Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Martin : Osveta, c1994
398 s. : il.

ISBN 80-217-0532-9 (váz.)
Vysokoškolské učebnice
Další údaj z titulního listu: Schválil Rektorát Univerzity J.A. Komenského v Bratislavě pod číslom VYD 4579/1992 C VIII/2 - 11.6.1992 ako učebnicu pre farmaceutické fakulty
Obsahuje tabulky, nákresy, grafy, předmluvu, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 389
Chemie anorganická - učebnice vysokošk.
Chemie obecná - učebnice vysokošk.
000117758
Predhovor (J. Krätsmár-Smogrovič) ...13 // Úvod ...14 // VŠEOBECNÁ CHÉMIA // 1 ZÁKLADNÉ POJMY ...17 // 1.1 Prírodné vedy a chémia ...17 // 1.1.1 Látka a pole ...17 // 1.1.2 Hmotnosť a energia ...18 // 1.1.3 Zákon zachovania hmotnosti a energie ...18 // 1.2 Látkové sústavy a čisté látky ...19 // 1.2.1 Látkové sústavy ...19 // 1.2.2 Čisté látky ...19 // 1.2.2.1 Kritériá čistoty látok ...20 // 1.3 Objekty štúdia a predmet chémie ...20 // 1.3.1 Zlúčeniny, chemické prvky ...20 // 1.3.2 Predmet chémie ...21 // 1.4 Základné látkové pojmy, veličiny a empirické zákony chémie ...22 // 1.4.1 Zlučovacie zákony a Daltonova atómová hypotéza ...23 // 1.4.1.1 Zákon stálych zlučovacích pomerov ...23 // 1.4.1.2 Zákon násobných zlučovacích pomerov ...23 // 1.4.1.3 Daltonova atómová hypotéza ...23 // 1.4.1.4 Chemický ekvivalent, mocenstvo ...24 // 1.4.2 Molekulové zloženie látok ...24 // 1.4.2.1 Pojem molekuly ...24 // 1.4.3 Hmotnosť atómov a molekúl ...25 // 1.4.3.1 Relatívna atómová hmotnosť ...25 // 1.4.3.2 Relatívna molekulová hmotnosť ...28 // 1.4.3.3 Látkové množstvo ...28 // 1.4.3.4 Avogadrova konštanta ...28 // 1.4.3.5 Mólová hmotnosť a ...29 // 1.4.3.6 Mólový objem ...29 // 1.4.4 Chemické zloženie čistých látok, chemické vzorce a rovnice ...29 // 1.4.4.1 Stechiometrické vzorce ...29 // 1.4.4.2 Molekulové vzorce ...30 // 1.4.4.3 Racionálne vzorce ...30 // 1.4.4.4 Chemické rovnice ...30 // 2 STAVBA ATÓMU ...32 // 2.1 Úvod ...32 // 2.2 Subatómové (elementárne) častice ...33 // 2.2.1 Elektrón ...33 // 2.2.2 Protón ...34 // 2.2.3 Neutrón ...34 // 2.3 Planétový model atómu 35 // 2.3.1. Jadro atómu ...36 // 2.3.1.1 Náboj atómového jadra,Moselevho zákon ...36 // 2.3.1.2 Atómové (protónové) číslo ...37 // 2.3.1.3 Neutrónové číslo a nukleónové číslo ...38 // 2.3.1.4 Model atómového jadra ...38 //
2.3.2 Nuklidy, izotopia ...38 // 2.3.3 Jadrové premeny ...39 // 2.3.3.1 Prírodná rádioaktivita ...39 // 2.3.3.2 Zložky rádioaktívneho žiarenia ...39 // 2.3.3.3 Posunové pravidlá ...40 // 2.3.3.4 Rádioaktívne (rozpadové) rady ...41 // 2.3.3.5 Umelá transmutácia prvkov. Umelá rádioaktivita ...42 // 2.3.3.6 Význam a využitie rádionuklidov ...43 // 2.3.3.7 Rýchlosť rádioaktívneho rozpadu ...43 // 2.4 Stavba elektrónového obalu ...44 // 2.4.1 Bohrov model atómu ...45 // 2.4.1.1 Fmisné spektrum vodíka ...46 // 2.4.1.2 Elektromagnetické žiarenie ...46 // 2.4.1.3 Vlnovokorpuskulámy charakter elektromagnetického žiarenia ...47 // 2.4.1.4 Spojité a čiarové spektrum ...47 // 2.4.1.5 Série spektrálnych čiar v spektre vodíka ...48 // 2.4.1.6 Výklad spektra vodíkového atómu ...49 // 2.4.2 Vlnovomechanický model atómu ...50 // 2.4.2.1 Vlnová (kvantová) mechanika ...50 // 2.4.2.2 Atómové orbitálv (АO) a kvantové čísla ...52 // 2.4.2.2. Hlavné kvantové číslo ...52 // 2.4.2.2.2 Vedľajšie kvantové číslo ...52 // 2.4.2.2.3 Magnetické kvantové číslo ...53 // 2.4.2.2.4 Spinové kvantové Číslo ...53 // 2.4.2.3 Princíp výlučnosti (Pauliho princíp) ...53 // 2.4.2.4 Tvar atómových orbitálov ...54 // 2.4.2.4.1 Tvar s-atómových orbitálov ...54 // 2.4.2.4.2 Tvar a priestorová orientácia p-АО a d-АО ...55 // 2.4.2.5 Charakteristika АО na základe rozvoja kvantových čísel ...55 // 2A.2.6 Obsadzovanie atómových orbitálov elektrónmi ...56 // 2.4.2.6.1 Hladiny energie АO v atómoch vodíka ...58 // 2.4.2.6.2 Hladiny energie АО viacelektrónových atómov ...58 // 2.4.2.6.3 Elektrónové konfigurácie atómov v prirodzenom rade chemických prvkov ...59 // 2.4.2.7 Zápis elektrónovej konfigurácie atómov ...63 //
2.5 Systematika chemických prvkov ...64 // 2.5.1 Úvod ...64 // 2.5.2 Periodický zákon. Periodická sústava chemických prvkov ...65 // 2.5.3. Formy a členenie periodickej sústavy chemických prvkov ...67 // 3 CHEMICKÁ VÄZBA ...71 // 3.1 Úvod ...71 // 3.2 Iónová väzba ...72 // 3.2.1 Podmienky vzniku iónov a ich vlastnosti ...72 // 3.2.1.1 Ióny s elektrónovou konfiguráciou vzácnych plynov ...72 // 3.2.1.2 Ióny s elektrónovou konfiguráciou nd10 alebo nd1 až nd9 ...73 // 3.2.1.3 Poradie stability elektrónovej konfigurácie iónov ...74 // 3.2.1.4 Vplyv rozmeru atómov, iónového náboja a hodnoty atómového čísla Z na vznik iónov ...74 // 3.2.1.5 Kvantitatívne hodnotenie ionotvorných vlastností atómov ...75 // 3.2.1.5.1 Ionizačná energia ...75 // 3.2.1.5.2 Elektrónová afinita ...76 // 3.2.1.6 Energia iónovej väzby ...77 // 3.2.1.7 Iónové polomery ...79 // 3.2.1.8 Usporiadanosť iónov v kryätálovcj Štruktúre ...80 // 3.2.1.9 Deformabilita a deformačný účinok iónov...81 // 3.3 Kovalentná väzba ...82 // 3.3.1 Úvod...82 // 3.3.2 Lewisov model kovalentnej väzby ...82 // 3.3.2.1 Elektrónové Štruktúrne vzorce ...83 // 3.3.3 Vlnovomechanický model kovalentnej väzby ...84 // 3.3.3.1 Energia kovalentnej väzby ...84 // 3.3.3.2 Dĺžka kovalentnej väzby ...85 // 3.3.3.3 Kovalentná väzba ako prekryv atómových orbitálov ...86 //
3.3.4 Teória valenčných väzieb ...86 // 3.3.4.1 Interpretácia väzby v molekule H2 metódou VV ...87 // 3.3.4.2 Výpočet parametrov väzby v molekule H2 ...87 // 3.3.4.3 Väzbová účinnosť prekryvov AO...88 // 3.3.4.4 Prekryvy δ a π (väzby δ a π) ...90 // 3.3.4.5 Priestorová orientácia kovalentných väzieb ...90 // 3.3.4.6 Hybridné stavy a hybridné atómové orbitály ...91 // 3.3.4.6.1 Hybridný stav SP3 ...92 // 3.3.4.6.2 Hybridný stav SP2 ...93 // 3.3.4.6.3 Hybridný stav SP ...93 // 3.3.4.6.4 Hybridné stavy s účasťou d-atómových orbitálov ...94 // 3.3.4.6.5 Ekvivalentné a neekvivalentné hybridné stavy ...94 // 3.3.4.7 Teória VV a súčasné poznatky o kovalentnej väzbe ...95 // 3.3.5 Teória molekulových orbitálov (MO) ...96 // 3.3.5.1 Metóda MO-LCAO ...96 // 3.3.5.2 MO-LCAO opis väzby v dvojatómových celkoch E2 alebo (E2)+ ...96 // 3.3.5.3 δ-molekulové orbitály ...98 // 3.3.5.4 π-molekulové orbitály ...98 // 3.3.5.5 Väzbový systém (MO) v molekulách O2 a N2 ...98 // 3.3.5.6 Väzbový poriadok ...100 // 3.3.5.7 Neväzbové molekulové orbitály ...101 // 3.3.5.5 Dvoj- a viaccentrové, heteronukleáme molekuly (zložené ióny) ...102 // 3.3.5.8.1 Hydrid lítny ...103 // 3.3.5.8.2 Hydrid berýlnatý ...103 // 3.3.5.8.3 Väzby v molekulách BH3 a CH4 ...104 // 3.3.5.9 Lokalizované a delokalizované π-väzby ...105 // 3.3.5.9.1 Lokalizované π-väzby ...105 // 3.3.5.9.2 Delokalizované π-väzby ...107 // 3.3.5.9.3 Molekula ozónu ...107 // 3.3.5.9.4 Anión NO2- ...108 // 3.3.5.9.5 Anióny CO32- NO3- ...108 // 3.3.5.9.6 Molekula benzénu ...109 // 3.3.5.9.7 Väzby π s účasťou d-AO stredového atómu ...110 // 3.3.5.9.8 Molekula H3P04 a anión PO43- ...111 // 3.3.5.9.9 Vyznačovanie π-väzieb v elektrónových štruktúrnych vzorcoch ...112 //
3.3.6 Polárna kovalentná väzba ...113 // 3.3.6.1 Elektronegativita ...115 // 3.3.6.2 Iónovosť kovalentnej väzby ...116 // 3.3.6.3 Polárne a nepolárne molekuly, dipólový moment ...117 // 3.3.6.4 Polarizácia molekúl, indukovaný elektrický dipól ...118 // 3.3.7 Medzimolekulové súdržné sily ...119 // 3.3.8 Kovalentné a van der Waalsove polomery atómov ...120 // 3.4 Kovová väzba ...121 // 4 SKUPENSKÉ STAVY LÁTOK (J. SOVA) ...122 // 4.1 Plynné skupenství... 122 // 4.1.1 BoylOv-Mariottův zákon... 122 // 4.1.2 Gay-Lussacův zákon ...123 // 4.1.3 Charlesův zákon ...123 // 4.1.4 Stavová rovnice idealních plynů ...124 // 4.2 Kapalné skupenství ...125 // 4.2.1 Povrchové napětí ...125 // 4.2.2 Viskozita ...126 // 4.3 Tuhé skupenství ...126 // 4.3.1 Krystalický stav ...126 // 4.3.2 Druhy krystalových struktur ...127 // 4.3.2.1 Atomová krystalová struktura ...127 // 4.3.2.2 Vrstevnatá krystalová struktura ...127 // 4.3.2.3 Kovová krystalová struktura ...127 // 4.3.2.4 Iontová krystalová struktura ...128 // 4.3.2.5 Molekulová krystalová struktura ...129 // 4.3.3 Izomorfie a polymorfie ...130 // 4.4 Přeměny skupenských stavů ...130 // 5 DISPERZNÍ SOUSTAVY ...132 // 5.1 Základní pojmy ...132 // 5.1.1 Hrubé disperze (suspenze a emulze) ...133 // 5.1.2 Koloidy ...133 // 5.1.3 Roztoky ...134 // 5.1.3.1 Složení roztoků ...135 // 5.1.3.2 Rozpustnost látek ...136 // 5.1.3.3 Vlastnosti zředěných roztoků ...136 // 5.1.3.4 Osmóza ...136 // 5.1.3.5 Roztoky a tenze par rozpouštědla ...137 // 5.2 Elektrolyty (J. Krätsmár-Šmogrovič) ...138 // 5.2.1 Úvod ...138 // 5.2.2 Roztoky elektrolytov ...138 // 5.2.2.1 Silné a slabé elektrolyty ...139 // 5.2.2.2 Ionizačný stupeň a ionizačná konstanta ...140 // 5.2.3 Iónový zápis chemických rovníc (iónové rovnice) ...140 //
5.3 Teória kyselin a zásad ...141 // 5.3.1 Arrheniova definícia kyselín a zásad 141 // 5.3.2 Brönstedova a Lowryho teória kyselín a zásad 142 // 5.3.2.1 5.3.3 Amfolyty 143 // Lewisova teória kyselín a zásad ...143 // 5.3.4 Zovšeobecnené modely kyselín a zásad ...144 // 5.3.5 Autoionizácia rozpúšťadiel ...144 // 5.3.5.1 Autoionizácia vody ...144 // 5.3.5.2 Iónový súčin vody ...145 // 5.3.5.3 Vodíkový exponent (pH) ...146 // 5.3.5.4 Určovanie pH ...147 // 5.3.5.5 Sila kyselín a zásad ...148 // 5.4 Neutralizácia a hydrolýza ...150 // 5.4.1 Hydrolýza kyslých katiónov ...150 // 5.4.2 Hydrolýza zásaditých aniónov ...151 // 5.4.3 Tlmivé roztoky (pufre) ...151 // 5.5 Súčin rozpustnosti ...152 // 6 CHEMICKÉ REAKCIE ...154 // 6.1 Klasifikácia chemických reakcií ...154 // 6.2 Oxidačno-redukčné reakcie ...154 // 6.2.1 Oxidačný stupeň (oxidačný stav, oxidačné číslo) ...155 // 6.2.2 Oxidačno-redukčné rovnice ...156 // 6.3 Elektródové procesy (J. Sokolík) ...157 // 6.3.1 Elektródy a elektródový potenciál ...157 // 6.3.2 Štandardné elektródové potenciály ...158 // 6.3.3 Postavenie kovov v elektrochemickom rade ...159 // 6.3.4 Galvanické články ...159 // 6.3.5 Oxidačno-redukčné potenciály ...160 // 6.3.6 Elektrolýza ...160 // 6.4 Chemická energetika (O. Švajlenová, A. Valent) ...163 // 6.4.1 Úvod ...164 // 6.4.2 Reakčné teplo a termochemické rovnice ...165 // 6.4.3 Termochemické zákony ...167 // 6.4.4 Samovoľnosŕ chemických reakcií a Gibbsova energia ...168 // 6.5 Rýchlosť chemickej reakcie ...170 // 6.5.1 Rýchlosť reakcie a koncentrácia reaktantov ...171 // 6.5.2 Závislosť rýchlosti reakcie od teploty ...174 // 6.5.3 Katalýza ...174 // 6.6 Chemická rovnováha ...176 // 6.6.1 Rovnovážne konštanty chemických reakcií ...176 //
7 KOORDINAČNÉ ZLÚČENINY (J. Sokolík, M. Blahová) ...181 // 7.1 Úvod ...181 // 7.2 Koordinačná teória ...181 // 7.3 Základné pojmy koordinačnej chémie ...182 // 7.3.1 Zloženie a vlastnosti koordinačných častíc ...182 // 7.3.2 Centrálne atómy a ligandy ...183 // 7.3.3 Chelátové a viacjadrové komplexy ...183 // 7.3.4 Koordinačné číslo ...185 // 7.3.5 Priestorová usporiadanosť koordinačných častíc ...185 // 7.3.6 Izoméria koordinačných častíc ...186 // 7.3.7 Stabilita koordinačných zlúčenín v roztokoch ...189 // 7.4 Väzba v koordinačných zlúčeninách ...190 // 7.4.1 Datívne o-väzby v koordinačných časticiach ...190 // 7.4.2 Datívne π-väzby v koordinačných časticiach ...190 // Väzby v koordinačných zlúčeninách (teória VV) ...191 // 7.4.4 Teória kryštálového poľa (elektrostatická teória ligandového poľa) ...193 // 7.4.5 Väzby v koordinačných zlúčeninách (teória MO) ...195 // 7.5 Význam a použitie koordinačných zlúčenín ...195 // ANORGANICKÁ CHÉMIA // 8 VODÍK (J. Krätsmár-Šmogrovič) ...201 // 8.1 Postavenie vodíka v PSCHP ...201 // 8.1.1 Väzbotvorné vlastnosti atómov vodíka ...201 // 8.1.2 Fyzikálne a chemické vlastnosti vodíka ...202 // 8.1.3 Priemyselná výroba a laboratórna príprava vodíka ...203 // 8.1.4 Deutérium a trícium ...204 // 8.2 Zlúčeniny vodíka ...205 // 8.2.1 Voda, jej vlastnosti a použitie ...205 // 8.3 Vodíková väzba (vodíkové mostíky) ...207 // 9 NULTÁ SKUPINA PSCHP (ÔSMA HLAVNÁ SKUPINA) ...210 // 9.1 Elektrónová konfigurácia atómov a vlastnosti vzácnych plynov ...210 // 9.2 Objavenie, výskyt a použitie vzácnych plynov ...212 // 9.3 Zlúčeniny vzácnych plynov ...212 //
10 PRVÁ HLAVNÁ SKUPINA PSCHP (ALKALICKÉ KOVY) ...214 // 10.1. Elektrónová štruktúra atómov a spôsob väzby ...214 // 10.2 Chemické vlastnosti alkalických kovov ...215 // 10.2.1 Výroba alkalických kovov ...216 // 10.2.2 Biologický význam katiónov alkalických kovov ...216 // 10.3 Zlúčeniny alkalických kovov ...217 // 10.3.1 Zlúčeniny s vodíkom, hydridy ...217 // 10.3.2 Zlúčeniny s kyslíkom ...217 // 10.3.3 Bezkyslíkaté binárne zlúčeniny a soli ...221 // 10.3.4 Soli oxokyselín s katiónmi alkalických kovov ...221 // 11 DRUHÁ HLAVNÁ SKUPINA PSCHP (O. Švajlenová) ...224 // 11.1 Elektrónová štruktúra atómov a spôsob väzby ...224 // 11.2 Vlastnosti prvkov 2. hlavnej skupiny ...225 // 11.2.1 Príprava prvkov a ich použitie ...226 // 11.2.2 Biologický význam ...226 // 11.3 Zlúčeniny prvkov 2. hlavnej skupiny ...227 // 11.3.1 Zlúčeniny s vodíkom, hydridy ...227 // 11.3.2 Zlúčeniny s kyslíkom ...227 // 11.3.3 Zlúčeniny s halogénmi ...229 // 11.3.4 Binárne zlúčeniny s uhlíkom, dusíkom a sírou ...229 // 11.3.5 Soli s aniónmi oxokyselín ...230 // 12 TRETIA HLAVNÁ SKUPINA PSCHP (J. Sokolík, M. Blahová) ...232 // 12.1 Elektrónová štruktúra atómov a spôsob väzby ...232 // 12.2 Chemické vlastnosti ...234 // 12.3 Bór a jeho zlúčeniny ...235 // 12.3.1 Elementárny bór ...235 // 12.3.2 Zlúčeniny s vodíkom, borány ...23S // 12.3.3 Zlúčeniny s halogénmi ...237 // 12.3.4 Kyslíkaté zlúčeniny ...238 // 12.3.5 Ostatné bezkyslíkaté zlúčeniny bóru ...240 // 12.3.6 Biologický význam a použitie ...240 // 12.4 Hliník a jeho zlúčeniny ...240 // 12.4.1 Zlúčeniny s vodíkom ...241 // 12.4.2 Zlúčeniny s halogénmi ...241 // 12.4.3 Kyslíkaté zlúčeniny hliníka ...242 // 12.4.4 Ostatné binárne zlúčeniny hliníka ...243 // 12.4.5 Biologický význam a použitie ...243 //
12.5 Prvky podskupiny gália ...244 // 12.5.1 Gálium, indium, tálium - príprava a vlastnosti ...244 // 12.5.2 Zlúčeniny s kyslíkom ...244 // 12.5.3 Bezkyslíkaté binárne zlúčeniny ...244 // 12.5.4 Biologický význam a použitie ...245 // 13 ŠTVRTÁ HLAVNÁ SKUPINA PSCHP (O. Švajlenová) ...246 // 13.1 Elektrónová štruktúra atómov a spôsob väzby ...246 // 13.2 Chemické vlastnosti ...248 // 13.3 Uhlík ...249 // 13.3.1 Zlúčeniny s vodíkom ...250 // 13.3.2 Halogenidy ...251 // 13.3.3 Karbidy ...252 // 13.3.4 Zlúčeniny s kyslíkom ...253 // 13.3.5 Zlúčeniny so sírou ...258 // 13.3.6 Zlúčeniny s dusíkom ...258 // 13.4 Kremík ...261 // 13.4.1 Zlúčeniny s vodíkom a silicidy ...261 // 13.4.2 Halogenidy ...262 // 13.4.3 Kyslíkaté zlúčeniny ...263 // 13.4.4 Zlúčeniny so sírou, dusíkom a uhlíkom ...267 // 13.5 Germánium, cín a olovo ...268 // 13.5.1 Zlúčeniny germánia, cínu a olova ...269 // 13.5.1.1 Zlúčeniny s vodíkom ...269 // 13.5.1.2 Zlúčeniny s halogénmi ...269 // 13.5.1.3 Oxidy, oxokyseliny a hydroxidy ...271 // 13.5.1.4 Zlúčeniny so sírou ...272 // 13.5.1.5 Olovnaté soli ...273 // 14 PIATA HLAVNÁ SKUPINA PSCHP (J. Krätsmár-Šmogrovič) ...274 // 14.1 Elektrónová štruktúra atómov a spôsob väzby ...274 // 14.2 Vlastnosti prvkov ...276 // 14.3 Dusík ...277 // 14.3.1 Zlúčeniny s vodíkom ...278 // 14.3.2 Halogenidy ...283 // 14.3.3 Zlúčeniny s kyslíkom ...284 // 14.3.3.1 Oxidy dusíka ...284 // 14.3.3.2 Oxokyseliny ...287 // 14.3.4 Zlúčeniny nitrozylu a nitrylu ...291 // 14.4 Fosfor ...292 // 14.4.1 Zlúčeniny s vodíkom ...293 // 14.4.2 Zlúčeniny s halogénmi ...294 // 14.4.3 Oxidy a oxokyseliny ...295 // 14.5 Arzén, antimón a bizmut ...299 // 14.5.1 Zlúčeniny s vodíkom ...300 // 14.5.2 Zlúčeniny s halogénmi ...301 // 14.5.3 Oxidy a oxokyseliny (hydroxidy) ...302 // 14.5.4 Zlúčeniny so sírou. Organokovové zlúčeniny ...303 //
15 ŠIESTA HLAVNÁ SKUPINA PSCHP (chalkogény) (J. Sokolík) ...305 // 15.1 Elektrónová konfigurácia atómov prvkov a spôsob väzby ...305 // 15.2 Chemické vlastnosti prvkov ...308 // 15.3 Chémia kyslíka ...309 // 15.4 Síra a jej zlúčeniny ...316 // 15.4.1 Sírovodík a sulfidy ...317 // 15.4.2 Halogenidy ...319 // 15.4.3 Oxidy a oxokyseliny ...319 // 15.4.4 Halogenidy kyseliny siričitej a sírovej ...324 // 15.4.5 Peroxokyseliny ...326 // 15.4.6 Oxokyseliny s väzbou S-S ...327 // 15.4.7 Biologický význam síry a jej zlúčenín, použitie ...328 // 15.5 Selén, telúr a polónium ...329 // 15.5.1 Zlúčeniny s vodíkom ...330 // 15.5.2 Oxidy a oxokyseliny ...330 // 15.5.3 Halogenidy ...332 // 15.5.4 Biologický význam a využitie ...332 // 16 SEDMÁ HLAVNI SKUPINA PSCHP (HALOGÉNY) (J. Sova) ...333 // 16.1 Elektronová konfigurace atomů halogenů a způsob vazby ...333 // 16.2 Vlastnosti halogenů ...335 // 16.3 Fluor ...337 // 16.3.1 Fluorovodík ...337 // 16.3.2 Fluoridy kyslíku ...339 // 16.4 Chlór ...339 // 16.4.1 Chlorovodík, chloridy ...340 // 16.4.2 Sloučeniny s kyslíkem ...341 // 16.5 Brom ...348 // 16.5.1 Bromovodík, bromidy ...348 // 16.5.2 Sloučeniny s kyslíkem ...349 // 16.6 Jod 350 // 16.6.1 Jodovodík, jodidy ...351 // 16.6.2 Sloučeniny s kyslíkem ...352 // 16.7 Astat ...354 // 16.8 Interhalogeny ...355 // 16.9 Polyhalogenidy ...356 // 17 PRVKY VEDLEJŠÍCH SKUPIN PSCHP ...358 // 17.1 Třetí vedlejší skupina 359 // 17.1.1 Lanthanoidy ...360 // 17.1.2 Aktinoidy ...362 //17.2 Čtvrtá vedlejší skupina ...364 // 17.3 Pátá vedlejší skupina ...366 // 17.4 Šestá vedlejší skupina...367 // 17.5 Sedmá vedlejší skupina...371 // 17.6 Osmá vedlejší skupina...374 // 17.6.1 Prvky triády železa...374 // 17.6.2 Platinové kovy...380 // 17.7 První vedlejší skupina...380 // 17.8 Druhá vedlejší skupina ...384 // Použitá a odporúčaná literatura...389 // Register ...390

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC