVOLENÍ OBDRŽÍ ZEMI... 242 // VŠECHNO BUDE NOVÉ... 243 // NEBESA JSOU BOŽÍ TRŮN... 245 // RADUJTE SE S JERUZALÉMEM... 246 // JAKO NEBESA, KKKK ZEMĚ BUDE NOVÁ... 247 // JEREMJÁŠ...249 // Výroky proti Judsku...250 // Prorok poslán k nevěrnému lidu (1,1-6,30)...251 // POVOLÁNÍ JEREMJÁŠE... 251 // VIDĚNÍ A POVĚŘENÍ... 255 // LID OPUSTIL HOSPODINA - PRAMEN ŽIVÉ
VODY... 257 // LID SE POSKVRŇOVAL MODLOSLUŽBOU... 259 // HOSPODIN NEMŮŽE MLČET K HŘÍCHŮM SVÉHO LIDU... 260 // IZRAELI JUDA SE ZPRONEVĚŘILI... 261 // VÝZVA K POKÁNÍ A NÁVRAT IZRAELE... 262 // LID DOSTÁVÁ PŘÍLEŽITOST K OBRÁCENÍ... 263 // VAROVÁNÍ PRO NEKAJÍCÍ... 264 // PROROK NAŘÍKÁ NAD LIDEM I ZEMÍ... 266 // HOSPODIN SVŮJ LID POTRESTÁ... 267 // NEPŘÍTEL ZE SEVERU... 270 // Odpadnutí od Hospodina nezůstane bez trestu (7,1-10,25)..273 // V BRÁNĚ HOSPODINOVA DOMU... 273 // HOSPODIN NEVYSLYŠÍ NEPOSLUŠNÝ LID... 274 // SVEDENÍ A SVÁDĚJÍCÍ... 277 // SOUD A PLÁČ... 278 // NENÍ PRAVDY MEZI LIDMI... 279 // MOUDROST ZÁLEŽÍ VE ZNÁMOSTI HOSPODINA... 280 // OBŘÍZKA ČLOVĚKA NEZACHRÁNÍ... 280 // CO JSOU MODLY PŘED HOSPODINEM?... 281 // MARNÝ NÁŘEK LIDU... 282 // Úklady proti prorokovi (11,1-20,18)...284 // LID PORUŠUJE SMLOUVU... 284 // MUŽI ANATÓTŠTÍ CHTĚJÍ PROROKA ZABÍT... 285 // HOSPODIN OPOUŠTÍ SVÉ DĚDICTVÍ... 286 // PODOBENSTVÍ O OPASKU... 287 // PODOBENSTVÍ O VINNÝCH MĚŠÍCH... 288 // 861 // OHLÁŠENÝ TREST NA KRÁLE I MĚSTO... 289 // OHLÁŠENÍ SUCHA... 289 // ANI MOJŽÍŠ A SAMUEL NEPOMOHOU... 291 // TĚŽKÝ JE ÚDĚL PROROKA... 292 // JEREMJÁŠ ZŮSTANE OSAMĚLÝ... 293 // OBRÁCENÍ POHANŮ... 294 // DOUFAT V BOHA, NE V ČLOVĚKA... 295 // SVĚTIT DEN ODPOČINKU... 297 // HLÍNA A HRNČÍŘ... 297 // SPIKNUTÍ PROTI PROROKU... 298 // ZNAMENÍ ROZBITÉHO DŽBÁNU... 299 // JEREMJÁŠ UVĚZNĚN
PAŠCHÚREM... 301 // VNITŘNÍ ZÁPAS PROROKŮV... 303 // Proroci a králové (21,1-25,38)...305 // BABYLÓNSKÉ NEBEZPEČÍ... 305 // VÝROKY O KRÁLOVSKÉM DOMĚ A MĚSTĚ... 308 // O ŠALŮMOVI (JÓACHAZOVI)... 309 // PROTI JÓJAKÍMOVI... 310 // O KONJÁŠOVI (JÓJAKÍNOVI)... 311 // ZASLÍBENÝ KRÁL... 312 // VÝROKY O PROROCÍCH... 313 // DVA KOŠE FÍKŮ... 316 // HROZBY PROTI JUDSKU SE NAPLNÍ... 316 // KALICH HOSPODINOVA HNĚVU PROTI PRONÁRODŮM... 318 // O Jeremjášově činnosti a utrpení...320 // Jeremjášovy zápasy (26,1-29,32)...321 // SRÁŽKA V CHRÁMĚ... 321 // OBVINĚNÍ A OSVOBOZENÍ... 322 // SMRT PROROKA ÚRIJÁŠE... 323 // JEREMJÁŠ CHODÍ SE JHEM NA ŠÍJI... 325 // LŽIVÝ PROROK CHANANJÁŠ... 327 // JEREMJÁŠ PÍŠE PŘESÍDLENCŮM... 329 // VÝROK PROTI ŠEMAJÁŠOVI... 332 // Nová smlouva (30,1-35,19)...333 // POROBA LIDU SKONČÍ... 333 // HOSPODIN ZMĚNÍ ÚDĚL LIDU... 335 // HOSPODIN SE S LIDEM VRÁTÍ NA SIJÓN... 336 // RÁCHELIN PLÁČ... 339 // VÝZVA K NÁVRATU... 339 // SMLOUVA VEPSANÁ DO SRDCE... 342 // PŘÍKAZ KE KOUPI POLE... 344 // JEREMJÁŠOVA MODLITBA... 346 // HOSPODINOVA ODPOVĚĎ... 346 // SPÁSA JERUZALÉMA... 347 // VĚČNÁ SMLOUVA S DOMEM DAVIDOVÝM... 349 // SLOVO KRÁLI SIDKIJÁŠOVI... 351 // 862 // ZÁKON O OTROCÍCH PORUŠEN... 352 // REKÁBEJCI - PŘÍKLAD VĚRNOSTI... 354 // Jeremjáš ve vězení (36,1-39,18)...356 // BÁRUK SEPISUJE SLOVA JEREMIÁŠOVA... 356 // POBOUŘENÍ PŘI ČTENÍ KNIHY... 357
KRÁL SVITEK ZNIČÍ, BÁRUK POŘÍDÍ NOVÝ... 359 // KRÁL NEDBÁ PROROKOVÝCH SLOV... 360 // JEREMJÁŠ JE UVRŽEN DO SKLEPENÍ A KRÁLEM VYSVOBOZEN . 361 // JEREMJÁŠ V CISTERNĚ; VYSVOBOZEN EBEDMELEKEM... 362 // POSLEDNÍ ROZHOVOR SE SIDKIJÁŠEM... 364 // JERUZALÉM DOBYT, JEREMJÁŠ OSVOBOZEN... 366 // ZASLÍBENÍ EBEDMELEKOVI... 367 // Po pádu Jeruzaléma (40,1-45,5)...369 // BABYLÓŇANÉ PROPOUŠTĚJÍ JEREMJÁŠE... 369 // GEDALJÁŠ USTANOVEN SPRÁVCEM JUDSKA... 371 // GEDALJÁŠ ZAVRAŽDĚN JIŠMAELEM... 373 // JÓCHANAN PRONÁSLEDUJE JIŠMAELA... 375 // ÚTĚK DO EGYPTA... 375 // JEREMJÁŠ OHLAŠUJE ZKÁZU EGYPTA... 377 // POSLEDNÍ SLOVA JEREMJÁŠOVA V EGYPTĚ... 379 // SLOVO HOSPODINOVO PRO BÁRUKA... 381 // Výroky proti pronárodům...383 // Proti Egyptu (46,1-28)...384 // PORÁŽKA NA EUFRATU... 384 // BABYLÓŇANÉ V EGYPTĚ... 386 // POTĚŠENÍ PRO IZRAELE... 388 // Proti Pelištejcům (47,1-7)...390 // Proti Moábu (48,1-47)...392 // KONEC MOÁBU... 392 // KDYSI A NYNÍ... 393 // KVÍLENÍ NAD MOÁBEM... 394 // Proti Amónu (49,1-6)... 396 // Proti Edómu (49,7-22)...398 // Proti Damašku (49,23-27)...400 // Proti Kédaru (49,28-33)...401 // Proti Élamu (49,34-39)...402 // Proti Babylónu (50,1-51,64)...403 // NÁVRAT IZRAELE... 403 // BABYLÓN NAPADEN... 404 // 863 // SOUD NAD BABYLÓNEM... 405 // VZHŮRU NA BABYLÓN... 406 // NEPŘÍTEL ZE SEVERU... 407 // HOSPODIN SE ZASTANE SVÉHO LIDU... 407 // BABYLÓNU BUDE ODPLACENO... 410 // PADNE BABYLÓNSKÝ
BÉL... 413 // HOSPODINOVA ODPLATA... 414 // PROROCTVÍ PROTI BABYLÓNU... 415 // Dodatek (52,1-34)...417 // JERUZALÉM DOBYT... 417 // CHRÁM VYPÁLEN A PŘEDNÍ Z LIDU ZAJATI... 417 // JÓJAKÍN OMILOSTNĚN... 418 // PLÁČ...419 // Mčsto bez útěchy (1,1-22)...420 // Hněv nepřítele (2,1-22)...425 // Utrpení a útěcha (3,1-66)...429 // V hlubinách soudu (4,1-22)...434 // Prosba o pomoc (5,1-22)...438 // EZECHIEL...443 // Soud i milost...444 // Ezechiel povolán za proroka (1,1-3,21)...445 // VIDĚNÍ HOSPODINOVY SLÁVY... 445 // VYSLÁNÍ K SLUŽBĚ... 451 // EZECHIEL STRÁŽCEM IZRAELE ... 453 // Soud nad Jeruzalémem (3,22-24,27)...455 // TŘI ZNAMENÍ PRO JERUZALÉM... 455 // POPIS HOSPODINOVA SOUDU... 458 // VYHLAZENÍ MODLÁŘŮ... 460 // OHLÁŠENÍ KONCE... 461 // ZNESVĚCENÍ CHRÁMU MODLOSLUŽBOU... 465 // TREST ZAČNE OD CHRÁMU... 467 // HOSPODINOVA SLÁVA NAD CHERUBY... 469 // SOUD NAD PŘEDÁKY LIDU... 470 // O NÁVRATU PŘESÍDLENÝCH... 471 // PŘESÍDLENÍ KRÁLE I LIDU... 472 // PROTI POCHYBOVAČŮM... 474 // PROTI LŽIVÝM PROROKŮM... 474 // PROTI MODLÁŘŮM... 475 // 864 // NOE - DANIEL - JÓB... 476 // NEUŽITEČNÁ RÉVA... 478 // KENAANSKÝ PŮVOD JERUZALÉMA... 478 // PODOBENSTVÍ O VRCHOLKU CEDRU A VINNÉM KMENI... 482 // KAŽDÝ BUDE TRESTÁN ZA SVŮJ HŘÍCH... 485 // NÁŘEK NAD KRÁLOVSKÝM DOMEM... 488 // BOŽÍ DOBRODINÍ A NEVĚRA LIDU... 490 // OHLÁŠENÍ SOUDU I MILOSTI... 492 // MEČ PROTI JERUZALÉMU... 494 // MEČ KRÁLE BABYLÓNSKÉHO...
495 // MEČ PROTI AMÓNOVCŮM... 497 // JERUZALÉMSKÉ OHAVNOSTI... 497 // OHOLA A OHOLÍBA... 500 // JERUZALÉM KYPÍCÍM HRNCEM... 503 // SMRT PROROKOVY ŽENY... 504 // Soud nad pronárody (25,1-32,32)...506 // VÝROK PROTI AMÓNOVCŮM... 506 // PROTI MOÁBU... 507 // PROTI EDÓMU... 508 // PROTI PELIŠTEJCŮM... 508 // PROTI TÝRU... 509 // NÁŘEK NAD TÝREM... 510 // VELIKÁŠSTVÍ KRÁLE TÝRSKÉHO... 513 // PROTI SIDÓNU... 515 // IZRAEL BUDE SHROMÁŽDĚN... 515 // PROTI EGYPTU... 516 // EGYPT MZDOU NEBÚKADNESAROVOU... 519 // PÁD EGYPTA... 519 // PODOBENSTVÍ O CEDRU... 523 // NÁŘEK NAD FARAÓNEM... 524 // PŘÍKLAD POBITÝCH PRONÁRODŮ... 525 // Obnova lidu (33,1-39,29)...528 // STRÁŽNÉ POSLÁNÍ PROROKA... 528 // HOSPODIN NETRESTÁ NEVINNÉ... 529 // I TI, KDO PŘEŽIJÍ, BUDOU SOUZENI... 530 // PROTI ŠPATNÝM PASTÝŘŮM IZRAELE... 531 // ZASLÍBENÍ DOBRÉHO PASTÝŘE... 533 // VÝROK PROTI HOŘE SEÍRU... 534 // ZASLÍBENÍ HORÁM IZRAELSKÝM... 535 // LID OBDRŽÍ NOVÉ SRDCE A NOVÉHO DUCHA... 537 // ÚDOLÍ SUCHÝCH KOSTÍ... 539 // IZRAEL A JUDA BUDOU OPĚT SJEDNOCENI... 540 // PROROCTVÍ O PŘÍCHODU GÓGOVÉ... 542 // PROROCTVÍ O ZNIČENÍ GÓGA... 544 // Nový Jeruzalém...548 // Chrám (40,1-47,12)...549 // 865 // PROSTOR KOLEM CHRÁMU... 549 // NÁDVOŘÍ A BRÁNY... 551 // OBĚTNÍ STOLY A KNĚŽSKÉ KOMORY... 551 // ROZMĚRY CHRÁMU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ... 551 // PŘÍCHOD HOSPODINOVY SLÁVY... 555 // OLTÁŘ... 557 // VÝCHODNÍ BRÁNA...
557 // 0 CHRÁMOVÉ SLUŽBĚ... 558 // USTANOVENÍ PRO KNĚZE... 560 // SVATÝ DÍL HOSPODINŮV A DÍL KNÍŽETE... 562 // PRÁVA A POVINNOSTI KNÍŽETE... 563 // DĚDIČNÝ PODÍL KNÍŽETE... 567 // KUCHYNĚ PRO OBĚTI... 568 // CHRÁMOVÝ PRAMEN... 568 // Země a město (47,13-48,35)...571 // POMEZÍ ZEMĚ... 571 // PODÍL SEVERNÍCH KMENŮ... 572 // DÍL HOSPODINŮV... 572 // PODÍL JIŽNÍCH KMENŮ... 574 // MĚSTSKÉ BRÁNY A JMÉNO MĚSTA... 575 // Soud nad pronárody (25,1-32,32)...506 // VÝROK PROTI AMÓNOVCŮM... 506 // PROTI MOÁBU... 507 // PROTI EDÓMU... 508 // PROTI PELIŠTEJCŮM... 508 // PROTI TÝRU... 509 // NÁŘEK NAD TÝREM... 510 // VELIKÁŠSTVÍ KRÁLE TÝRSKÉHO... 513 // PROTI SIDÓNU... 515 // IZRAEL BUDE SHROMÁŽDĚN... 515 // PROTI EGYPTU... 516 // EGYPT MZDOU NEBÚKADNESAROVOU... 519 // PÁD EGYPTA... 519 // PODOBENSTVÍ O CEDRU... 523 // NÁŘEK NAD FARAÓNEM... 524 // PŘÍKLAD POBITÝCH PRONÁRODŮ... 525 // Obnova lidu (33,1-39,29)...528 // STRÁŽNÉ POSLÁNÍ PROROKA... 528 // HOSPODIN NETRESTÁ NEVINNÉ... 529 // 1 TI, KDO PŘEŽIJÍ, BUDOU SOUZENI... 530 // PROTI ŠPATNÝM PASTÝŘŮM IZRAELE... 531 // ZASLÍBENÍ DOBRÉHO PASTÝŘE... 533 // VÝROK PROTI HOŘE SEÍRU... 534 // ZASLÍBENÍ HORÁM IZRAELSKÝM... 535 // LID OBDRŽÍ NOVÉ SRDCE A NOVÉHO DUCHA... 537 // ÚDOLÍ SUCHÝCH KOSTÍ... 539 // IZRAEL A JUDA BUDOU OPĚT SJEDNOCENI... 540 // PROROCTVÍ O PŘÍCHODU GÓGOVĚ... 542 // 866 // PROROCTVÍ O ZNIČENÍ GÓGA // 544 // Nový
Jeruzalém...548 // Chrám (40,1-47,12)...549 // PROSTOR KOLEM CHRÁMU... 549 // NÁDVOŘÍ A BRANY... 551 // OBĚTNÍ STOLY A KNĚŽSKÉ KOMORY... 551 // ROZMĚRY CHRÁMU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ... 551 // PŘÍCHOD HOSPODINOVY SLÁVY... 555 // OLTÁŘ... 557 // VÝCHODNÍ BRÁNA... 557 // O CHRÁMOVÉ SLUŽBĚ... 558 // USTANOVENÍ PRO KNĚZE... 560 // SVATÝ DÍL HOSPODINŮV A DÍL KNÍŽETE... 562 // PRÁVA A POVINNOSTI KNÍŽETE... 563 // DĚDIČNÝ PODÍL KNÍŽETE... 567 // KUCHYNĚ PRO OBĚTI... 568 // CHRÁMOVÝ PRAMEN... 568 // Zemč a město (47,13-48,35)...571 // POMEZÍ ZEMĚ... 571 // PODÍL SEVERNÍCH KMENŮ... 572 // DÍL HOSPODINŮV... 572 // PODÍL JIŽNÍCH KMENŮ... 574 // MĚSTSKÉ BRÁNY A JMÉNO MĚSTA... 575 // DANIEL...577 // Ve zkouškách víry (1,1-6,29)...578 // DANIEL A JEHO DRUHOVÉ... 578 // NEBÚKADNESARŮV SEN... 582 // V OHNIVÉ PECI... 587 // ZAPUZENÝ A ZNOVU NASTOLENÝ KRÁL... 590 // PÍŠÍCÍ RUKA... 594 // DANIEL VE LVÍ JÁMĚ... 598 // Vidění posledních věcí (7,1-12,13)...603 // ČTYŘI ZVÍŘATA A SYN ČLOVĚKA... 603 // VIDĚNÍ O BERANU A KOZLU... 614 // DANIELOVA MODLITBA... 618 // MUŽ VE LNĚNÉM ODĚVU... 622 // VÝKLAD VIDĚNÍ O POSLEDNÍCH DNECH... 625 // POSLEDNÍ VĚCI ZŮSTANOU TAJEMSTVÍM... 631 // 867 // OZEÁŠ...635 // Obvinění lidu (1,1-3,5)...636 // POVOLÁNÍ PROROKA... 636 // DEN JIZREELU... 637 // PŘELÍČENÍ PROTI CIZOLOŽNICI... 639 // HOSPODINOVA SMLOUVA... 640 // PODOBENSTVÍ HOSPODINOVY LÁSKY... 641
// Boží spor s lidem (4,1-11,11)...643 // HOSPODINŮV SOUD NAD IZRAELEM... 643 // HOSPODINOVO NAPOMÍNÁNÍ... 645 // VÝZVA V OHROŽENÍ... 646 // NEÚČINNÁ ZBOŽNOST... 647 // POŠETILOST ZATVRZELÉHO EFRAJIMA... 650 // KDO SEJE VÍTR, SKLIDÍ BOUŘI... 651 // KONEC JÁSOTU... 653 // ZAVRŽENÍ LIDU... 654 // STRŽENÍ OLTÁŘŮ... 656 // OVOCE FALEŠNÝCH NADĚJÍ... 657 // BOŽÍ SOUCIT... 659 // Naděje pro lid (12,1-14,10)...661 // PROROCKÁ SLUŽBA... 661 // DOBRÝ PASTÝŘ A SPRAVEDLIVÝ SOUDCE... 663 // SPÁSA JE JEN V HOSPODINU... 665 // JÓEL...669 // Znamení konce (1,1-2,27)...670 // VÝZVA K NÁŘKU... 670 // VÝZVA K POKÁNÍ... 672 // VÝZVA K POHOTOVOSTI... 673 // VÝZVA K NÁVRATU... 674 // ZASLÍBENÍ SPÁSY... 675 // Den Hospodinův (3,1-4,21)...677 // VĚK HOSPODINOVA DUCHA... 677 // OHLÁŠENÍ SOUDU NAD PRONÁRODY... 679 // SOUD V DOLINĚ JÓŠAFATU... 6S0 // ÁMOS...683 // Povolání proroka (1,1-2)...684 // Soudní výroky (1,3-6,14)...685 // SOUD NAD PRONÁRODY... 685 // 868 // SOUD NAD IZRAELEM... 688 // VÝSTRAHA VYVOLENÝM... 691 // ZÁHUBA NEVĚRNÝCH... 692 // ODSOUZENÍ ZVRÁCENÉHO KULTU... 693 // VÝTKY ZATVRZELÝM... 695 // ŽALOZPĚV NAD IZRAELEM... 696 // VÝZVA K HLEDÁNÍ BOHA... 697 // OHLÁŠENÍ DNE HOSPODINOVA... 699 // OBVINĚNÍ BEZSTAROSTNÝCH... 701 // HROZBY PROTI PYŠNÉMU IZRAELI... 702 // Vidění soudu (7,1-9,10)...705 // POSLEDNÍ VÝSTRAHA... 705 // ÁMOS A AMASJÁŠ... 706 // HLAD PO SLYŠENÍ BOŽÍHO SLOVA... 708
// MARNÝ ÚTĚK PŘED BOHEM... 710 // Zaslíbení obnovy (9,11-15)...712 // ABDIJÁŠ...713 // Soud nad Edómem (1-21)...714 // ZTRESTÁNÍ EDÓMU... 714 // SOUD JÁKOBOVCÚ NAD EZAUOVCI... 717 // DĚDICTVÍ OD HOSPODINA... 718 // JONÁŠ...719 // Poslání a útěk (1,1-16)...720 // Jonášova modlitba (2,1-11)...724 // Pokání Ninivanů (3,1-10)...726 // Soucitný Bůh a rozhněvaný prorok (4,1-11)...728 // MICHEÁŠ...731 // Hrozby (1,1-3,12)...732 // PŘÍCHOD ROZHNĚVANÉHO HOSPODINA... 732 // KVÍLENÍ NAD VYVRÁCENÍM JUDY... 733 // BĚDA SVÉVOLNÍKŮM... 734 // PŘÍSLIB POZŮSTATKU IZRAELE... 736 // SOUD NAD UTISKOVATELI... 736 // SOUD NAD LŽIVÝMI PROROKY... 737 // SOUD NAD JERUZALÉMEM... 738 // Zaslíbení (4,1-5,14)...739 // 869 // NOVÝ JERUZALÉM... 739 // ZÁCHRANA SUÓNU... 741 // ZASLÍBENÍ MESIÁŠE... 742 // POZŮSTATEK JÁKOBOVA LIDU... 743 // OČISTA LIDU... 744 // Hospodinův spor (6,1-7,7)...745 // BOŽÍ POŽADAVKY... 745 // BOŽÍ POHRŮŽKY... 746 // SVÉVOLE A ROZKLAD... 747 // Kdo je jako Bůh (7,8-20)...748 // HOSPODIN SVĚTLEM LIDU... 748 // HOSPODIN DÁRCEM ODPUŠTĚNÍ... 748 // NAHUM...751 // Hospodin mstitel (1,1-14)...752 // Radost z Božích soudů (2,1-14)...758 // Zkáza krvelařného města (3,1-19)...763 // ABAKUK...769 // Hřích lidu a Boží soud (1,1-2,3)...770 // PROROKŮV NÁŘEK... 770 // NÁSTROJ BOŽÍHO SOUDU... 771 // SPRAVEDLIVÝ BŮH... 772 // PROROKOVO VIDĚNÍ... 773 // Soudy a tresty (2,4-20)...775 // Hospodinův příchod
(3,1-19)...779 // SOFONJÁŠ...783 // Soud nad Judou (1,1-18)...784 // Soud nad pronárody (2,1-15)...788 // Zaslíbení Božímu lidu a národům (3,1-20)...790 // AGEUS...793 // Výzva ke stavbě chrámu (1,1-15)...794 // Zaslíbení o slávě chrámu (2,1-9)...797 // Výzva k zamyšlení (2,10-19)...799 // Zaslíbení Zerubábelovi (2,20-23)...801 // ZACHARJÁŠ...803 // Výzva k obrácení (1,1-6)...804 // Prorokova vidění (1,7-6,15)...806 // ZVĚDOVÉ NA KONÍCH... 806 // ČTYŘI ROHY A ČTYŘI KOVÁŘI... 807 // MUŽ S MĚŘICÍM PROVAZCEM... 808 // OMILOSTNĚNÝ VELEKNĚZ... 810 // SVÍCEN MEZI OLIVAMI... 812 // SVITEK A ÉFA... 814 // ČTYŘI NEBESKÁ SPŘEŽENÍ... 815 // Kázání o postu (7,1-8,23)...819 // VÝZVA K POKÁNÍ A MILOSRDENSTVÍ... 819 // VÝZVA K MILOVÁNÍ PRAVDY A POKOJE... 821 // Příchod říše Mesiášovy (9,1-11,17)...824 // SOUDCE NÁRODŮ A KRÁL LIDU... 824 // DÁRCE POŽEHNÁNÍ A VÍTĚZSTVÍ... 829 // PASTÝŘ DOBRÝ A ZLÝ... 831 // Triumf věrných (12,1-14,21)...834 // ZASLÍBENÍ DUCHA... 834 // KONEC MODLOSLUŽBY A LŽIPROROKŮ... 837 // HOSPODIN KRÁLEM... 838 // MALACHIÁŠ...841 // Obžaloba rodu Léviho (1,1-2,16)...842 // VYVOLENÍ JÁKOBA A ZAVRŽENÍ EZAUA... 842 // ZLOŘÁDY PŘI OBĚTECH... 843 // HROZBA KNĚŽSTVU... 845 // PORUŠENÁ SMLOUVA... 847 // Zaslíbení očisty (2,17-3,24)...850 // PŘÍCHOD POSLA I PÁNA... 850 // NAŘÍZENÍ DESÁTKU... 851 // SMYSL ZBOŽNOSTI... 852 // DEN HOSPODINŮV JE BLÍZKO... 853
VÝBĚR LITERATURY... 856 // 871

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC