Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

obrazy dobra a zla (@@20121008-13:36:28@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Zvon : Vyšehrad, 1998
366 s.

ISBN 80-7021-292-6 (váz.)
Theologica ; [vol.] 2
Studium
Originál: Allgemeine Moraltheologie
Obsahuje slovo k českému vydání, předmluvu, úvod, seznam zkratek, rejstříky
Teologie morální - pojednání
000118139
OBSAH // Slovo k českému vydaní (Oto Mctdr) ... 5 // Předmluva ... 7 // Úvod ... 11 // I. Pojem a téma morální teologie... 11 // II. Sebepojetí a metoda... 15 // I. kapitola BIBLICKÝ ZÁKLAD // 1. oddíl // K étosu a etice Starého zákona // § 1 Étos zákona ... 24 // I. Obsahové prvky ... 25 // II. Formální hlediska... 26 // III. Obsah zjevení ... 28 // Exkurs: Desatero ... 29 // I. Celková forma Desatera... KK // 1. Vznik Desatera ... 30 // 2. Teologický obsah ... 31 // 3. Počítání a rozdělení... 33 // II. Jednotlivá přikázání ... 34 // III. Pozdější dějiny ... 37 // 1. V biblickém židovstvu ... 37 // 2. V Novém zákoně ... 38 // 3. V křesťanství... 39 // IV. K dnešní praxi ... 40 // § 2 Étos proroků ... 41 // I. Obsahové prvky... 41 // II. Výrazné aspekty ... 42 // III. Obsah zjevení ... 42 // § 3 Étos knih moudrosti ... 43 // I. Obsahové prvky... 44 // II. Charakteristické aspekty ... 44 // III. K obsahu zjevení... 45 // Étos starozákonních postav a událostí... 47 // 2. oddíl // K étosu a etice Nového zákona // § 1 Ježíšova etika ... 48 // I. Kázání na hoře ... 48 // 1. K obsahu... 49 // a) Moment nového ... 49 // b) Moment pospolitosti a kontinuity ... 50 // 2. K otázce interpretace a platnosti ... 51 // a) Pokusy o výklad v dějinách ... 51 // b) Východiska k přibližnému pochopení... 53 // 3. Co je Kázání na hoře vlastní: // nový horizont zjevení... 55 // II. Podstatné obsahové
složky Ježíšovy etiky... 56 // 1. Požadavek obrácení... 57 // 2. Přikázání příklonu a lásky k človčku... 58 // Exkurs: Teologická reflexe o pojetí lásky k Bohu a lásky // k bližnímu ... 61 // 3. Výzva k následování... 62 // a) Původní smysl u samého Ježíše... 63 // b) Novozákonní domýšlení... 64 // c) Pobiblický vývoj ... 66 // d) Pokus o interpretaci biblických výpovědí... 67 // 4. Motiv kříže ... 69 // § 2 Pavlovská etika ...,... 70 // I. K obsahu... 70 // 1. Důležitá a častěji se vyskytující témata... 71 // a) Význam a platnost zákona ... 71 // b) Správné vzájemné chování... 72 // c) Chování v oblasti sexuality ... 73 // 2. Jen příležitostně projednávaná témata... 73 // II. K aspektu motivace... 73 // III. Pavlovo proprium ... 75 // Závěrečná úvaha ... 77 // II. kapitola MRAVNÍ NÁROK // I. Mravně správné a mravně dobré... 84 // II. Objektivní dobro ... 86 // § 1 Charakteristické termíny... 88 // I. „Přikázání“ ... 88 // II. „Povinnost“... 88 // III. „Ctnost“ ... 89 // IV. „Zákon“ ... 89 // V. „Norma“ ... 91 // 1. Pojetí normy v sociologii ... 93 // 2. Pojetí normy v psychologii ... 94 // § 2 Nauka o přirozeném zákonu ... 96 // I. Dějinný vývoj koncepce přirozeného zákona... 97 // 1. Antika ... 97 // 2. Patristika ... 99 // 3. Scholastika ... 100 // 4. Pozdější vývoj ... 104 // II. Současná situace v katolické teologii ... 108 // 1. Tradiční
novoscholastické pojetí... 108 // 2. Pokusy o obnovu... 111 // a) Pokus o obnovu na základě přihlédnutí k dějinnosti ... 111 // b) Pokus o obnovu vymezením ... 113 // III. Zprávy bible... 115 // IV. Závěrečná reflexe a zhodnocení... 119 // § 3 Pokus o řešení situační etikou ... 122 // I. Původ a zdroje situačně etického myšlení... 123 // II. Formy situační etiky ... 124 // 1. Extrémní situační etika... 124 // 2. Relativizující situační etika... 125 // 3. Doplňující situační etika... 126 // III. Zpráva bible ... 128 // IV. Církevní odezva ... 131 // V. Závěrečná úvaha a zhodnocení... 132 // § 4 Myšlenka teleologického zdůvodnění normy ... 136 // I. Obsahová výpověď... 137 // II. Stanovisko a zhodnocení... 139 // 1. Úvahy ve prospěch teleologického myšlení... 140 // 2. Vysvětlení a zpřesnění... 143 // 3. Odpověď na námitky... 145 // 4. Hranice ... 148 // § 5 Dobro osoby jako kritérium morálky ... 149 // I. Kontext výpovědi ... 149 // 1. Souvislost s jinými vysvětleními ... 149 // 2. Předstupně a výslovné paralely ... 151 // II. Samotné kritérium ... 154 // 1. Základní myšlenka ... 155 // 2. Její zdůvodnění... 155 // 3. Její objasnění... 158 // a) K veličině „osoba“... 158 // b) K veličině „dobro osoby“ ... 160 // III. Přednosti tohoto řešení... 163 // IV. Otevřenost pro teologii a víru ... 165 // Závěrečná úvaha ... lo8 // III. kapitola // VNÍMÁNÍ MRAVNÍHO
POŽADAVKU VE SVĚDOMÍ // § 1 Jednotlivé jevy ... 172 // I. Obsah svědomí... 173 // II. Uplatnění svědomí ... 173 // III. Prožitek svědomí... 174 // § 2 Výroky neteologických věd... 176 // I. Hodnocení svědomí v novověké filozofii ... 176 // II. Sdělení psychologie ... 178 // 1. Svědomí u S. Freuda... 178 // a) Jeho představy ... 178 // b) Posouzení ... 180 // 2. Svědomí u C. G. Junga... 181 // a) Jeho představy ... 181 // b) Zařazení a posouzení... 183 // 3. Novější představy... 184 // a) Další rozvíjení Freudových idejí... 184 // b) Výpovědi v rámci vývojové psychologie ... 185 // III. Výpovědi sociologie ... 187 // § 3 Biblické pojetí svědomí... 189 // I. Předbiblické a mimobiblické stopy ... 189 // II. Zpráva bible ... 190 // 1. Svědomí ve Starém zákoně... 190 // 2. Svědomí v Novém zákoně... 192 // a) Evangelia ... 192 // b) Pavlovy listy ... 193 // c) Ostatní spisy... 195 // Shrnutí ... 195 // § 4 Svědomí v teologii ... 197 // I. Scholastika... 197 // II. Reformace ... 200 // III. Dnešní katolická teologie ... 203 // § 5 Otázky výchovy svědomí... 209 // I. Pochybnosti svědomí ... 209 // II. Omyl svědomí ... 213 // III. Výpadky při výchově svědomí... 216 // Závěrečná úvaha // 218 // IV. kapitola ODPOVĚĎ NA MRAVNÍ POŽADAVEK // 1. oddíl // Obecné prvky mravního jednání // § 1 Předpoklad svobody ... 222 // I. Dnešní pojetí ... 223 // II. Biblické výpovědi ... 225
// 1. Starý zákon ... 225 // 2. Nový zákon ... 226 // III. Teologická reflexe a stanovisko... 229 // 1. Svoboda vůle nebo volby ... 229 // 2. Svoboda vlastního rozhodnutí... 231 // § 2 Novější teologické představy // o základním a předběžném rozhodnutí... 234 // I. Podněty ... 235 // 1. Podněty z psychologie ... 235 // 2. Podněty z filozoficko-teologické reflexe ... 237 // II. Oba pojmy ... 238 // 1. Myšlenka základního rozhodnutí // (Optio fundamentalis) ... 238 // 2. Myšlenka předběžného rozhodnutí...245 // III. Shrnutí a zhodnocení ... 248 // § 3 Podíl a význam smýšlení... 249 // I. Dnešní cítění... 250 // II. Zjištění v bibli ... 251 // 1. Starý zákon ... 251 // 2. Nový zákon ... 252 // III. Vývoj v dějinách teologie ,... 253 // IV. Stanovisko a soud o věci samé ... 257 // 2. oddíl // Negativní odpověď na mravní požadavek // § 1 Situace problému v dnešním cítění... 262 // I. Pokles vědomí viny vůbec... 262 // II. Přesouvání pocitu viny... 266 // III. Pocifování problému v teologii ... 268 // § 2 Výpovědi hlubinné psychologie... 269 // I. S. Freud (1865-1939) ... 270 // 1. Jeho představy ... 270 // 2. Stanovisko a zhodnocení ... 272 // II. A. Adler (1870-1937)... 273 // 1. Jeho představy ... 273 // 2. Stanovisko a zhodnocení... 274 // III. C. G. Jung (1875-1961) ... 274 // 1. Jeho představy ... 275 // 2. Stanovisko a zhodnocení... 276 // IV. „Personální" neboli „antropologická“
// hlubinná psychologie ... 277 // Shrnutí a zhodnocení... 278 // § 3 Biblické pojetí ... 280 // I. Starý zákon ... 280 // 1. K terminologii... 280 // 2. K obsahovému pojetí ... 281 // a) Počáteční pojetí v rané době Izraele ... 281 // b) Prohloubení proroky ... 284 // c) Vysvětlení hříchu ve vyprávění pradějin ... 285 // II. Nový zákon ... 285 // 1. K terminologii... 285 // 2. K obsahovému pojetí ... 286 // a) Synoptická evangelia ... 286 // b) Pavlovy spisy ... 287 // c) Janovské spisy... 288 // Shrnutí a závěrečná úvaha... 290 // § 4 Vývoj v tradici ... 292 // I. Patristika ... 292 // II. Raný středověk ... 294 // III. Scholastika ... 294 // IV. Potridentské období ... 295 // § 5 Aktuální teologické problémy ... 296 // I. Úvahy o rozlišování hříchů ... 297 // 1. Rozlišování „těžký hřích“ - „lehký hřích“... 297 // a) Dosavadní pojetí... 297 // b) Námitky ... 298 // c) Nové pokusy o vysvětlení... 300 // d) Návrhy, jak rozšířit rozlišování... 303 // e) Doplňující úvahy ... 304 // 2. Jeden hřích a mnoho hříchů... ... 306 // II. K teologickému rozměru lidské viny ... 308 // 3. oddíl // Pozitivní odpověď na mravní požadavek // § 1 Cesta k pozitivní odpovědi překonání // viny obrácením a odpuštěním ... 312 // I. Obrácení ... 314 // 1. Poznání ... 314 // 2. Lítost ... 315 // 3. Náprava nebo smír... 317 // II. Odpuštění... 319 // III. Realizace obrácení
a odpuštění ve svátosti pokání... 320 // § 2 Dobré jednání... 324 // I. Obsah a cíl dobrého jednání... 324 // II. Žádoucí integrita jednání ... 325 // 1. Axiom: Bonům ex integra causa, malum ex quolibet defectu 325 // 2. Zhodnocení tohoto axiómatu ... 326 // § 3 Dobrý postoj - téma ctnosti ... 328 // I. Současné hodnocení ... 329 // II. Biblická zjištění... 333 // III. Dějinný vývoj ... 334 // IV. Věcné problémy ... 338 // 1. Nebezpečí zkažení ctnosti ... 338 // 2. Nebezpečí nesprávného pojmenování... 340 // V. Podstata a charakteristiky ... 341 // VI. Trvalá hodnota ... 343 // Závěrečné myšlenky ... 347 // Seznam zkratek ... 352 // Jmenný rejstřík ... 353 // Věcný rejstřík ... 358

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC