Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. v KN 1.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996
327 s. : il.

ISBN 80-7192-150-5 (váz.)
Obsahuje: Tóbijáš, Júdit, Ester, Moudrost, Sírachovec, Báruk, Přídavky k Danielovi, 1. Makabejská, 2. Makabejská
Obsahuje ilustrace, úvod
Starý zákon - výklady
000117632
Obsah // Zkratky a znaky...5 // Úvodem...9 // 1. Pod cizím jhem...9 // 2. Lid Knihy...10 // 3. Růst kánonu...11 // 4. Dva kánony...13 // 5. V boji za víru...15 // TÓBIJÁŠ...19 // Život zbožného Tóbita (1,1 - 3,6)...22 // Předmluva (1,ln)...22 // Tóbit - věrný vyznavač Hospodinův (1,3-9)...23 // Odvlečen do asyrského zajetí (1,10-14)...23 // I v zajetí plní ustanovení Zákona (1,15-22)...24 // Snáší posměch a oslepne (2,1-10)...26 // Odmítá dary, které dostává jeho žena (2,11-14)...27 // V kajícně modlitbě prosí o smrt (3,1-6)...28 // Utrpení Sáry, dcery Reúelovy (3,7 - 4,21)...29 // Tupena pro smrt svých sedmi mužů (3,7-10)...29 // Hledá útěchu v modlitbě (3,11-15)...30 // Modlitba Tóbitova i Sářina je vyslyšena (3,16n)...31 // OdkazTóbitův synovi (4,1-21)...31 // Tóbijáš se vydává na cestu (5,1 - 6,19)...33 // Tóbijášovy přípravy na cestu (5,1-3)...33 // Setkání s Refáelem (5,4-17)...33 // Matčina starost (5,18-22)...34 // Ulovená ryba (6,1-9)...34 // Před příchodem do Reúelova domu (6,10-19)...35 // Tóbijášova svatba (7,1 - 8,21)...37 // Přijetí v Reúelově domě (7,1-8)...37 // Tóbijáš přijímá Sáru za manželku (7,9-17)...37 // Sára je uzdravena (8,1-9)...38 // Reúelova modlitba (8,10-18)...39 // Svatební veselí (8,19-21)...40 // 318 // Tóbijášův návrat (9,1 -14,15)...41 // Refáel vyzvedne Tóbitův majetek (9,1-6)...41 // Tríbit s Chanou čekají na synův návrat (10,1-7)...41
// Reúel propustí Tóbijáše a Sáru (10,8-14)...42 // Tóbit je uzdraven (11,1-19)...42 // Refáel se dává poznat (12,1 -22)...43 // Tóbitův chvalozpěv (13,1-18)...44 // Tóbitova poslední slova a smrt (14,1-11)...44 // Doslov (14,12-15)...45 // JÚDIT...47 // Nebúkadnesarovy války (1,1 - 4,15)...50 // Válka s médským Arfaxadem (1,1-16)...50 // Trestná výprava proti Západu (2,1-13)...51 // Holofernés vrchním velitelem (2,14-28)...51 // Národy se dobrovolně poddávají (3,1-10)...52 // Přípravy Izraelců k obraně (4,1-8)...52 // Modlitba Izraelců (4,9-15)...53 // Holofernés proti Izraeli (5,1 - 7,32)...55 // Holofernés se vyptává na zemi a lid (5,1 -4)...55 // Amónský Achiór Holofernovi radí (5,5-21)...55 // Holofernés se rozhněvá na Achióra (5,22-6,9)...56 // Achiór vydán Izraelcům (6,10-21)...57 // Betúlie obležena a zbavena vody (7,1-18)...58 // Uzijáš utěšuje obležené (7,19-32)...58 // Júdit se obětuje za svůj lid (8,1 -11,23)...60 // Judit je pobouřena malověrností lidu (8,1-10)...60 // Júdit domlouvá představitelům města (8,11-27)...60 // Uzijáš slibuje řídit se Juditinými pokyny (8,28-36)... 61 // Juditina modlitba (9,1-14)...61 // Júdit odchází do nepřátelského tábora (10,1-23)...62 // Júdit přijata Holofernem (11,1-23)...63 // Vítězství nad Holofernem (12,1 - 16,25)...65 // Júdit dbá o svou neposkvrněnost (12,1-9)...65 // Holofernova hostina (12,10-20)...65 // Júdit stála Holofernovi hlavu
(13,1-10)...65 // Návrat do Betúlie (13,11-20)...66 // Zmatek v asyrském táboře a výpad Izraelců (14,1-19)...67 // Asyřanéprchají, Izraelci oslavují Júditu (15,1-14)...68 // 319 // Juditin chvalozpěv (16,1-17)...69 // Juditin život i smrt (16,18-25K...69 // ESTER...71 // Ohrožení židů (1,1a - 4,17z)...74 // Mordokajův sen (1,1 a-r)...74 // Králův výnos proti židům (3,13a-g)...75 // Modlitba Mordokajova (4,17a-i) a Esteřina (4,17k-z)...76 // Vysvobození Židů (5,la-10,31)...78 // Esteřina prosba za lid (5, la-2b)...78 // Nový králův výnos (8,12a-v)...81 // Výklad Mordokajova snu (10,3a-k)...82 // Dovětek (10,31)...82 // MOUDROST...83 // Moudrost vede k blaženosti (1,1 - 5,23)...87 // Výzva k spravedlnosti (1,1-15)...87 // Myšlení svévolníků (1,16-2,11)...89 // Úklady proti spravedlivému (2,12-20)...90 // Zaslepenost svévolníků (2, 21-24)...90 // Odměna spravedlivých (3,1-9)...91 // Úděl svévolníků (3,10-12)...92 // Potěšení a zavržení (3,13-4,6)...93 // Plnost života nespočívá v dlouhověkosti (4,7-20)...94 // Pozdní lítost svévolníků (5,1-14)...95 // Spravedliví budou v ruce Boží navěky (5,15-23)...95 // Chvála moudrosti (6,1 -11,3)...97 // Napomenutí vrchnostem (6,1 -11)...97 // Moudrost se dává člověku poznat (6,12-21)...97 // Záchrana světa je v moudrosti (6,22-25)... 98 // Stejný počátek života všech lidí (7,1-6)...98 // Moudrost je nad všechny dary (7,7-14)...99 // Bůh je zdroj všeho
poznání (7,15-21)...99 // Vznešenost a krása moudrosti (7,22-8,1)...100 // Moudrost učí rozumět Božím skutkům (8,2-8)...100 // Moudrost znamená mnohý zisk (8,9-21)...101 // Prosba o získání moudrosti (9,1-18)...101 // 320 // Moudrost řídila všechny události // už od stvoření člověka (10,1 -11,3)...102 // Úvahy nad vyjitím z Egypta (11,4 -19,22)...105 // Žízeň Izraelců a žízeň Egypťanů (11,4-14)...105 // Nesmyslnost uctívání zvířat (11,15-20)...105 // Boží všemocnost a láska (11,21 -26)...106 // Soud jako příležitost k nápravě (12,1-14)...106 // Boží lid se může dát poučit soudy nad pohany (12,15-27). . 108 // Nesmyslnost modlářství {13,1-9)...108 // Nerozumnost uctívání výrobků lidských rukou (13,10-19). . 109 // Poblouznění modlářů nezůstane bez trestu (14,1-31)...110 // Víra v Hospodina ochranou před modlářstvím (15,1-6) ... 111 // Kdo zhotovuje modly, nepoznal Stvořitele (15,7-19)...111 // Rány egyptské a ochrana Izraelců (16,1-19)...112 // Chléb z nebe (16,20-29)...114 // Egyptská tma a ohnivý sloup (17,1-18,4)...114 // Smrt prvorozených a vysvobození Izraele (18,5-25)...115 // Přechod mořem a potrestání nekajících (19,1-21)...117 // Závěrečný chvalozpěv (19,22)...118 // SÍRACHOVEC...119 // Předmluva (ř. 1-35)...122 // Tajemství Moudrosti (1,1 -16,23)...124 // Prvotina stvoření (1,1-10)...124 // Moudrost mezi lidmi (1,11 -30)...124 // Stálost ve víře (2,1-18)...125 // Úcta
k rodičům (3,1-16)...126 // Pokora a pýcha (3,17-31)...127 // Milosrdenství (4,1-10)...128 // Na cestách moudrosti {4,11-31)...129 // Životní opory a osidla (5,1-6,17)...129 // Získání moudrosti (6,18-37)...130 // Vztah k lidem i Bohu (7,1 -36)...130 // Rozvážnost v jednání (8,1-19)...132 // Ženy{ 9,1-9)...132 // Ještě o lidských vztazích (9,10-18)...133 // Vrchnost (10,1-5)...133 // Pýcha a pokora (10,6-31)...134 // Spoléhání na člověka a na Boha (11,1-19)...134 // 321 // Varováni před svévolí a svévolníky (11,20-34)... 135 // Dobré a zlé (12,1-18)...136 // Osidla bohatství a moci (13,1-13)...138 // Bohatý a chudý (13,15-26)...138 // Jak užívat bohatství (14,1-19)...139 // Ve společenství moudrosti (14,20-27)... 139 // Odměna spravedlivého (15,1-20)...140 // Odplata svévolníka (16,1 -23)...141 // Moudrost při stvoření (16,24 - 23,27)...142 // Stvoření člověka (16,24-17,14)...142 // Boží oči všechno vidí (17,15-32)...142 // Boží velikost a dobrota {18,1-14)...143 // Cena prozíravosti (18,15-19,3)...144 // Nebezpečí mnohomluvnosti (19,4-17)...144 // Moudrost pravá a zvrácená (19,20-30)... 145 // Kárání a mlčení (20,1 -8)...145 // Nepochopitelnosti (20,9-17)...145 // Zneužívání jazyka (20,18-31)...146 // Cesta hříchu (21,1-10)...146 // Moudrý a pošetilý (21,11 -28)...147 // Těžkosti s nemoudrými (22,1 -18)...147 // Přátelská věrnost (22,19-26)... 148 // Modlitba (22,27-23,6)...148 // Přísaha
(23,7-15)...149 // Cizoložství {23,16-27)...150 // Chvála Moudrosti (24 1 - 32,13)...152 // Moudrost se představuje (24,1 -22)...152 // Moudrost a Zákon (24,23-34)... 153 // Dobrý a špatný manžel (25,1-11)...153 // Žena špatná a dobrá (25,13-26,4)...154 // Žena nestoudná a ctnostná (26,5-18)...155 // Nebezpečí a svody (26,28-27,29)... 155 // Odpuštění a sváry (27,30-28,12)... 157 // Zlolajný jazyk (28,13-26)... 158 // Peněžní záležitosti (29,1-20)... 158 // Soběstačnost (29,21-28)... 159 // Výchova dětí (30,1-13)...159 // Zdraví a radost (30,14-25)... 160 // Majetek (31,1-11)...161 // Hostiny (31,12-24)...161 // Víno (31,25-31)...162 // 322 // Při hostině (32,1-13)...162 // Bázeň Boží (32,14 - 42,14)... 163 // Poslušnost Zákona (32,14-33,6)...163 // Život je rozmanitý (33,7-19)...163 // Správa majetku (33,20-33)...164 // Omylnost snů (34,1-8)...165 // Užitek z cestování (34,9-17)...166 // Život v bázni Boží (34,18-35,24)...166 // Prosba za Izraele (36,1 -17)...167 // Volba ženy (36,18-27)...168 // Přítel pravý a falešný (37,1-15)...169 // Rozdílná moudrost (37,16-31)...169 // Lékař a nemoc (38,1-15)...170 // Zármutek (38,16-23)...171 // Chvála dobrého písaře (38,24-39,11)...171 // Chvála Boha a jeho díla (39,12-35)...172 // Lidská bída (40,1-11)...173 // Statky pochybné a trvalé (40,12-30)...174 // Smrt (41,1-15)...175 // Dvojí stud (41,16-42,8)...176 // Starost o dcery (42,9-14)...177 // Nesrovnatelnost
Moudrosti (42,15 - 50,29)...178 // Doklady z přírody (42,15-43,33)...178 // Chvála otců (44,1 -49,16)...179 // Velekněz Šimeón (50,1 -21)...190 // Výzva k dobrořečení (50,22-29)...191 // Přídavky (51,1-30)...193 // Modlitba Jéšuy Sírachovce (51,1-12)...193 // Báseň o hledání moudrosti (51,13-30)...194 // BÁRUK ...197 // Četba knihy (1,1-14)...200 // Kniha čtena králi i lidu (1,1-5)...200 // Sbírka na chrám (1,6-9)...201 // Výzva k modlitbě za Nebúkadnesara (1,10-14)...202 // Kajícná modlitba (1,15 - 3,8)...203 // Vyznání vin (1,15-22)... 203 // Ohlášený soud se dostavil (2,1 -10)...203 // 323 // Prosby o vyslyšení (2,11-18)...204 // Boží varování a zaslíbení (2,9-35)...205 // Modlitba lidu v zajetí (3,1-8)...206 // Úvahy o Moudrosti (3,9 - 4,4)...207 // Naučení pro lid (3,9-14)...207 // Moudrost nezávisí na lidech (3,15-31)...207 // Moudrost je jen K Boha (3,32 - 4,1)...208 // Výzva Jákobovi k obrácení (4,2-4)...208 // Potěšení Jeruzaléma (4,5 - 5,9)...210 // Lid si Boží trest zasloužil (4,5-8)...210 // Napomenutí a výzva k pokání (4,9-29)...210 // Naděje pro Jeruzalém (4,30-37)... 211 // Výzva k vděčné radosti (5,1-9)...212 // Jeremjášův list (6,1-72)...213 // Hospodinův anděl bude chránit zajatý lid (6,1-6)...213 // Babylónské modly jsou nemohoucí (6,7-28)...214 // Služba modlám není k ničemu (6,29-44)... 215 // Modly nejsou bohové (6,45-58)... 216 // Spravedlivý nebude zahanben (6,59-72)...216
// PŘÍDAVKY K DANIELOVI...217 // Tři muži v rozpálené peci (3,24a-90)...219 // Azarjášova modlitba (3,24-45)... 219 // Smrt Kaldejců (3,46-50)... 220 // Píseň tří mužů (3,51-56)... 220 // Stvoření je vyzváno ke chvále (3,57-90)... 220 // Zuzana (13,1-64)... 222 // Dva nešlechetní soudcové (13,1-14)...222 // Úklady proti Zuzaně (13,15-27)... 223 // Křivé obvinění (13,28-43)... 224 // Daniel prokáže Zuzaninu nevinu (13,44-59)... 224 // Vděčnost Hospodinu (13,60-64)... 225 // Béla drak (14,1-42)...227 // Daniel odmítá klanět se Bélovi (14,1 -13)...227 // Daniel odhalí podvod Bélových kněží (14,14-22)... 228 // Daniel zničí babylónského draka (14,23-27)... 228 // Daniel vhozen do lví jámy (14,28-32)... 229 // Daniel zachráněn prorokem Abakukem (14,33-42)... 229 // 324 // PRVNÍ MAKABEJSKÁ...231 // Dobové pozadí (1,1 - 2,70)...234 // Alexander Veliký (1,1-9)...234 // Antiochos IV.- Epifanés (1,10-28)... 235 // Apollónios v Jeruzalémě (1,29-40)...236 // Zákazy pro židy (1,41-64)... 236 // Vystoupení kněze Matitjáše (2,1-28)... 238 // Vzpoura a úspěch (2,29-48)... 239 // Smrt Matitjášova (2,49-70)...240 // Juda Makabejský (3,1 - 9,22)...242 // V čele povstání (3,1-9)...242 // Vítězství nad Apollóniem a Sérónem (3,10-26)... 242 // Lýsiás správcem země (3,27-37)...243 // Gorgiás a Níkánór (3,38-45)... 243 // Shromáždění v Mispě (3,46-60)...244 // Vítězství K Emauz (4,1-27)...245 // Lýsiás
poražen (4,28-35)... 246 // Vyčištění chrámu (4,36-61)... 246 // Proti Edámcům a Amóncům (5,1-8)...248 // Gileádští a Galilejští (5,9-54)... 249 // Boje v Přímoří a Edómu (5,55-68)... 250 // Smrt Antiocha/ѴK (6,1-17)...251 // Antiochos V (6,18-47)... 252 // Obleženi Sijónu (6,48-54)... 252 // Náboženská svoboda (6,55-63)... 253 // Démétrios I. králem (7,1-24)... 253 // Níkánor v Judsku a jeho smrt (7,25-50)... 254 // Chvála Římanů (8,1-16)...254 // Spojenectví s Římany (8,17-32)... 255 // Smrt Judy Makabejského (9,1 -22)... 256 // Jónatan (9,23 - 12,53)... 257 // Jónatan se ujímá velení (9,23-31)... 257 // Jónatan mstí smrt Jóchananovu (9,32-42)... 257 // Boj s Bakchídem (9,43-73)... 257 // Alexander jmenuje Jónatana veleknězem (10,1-21)...259 // Nabídka Démétria I. (10,22-45)... 259 // Alexandrův sňatek s Kleopatrou (10,46-66)...260 // Porážka Apollónia {10,67-89)... 261 // Smrt Ptolemaiova i Alexandrova (11,1-19)...261 // Výnos Démétria II. o židech (11,20-37)... 262 // 325 // Jónatan pomáhá Démétriovi II. (11,38-53)... 263 // Jónatan při Antiochovi VI. (11,54-74)... 263 // Obnovené spojenectví s Římany (12,1 -23)... 264 // Nová vítězství Jónatanova (12,24-38)... 265 // Jónatan zajat (12,39-53)... 265 // Šimeón vůdcem (13,1 - 16,24)...267 // Trýfón poražen (13,1 -24)... 267 // Pohřeb Jónatanův (13,25-30)... 268 // Smír s Démétriem II. (13,31-42)... 268 // Šimeónova vítězství (13,43-53)...
268 // Zemi zajištěn mír (14,1-15)...269 // Dopis ze Sparty, dar do Říma (14.16-24)... 270 // Pocty Šimeónovi (14,25-49)... 270 // Antiochos VII. uznává Šimeónova práva (15,1-14)...272 // Návrat poselstva z Říma (15,15-24)...273 // Antiochos VII. ruší smlouvu se Simeónem (15,25-36)... 273 // Kendebaios poražen (15,37-16,10)... 274 // Šimeón zavražděn (16,11 -20)...274 // Jóchanan. Šimeónův syn. veleknězem (16,21-24)...274 // DRUHÁ MAKABEJSKÁ...277 // Dobové pozadí (1,1 - 3,40)... 279 // Dopis židům v Egyptě r. 124 př. Kr. (1,1-9)...279 // Dopis židům v Egyptě r. 164 př. Kr. (1,10-2,18)...280 // Předmluva pisatele (2,19-32)... 282 // Zrada Benjamínce Šimeóna (3,1-12)...282 // Héliodóros se chystá vydrancovat pokladnici (3,13-23) ... 283 Zásah Boží a Héliodórovo obrácení ( 3,24-40)... 284 // Antiochos Epifanés (4,1 -10,8)...286 // Šimeón napadá Oniase (4,1-6)...286 // Velekněz Jáson (4,7-22)... 286 // Menelaos veleknězem (4,23-29)...287 // Onias zavražděn (4,30-38)... 288 // Lýsimachova smrt (4,39-42)... 289 // Menelaos zůstává veleknězem (4,43-50)...289 // Jásonův útok na město (5,1-10)...290 // Antiochos dobývá Jeruzalém (5,11-27)... 290 // Pohanský kult v chrámě (6,1-17)...292 // Mučednictví Eleazarovo (6,18-31)...293 // 326 // Mučednictví sedmi bratrů (7,1-42)...294 // Vzpoura Judy Makabejského (8,1-7)...296 // Níkánórovo tažení (8,8-36)... 296 // Konec Antiocha Epifana (9,1 -29)...298
Vyčištění chrámu (10,1-8)...299 // Antiochos Eupator (10,9 - 13 - 26)... 301 // Počátky Antiochovy vlády (10,9-13)...301 // Gorgiás proti židům (10,14-23)... 301 // Juda vítězí nad Tímotheem (10,24-38)... 302 // Utkání s Lýsiásem (11,1-12)...303 // Mír se židy (11,13-38)... 304 // Židé v Jafě topeni (12,1-9)...305 // Vítězné bitvy Judovy (12,10-37)... 306 // Oběť zapadlé (12,38-45)... 308 // Antiochův vpád do Judska (13,1 -8)...309 // Judovo vítězství K Módínu (13,9-17)...310 // Antiochos sjednává se židy příměří (13,18-26)...310 // Boje s Níkánórem (14,1 - 15,39)...312 // Alkimos proti Judovi (14,1-14)...312 // Níkánór uzavírá s Judou příměří (14,15-25)...313 // Alkimos rozdmýchává nepřátelství (14,26-36)... 313 // Smrt Razise (14,37-46)... 314 // Níkánór se rouhá (15,1-5)...314 // Judův sen (15,6-16)...316 // Smrt Níkánórova (15,17-36)...316 // Pisatelův doslov (15,37-39)... 317 // 327

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC