Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(42) Půjčeno:42x 
BK
Vyd. 2.
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002
204 s.

objednat
ISBN 80-968735-0-4 (brož.)
Bibliografie na s. 198-204
Čas volný - výchova mimoškolní - učebnice vysokošk.
Pedagogika volného času - učebnice vysokošk.
000117893
Obsah // ÚVOD // 1. PEDAGOGIKA VOĽNÉHO ČASU...7 // 1.1 Vymedzenie pojmu voľný čas...7 // 1.2 Funkcie voľného času...12 // 1.3 Postavenie a základné zameranie // pedagogiky voľného času...16 // 1.4 Pedagogika zážitku ako alternatívny // prístup vo výchove vo voľnom čase...20 // 1.5 Výchova animátorov...23 // 2. OSOBNOSŤ PEDAGÓGA VOĽNÉHO ČASU...25 // 2.1 Determinácia a formovanie osobnosti...25 // 2.2 Požiadavky na formovanie osobnosti // pedagóga voľného času...29 // 2.2.1 Požiadavky na osobné vlastností // pedagóga voľného času...29 // 2.2.2 Požiadavky na schopnosti pedagóga voľného // času...32 // 2.2.3 Požiadavky na zručnosti pedagóga voľného // času...33 // 2.2.4 Osobný imidž pedagóga voľného času...39 // 2.3 Pedagogické a tvorivé kompetencie...40 // 2.4 Sociálne role pedagóga voľného času...42 // 2.5 Profesijné uplatnenie pedagóga voľného času...46 // 2.6 Príprava pracovníkov pôsobiacich na deti a mládež // vo voľnom čase...49 // 2.5.1 Poňatie prípravy na túto profesiu...51 // 3. VÝCHOVA VO VOĽNOM ČASE...55 // 3.1 Práva dieťaťa...55 // 3.2 Súčasné problémy mládeže...57 // 3.3 Ciele a obsah výchovy vo voľnom čase...62 // 3.4 Záujmová činnosť ako východisko pre rozpracovanie // obsahu výchovy vo voľnom čase...69 // 3.5 Princípy výchovného procesu...81 // 3.5.1. Podstata pojmu princíp, zásada...81 // 3.5.2. Realizácia princípov vo // voľnočasových aktivitách...83
// 3.6 Aktivizujúce metódy, formy a prostriedky // výchovy vo voľnom čase...90 // 3.6.1 Pedagogický význam hry...90 // 3.6.2 Folklór a jeho výchovné využitie // na 1. stupni ZŠ...99 // 3.6.3 Dramatická výchova - tvorivá dramatika... 103 // 3.6.4 Vychádzky, výlety a exkurzie...112 // 4. ŠKOLSKÉ A MIMOŠKOLSKÉ ZARIADENIA...118 // 4.1 Školským klub detí...118 // 4.2 Centrum voľného času...122 // 4.3 Stredisko záujmovej činnosti...124 // 4.4 Domov mládeže...125 // 4.5 Škola v prírode...127 // 4.6 Kultúrne zariadenia...129 // 5. OBČIANSKE ZDRUŽENIA PRE DETI V MLÁDEŽ.. 130 // 5.1 Retrospektívny pohľad na skúmanú problematiku.. 131 // 5.2 Združovanie detí a mládeže na Slovensku po roku // 1990...139 // 6. PREVENTÍVNA FUNKCIA VOĽNÉHO ČASU...158 // 6.1 Spoločnosť, osobnosť a prevencia...158 // 6.2 Riešenie problému drogových a iných závislostí.161 // 6.3 Prevencia a protidrogová výchova vo voľnom čase... 169 // 6.3.1 Stratégie a metódy prevencie // a protidrogovej výchovy...172 // 6.3.2 Programy rozvoja zdravia a prevencie...173 // 6.4 Konkretizácia protidrogovej výchovy’...176 // 6.4.1 Projekt správaj sa normálne!...182 // 6.4.2 Rovesníčky program...183 // 6.4.3 Program PANDA...186 // 6.5 Prístup pedagóga k žiakovi po užití drogy...190 // Použitá literatúra...198 // Prílohy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC