Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
165 s. ; 30 cm

ISBN 978-80-7368-495-2 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Vydavatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
000117784
Pojem, charakteristika a právní úprava správního řízení -- Pojem -- Charakteristika správního řízení -- Právní úprava správního řízení -- Stadia řízení a jejich stručná charakteristika -- Výklad důležitých pojmů -- Základní zásady správního řízení a jejich význam -- Zásada zákonnosti (legality) § 2/1 -- Zásada správního uvážení § 2/2 -- Zásada ochrany nabytých práv § 2/3 -- Zásada veřejného zájmu § 2/4 -- Zásada zjištění skutkového stavu věci (princip materiální pravdy) § 3 -- Zásada součinnosti § 4/1-4 -- Zásada smírného řešení rozporů § 5 -- Zásada rychlosti řízení § 6/1 -- Zásada efektivnosti a hospodárnosti řízení § 6/2 -- Zásada rovnosti dotčených osob § 7/1,2 -- Zásada spolupráce mezi správními orgány a dotčenými osobami (§ 8/1,2) -- Zásada disposiční a zásada oficiality (§ 36, 37, 66/1 a, 50/3 NSR) -- Zásada ústnosti a písemnosti (§ 49/1, 150 NSR) ---
Zásada veřejnosti a neveřejnosti (§ 49/2 NSR) -- Zásada volného hodnocení důkazů (§ 50/4 NSR) -- Zásada dvoustupňového řízení (§ 81, 152 NSR) -- Subjekty řízení a správní orgány -- Správní orgány -- Věcná, místní a funkční příslušnost -- Vyloučení ze správního řízení -- Účastníci řízení -- Vymezení účastníků řízení v zákoně -- Procesní postavení a způsobilost účastníků -- Zastupování účastníků -- Práva a povinnosti účastníků -- Důležité procesní instituty a postupy -- Procesní lhůty a počítání času -- Doručování písemností -- Doručování fyzickým a právnickým osobám -- Doručování do ciziny -- Doručování veřejnou vyhláškou -- Uložení zásilky -- Úřední deska -- Procesní úkony správního orgánu -- Jednací jazyk -- Vedení spisu -- Procesní úkony účastníků řízení -- Postup před zahájením řízení -- Odložení věci -- Podání vysvětlení ---
Zajištění důkazu -- Předběžná informace -- Řízení před orgánem prvního stupně -- Zahájení správního řízení o žádosti -- Zahájení řízení z moci úřední -- Překážky správního řízení -- Průběh správního řízení, podklady pro vydání rozhodnutí -- Dokazování -- Důkaz listinou -- Důkaz ohledáním -- Důkaz svědeckou výpovědí -- Důkaz znaleckým posudkem -- Předběžná otázka a její posouzení -- Zajištění účelu a průběhu řízení -- Předvolání -- Předvedení -- Předběžné opatření -- Pořádková pokuta -- Vykázání z místa konání úkonu -- Záruka za splnění povinnosti -- Přerušení a zastavení správního řízení -- Zvláštní způsoby řízení -- Řízení před kolegiátním orgánem -- Společné řízení -- Sporné řízení -- Řízení namístě -- Řízení o určení právního vztahu -- Řízení s velkým počtem účastníků -- Řízení s předstihem žádosti ---
Řízení o výběru žádosti -- Náklady řízení -- Správní rozhodnutí -- Pojem a význam správního rozhodnutí -- Náležitosti správního rozhodnutí -- Lhůty pro vydání správního rozhodnutí -- Oznámení správního rozhodnutí -- Právní moc a vykonatelnost správního rozhodnutí -- Zvláštní způsoby rozhodnutí -- Mezitímní a částečné rozhodnutí -- Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem -- Usnesení -- Příkaz -- Vydání dokladu -- Opatření proti nečinnosti -- Nicotnost správního rozhodnutí -- Řádné opravné prostředky -- Pojem opravného prostředku a způsoby přezkoumání rozhodnutí -- Odvolání, jeho objektivní a subjektivní podmínky -- Náležitosti odvolání a jeho účinky -- Řízení po podání odvolání -- Rozklad a řízení o něm -- Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí -- Přezkumné řízení a jeho podmínky -- Průběh přezkumného řízení a rozhodnutí -- Obnova řízení ---
Lhůty, podmínky řízení o obnově -- Vydání nového rozhodnutí bez obnovy řízení -- Přezkoumání správního rozhodnutí soudem -- Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví -- Přezkoumání správního rozhodnutí podle občanského soudního řádu Přezkoumání správního rozhodnutí podle SŘS -- Vykonávací řízení (správní exekuce) -- Obecné podmínky vykonávacího řízení -- Odložení, přerušení a zastavení exekuce -- Vymáhání peněžitého plnění -- Exekuce na nepeněžitá plnění, exekuční výzva a exekuční příkaz -- Způsob provedení exekuce -- Exekuce provedením náhradního výkonu -- Exekuce přímým vynucením povinnosti vyklizení -- Exekuce odebráním movité věci a použití prohlídek -- Předvedení, ukládání donucovacích pokut -- Jiné správní činnosti -- Vyjádření, osvědčení, sdělení -- Veřejnoprávní smlouvy -- Opatření obecné povahy -- Stížnost a její vyřízení ---
Závěr -- Vzory některých rozhodnutí ve správním řízení. Seznam použitých zkratek, literatura, judikatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC